Unia Europejska

foto Piotr Bułhak

(1) Article in a journal:

Kajak A. 1962. Comparison of spider fauna in artificial and natural meadows. Ekologia Polska, Ser. A, 10: 1–19. [In Polish with English summary].

Kosyanenko O. V. & Čornij M. G. 2008. Istorija ta stan vyvčennja miriapodofaunyi Kaninivskogo pryrodnogo zapovidnyka [History and state of study of the myriapod of the Kanev Reserve]. Zapovidna sprava v Ukraïni 14 (2): 25−29. [in Ukrainian]

Kupryjanowicz J. 1994a. Ceraticelus sibiricus Eskov, 1987, a spider species new to Poland (Araneae: Linyphiidae). Bulletin of the British Arachnological Society 9: 298–299.

Teodorowicz E. 2021. Description of Ameroseius georgei male (Acari: Mesostigmata) recorded from Poland with a key to males of European species within the genus. Annales Zoologici 71: 1–6. https://doi.org/10.3161/00034541ANZ2021.71.1.001

(2) Books published individually or as part of serial publications:

Górny M. & Grüm L. 1993. Methods in Soil Zoology. Elsevier-PWN, Amsterdam-Warszawa, 460 pp.

Rafalski J. 1960. Kosarze − Opiliones. Katalog Fauny Polski. 32, 2. PWN, Warszawa, 28 pp.

Schubart O. 1934. Tausendfüssler oder Myriapoda: 1. Diplopoda. Die Tierwelt Deutschlands und der angrenzenden Meeresteile nach ihren Merkmalen und nach ihrer Lebensweise. 28. Gustav Fischer Verlag, Jena, 318 pp.

Zalesskaja N. T. 1978. Opredelitel’ mnogonozhek-kostyanok (Chilopoda, Lithobiomorpha) SSSR [A key for identificaction of lithobiomorph centipedes (Chilopoda, Lithobiomorpha) of the Soviet Union]. Nauka, Moskva, 212 pp. [in Russian]

(3) Book chapter:

Huflejt T. & Karwowski A. J. 1993. Methods for the investigation of the spatial distribution of the soil fauna. In: Górny M. & Grüm L. (eds), Methods in Soil Zoology, pp. 70–111. Elsevier-PWN, Amsterdam-Warszawa, 460 pp.

(4) Conference proceedings published as an independent book or as an issue (supplement) of  the journal:

Descamps M., Joly R., Beniouri R. & Jamault-Navarro C. 1990. Involvement of 5-hydroxytryptamine in the endocrine control of spermatogenesis in Lithobius forficatus (L.) (Myriapoda, Chilopoda). In: Minelli A. (ed.), Proceedings of the 7th International Congress of Myriapodology, July 21‒25, 1987, pp. 183–196. E. J. Brill, Leiden, 480 pp.

Enghoff H. 2000. Millipede phylogeny: how much do we know and what is it goof for? In: Wytwer J. & Golovatch S. I. (eds), Progress in Studies on Myriapoda and Onychophora. Warszawa, XiV+396 pp. Fragmenta Faunistica 43 (Suppl.): 1–17.

Helsdingen P. J. van. 1997. Floodplain spider communities. In: Żabka M. (ed.), Proceedings of the 16th European Colloquium of Arachnology, Siedlce, July 8‒13, 1996, pp. 183–194. Wyższa Szkoła Rolniczo-Pedagogiczna, Siedlce, 334 pp.

(5) References to websites (individual or collective author as an institution/ society, depending on the website's) indications):

Arachnologische Gesellschaft 2022. Atlas of the European Arachnids. Available at: https://atlas.arages.de on 18.01.2022.

Bonato L., Chagas Junior A.,Edgecombe G.D., Lewis J.G.E., Minelli A., Pereira L.A., Shelley R.M., Stoev P., Zapparoli M. 2016. ChiloBase 2.0 - A World Catalogue of Centipedes (Chilopoda). Available at https://chilobase.biologia.unipd.it.

World Spider Catalog 2022. World Spider Catalog. Version 23.0. Natural History Museum Bern. Available at: http://wsc.nmbe.ch, accessed on {date of access}. DOI: 10.24436/2

wwawer

E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tel: 00 48 22 751 1516

Museum and Institute of Zoology, PAS
Wilcza 64
00-679 Warsaw

 

 

Keywords

zoological collections, arachnology, digitization of biodiversity collections, invasive species, climate change, species range

Current research

 • Update of the Spiders of Poland (BioMap diveristy);
 • Biological and environmental determinants of the invertebrates’ expansion (spiders, insects);
 • Population density, interspecific competition, population genetics. 

 

Collections

Arachnida, Myriapoda, Crustacea

Editor

Fragmenta Faunistica (since 2012)

Presentations

Oral presentations

Digitization of the largest arachnid collections in Poland as part of the IMBIO project. 7th Polish Congress of Arachnology, Słupsk, Poland, 2021. [in Polish]

Spiders of Poland in BioMap base – the new possibilities of collecting, synthesys and prezenation of data. 5th Polish Congress of Arachnology, Siedlce, Poland, 2018. [in Polish]

Genetic consequences of rapid range expansion in Argiope bruennichi populations. 20th International Congress of Arachnology, Golden, Colorado, USA, 2016.

The environmental changes and expansion of thermophilous species. Climate change and biodiversity on agricultural lands, Institute of Soil Science and Plant Cultivation, Puławy, Poland, 2012.

The phenomenon of the expansion of the spider Argiope bruennichi. Siedlce University of Natural Sciences and Humanities, Siedlce, Poland, 2012. [in Polish]

A comparison of Argiope bruennichi and Araneus quadratus population density in different habitats and regions of Poland. 18th International Congress of Arachnology, Siedlce, Poland, 2010.

Posters [in English]

Tetrix tuerki (Krauss, 1876) in Poland – an endangered species in the Carpathian river valleys. International Workshop “Orthopteroid insects: Biodiversity and ecology evolution in a changing environment”, Rovereto, Italy, 2018.

Genetic consequences of a rapid range expansion in wasp spider Argiope bruennichi. 5th Genetic Congress, Łódź, Poland, 2016.

Effect of low temperature on Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) density. 27th European Congress of Arachnology, Ljubljana, Slovenia, 2012.

 

Publications

 

Recommended links

Memorabilia Zoologica: http://ncdp.ksib.pl/memzool/

200 years of the Zoological Cabinet's history: http://wystawy.uw.edu.pl/

The Society for the Preservation of Natural History Collections: http://www.spnhc.org/

Facts about Arachnids: https://arachnology.org

Spider of the Year: http://www.european-arachnology.org

The World Spider Catalog: https://wsc.nmbe.ch/

mluniak

 1. Zainteresowania naukowe
 2. Stopnie i tytuły zawodowe/naukowe
 3. Droga zawodowa
 4. Publikacje (spis w 3 załącznikach)
 5. Najważniejsze zaangażowania badawcze
 6. Najważniejsze zaangażowania dla praktyki proekologicznej
 7. Popularyzacja
 8. Konferencje naukowe
 9. Zaangażowania w środowisku naukowym
 10. Dydaktyka i kształcenie kadr
 11. Prace muzealne
 12. Wyróżnienia

 

 1. Zainteresowania naukowe

            Ornitologia i ekologia miasta (patrz  p.5.)  oraz zastosowania praktyczne (p.6.) i popularyzacja wiedzy (p.8.) w tych dziedzinach.

 1. Stopnie i tytuły zawodowe/naukowe

            Mgr (1959) na Wydz. Biologii i Nauk o Ziemi UW, dr nauk. biol. (1968)  j.w., dr hab. spec. ekologia (1978) w Inst. Ekologii PAN, tytuł nauk. prof. (1992) od prezydenta Wałęsy na wniosek Inst. Ekologii PAN.

 1. Droga zawodowa

            1959-1960 – asystent i kier. Pracowni Szczurów w Lab. Dezynfekcji Dezynsekcji i Deratyzacji Min. Zdrowia.

            W ciągu całego późniejszego okresu pracy naukowej (od 1960), do przejścia na emeryturę (2004) związany z Muzeum i Instytutem Zoologii PAN (dawniej Inst. Zoologii PAN):  1982-1991 - z-ca d.s. naukowych dyrektora Inst., 1991-2014 - członek Rady Naukowej, 1995-2003 – red. naczelny Acta Ornithologica, 1996-2002 - kierownik Pracowni Ornitol., promocja 6 doktorantów (1991-2013) i 2 magistrantów (na UW, 1985) , od 2004 emeryt na prawach profesora współpracownika MiIZ. 

 1. Publikacje

            Razem 442 publikacje:

 - N) naukowe ważniejsze (wówczas) ), 100 pozycji w tym: większe prace na oryginalnym materiale – 31; syntezy, monografie, większe rozdz. w podręcznikach – 30; prace przeglądowe i problemowe  – 29; redakcje naukowe książek i zbiorów konferencyjnych – 6; powtórne wydania wcześniejszych publikacji  - 6; publikacje współautorskie – 34. publikacje zagraniczne lub z udziałem zagranicznych współautorów – 16; publikacje od 2005 (na emeryturze) – 20.  Spis poniżej w załączniku „N”

- n) naukowe mniej znaczące, 112 pozycji w tym:  recenzje i doniesienia bibliograficzne – 35; streszczenia i konferencyjne inne drobne publikacje – 28; doniesienia, notatki faunistyczne, metodyczne i inne – 27; sprawozdania z konferencji i działalności naukowej – 14; przedmowy do książek naukowych – 3, publikacje współautorskie – 15; publikacje zagraniczne lub z zagranicznymi współautorami – 23;

przedruki i kolejne wydania wcześniejszych publikacji – 2; publikacje od 2005 (na emeryturze – 14.

- P) popularno-naukowe, 230 pozycji - w tym: artykuły w prasie codziennej i w czasopismach – 177; rozdziały w zbiorach książkowych  - 29; foldery, broszury i ulotki – 11; książki autorskie i redakcje naukowe książek popularno-naukowych - 5 (2 bis), przedmowy do książek – 3; publikacje współautorskie  - 22; przedruki i kolejne wydania wcześniejszych publikacji – 24; publikacje od 2005 (na emeryturze) – 51.

 1. Najważniejsze zaangażowania badawcze („publ.” - patrz p.4. Publikacje)

            5.11.  Synurbizacja, fauna/przyroda miasta. Prace kompilacyjne dot. synurbizacji kosa (publ. 1988 i 1990), szerzej zjawiska synurbizacji ptaków i ssaków (6 publ. 1994-2009), także dot. bogactwa gatunkowego i stanu badań nad fauną W-wy (6 publ. 1990-2006), współautorstwo rozdziału w amerykańskim podręczniku kształtowania fauny miasta (publ. 2004). Przegląd badań w ramach atlasów ornitologicznych miast Europy (publ. 2013, w druku 2016?). Od 2014 koordynacja zespołu (ok. 38 uczestników) badającego społecznie przyrodę tego Parku Skaryszewskiego w W-wie, pod kątem jej składu (bioróżnorodności) oraz dla sformułowania wskazań proekologicznych dla urządzenia/użytkowania Parku. Wyniki tych kompleksowych badań (tło socjologiczne użytkowania, warunki abiotyczne, bioróżnorodność) w raporcie (publ. 2015, internet) i monografii książkowej (2016). Ten projekt, nadal trwający, jest krajowym (europejskim?) precedensem tak kompleksowego opisu naukowego przyrody (m,in. bioróżnorodności) śródmiejskiego parku oraz społecznego zaangażowania tak licznej grupy specjalistów w tego rodzaju przedsięwzięcie. Aktualnie w druku (Springer, międzynrodowy podręcznik) rozdział o atlasach awifauny miast europejskich.

            5.10. Awifauna W-wy. W latach 1961-1964, 1986-1990 oraz 1999-2000 kier. i bezpośredni udział w zespołowych (kilkudziesięciu uczestników) badaniach, których wynikiem były dwie kolejne monografie awifauny Warszawy – opisowa (1964) i atlas kartograficzny (2001), ok. 20 publikacji naukowych mojego autorstwa/współautorstwa i kilkadziesiąt publ. popularno-naukowych. Badania te pozwalają uznać Warszawę za miasto dotąd najlepiej poznane w kraju pod względem ornitologicznym oraz dały podstawę dla ochrony/kształtowania warszawskiej przyrody. Na marginesie tych badań także (we współautorstwie) wstępna inwentaryzacja ssaków Warszawy (publ. 1990, 1991).

            5.9. Reintrodukcja sokoła wędrownego w W-wie (1995-1999). Kierowanie, we współpracy z Radą Programu Restytucji Sokoła Wędrownego przy PZŁ, pomyślnie zrealizowanym  projektem, przywrócenia przyrodzie Warszawy lęgów gatunku, nieobecnego tu od lat 1950-tych. Wynikiem reintrodukcji był pierwszy w kraju, po wieloletniej przerwie udokumentowany lęg sokoła wędr. (na Pałacu Kultury) i od tamtego czasu stałe gniazdowanie w W-wie. 4 publ. 1995-2001 i kilka popularno-naukowych, współorganizacja sympozjum międzynarod. w 1995 i redakcja zbioru jego materiałów.     

            5.8. Zastosowanie skrzynek lęgowych dla kształtowania awifauny zieleni miejskiej (1982-1990). Kier. badań (1984-1985 na zlecenie władz W-wy) na 25 terenach w W-wie i Poznaniu. Wyniki (publ. 1992) określiły przydatność tej metody w warunkach parków miejskich. Ekspertyza-instrukcja (p. 6, publ. 1986) dla praktyki w zieleni miejskiej, 5 publ. popularyzujących (1987-1995).

            5.7. Awifauna osiedli mieszkaniowych W-wy (1981-1985). Inwentaryzacje ilościowe, również zimą) 11 terenów stworzyły obraz formowania się awifauny w różnych stadiach powstawania i zagospodarowania osiedli – od etapu budowy do pełnego rozwoju zieleni (3 publ. 1990-1994 – p.7) . Podsumowanie całości podobnych badań w kraju  (publ. 1987).

            5.6. Awifauna miast Eur. Środkowej i Wsch. (1982-1984). Badania, w ramach programu RWPG, oparte na materiale ankietowym z 27 miast (9 krajów) stworzyły obraz składu, zmian oraz uwarunkowań geograficznych miejskiej awifauny regionu (3 publ. 1985-1990).

            5.5.  Białołęka Dworska - skład i kształtowanie awifauny terenu przyszłego osiedla mieszkaniowego (1976-1980). Udział w badaniach zoocenologicznych (publ. 1981) oraz zaangażowanie edukacyjne (p. 7. i 11.)w ramach kompleksowego programu mającego na celu stworzenie przyrodniczych podstaw projektu tego osiedla (kier. prof. H. Skibniewska) w peryferyjnej dzielnicy W-wy.  

            5.4.  Awifauna miejskich terenów zielonych (1967-1978). Badania inwentaryzujące (również zimą) awifaunę parków i ogrodów działkowych 51 terenów w W-wie i 11 w miastach Wysoczyzny Siedleckiej (5 publ. 1981-1982). Ten materiał oraz analiza danych z innych miast stworzyły obraz składu i uwarunkowań awifauny różnych typów zieleni miejskiej w kraju, podsumowany w monografii (1983) stanowiącej podstawę habilitacji.

Inwentaryzacja awifauny P. Skaryszewskiego i opis jej zmian w ciągu 50 lat (publ. 2007).

            5.3.  Rola ptaków w agrocenozach (1971-1973) – krótkotrwały udział w pracach zespołu ornitologów (kier. prof. J. Pinowski), w ramach Międzynarod. Programu Biol. - IBP. Badania nad liczebnością szpaka w W-wie i składem pokarmu jego piskląt (publ. 1977, 1978) oraz nad konsumpcją, wybiórczością pokarmową, trawieniem i zdolnością do drapieżnictwa u gawronów hodowanych w wolierze (publ. 1977).

            5.2.  Awifauna Wysoczyzny Siedleckiej (1966-1970) – badania przerwane zmianą planów naukowych Instytutu. Wyniki w 3 opracowaniach faunistycznych (publ. 1972-1974), które służą aktualnym badaniom awifauny regionu.

            5.1.  Awifauna płd. części środkowego biegu Wisły. Badania zapoczątkowane pracą mgr na UW (1958-1959) w okolicy Warszawy, kontynuowane w IZ (1960-1965) na odcinku od ujścia Sanu do Warszawy. Wyniki w 5 publ. 1959-1968, podsumowane pracą dr i obszerną monografią (1971,1974) – dokumentem stanu awifauny ponad 200 km odcinka rzeki w okresie ówczesnego małego jej zagospodarowania. Patrz też  p.6.5. dot. warszawskiej Wisły.

 1. Najważniejsze zaangażowania dla praktyki proekologicznej

            Działalność w dużej mierze powiązana z badawczą (patrz p.6.). 46 większych opracowań  eksperckich, m.in. z następujących dziedzin: - dla zastosowań w urbanistyce i planowaniu przestrzennym (14 prac),  inwentaryzacje i waloryzacje przyrody określonych terenów pod kątem jej ochrony (11 prac), badania pod kątem kształtowania przyrody (9). Spis prac w załączniku „Ekspertyzy”. Czynne zaangażowania, głównie w następujących dziedzinach:

            6.6.  Awifauna/przyroda zieleni miejskiej. Powiązanie z badaniami naukowymi inwentaryzującymi awifaunę (patrz p.5.4.) i zastosowanie skrzynek lęgowych (p.5.8.). Liczne opracowania i opinie eksperckie (od 1987) i publikacje pop.naukowe (p.7.). Udział w zespole konsultującym projekt rewaloryzacji Parku Skryszewskiego (2004-2005, dla ZOM) - 4 opracowania dla tego zespołu. Od 2014 koordynacja społecznego projektu (patrz p.5.11) „Przyroda P. Skaryszewskiego” realizującego kompleksowe badania użytkowania oraz przyrody martwej i żywej tego parku, m.in. pod kątem praktyki i edukacji ekologicznej.

            6.5.  Ochrona/kształtowanie przyrody warszawskiej Wisły. Udział w zespołach konsultujących zagospodarowanie rzeki i jej międzywala:

6)  „Świder bis” – plan zagospodarowania pasa nadwiślańskiego od ujścia Świdra do        Gocławia (1971-1972, kier. inż.arch. J.Sigalin;

5)  Czł. zespołu konsultującego przy warszawskiej Okr. Dyr. Gosp. Wodnej (1993-1995);

4)  Kierownictwo 7- osob. zespołu  autorów opr. „Fauna doliny Wisły” (publ. 2000);

3) Czł. sądu konkursu urbanistycznego „Wiślany Park Przyrodniczy” – (2005-2006);

2) Czł. Komisji d.s. Wisły w Kom. Dialogu Społecznego przy Biurze Ochr.Środ. (2007-2009); 

1)  Czł. Komitetu Sterującego projektu Life+ “Ochrona siedlisk kluczowych gatunków       ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji          warszawskiej” z (od 2011). 6 opracowań eksperckich dla w.w. Komitetu.

            6.4Ochrona ptaków gniazdujących w budynkach 10 publ. pop.-naukowych i naukowych (2005-2011) – m.in. folder (2005), ulotka (2007) i broszura (2008, 2010) . Kilka ekspertyz i opinii, liczne prelekcje i wywiady prasowe.

            6.3.  Prace dla planów urbanistycznych W-wy i regionu. 18 ważniejszych opracowań eksperckich, m.in. dla projektów osiedli mieszkaniowych - Białołęka Dworska (1976-1979) w zespole prof. Haliny Skibniewskiej i Nowa Saska Kępa (2006) dla pracowni prof. Stefana Kuryłowicza), dla proekologicznego zagospodarowania terenów zielonych (Ogr. Krasińskich, P.Skaryszewski, Pole Mokotowskie) oraz dla monografii przyrodniczej Gminy Centrum (1997).  Publ. naukowa (2011). Patrz też p.7.5.).

            6.2.  Ochrona lotnictwa przed kolizjami z ptakami. Reprezentant Polski, na 2 światowych (Kingston - Kanada 1969, Moskwa - 1982 i 5 europejskich konferencjach (1969-1982) i raporty z nich dla krajowych władz lotniczych, czł. (1969-1977) europejskiego kom. (Bird Strike Comittee Europe), 5 publikacji popularyzujących (1971-1978).

            6.1.  Ochrona przyrody Lasu Bielańskiego (od 1963). Dokumentacja ornitologiczna i inne działania dla ustanowienia (w 1973 r.) rezerwatu, trzy inwentaryzacje jego awifauny (publ.1967, 1982, 1991), raport o stanie przyrody Lasu (2002), ulotka (2003), obszerna ekspertyza projektu połączenia ul. Dewajtis w Lesie Biel. z Wisłostradą (2007), 2 wykłady na konferencji n.t. Lasu (2014), opiniowanie dla RDOŚ projektu planu ochrony  Lasu (2015 i 2016 – patrz zał. Ekspertyzy), rozdziały o przyrodzie Lasu w 5 książkach (publ. 1982, 1990, 2005, 2009, 2010 + wyd.2013) i w internecie (2013) – patrz p.5. Publikacje.

 

 1. Popularyzacja

            Główne formy przekazu wiedzy przyrodniczej, związanego na ogół z w.w. badaniami (patrz p.5.) i działaniami dla praktyki proekologicznej (p.6.):

            7.1. Publikacje. Od 1962 ogółem 228 pozycji (patrz 4. załącznik „P”). M.in. 177 artykułów w 29 gazetach wielkonakładowych i innych periodykach, 29 rozdziałów w zbiorach książkowych, 3 książki (+ 2 wznowienia) i redakcje naukowe książek.

            7.2.  Wykłady, prelekcje, wycieczki ornitologiczne. Corocznie kilka (ogółem ponad sto?) dla stowarzyszeń ornitologicznych, gremiów przyrodniczych (np. Pol. Tow. Etologiczne 2007, 2016), Uniwersytetu Trzeciego Wieku, stowarzyszeń turystycznych, specjalistów od zieleni miejskiej i planowania urbanistycznego, lokalnych społeczności (np. warszawskiej dzielnicy Bielany), młodzieży szkolnej.    

            7.3. Wywiady prasowe. Corocznie co najmniej kilka – np. w latach 2010-2015 – 64 razy:  dla prasy drukowanej – 26 razy, telewizji – 20, radia – 18.

            7.4. Edukacja młodzieży.  Poza w.w. formami (patrz p.7.1.-3.) zorganizowanie i prowadzenie Klubu Ptakolubów w gazecie harcerskiej Świat Młodych (1975-1980), gdzie opublikowałem 62 artykuły, m.in. dwuletni cykl „Kalendarz Ptakoluba”, także klubowe spotkania i bezpośrednia opieka nad Klubem Ptakolubów przy szkole w Białołęce Dworskiej (1976-1978).

            7.5. Inne formy. M.in. Co roku liczne konsultacje specjalistyczne. Od 1965 częsta współpraca konsultacyjna z TVP. Opracowanie zestawu gatunków dla serii  numizmatycznej NBP „Zwierzęta zagrożone i chronione”, wieloletnia konsultacja poprawności wizerunków na tych monetach (1993-2003) oraz teksty folderów do nich (patrz 5. Publikacje – załącznik „n”). Zaangażowanie w imprezach Festiwalu Nauki – wycieczki i prelekcje (2000-2004). Ostatnio konsultacja projektu „Ptasiej ścieżki” w parkach dzieln. Bielany (realizacja 2015) i teksty do tablic na tej ścieżce.

 1. Konferencje naukowe

            Udział i prezentacje na ponad 30 konferencjach krajowych i międzynarodowych w kraju oraz na 32 konferencjach zagranicznych (1969-2010) – m.in. 3 Międzynarod. Kongresach Ornitol. oraz na 6 konferencjach w USA i Kanadzie, 4 - w ZSRR, 1 – w ChRL. Współorganizacja 2 międzynarod. konferencji RWPG i 2 sympozjów na Międzynar. Kongresach Ornitol.

 1. Zaangażowania w środowisku naukowym

            Krajowe: przez 31 lat prowdziłem (przewodniczący) Koło Warszawskie Sekcji Ornitol. Pol. Tow. Zool. (1961-1991), sekr. Komitetu Ekologii PAN (1981-1982), czł. kapituły Medalu im. Wiktora Godlewskiego (1994-2008), czł. Komitetu Zoologii PAN (1993-2002),

            Międzynarodowe: Komitet Ornitol. Stosowanej w ramach Intern. Ornithol. Congress (1986-1991), International Network for Urban Ecology w progr. UNESCO Man and Biosphere (1995-2001), rada redakcyjna. międzynarod. czasopisma Ecologia Urbana (od 1991), czł. INTECOL – Intern. Assotiation f. Ecology (1990-2000), czł. Bird Strike Committee Europe (BSCE) - międzynarod. kom. d.s. kolizji lotnictwa z ptakami (1969-1977).

 

 1. Dydaktyka i kształcenie kadr

          Promocja 6 doktorantów (1991-2013) i 2 magistrantów (na UW, 1985). Wykłady seminaryjne w MiIZ i uczelniach (np. w 2015 – 2 na UW i 1 na SGGW), w 1989 na Rutgers Iniversity (USA) .

            Recenzje 8 prac doktorskich  (1988-2012), dorobku 6 kandydatów do habilitacji (1996-2012) oraz dorobku 8 kandydatów do tytułu/stanowiska prof. (1991-2012).

 

 1. Prace muzealne

            W latach 1960-1972 różnego rodzaju zaangażowania przy zbiorze ornitologicznym MiIZ – zdobywanie (w latach 1960-tych) i preparowanie okazów ornitologicznych, porządkowanie, ewidencja i udostępnianie zbioru, udział w przemieszczeniu zbioru ornitol. z W-wy do magazynu w Łomnie.

 1. Wyróżnienia

2019 – Nagroda „Kamień Kamionka” przyznane przez  Radę Osiedla Kamionek oraz Zarząd i      Radę Dzielnicy Praga Południe

2018 – Odznaka Zasłużony dla Warszawy

2017 – Nagroda Miasta Stołecznego Warszawy przyznana przez Radę M. St. Warszawy;

2012 - dyplom uznania Pol. Tow. Zoologicznego „Za wkład w badania nad synurbijnymi populacjami ptaków” ;

2008 - dyplom honorowy Zarz. Gł. Ligi Ochrony Przyrody;

2008? - nagroda Samorządu Woj. Mazowieckiego „...za zasługi dla kultury”;

2007 - dyplom uznania „...za wybitne zasługi dla Polskiego Tow.. Zoologicznego”;

2005 - Nagroda-Medal Mazowieckiej Niezapominajki „...za zaangażowanie i dokonania w            zakresie ochrony środowiska przyrodniczego.”;

2003 - dyplom honorowy m.st W-wy za książkę „Ptaki Warszawy 1962-2000” ;

1997 - Złota Odznaka Kraski  od Sekcji Ornitol. Polskiego Tow. Zoologicznego „...za       kierowanie przez 31 lat Kołem Warszawskim...”  w.w. Sekcji;

1995 - honorowe członkostwo Polskiego Tow. Zoologicznego;

1988 - Złoty Krzyż Zasługi (w PAN);

1985 i 1983 udział w 2 zespołowych  Nagrodach Min. Administr. i Gosp. Przestrzennej.

1984  - Medal 40-lecia Polski Ludowej.

Załącznik „N” –

Spis 100 publikacji naukowych - znaczniejszych

                                                                                    2020-02-23

Oznaczenia i zestawienie rodzajów publikacji:

---.  – autor „Luniak M.”;

[O]   większe prace na oryginalnym materiale – 31 (w tym 4 “bis”)

[S]    syntezy, monografie, większe rozdz. w podręcznikach – 32 (1 „bis”)

[P]    prace przeglądowe i artykuły problemowe – 33 (1 bis)

[R]   redakcje naukowe książek i zbiorów konferencyjnych – 6

w tym:

[&]   publikacje współautorskie - 35

[z]    publikcje zagraniczne lub z udziałem zagranicznych współautorów -17.

[bis] powtórne wydania wcześniejszych publikacji – 6

[net] główna publikacja w internecie - 2

000  nie mam wydruku tej publikacji

2019

            ---. Urban ornithological atlases in Europe – an updated summary of a recent review. Ecologia Urbana 31 (1-2): 3-4. wyd. w Livorno, Włochy [P]

            ---. A. M. Bykow (1858-1937) – zapomniana postać w warszawskiej zoologii XIX wieku. Rocznik Muz. Górnośląskiego w Bytomiu. Przyroda. 25 (on line 005): 1-9  [P]

            ---., Węgrzynowicz A. 2019. Wpływ renowacji parków miejskich na ich awifaunę lęgową – przykład z Warszawy Chrońmy Przyr. Ojcz. 75: 3–15.  [P]

2018

            ---. Wildlife in urban parks. Polish Journal of Landscape Studies. nr 2-3/2018: 28-34.

wyd. Inst. Kultury Europ. UAM, Poznań; Inst Filozofii UW, Warszawa. [P]

2017

            ---. Jak sprzyjać dzikiemu życiu w parkach miejskich – przesłania przyrodnika. w: Kosmala  M. (red.) Dzika przyroda w mieście. Wyd. Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddz. Toruń, Toruń, ss.135-142.      [P]

            ---. Urban ornithological atlases in Europe – a review. w: Hedblom M., Murgui E. (red.) Ecology and conservation of birds in urban environments. Springer International Publ., Cham, Switzerland, ss 209-223.  [S]

2016

            ----., Projekt „Przyroda Parku Skaryszewskiego” w latach 2014-2015. w: Romanowski J. (red.) Park Skaryszewski w Warszawie – przyroda i użytkowanie. Wyd. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ss. 9-15.

            ---., Romanowski J. 2016. Projekt „Przyroda Parku Skaryszewskiego” – podsumowanie naukowych wyników badań w latach 2014-2015. w: Romanowski J. (red.) Park Skaryszewski w Warszawie – przyroda i użytkowanie. Wyd. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ss. 243-250. [S &]

2015

            ---. 2015. Przyroda Parku Skaryszewskiego – raport z realizacji Projektu w 2014 r. www.miastoiptaki.pl/raport-ppsk   [R net]

2013

            ---.  2013. Kartograficzne atlasy awifauny miast w Europie – przegląd badań. Ornis. Polonica 54: 40-49. [P]

2011

            ---., Grzeniewski M. 2010. Nest boxes for the Common Swift Apus apus – experience from Poland.  Ecologia Urbana 22: 3-5. [O &,  praca na materiale ankietowym]

            ---. 2011. Fauna w planowaniu urbanistycznym. w:  Dornowski W. (red.) Problemy współczesnej architektury i budownictwa. IV Konf. Naukowa ArchBud  2011  (Zakopane, 13-16.09.2011). Wyd. Wyższej Szk. Ekologii i Zarządzania, Warszawa,  ss. 203-210.  [P]

            ---. 2011. Ptaki w budynkach – jak z nimi postępować. w: Dornowski W.

(red.).  Problemy współczesnej architektury i budownictwa. IV Konf. Naukowa ArchBud 2011 (Zakopane, 13-16.09.2011). Wyd. Wyższej Szk. Ekologii i Zarządzania, Warszawa, ss. 211-217.  [P]  

             &  Tigges U., Luniak M. 2011 „Wieża jerzyków” – propozycja dla architektów. w:

 Dornowski W. (red.).  Problemy współczesnej architektury i budownictwa.

IV Konf. Naukowej ArchBud 2011 (Zakopane, 13-16.09.2011). Wyd. Wyższej Szk. Ekologii i Zarządzania, Warszawa, ss. 369-373.  [P & z]        

2009

            ---. 2009. Synurbization – a new phenomenon in animal wildlife. Proc. Intern.

Conference “Passeri in crisi?” (Pisa, Italy, 20 March 2009). Ecologia Urbana 21:

12-14.  [S z, wykład inauguracyjny konf.]

            ---., Węgrzynowicz A. 2009. House and Tree Sparows in Warsaw (Poland) – changes  in population numbers and habitat distribution, breeding success. Proc. Intern.

Conf. “Passeri in crisi?” (Pisa, Italy, 20 March 2009). Ecologia Urbana 21: 42-45. [O & z]

2008

         ---. 2008. Fauna of the big city – estimating species richness and abundance in Warsaw, Poland.  w: Marzluff. J. M., Bradley G., Shulenberger E., Ryan C., Endlicher W., Simon U., Alberti M., ZumBrunnen C. (eds.). Urban ecology – an international perspective on the interaction between humans and nature.  Springer, New York, pp. 349-354. [S z]

            ---. 2008. Ochrona ptaków a modernizacja budownictwa.  w: Indykiewicz P., Jerzak L., Barczak T. (red.). Fauna miast. wyd. SAR „Pomorze”, Bydgoszcz, ss. 90-95. [P]

            --. 2008. Bogactwo gatunkowe i liczebność fauny wielkiego miasta − przykład Warszawy. w: Indykiewicz  P., Jerzak L., Barczak T. (red.). Fauna miast. SAR „Pomorze”, Bydgoszcz, ss. 17-26.  [S bis, przedruk publikacji w Kosmosie 55: 45-52 (Luniak 2006)]

2007

            ---., Lesisz M., Marciński A., Nowicki W. 2007. Ptaki Parku Skaryszewskiego w Warszawie w okresie 1957-2006. Notatki Ornitol. 48 (2): 92-105.  [O &]

2006

         ---. 2006. Bogactwo gatunkowe i liczebność fauny wielkiego miasta − przykład Warszawy. Kosmos 55 (1): 45-52. [S]

         ---. 2006. Ornitologia polska w okresie ostatnich 50 lat. w: Nowakowski J. J., Tryjanowski P., Indykiewicz P. (red.). Ornitologia polska na progu XXI stulecia − dokonania i perspektywy. Wyd. Uniw. Warmińsko-Mazurski, Olsztyn, ss. 11-37.  [P]

2005  

            &  Adams L.W., VanDruff L.W., Luniak M. 2005. Managing urban habitats and wildlife.  w:  Braun C. E. (red.). Techniques for wildlife investigations and management. 6th edition. The Wildlife Society, Bethseda, Maryland, USA,  ss. 714-739.  [S & z]

            ---. 2005. Warsaw. w:  Kelcey J. G., Reinwald G.  (red). Birds in European cities. Ginster Verlag, St. Katharinen, ss. 389-415.  [S z]

&  Witt K., Mitschke A., Luniak M. 2005. Comparison of common bird populations in Hamburg, Berlin and Warsaw.  Acta Ornithol. 40: 139-146.  [O & z]

            ---. 2005. Ochrona kawki Corvus monedula wobec modernizacji budownictwa.  w:  Jerzak L.,  Kavanagh S., Tryjanowski P. (red.). Ptaki krukowate Polski.  Bogucki Wyd. Naukowe, Poznań, ss. 299-312.  [P]

2004

 • ---. 2004. Synurbization – adaptation of animal wildlife to urban development. w: Shaw W.W., Harris L.K., VanDruff L. (red.). Urban wildlife conservation, Proc. 4th International Symp., Univ. of Arizona, Tucson, pp. 50-55. [S z]
 • ---. 2004 . Seventy years of Acta Ornithol. (1933-2003). Acta Ornithol. 39: 1-8. [P]
 • ---. 2004. Siedemdziesiąt lat Acta Ornithol. (1933-2003). Notatki Ornitol. 45: 206-213. [P]

2001

            ---., Kozłowski P., Nowicki W.,  Plit J. 2001. Ptaki Warszawy 1962-2000. Wyd. IGiPZ, Warszawa, seria Atlas Warszawy z. 8, 179 pp.  [S &,  ornitologiczny atlas W-wy]

            ---., Rejt Ł. 2001. Reintrodukcja sokoła wędrownego Falco peregrinus w Warszawie (1996-2001). Notatki Ornitol.  42: 282-286. [P &]

            ---, Nowicki W. 2001 Awifauna Warszawy 1962-2000 - podsumowanie inwentaryzacji. w: Indykiewicz P., Barczak T., Kaczorowski G. (red.). Różnorodność i ekologia populacji zwierzęcych w środowiskach zurbanizowanych . Wyd. NICE, Bydgoszcz, ss. 179-183. [S &]

2000

            ---.,  Borzęcka I., Chudzicka E., Goszczyński J., Mazgajska J., Mazgajski T., Nowicki W., Pilipiuk I., Romanowski J., Skibińska E., Wiśniewolski W. 2000. Fauna. w: Lickiewicz J., Pawlak J., Pietrusiewicz W. (red.). Wisła w Warszawie. Wyd. Elipsa (ISBN83-907333-7-4), Warszawa. pp. 108-123. [S &]

1999

            ---., Kozłowski P., Nowicki W. 1999. Fauna. w: Głowacka I. (red.). Monografia przyrodnicza Gminy Warszawa Centrum. wyd. Agencja Wyd.-Reklamowa Dino, Warszawa, ss. 45-49 i 96.  [S &]     

1998

            ---. M. 1998. Synurbizacja - dostosowanie się zwierząt do urbanizacji. w:  Barczak T., Indykiewicz P. (red.). Fauna miast. Wyd. ATR, Bydgoszcz. pp. 13-19. [S]

            ---, Rejt Ł. 1998. Restytucja sokoła wędrownego Falco peregrinus w Warszawie.  Orlik 33: 14-16.  [P &]

            ---. 1998. Zur Verstädterung von Vögeln und Säugetieren. (4 Internationale Symp. Naturschutz und Verhalten, Finowfurt, 1996). Artenschutzreport 8/1998, ss. 2-5. [P z]

1997

            ---., Kozłowski P., Nowicki W. 1997. Magpie Pica pica in Warsaw – abundance, distribution and changes in its population. Acta Ornithol. 32: 77-86. [O &]

1996

            ---. 1996. Synurbization of animals as a factor increasing diversity of urban fauna. w: di Castri F., Younes T. (eds). Biodiversity – science and development.  International Forum of  UNESCO/IUBS, Paris, 1994).  CA International, Paris. pp. 566-575. [P z]

            ---. 1996. Inventory of the avifauna of Warsaw – species composition, abundance, and habitat distribution. Acta Ornithol. 31: 67-80. [O]

1996

            &  Caccamise D. F., Luniak M. (red.) 1996. Birds in urban and suburban areas – selected contributions from the XXI Intern. Ornithol. Congress (Wienna, 1994). Acta Ornithol. 31 (1): 1-88.  [R & z]

1995 

            ---. 1995. Peregrine Falcon Falco peregrinus in cities - the background for its planned reintroduction in Warsaw. Acta Ornithol. 30: 53-62. [P]

            ---., Marks J. B. (red.) 1995.  European Peregrine Falcon Falco p. peregrinus – its status and future. (Proc. of the Symposium, Ciechocinek-Włocławek, 6-10.11.1994). Acta Ornithol. 30 (1): 1-105.  [R z &]

 1994 

            ---., Pisarski B. 1994.  State of research into the fauna of Warsaw (up to 1990). w: Barker G.M., Luniak M., Trojan P., Zimny H. Proc. of the II European Meeting of the International Network for Urban Ecology (Warsaw, 1992). Memorabilia Zool. 49: 155-165. [S z]

            &   Gliwicz J., Goszczyński J., Luniak M. 1994. Characteristic features of animal popultions under synurbization ‑ the case of the Blackbird and Striped Field Mouse. w: Barker G.M., Luniak M., Trojan P., Zimny H. Proceedings of the II European Meeting of the International Network for Urban Ecology (Warsaw, 1992). Memorabilia Zool. 49: 237-244. [S &]

            ---. 1994. Development of bird communities in new housing estates in Warsaw. w: Barker G.M., Luniak M., Trojan P., Zimny H. Proc. of the II European Meeting of the International Network for Urban Ecology (Warsaw, 1992). Memorabilia Zool. 49: 257-267.  [O]

1994

            &   Barker G.M., Luniak M., Trojan P., Zimny H. 1994. Proceedings of the II European Meeting of the International Network for Urban Ecology (Warsaw, 1992). Memorabilia Zool. 49, 287 ss.  [R & z]

1992

            ---. 1992. The use of nest boxes for management of breeding avifauna in urban parks - studies in Warsaw and Poznañ (Poland). Acta Ornithol. 27: 3-19. [S]

            ---, Haman A., Kozłowski P., Mizera T. 1992. Wyniki lęgów ptaków gnieżdżących się w skrzynkach w parkach miejskich Warszawy i Poznania. Acta Ornithol. 27: 49-63. [O &]

            ---. 1992. Instytut Zoologii PAN – tradycja, współczesność i perspektywy.  Nauka Polska 3/1992 : 119-125.  [P]

1991

            ---. 1991. Awifauna Lasu Bielańskiego w Warszawie 15 lat po ustanowieniu rezerwatu. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 10: 167‑181. [O]

 • 1990

            ---. 1990. Investigation of urban ecology by the Institute of Zoology, Polish Academy of Scientes in Warsaw (1974-1990). w: Luniak M. (red.). Urban ecology studies in Central and Eastern Europe. Proc. Intern. Symposium (Warszawa-Jabłonna 24-25.09.1986). Ossolineum, Wrocław, ss. 19-25. [P]

            ---. 1990. Avifauna of cities in Central and Eastern Europe – results of the international inquiry. w: Luniak M. (red.). Urban ecology studies in Central and Eastern Europe. Proc. Intern. Symposium, Warszawa-Jabłonna 24-25.09.1986). Ossolineum, Wrocław, ss. 131-149. [O]

            ---., Mulsow R., Walasz K. 1990. Urbanization of the European Blackbird – expansion and adaptations of urban population. w: Luniak M. (red.). Urban ecology studies in Central and Eastern Europe. Proc. Intern. Symposium, Warszawa-Jabłonna 24-25.09.1986). Ossolineum, Wrocław, ss. 186-200. [S &]

            ---., Pisarski B. 1990. Stan badań nad fauną Warszawy do 1990. w: Zimny H. (red.). Problemy ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego na obszarach zurbanizowanych. Cz. I .  Wyd. SGGW-AR, Warszawa. T. 22: 18-27.  [P &]  

            ---., Kozłowski P. 1990. Informacje i wskazania ornitologiczne dla planu przestrzennego zagospodarowania Dolnego Mokotowa w Warszawie. w: Zimny H. (red.). Problemy ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego na obszarach zurbanizowanych. Cz. I I. Wyd. SGGW-AR, Warszawa. T. 22: 147-155.  [O &]     

            ---. 1990. Zasiedlanie przez ptaki nowych osiedli mieszkaniowych w Warszawie. w: Zimny H. (red.). Problemy ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego na obszarach zurbanizowanych. Cz. I I. Wyd. SGGW-AR, Warszawa. T. 22: 156-169. [O]

            ---. 1990. Miejskie parki ekologiczne na przykładzie Wielkiej Brytanii. w: Zimny H. (red.). Problemy ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego na obszarach zurbanizowanych. Cz. I I. Wyd. SGGW-AR, Warszawa. T. 22:  170-174. [P]

            ---., Kropczyńska- Linkiewicz D. 1990. Stan i uwarunkowania zoocenoz w układzie ekologicznym miasta. w: Zimny H.(red.).  Funkcjonowanie  układów ekologicznych w warunkach zurbanizowanych. Wyd. SGGW-AR, Warszawa 1990. T. 58: 199-209. [& S] ---. 1990. Awifauna  miasta – jej skład, zróżnicowanie oraz udział w procesach ekologicznych (na przykładzie Warszawy). w: Zimny H. (red.). Funkcjonowanie  układów ekologicznych w warunkach zurbanizowanych. Wyd. SGGW-AR, Warszawa 1990. T. 58: 209-229. [S]

            ---., Nowicki W. 1990. Występowanie ssaków w Warszawie. w: Zimny H. (red.). Funkcjonowanie  układów ekologicznych w warunkach zurbanizowanych. Wyd. SGGW-AR, Warszawa 1990. T. 58: 230-245. [S &]

            ---. 1990. Ptaki – składnik przyrody osiedli mieszkaniowych w Warszawie. w: Skibniewska H. (red.).  Ekologiczne podstawy kształtowania miejskich zespołów mieszkaniowych. Wyd. SGGW-AR, Warszawa 1990. T. 63: 88-94. [P]

            ---., Jędraszko-Dąbrowska D., Kozłowski P., Nowicki W. 1990. Stan awifauny rezerwatów przyrody w Warszawie oraz wskazania dla jej kształtowania. w: Zimny H. (red.). Wykorzystanie układów ekologicznych w systemie zieleni miejskiej. Wyd. SGGW-AR, Warszawa 1990. T .64: 127-149. [S &]

            ---., Nowicki W. 1990. Ssaki. w: Biernacki Z., Komorowski J., Wróblewski A. (red.). Środowisko przyrodnicze Warszawy. Wyd. PWN, Warszawa, ss.  277-288. [A]

            ---. 1990. Badania przyrodnicze w Lesie Bielańskim. w: Biernacki Z., Komorowski J., Wróblewski A. (red.). Środowisko przyrodnicze Warszawy. Wyd. PWN, Warszawa, ss. 600-610.  [P]

            ---., Kozłowski P., Nowicki W. 1990. Work on the bird atlas for Warsaw. w:

Štastny K., Bejček V. (red.). Bird census  and atlas studies (Proc. XI Int. Conf. on Bird Census and Atlas Work. Prague, 28.8.-1.9.1989), Praha, ss. 181-185.  [P]

              ---. (red.). 1990. Urban ecology studies in Central and Eastern Europe in Central and Eastern Europe. Proc. of the International Symposium, Warszawa-Jabłonna 24-25 Sept. 1986. Ossolineum, PAN, Wrocław, 235 ss. [R]

N         1988

            ---., Mulsow R. 1988. Ecological parameters in urbanization of the European Blackbird. w: Quellet H. (red.) Acta XIX Congressus Intenrationalis Ornithol. Univ Ottawa Press, Ottawa, ss. 1787-1793. [S z &]

1987

            ---., Gałażewska E.  1987. Ptaki terenów zabudowy miejskiej w Polsce – przegląd badań. Notatki Ornitol. 28: 1-13.  [P]

1986

            ---., Jabłoński P., Marczak P. 1986. Ptaki parku Łazienki Królewskie w latach 1954-84. Acta Ornithol. 22: 23-50. [O &]

1984

            ---. 1984. Najważniejsze wnioski z badań nad awifauną terenów zielonych  w Warszawie. w: Szczepanowska H. B. (red.). Wpływ zieleni na kształtowanie środowiska miejskiego. PWN, Warszawa, ss. 229-234. [S]

1983

            ---. 1983. The awifauna of urban green  areas in Poland and possibilities of managing it. Acta Ornithol. 19: 3-61. [S]

1982  

            &    Burakowski B, Luniak M. 1982. Świat zwierząt. w: Baum T., Trojan P. (red.). Las Bielański w Warszawie. Rezerwat przyrody. PWN, Warszawa, ss. 179-261. [S &]

            ---. 1982. Ptaki rezerwatu Las Bielański w Warszawie. Ochrona Przyrody 44: 219-243. [O]

            ---. 1982. Aims and possibilities of managing the awifauna of urban green areas in Poland. w: Luniak M., Pisarski B. (red.). Animals in urban environment. Ossolineum, Wrocław, pp. 43-51.   [A] 

            ---., Pisarski B. (red.) 1982. Animals in urban environment. Proc. of the  Symposium (Warszawa – Jabłonna, 22-24.10.1979) Wyd. Ossolineum, Wrocław, 175 pp. [R &]

1981

            ---. 1981. Ptaki ( Aves). w: Garbarczyk  H., Pisarska R. (red.). Zoocenotyczne podstawy kształtowania środowiska przyrodniczego osiedla mieszkaniowego  Białołęka Dworska w Warszawie. Cz. I . Skład gatunkowy i struktura fauny terenu projektowanego osiedla mieszkaniowego. Fragmenta Faun. 26 (31): 509-521. [O]

            ---. 1981. The birds of the park habitats in Warsaw. Acta Ornithol. 18: 335-371. [O]

1980  

            ---. 1980. Birds of allotment gardens in Warsaw. Acta Ornithol. 17 (20): 297-320. [O]

            ---. 1980. Present state and general results of censuses in urban green areas in Poland. w: Ölke H. (red.). Bird census work and nature conservation. Proc. VI Intern. Conf.  Bird Census Work, VI eeting Eur. Ornithol. Atlas Committee (24-28.09.1979). Univ. Göttingen, Göttingen, ss. 171-175. [P z]

1978

            ---., Gromadzka J. 1978. Pokarm piskląt szpaka, Sturnus vulgaris  L. w Warszawie. Acta Ornithol. 16 (8): 275-285. [O &]

            ---.,  Kłosowski T., Kożniewski P., Luniak M., Szokalski M. 1978. Inwentaryzacja ornitologiczna doliny Narwi w gminie Skrzeszew ( woj. warszawskie). Notatki Ornitol. 19: 39-46.           [O &]

1977

            ---. 1977. Konsumpcja i trawienie pokarmów u gawrona,   Corvus frugilegus L., w warunkach woliery. Acta Ornithol. 16 (6): 213-240.          [O]

            ---. 1977. Liczebność i produktywność lęgów szpaka Sturnus vulgaris L., w Warszawie. Acta Ornithol. 16 (7): 242-274.          [O]

            ---. 1977. Stan badań nad ptakami miast w Polsce. Wiadomości Ekol. 23: 399-406. [P]

            ---. 1977. The birds of park biotopes in small towns of Central-Eastern Poland. Acta Ornithol. (translated from Polish). Publ. for the Smithsonian Inst. and National Science Foundation, Washington D.C., by the National Center for Scientific, Technical and Economic Information, Warsaw, Poland, ss. 56-94.   [bis O, ang. edycja pracy z Acta Ornithol.14: 99-143 (1974)]

1976

            ---.,  Kawęczyński K., Kożniewski P., Luniak M. 1976. Lęg łabędzia krzykliwego, Cygnus cygnus L., na Bagnie Ławki. Przegląd Zool. 20: 109-115.          [O &]

1974

            ---. 1974. Ptaki biotopów parkowych w małych miastach środkowo-wschodniej Polski. Acta Ornithol. 14 (5): 99-143.  [O]

            ---. 1974. Birds of the middle reaches of the Vistula. 15-98. Acta Ornithol. (translated from Polish). Publ. for the Smithsonian Inst. and National Science Foundation, Washington D.C., by the National Center for Scientific, Technical and Economic Information, Warsaw, Poland, ss. 15-98.     [S bis, ang. edycja pracy z Acta Ornithol. 13: 17-114 (1971)]

            ---. 1974. Distribution of Rook, Corvus frugilegus L., colonies in the Siedlce district (Warsaw woivodship. Acta Ornithol. (translated from Polish). Publ. for the Smithsonian Inst. and National Science Foundation, Washington D.C., by the National Center for Scientific, Technical and Economic Information, Warsaw, Poland, ss. 253-270.

[O bis,  ang. edycja pracy z Acta Ornithol. 13: 425-450 (1972)]

1973

            ---. 1973. Expansion of the Blackbird, Turudus merula L. in Warsaw. Acta Ornithol. (translated from Polish). Publ. for the Smithsonian Inst. and National Science Foundation, Washington D.C., by the National Center for Scientific, Technical and Economic Information, Warsaw, Poland, ss. 129-157.   [O bis, ang. edycja pracy z Acta Ornithol.12: 177-208 (1970)]

1972

            ---. 1972. Zmiany w awifaunie Warszawy w latach 1945-1969. Ochr. Przyrody 37: 295-312. [P]

            ---., 1972. Rozmieszczenie kolonii gawrona, Corvus frugilegus L., w powiecie Siedlce (województwo warszawskie). Acta Ornithol. 13 (11): 425-449.  [O]

            ---. 1972 The occurrence of thw Nightingale, Luscinia megarhynchos Brehm and the Thrush Nightingale Luscinia luscinia (L.) in Warsaw. Acta Ornithol. (translated from Polish). Publ. for the Smithsonian Inst. and National Science Foundation, Washington D.C., by the National Center for Scientific, Technical and Economic Information, Warsaw, Poland, ss. 109-122.     [bis O,  ang. edycja pracy z Acta Ornithol. 11 (12): 445-460.]

1971

---. 1971. Ptaki środkowego biegu Wisły. Acta Ornithol. 13 (2): 17-113.  [S]

---. 1971. Aktualne zagadnienia ochrony lotnictwa przed ptakami. Przegląd Zool. 15:179-183. [P]

1970

            ---. 1970. Ekspansja kosa, Turudus merula L. w Warszawie. Acta Ornithol. 12 (5): 177-208. [O]

1969

            ---. 1969. Występowanie słowika rdzawego, Luscinia megarhynchos Brehm i słowika szarego, Luscinia luscinia (L.) w Warszawie. Acta Ornithol. 11 (12): 445-460.  [O]

1968

            ---. 1968. Niektóre problemy związane z metodyką badań liczebności ptaków w środowisku rzecznym. Ekologia Polska ser. B, 14: 161-170.  [P]

1967

            ---. 1967. Zastosowanie badań ornitologicznych przy programowaniu i użytkowaniu miejskich terenów zielonych, na przykładzie Lasu Bielańskiego w Warszawie. w: Plapis W. (red.). Materiały do zagadnień użytkowania urbanistycznego naturalnych środowisk przyrodniczych. Inst. Podstawowych Problemów Planowania Przestrzennego Politechniki Warsz., Warszawa, ss. 118-136.  [O]

            ---. 1967. Charadriiformes (rodziny: Stercoraridae, Laridae, Alcidae). w: Ferens B. Klucze do oznaczania kręgowców Polski. Cz. IVA, Ptaki, Aves Non-Passeriformes. PWN, Warszawa, ss. 297-336.  [S]

1964

            ---. M., Kalbarczyk W., Pawłowski W 1964. Ptaki Warszawy. Acta Ornithol. 8 (6): 175-285.  [S &]

            ---. 1964. Niektóre problemy związane z kształtowaniem się awifauny miast. Przegląd Zool. 8: 162-165. [P]

1963

            ---. 1963. Badania nad dynamiką liczebności i kierunkami lotów niektórych gatunków Laridae na Wiśle pod Warszawą. Acta Ornithol. 7: 89-113. [O]

dr Anna Dubiec (przewodnicząca)

dr Justyna Kubacka

dr hab. Robert Rutkowski

Nadzór weterynaryjny: lek. wet. Agnieszka Czujkowska

Najważniejsze akty prawne dotyczące wykorzystania zwierząt do celów naukowych lub edukacyjnych:

Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie wykorzystywania zwierząt do celów naukowych i edukacyjnych (http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2015/266/1)

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie szkoleń, praktyk i staży dla osób wykonujących czynności związane z wykorzystywaniem zwierząt do celów naukowych lub edukacyjnych (http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2015/628/1).

Dokumenty wymagane do ubiegania się o zgodę na przeprowadzenie doświadczenia:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/dokumenty-wymagane-do-ubiegania-sie-o-zgode-na-przeprowadzenie-doswiadczenia

MIZ PAN podlega I Lokalnej Komisji Etycznej w Warszawie

z siedzibą na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego

ul. Ilji Miecznikowa 1, 02-096 Warszawa

Terminarz posiedzeń, informacje o procedurze składania oraz instrukcja wypełniania wniosku do LKE:

https://www.biol.uw.edu.pl/1-lokalna-komisja-etyczna/

 

attisano

Contact

Behavioural Ecology Unit

Museum and Institute of Zoology

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Main research interests

My research focuses on behavioural and evolutionary ecology of birds and insects. I am particularly interested in how intra- and inter-specific interactions shape the evolution of life-history traits.

Research Gate: https://www.researchgate.net/profile/Alfredo_Attisano

 

Research projects

Nestlings’ phenotypic polymorphism and co-evolutionary arms race in a host-brood parasite system in New Caledonia. NCN 2016/23/B/NZ8/03082. With Jörn Theuerkauf and Roman Gula

Mate choice and family formation in a cooperatively breeding bird. NCN 2018/29/B/NZ8/02312. With Jörn TheuerkaufRoman Gula, Magdalena Zagalska-Neubauer and Ralph Kühn 

 

Publications

Attisano, A., Thiel, F., Sato, N., Okahisa, Y., Bolopo, D., Tanaka, K.D., Kuehn, R., Gula, R., Ueda, K. and Theuerkauf, J., 2019. Breeding biology of the Fan-tailed Gerygone Gerygone flavolateralis in relation to parasitism by the Shining Bronze-cuckoo Chalcites lucidus. Journal of ornithology 160: 91-103

 

De Gasperin O., Duarte A., English S., Attisano A. and Kilner R.M. 2019. The early‐life environment and individual plasticity in life‐history traits. Ecology & Evolution 9: 339-351

 

Attisano A., Sato N.J., Tanaka K., Okahisa Y., Kuehn R., Gula R., Ueda K., Theuerkauf J. 2018. Visual discrimination of polymorphic nestlings in a cuckoo-host system. Scientific Reports 8: 10359

 

Bojarska K., Kuehn R., Gazda M.A., Sato N.J., Okahisa Y., Tanaka K., Attisano A., Gula R., Ueda K., Theuerkauf J. 2018. Mating system and extra-pair paternity in the Fan-tailed Gerygone Gerygone flavolateralis in relation to parasitism by the Shining Bronze-cuckoo Chalcites lucidus. PLoS ONE 13: e0194059

 

Kilner R.M., Boncoraglio G., Henshaw J.M., Jarrett B.J.M, De Gasperin O., Attisano A., Kokko H. 2015. Parental effects alter the adaptive value of an adult behavioural trait. eLife 4: e07340

 

Attisano, A., Kilner R.M. 2015. Parental effects and flight behaviour in the burying beetle, Nicrophorus vespilloides. Animal Behaviour 108: 91-100

 

Attisano, A., Murphy J.T., Vickers A., Moore P.J. 2015. A simple flight mill for the study of tethered flight in insects. Journal of Visualized Experiments 106: e53377

 

Attisano, A., T. Tregenza, A.J. Moore and P.J. Moore 2013. Oosorption and migratory strategy of the milkweed bug, Oncopeltus fasciatus. Animal Behaviour 86: 651-657

 

Attisano, A., A.J. Moore and P.J. Moore 2012. Reproduction-longevity trade-offs reflect diet, not adaptation. Journal of Evolutionary Biology 25: 873-880

 

Moore, P.J. and Attisano, A. 2011. Oosorption in response to poor food: complexity in the trade-off between reproduction and survival. Ecology & Evolution 1: 37-45

CONTENTS
  Regular research papers  

Life in extreme habitats: diversity of endolithic microorganisms from cold desert ecosystems of eastern Pamir

Khomutovska N., Jerzak M., Kostrzewska-Szlakowska I., Kwiatowski J., Suska-Malawska M., Syczewski M., Jasser I.

Abstract

Factors affecting alien and native plant species richness in temperate nature reserves of northern China

Zhang X., Wang H., Wang S., Wang R., Wang Y., Liu J.

Abstract

Role of seed bank in establishment of single and mixed-sowing artificial grasslands of Tibetan Plateau

Ma Z., Zhang C, Zhou H.-K., Yao B.-Q., Zhao X.-Q.

Abstract

Climatic response of tracheid features of Picea meyeri along altitude gradient of Layashan Mountains of north China

Wang M., Jiang Y., Zhang W., Dong M., Kang M.

Abstract

Body size distribution of spider species in various forest habitats

Stańska M., Stański T.

Abstract

Niche dynamics and biodiversity: many rodent species on one marshy meadow

Jancewicz E., Gliwicz J.

Abstract

Effects of wild boar (Sus scrofa L.) rooting on seedling emergence in Bialowieża Forest

Sondej I., Kwiatkowska-Falińska A.

Abstract

Comparative effects of aquaculture and water level fluctuations on macroinvertebrate communities in Three Gorges Reservoir, China

Chi S., Zheng Z., Zhang Z., Hu J., Zheng J., Zhao X., Hu J., Dong F., Peng J.

Abstract
 Short research contribution
 

Fern Azolla filiculoides at new sites in Oder River (Poland) − invader or ephemeral?

Myśliwy M., Szlauer-Łukaszewska A.

Abstract
 

Not European wildcats, but domestic cats inhabit Tatra National Park

Zwijacz-Kozica T., Ważna A., Munõz-Fuentes V., Tiesmeyer A., Cichocki J., Nowak C.

Abstract
   

Changes in distribution of Aesculapian snake and implications for its active conservation in Poland

Kurek K., Najberek K., Zając B., Bury S., Ćmiel A.M., Baś G., Najbar B.

Abstract
 

Research note

 
 

A new locality of alien species Branchiura sowerbyi in Upper Oder River in Poland

Cebulska K., Krodkiewska M.

Abstract

ue2

Tytuł projektu: Integracja i mobilizacja danych o różnorodności biotycznej Eukaryota w zasobach polskich instytucji naukowych (IMBIO)

Źródło finansowania: Program Operacyjny Polska Cyfrowa, poddziałanie 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki” (Typ II projektu: Cyfrowe udostępnienie zasobów nauki)

Ogłoszenie o decyzji CPPC: https://cppc.gov.pl/aktualnosci/1659-zakonczenie-oceny-merytorycznej-wnioskow-z-poddzialania-2-3-1-11-nabor-ii-runda

Nr projektu: POPC.02.03.01-IP.01-00-011/19

Budżet: 18 763 954 zł

Okres realizacji: 1. stycznia 2020 – 31. grudnia 2022

Wykaz Partnerów:

Akademia Pomorska w Słupsku

Instytut Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk

Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk

Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt Polskiej Akademii Nauk

Muzeum Górnośląskie w Bytomiu

Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy

Muzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk

Uniwersytet Gdański

Uniwersytet Jagielloński

Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Opolski

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Uniwersytet w Białymstoku

Uniwersytet Wrocławski

Uniwersytet Warszawski (Lider)

 

Opis Projektu:

Projekt powstał w ramach konsorcjum 18 instytucji naukowych, współpracujących w Krajowej Sieci Informacji o Bioróżnorodności (KSIB). Głównym celem jest otwarcie dostępu do danych o różnorodności biologicznej organizmów jądrowych (Eukaryota), znajdujących się w zasobach instytucji partnerskich. Będzie on realizowany poprzez digitalizację i udostępnienie danych nie istniejących dotąd w formie cyfrowej lub pozostających poza siecią.

Mobilizacja obejmie cenne zbiory okazów flory i fauny z kraju i innych rejonów świata, kartoteki, dane bibliograficzne i niepublikowane oraz bazy danych. Integracja danych na poziomie merytorycznym i strukturalnym zapewni ich techniczną spójność i jakość naukową oraz możliwość ich późniejszego wykorzystania w szerokim zakresie możliwych zastosowań. Powstanie system informatyczny, służący do zarządzania danymi i wizualizacji efektów działań, a także komunikacji z zewnętrznymi aplikacjami i repozytoriami, w tym Global Biodiversity Information Facility (GBIF). Integracja będzie dotyczyć organizacji i standaryzacji danych w zakresie taksonomii oraz informacji przestrzennej, niezbędnych dla zapewnienia wartości merytorycznej.

Projekt dostarczy narzędzi wspierających profesjonalistów i specjalistów-amatorów w zakresie gromadzenia danych i digitalizacji, a także redukując koszty digitalizacji poprzez pracę w grupie (również działania typu crowd-sourcing). Wśród zgromadzonych danych znajdą się także informacje o gatunkach szczególnego zainteresowania (inwazyjne, szkodliwe, zagrożone, chronione), istotne dla ochrony przyrody, środowiska, rolnictwa, leśnictwa i innych sfer życia publicznego (np. ochrona zdrowia, edukacja).

Spis moich publikacji

Część „P” – publikacje POPULARNO-NAUKOWE 

razem  228 pozycji w tym 24 powtórne wydania [bis]

publikacji „P” od 2005 r. (po emeryturze) - 54

Oznaczenia i zestawienie rodzajów publikacji:

[A]  artykuły w prasie codziennej i w czasopismach – 179 publikacji

[R]  rozdziały w zbiorach książkowych  - 29

[F]  foldery, broszury, ulotki – 11

[K]  książki autorskie i redakcje naukowe książek  - 5 (2 bis)

 [P]  przedmowy do książek – 3

w tym:

[&] publikacje współautorskie  - 23

 [bis]  przedruki i kolejne wydania wcześniejszych publikacji – 24

[net]  główna publikacje w internecie - 2

---.  – autor „Luniak M.”;

000 – nie mam wydruku publikacji

 

Artkuły w dziennikach i innych gazetach wielkonakładowych – 79 publikacje: Świat Młodych – 62, Życie Warszawy – 9, Gazeta Wyborcza – 5, Express Wieczorny – 2, Trybuna Ludu - 1;

W innych 24 periodykach – 99: Płomyk – 30, Przyroda Polska – 26, Stolica – 12, Ptaki – 4, Przekrój – 3, Problemy – 3, Biuletyn Nauk.-Techn. PAP – 2, PAN Działalność Naukowa – 2 oraz po 1 publikacji w: - Administrator, Eko, Łowiec Polski, Mała Delta, Mir Ptic (Moskwa), Murator, Naturopa (Strassburg), Nasze Bielany, Nature Newsletter of the Council of Europe (Strassburg?), Panorama Polska, Przegląd Komunalny, Przyroda Warmii i Mazur, Skrzydlata Polska, Szkiełko i Oko, Woliera, Wiedza i Życie, Zwierciadło.

 

2017

            ---. Dzikie życie w parkach miejskich. Przegląd komunalny 9/2017 (402): 56-58. [A w czasopiśmie specjalistycznym]

2016

            Grzeniewski M., Luniak M. 2016. Bielańska „ptasia śćieżka” –zasiedlona. Nasze Bielany 11 (211)/ 2016: 12. A &

2015

            ---. 2015. Jeszcze o żółwiach na Kępie Potockiej. Nasze Bielany. 16 (9): 13. [A w lokalnym czasopiśmie Bielan]

2013

            ---. 2013. Nie jerzyki tylko jeże. Gazeta Wyborcza – Stołeczna, 08.08.2013. [A]

            ---.  2013. Rezerwat Las Bielański. www.wislawarszawska.pl  [A  na stronie Projektu Life+ “Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej”]

            ---. 2013. Park Młociński. www.wislawarszawska.pl [A na stronie Projektu Life+ j.w.]

            ---. (red.) 2013. Przyroda Bielan warszawskich. Wyd. II, Muzeum i Inst.  

Zoologii PAN, Warszawa, 312 ss. [K bis, P bis, 3 R bis i 5 R & bis,  II wyd. monografii z 2010 r. przedmowa i 10 moich rozdziałów autorskich w tej książce - uwzgędnione w zestawieniach jako osobne publikacje, spis - patrz wydanie I w publikacjach 2010  ],

2010

            ---. (red.) 2010. Przyroda Bielan warszawskich. wyd. Muzeum i Inst. Zoologii PAN, Warszawa, 312 ss. [K]     

            ---. 2010. Od redaktora naukowego. w: Luniak M. (red.) Przyroda Bielan warszawskich. wyd.

Muzeum i Inst.  Zoologii PAN, ss. 10-11. [P wstęp do książki]

            &   Jakubowski K., Luniak M., Sudnik-Wójcikowska B. 2010. Badania przyrodnicze na Bielanach – w przeszłości i dziś. w: Luniak M (red.) Przyroda Bielan warszawskich. wyd. Muzeum i Inst. Zoologii PAN, ss. 24-35. [R &]

            ---. 2010. Fauna. w: Luniak M (red.) Przyroda Bielan warszawskich. wyd. Muzeum i Inst. Zoologii PAN, ss. 118-119. [R]

            ---. 2010. Ptaki. w: Luniak M (red.) Przyroda Bielan warszawskich. wyd. Muzeum i Inst. Zoologii PAN, ss. 171-193. [R]

            ---., Babińska-Werka J., Lesiński G. 2010. Ssaki. w: Luniak M (red.) Przyroda Bielan warszawskich. wyd. Muzeum i Inst. Zoologii PAN, ss. 194-207.  [R &]

            &   Chojnacki J., Luniak M., Miścicki S. 2010. Las Bielański. w: Luniak M (red.) Przyroda Bielan warszawskich. wyd. Muzeum i Inst. Zoologii PAN, ss. 210-221. [R &]

            ---., Wojtatowicz J. 2010. Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe i teren uzytku ekologicznego. w: Luniak M (red.) Przyroda Bielan warszawskich. wyd.         Muzeum i Inst. Zoologii PAN, ss. 243-251.  [R &]

            ---., Kozłowska A. 2010. Stan Bielańskiej przyrody i potrzeby jej ochrony. w: Luniak M (red.) Przyroda Bielan warszawskich. wyd. Muzeum i Inst. Zoologii PAN, ss. 267-281.  [R &]

            ---. 2010. Atrakcje przyrodnicze Bielan. w: Luniak M (red.) Przyroda Bielan warszawskich. wyd. Muzeum i Inst. Zoologii PAN, ss. 282-289. [R]

            &   Nowicki W., Luniak M., 2010. Jak społecznie uczestniczyć w ochronie przyrody. w: Luniak M (red.) Przyroda Bielan warszawskich. wyd. Muzeum i Inst. Zoologii PAN, ss. 290-293.  [R &]

            ---. 2010. Ptaki w budynkach. wyd. Stołeczne Tow. Ochr. Ptaków. Warszawa, 8 ss.

[F bis, broszura - wznowienie wyd. z 2008 r.]

2009

            ---. 2009. Las Bielański. w: Wojtatowicz J. (red.). Przyroda Warszawy. wyd. Biuro Ochr. Środowiska Urz. m.st. Warszawy. Warszawa, ss. 28-33. [R]

            ---., Wojtatowicz J. 2009. Użytki ekologiczne. Przy Lesie Młocińskim. w: Wojtatowicz J. (red.). Przyroda Warszawy. wyd. Biuro Ochr. Środowiska Urz. m.st. Warszawy. Warszawa, ss. 126-129. [R &]

            ---., Wojtatowicz J. 2009. Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe. Olszyna. w: Wojtatowicz J. (red.). Przyroda Warszawy. wyd. Biuro Ochr. Środowiska Urz. m.st. Warszawy. Warszawa, pp. 148-153. [R &]

            ---., Wojtatowicz J. 2009. Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe. Dęby Młocińskie. w: Wojtatowicz J. (red.). Przyroda Warszawy. wyd. Biuro Ochr. Środowiska Urz. m.st. Warszawy. Warszawa, ss. 154-159. [R&]

            ---. 2009. Ochrona gatunkowa. Zwierzęta. w: Wojtatowicz J. (red.). Przyroda Warszawy. wyd. Biuro Ochr. Środowiska Urz. m.st. Warszawy. Warszawa, ss. 200-205. [R]

2008

            ---. 2008. Ptaki w budynkach.  wyd. Stołeczne Tow. Ochr. Ptaków, Warszawa, 8 ss. [F broszura - na nowo opracowany i znacznie rozszerzony folder z 2005 r.]

            ---. 2008. O warszawskich ptakach. Stolica, nr 2 (2191): 16-19. [A]

            ---. 2008. Chrońmy ptaki gnieżdżące się w budynkach. Przyroda Polska, nr 7 (???): 8-9. [A]

     --. 2008. Ptaki w budynkach – jak z nimi postępować. Administrator 7-8/2008???: 15-20.[A 000]

     ---. 2008. Ptaki gniazdujące w budynkach – aktualny problem ochrony przyrody miast. Materiały Konf. „Ochrona gatunkowa i co dalej” (Warszawa,15-16 marca 2008). Wyd. Liga Ochrony Przyrody Zarz. Główny, Warszawa, ss. 40-44.  [R]

2008

            ---. 2008. Synurbizacja – dostosowanie się zwierząt do urbanizacji. w: Benera A.  (red.) Warsaw wild life: notes. Wyd. Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, Warszawa, ss. 14-21.         [R skrócony przedruk pracy ze zbioru Barczak T. i in. (red) Fauna miast, Wyd. ATR, Bydgoszcz, 1998 – patrz w spisie publikacji naukowych (Luniak 1998) ]

     ---. 2008. Synurbization – adaptation of animal wildlife to urban development. w: Benera A. (red.) Warsaw wild life: notes. Wyd. Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, Warszawa, ss. 22-31. [R, skrócony przedruk ze zbioru International Symposium on Urban Wildlife Conservation. Tucson, Arizona , USA,  1999 (Shaw W. W. i in. (red) 2004) – patrz w spisie publikacji naukowych (Luniak 2004)]

2007

            ---., Dulisz B. 2007. Skrzydlaci mieszkańcy budynków w  Olsztynie. Natura  − Przyroda Warmii i Mazur, nr 1 (5): 11-15. [A&]

            ---. 2007. Berlin − miasto parków przyjaznych naturze. Gazeta Wyborcza - Stołeczna z 20.11.2007, s. 5. [A]

                        ---.  2007. Chrońmy ptaki gnieżdżące się w budynkach. Liga Ochr. Przyrody Zarz. Okręgu w Zielonej Górze.  [F, ulotka]

2006

         ---. 2006. Ptaki w budynkach. Woliera, nr 2/2006: 62-65. [A]

         ---. 2006. Trzeba pomagać kawkom. Ptaki, nr 2/’06: 6-8.  [A, kwartalnik Ogólnopolskiego Tow. Ochr. Ptaków]

 • 2005
 • ---. Las Bielański. w: Wojtatowicz J. (red.). Warszawska przyroda – obszary i obiekty chronione. wyd. Biuro Ochr. Środowiska Urz. m.st. Warszawy, ss. 29-32. [R]
 • ---. Zwierzęta. w: Wojtatowicz J. (red.). Warszawska przyroda – obszary i obiekty chronione. wyd. Biuro Ochr. Środowiska Urz. m.st. Warszawy, ss. 135-139. [R]

     ---. 2005. Czy kawki znikną z naszych miast? Przyroda Polska, nr 3 (???? ): 14-15. [A]

 • ---. Ptaki krukowate blisko człowieka. Wyd. Liga Ochr. Przyrody Zarz. Okręgu w Zielonej Górze, 8 ss. [F, folder]
 • ---. Ptaki w budynkach. wyd. Biuro Ochr. Środowiska Urz. m.st. Warszawy, 4 pp.          [F, folder]
 • ---. Zwierzęta świata – puchacz. wyd. Narodowy Bank Polski, 3 ss. [edycja niem.]: Tiere der Welt – Uhu.  [edycja ang.]: The animals of the world – Eagle Owl.  [F, folder do serii numizmatów „Monety kolekcjonerskie”]

         ---. 2005. 50  lat polskiej ornitologii. Ptaki 4/’05: 22 [A, kwartalnik Ogólnopolskiego Tow. Ochr. Ptaków]

 • ---. 2005. Dama, ale nie z gronostajem. Encyklopedia Gazety Wyborczej. T. 9: 785. [R bis, przedruk artykułu w Gaz. Wyborczej z  11. 1991, nr 247 (716)]
 • 2004
 • ---. O pticach Varshavi v proshlom i nastoyashchem. Mir Ptic, Izd. Sojuz Okhrani Ptic Rossii, Moskva, No 2-3 (29-30): 12-15. [A, po rosyjsku]

2003

         ---. 2003. Fauna Warszawy. Ptaki, nr 1’03: 26-27. [A, kwartalnik Ogólnopolskiego Tow. Ochr. Ptaków]

 • ---., Czajka L. 2003. Zwierzęta świata - węgorz europejski. Wyd. Narodowy Bank Polski. 3 ss. [F &, folder do serii numizmatów „Monety kolekcjonerskie”]

            ---. 2003 Las Bielański – rezerwat i ostoja przyrody. wyd. Wydz. Ochrony Środowiska Dzieln. Bielany, 2 ss. [F, 000 , ulotka]

2002

            ---. 2002. Warszawa pełna ptaków. Polska Akademia Nauk. Działalność Naukowa, nr 13: 53-56.  [A]

            ---. 2002. Karolinka warszawska. Gazeta Wyborcza – Stołeczna, nr ??? z 03.12.2002, s. 2. [A]

1998

            ---., Rejt Ł. 1998. Sokoły w Warszawie – sokół wędrowny i pustułka. wyd. Muzeum i Inst. Zoologii PAN, Warszawa, 24 ss.  [F &, broszura]

            ---. 1998. Sokół wędrowny w Warszawie – udana reintrodukcja gatunku utraconego przed 40 laty. Działalność Naukowa PAN, 6: 60-63. [A]

            ---. 1998. Ptaki w mieście. Wiedza i Życie, nr 2 (758): 28-30. [A]

            ---. 1998. Podstawy merytoryczne reintrodukcji sokoła wędrownego w Warszawie. Myślistwo Ptasze, wydanie specjalne, wyd. PZŁ – Zarz. Główny, Warszawa, ss. 32-33. [A]

            ---. 1998. Program sozologiczny reintrodukcji sokoła wędrownego w Warszawie. Myślistwo Ptasze, wydanie specjalne, wyd. PZŁ – Zarz. Główny, Warszawa, ss. 34-35. [A]

1997

            ---. 1997 Sokoły w Warszawie. Program reintrodukcji sokoła wędrownego w Warszawie. wyd. Muzeum i Inst. Zoologii PAN, Warszawa, 15 ss.  [F, broszura]

1996

            ---. 1996. Niegdyś bliskie wyginięcia sokoły wracają do miast. Życie Warszawy, nr ??? z 21-22.07.1996. [A]

            ---. 1996 Pięć tysięcy lat z gęsią. Życie Warszawy, nr ??? z 16-17.08.1996. [A]

1995

            ---. 1995. Skrzynki lęgowe dla ptaków. Murator, nr 11 (139): 115-117. [A]

1993

            ---. 1993. Optymistyczny (???) jubileusz stulecia wytępienia muchołówki małej w

Lesie Bielańskim. Ptaki, nr 3/’93: 15-16.  [A, kwartalnik Ogólnopolskego Tow.Ochr. Ptaków]

            ---. 1993. Kosy miejskie i leśne – czyli o synurbizacji zwierząt. Problemy, nr 557: 28-31. [A]

            ---. 1993. Na pomoc bocianom. Gazeta Wyborcza, nr 217 (1296) z 16.09.1993. [A]

1992

            ---. 1992. Bociany wokół Warszawy. Gazeta Wyborcza, nr  231 (1004 z 01.10.1992): 3. [A]

1991

            ---., Kozłowski P., Nowicki W. 1991 Jak pomagać ptakom w zakładaniu gniazd. wyd. Zarz. Główny Ligi Ochr. Przyrody, Warszawa, ss. 10. [F &, nakład 100 tys. egz.]

                        ---. 1991. Dama, ale nie z gronostajem. Gazeta Wyborcza 247 (716) z 22.11. 1991.    [A , patrz  2005 r. przedruk w Encyklopedii Gaz. Wyborczej t. 9: 785]

1989

            ---., Barker G. 1989. Prawdziwa przyroda w wielkim mieście. Eko (Warszawa), nr 2: 19-20. [A &]

1988

            ---. 1988. Informacje i sugestie ornitologa dla konserwatorów drzew w parkach. Komunikaty Dendrol. wyd. Zarz. Ochrony i Konserwacji Zespołów Pałacowo-Ogrodowych, Warszawa, nr 8: 3-12. [A]

            ---., Nowicki W. 1988. Jak pomóc bocianom? Przyroda Polska, nr 3 (375): 14. [A]

            ---. 1988. Szkodliwa obojętność. Życie Warszawy, nr 155 (z 05.07.1988): 5. [A]

1987

            &   Kozłowski P., Luniak M., Nowicki W. 1987. Jak ptaki wykorzystują skrzynki lęgowe w  miejskich parkach. Przyroda Polska nr 2 (262): 10-11. [A]

            &   Kozłowski P., Luniak M., Nowicki W. 1987. Skrzynki lęgowe w miejskich parkach. Przyroda Polska nr 5 (365): 11-13. [A]

            ---. 1987. Warszawskie bociany. Życie Warszawy, nr 74 (13453 z 28-29.03.1987): 4. [A]

1986

            ---. 1986. Ptaki w warszawskich  Łazienkach. Przyroda Polska, nr 6 (264): 12-13. [A]

            ---. 1986. Powrót sokołów do miast. Świat Młodych, nr 7 (z 16.01.1986). [A]

1985

            ---. 1985. Pewna szczególna cecha ptaków. Świat Młodych,  nr 83 (z 11.07.1985). [A]

            ---. 1985. Y. O. C. – czyli czterdziestolecie brytyjskich ptakolubów. Świat Młodych,  nr 113 (z 19.09.1985).  [A]

1984

            ---. 1984. Turkawka i inne. Szkiełko i oko (Warszawa). 1984/8: 14.  [A, miesięcznik matematyczno-przyrodniczy dla młodzieży ]

1983

            ---. 1983. O gołębiach. Mała Delta.1983/8: 11. [ A, miesięcznik matem.- przyrodniczy dla młodzieży]

            &   Jabłoński B., Kucińska E., Luniak M. 1983. Poradnik ochrony ptaków. wyd. Zarząd Główny Ligi Ochrony Przyrody, Warszawa, 100 ss. [K bis, wyd. II  poprawione. Rozdz. autorskie M. Luniaka: ”Ochrona ptaków w miastach i osiedlach”(ss. 71-87) i Kalendarz ochrony ptaków”(ss. 88-94)]

1980

            ML [Luniak M.]. 1980. An experiment in  Poland – Białołęka Dworska. Naturopa (Strasbourg) nr 36: 14.    [A 000 także wydania w wersji francuskiej i niemieckiej]

1979

            &   Jabłoński B., Kucińska E., Luniak M. 1979. Poradnik ochrony ptaków. wyd. Zarząd Główny Ligi Ochrony Przyrody, Warszawa, 113 ss. [ K, &, rozdz. autorskie M. Luniaka: ”Ochrona ptaków w miastach i osiedlach”(ss. 87-102) i Kalendarz ochrony ptaków”(ss. 103-108)]

            &    Jakubiec Zb., Luniak M., Wesołowski T. 1979. Ptaki w nowej panoramie Wisły. Trybuna Ludu, nr 286 (10988 z 05.12.1979): 6. [A]

1977

                        15 artykułów [A] w gazecie harcerskiej Świat Młodych:

---. 1977.  Kalendarz ptakoluba. Styczeń 1977. Świat Młodych, nr 3 (z 06.01.1977). [A]

---. 1977. Przeprowadzka do domów. Świat Młodych, nr 12 (z 27.01.1977). [A]

---. 1977. Kalendarz ptakoluba. Luty 1977. Świat Młodych, nr 15 (z 03.02.1977). [A]

---. 1977. Co się stanie z ptakami wodnymi ? Świat Młodych, nr 24 (z 24.02.1977). [A]

---. 1977. Kalendarz ptakoluba. Marzec 1977. Świat Młodych, nr 27  (z 03.03.1977). [A]

---. 1977. Kalendarz ptakoluba. Kwiecień 1977. Świat Młodych, nr 42 (z 07.04.1977). [A]

---. 1977. Kalendarz ptakoluba. Maj 1977. Świat Młodych, nr 54 (z 05.05.1977). [A]

---. 1977. Gdy ptaki zagrażają plonom. Świat Młodych nr 60 (z 19.05.1977).[A]

---. 1977. Kalendarz ptakoluba. Czerwiec 1977. Świat Młodych, nr 66 (z 02.06.1977). [A]

---. 1977. Kto mieszka w ptasich skrzynkach ?  Świat Młodych, nr 78 (z 30.06.1977). [A]

---. 1977. Kalendarz ptakoluba. Lipiec 1977. Świat Młodych, nr 81 (z 07.07.1977). [A]

---. 1977. Czy lubicie sowy ? Świat Młodych, nr 90 (z 28.07.1977). [A]

---. 1977. Kalendarz ptakoluba. Sierpień 1997. Świat Młodych, nr 93 (z 04.08.1977). [A]

---. 1977. Kalendarz ptakoluba. Wrzesień 1977. Świat Młodych. nr 105 (z 01.09.1977). [A]

---. 1977. Kalendarz ptakoluba. Październik 1977. Świat Młodych, nr 120 (z 06.10.1977). [A]

1976

---. 1976. Delta Dunaju. Płomyk, nr 15/16 (z 25.08.1976): 438-441. [A]

---. 1976. Aby w Warszawie było więcej ptaków. Przyroda Polska nr 1 (20): 16-17. [A]

                        29 artykułów [A] w gazecie harcerskiej Świat Młodych:

---. 1976. Kalendarz Ptakoluba. Styczeń 1976. Świat Młodych, nr 1 (z  1.01.1976).   [A]

---. 1976. Ptasi rekord wysokości. Świat Młodych, nr 5 (z 10.01. 1976). [A]

---. 1976. O zwyczajach łabędzi. Świat Młodych, nr 7 (z 15.01.1976). [A]

---. 1976. Przeprowadzka do domów. Świat Młodych, nr 12 (z 27.01.1976). ]A]

---. 1976. Kalendarz  ptakoluba. Luty 1976. Świat Młodych, nr 16 (z 05.02.1976). [A]

---. 1976. Czy kwiczoły u nas zimują ? Świat Młodych, nr 19 (z 12.02.1976). [A]

---. 1976. Kalendarz ptakoluba. Marzec 1976. Świat Młodych, nr 28 (z 04.03.1976). [A]

---. 1976. Odpowiedzi ptakolubom. Świat Młodych, nr 34 (z 18.03.1976). [A]

---. 1976.  Kalendarz  Ptakoluba. Kwiecień. Świat Młodych, nr 40 (z 01.04.1976). [A]

---. 1976. Aktualności klubu ptakolubów. Świat Młodych, nr 43 (z 08.04.1976). [A]

---. 1976. Kalendarz ptakoluba. Maj 1976. Świat Młodych, nr 55 (z 06.05.1976). [A]

---. 1976. Jak prowadzić notatki ? Świat Młodych, nr 58 (z 13.05.1976). [A]

---. 1976 Jak działa nasz klub. Świat Młodych, nr 64 (z 27.05.1976). [A]

---. 1976. Kalendarz ptakoluba. Czerwiec 1976. Świat Młodych, nr 67 (z 03.06.1976). [A]

---. 1976. Jajka poza gniazdami. Świat Młodych nr 70 (z 10.06.1976). [A]

---. 1976 Jak działa nasz klub. Świat Młodych, nr 64 (z 27.05.1976). [A]

---. 1976. Spotkania z ptakami. Świat Młodych, nr 76 (z 24.06.1976). [A]

---. 1976. Ptakoluby w klanie. Świat Młodych, nr 76 (z 24.06.1976). [A]

---. 1976. Kalendarz ptakoluba. Lipiec 1976. Świat Młodych, nr 79 (z 01.07.1976). [A]

---. 1976. Jest to ptak bardzo piękny... Świat Młodych, nr 82 (z 08.07.1976). [A]

---. 1976. Kalendarz ptakoluba. Sierpień 1976. Świat Młodych, nr 94 (z 05.08.1976). [A]

---. 1976. Miniona kariera pawiego ogona. Świat Młodych, nr 97 (z 12.08.1976). [A]

---. 1976. Kalendarz ptakoluba. Wrzesień 1976. Świat Młodych, nr 106 (z 02.09.1976). [A]

---. 1976. Kalendarz ptakoluba. Październik 1976. Świat Młodych, nr 121 (z 07.10.1976). [A]

---. 1976. Kalendarz ptakoluba. Listopad 1976. Świat Młodych, nr 133 (z 04.11.1976).[A]

---. 1976. Jak pomagać ptakom ?  Świat Młodych, nr 130 (z 28.11.1976). [A]

---. 1976. Zimowy bankiet za 50 milionów dolarów. Świat Młodych,nr142 (z 25.11.1976). [A]

---. 1976. Kalendarz ptakoluba. Grudzień  1976. Świat Młodych, nr 145 (z 02.12.1976). [A]

---. 1976. Zaczęło się od „ ptasiego dzbana”. Świat Młodych, nr 156 (z 30.12.1976). [A]

1975

---. 1975. Bilans zasobów ptactwa wodnego w Danii. Łowiec Polski, nr 8 (1491 z 16-30.04.1975): 6. [A]

---. 1975.  Akcja tygrys. Przyroda Polska, nr 2 (218): 32. [A]

---. 1975. Świecące zwierzęta. Płomyk, nr 1 (z 10.01.1975): 10-11. [A]

---. 1975. Świerszcz za kominem. Płomyk, nr 5 (z 10.03.1975): 146-147. [A]

---. 1975. Orły i orliki. Płomyk,  nr 17/18 (z 25.09.1975) : 490-491. [A]

                        12 artykułów [A] w gazecie Świat Młodych:

---. 1975. Czy chcesz zostać ornitologiem? Świat Młodych, nr 100 (z 21.08.1975). [A]

---. 1975. Listy z wakacji . Świat Młodych, nr 109 (z 09.09.1975).  [A]

---. 1975. Lirogony. Świat Młodych, nr 121 (z 09.10.1975).  [A]

---. 1975. Szukamy gniazd remiza, Świat Młodych, nr 121 (z 09.09.1975). [A]

---. 1975. Stacje Ornitologiczne w Polsce. Świat Młodych, nr 125 (z 18.10.1975): 7. [A]

---. 1975. Klucze dzikich gęsi. Świat Młodych, nr 139 (z 20.11.1975). [A]

---. 1975. Kalendarz ptakoluba. Listopad 1975. Świat Młodych nr 133 (z 06.11.1975): 5. [A]

---. 1975. Kalendarz ptakoluba. Grudzień 1975. Świat Młodych, nr 145 (z 04.12.1975). [A]

---. 1975. Kto kogo złapał? Świat Młodych, nr 148 (z 11.12.1975). [A]

---. 1975. Co to za sowy?  Świat Młodych, nr 153-154 (z 23-25.12.1975). [A]

---. 1975. Gdzie się gnieździ zimorodek? Świat Młodych, nr 153-154 z (23-25.12.1975).  [A]

---. 1975. Ptasie katastrofy. Świat Młodych. nr 155-156 (z 27-30.12.1975): 4.  [A]

P         1974

            ---. 1974. Przedmowa do wydania polskiego. w: Hanzak J. Jaja i gniazda ptakow. Państw. Wyd. Rolnicze i Leśne, Warszawa, ss. 2-3. [P]

            ---. 1974. Gdy krzyżują się szlaki ptaków i samolotów. Przekrój, nr 1537 (z 22.09.1974) ss. 1 i 10.  [A]

            ---. 1974. Uwaga ptaki! Skrzydlata Polska, nr 47 (1220 z 24.11.1974): 11. [A]

            ---. 1974. Miasto pełne ptaków. Życie Warszawy - Życie i Nowoczesność (z 14.03.1994): 3. [A]

            ---. 1974. Ptaki kontra samoloty. Przekrój, nr 1541 (z 20.10.1974): 14. [A]

[Luniak M]. 1974. The new national park in Poland. Newsletter of the Council of Europe (Strassbourg???), nr 74-11: 5. [A, 000]

            ---. 1974. Jak rozmawiają mewy. Płomyk, nr 1 (z 10.01.1974): 9-11. [A]

            ---. 1974. W krainie białych niedźwiedzi. Płomyk, nr 4 (z 25.02.1974): 110-113. [A]

            ---. 1974. Tajemnice mowy pszczół. Płomyk,  nr 10 (z 25.05.1974): 308-310. [A]

            ---. 1974. Delfiny są inteligentne . Płomyk, nr 13-14 (z 25.07.1974): 411-414. [A]

                        8 artykułów [A] w czasopismie Przyroda Polska:

---. 1974. Miliony ptaków w sieciach francuskich ptaszników. Przyroda Polska, nr 6 (210): 25.  [A]

---. 1974. Przeciw zagładzie ostrygojadów. Przyroda Polska,  nr 6 (210): 25. [A]

---. 1974. Ostoja flamingów uratowana. Przyroda Polska, nr 8 (212): 32. [A]

---. 1974. Obserwacje ptaków – hobby milionów. Przyroda Polska, nr 9 (213): 7-9. [A]

---.1974. Ptaki giną na szosach. Przyroda Polska, nr 9 (213): 32.  [A]

---. 1974. Ptaki przed zimą. Przyroda Polska, nr 11 (215): 14-15.  [A]

---. 1974.  Dokarmianie ptaków zimą. Przyroda Polska, nr 12 (216): 18-19.  [A]

---. 1974. Jak w filmie Hitchcocka. Ptaki utrapieniem farmerów. Przyroda Polska, nr 12 (216): 22  [A]

1974

            ---., Pawłowski W. 1974. O ptakach Warszawy. Nasza Ksiegarnia, Warszawa, 139 ss.[K & - Pawłowski W. autor ilustracji]

1973

            ---. Ptaki na gruzach Warszawy. Przekrój, nr 1478 (z 05.08.1973): 6-7.  [A]

            ---. 1973. O ptasich gniazdach. Przyroda Polska, nr 5 (???): 14-15.  [A]

            ---. 1973. Kocia rodzina. Płomyk, nr 5 (10.03.1973): 142-145.  [A]

            ---. 1973. Wróbel – mieszkaniec Warszawy. Stolica, nr 40 (1348): 4-5. [A]

1972

            ---, 1972. Zwierzęta w ekspansji. Problemy, nr 7 (316): 15-21.  [A]

            ---. 1972. W sprawie złej reputacji tchórza. Panorama Polska, nr 3 (188): 25. [A, czasopismo dla Polonii]

            ---. 1972 Szpaki o tej porze ?!  . Przyroda Polska, nr 1 (???): 14.  [A]

            ---. 1072. Kruk nie kruk w Warszawie???. Stolica, nr 10 (1265): ???.  [A]

            ---. 1972. Wiosenne wizyty mew w Warszawie. Stolica, nr14/15 (1269-70): 28-29. [A]

            ---. 1972. Stary niedźwiedź mocno śpi - czyli o śnie zimowym naszych zwierząt. Płomyk,  nr 1 (z 10.01.1972 ): 10-11. [A]

            ---. 1972. Wiosenne przyloty ptaków. Płomyk, nr 7 (z 10.04.1972): 205-207.  [A]

            ---. 1972. Tajemnice ptasich wędrówek. Płomyk, nr 20 (z 25.10.1972 ): 620-621.  [A]

1971

            ---. 1971. Ptaki w dobie urbanizacji. Problemy, nr 12 (309): 25-29.  [A]

            ---. 1971. Jak zawierałem znajomość z ptakami w Kanadzie. Przyroda Polska, nr 4: (??? ) 14-15.  [A]

            ---. 1971. Spotkanie z ptakami przy… winie. Przyroda Polska, nr 1 (???): 14-15.  [A]

            ---. 1971. Warszawskie gołębie. Stolica, nr 14/15 (1217-18): 22.  [A]

            ---. 1971. S…O...S... dla zwierząt z Czerwonej Listy. Płomyk, nr 2 (z 25.01.1971): 44-46. [A]

            ---. 1971. Portret psiej rodziny. Płomyk,  nr 6 (z 25.03.1971): 171-173.  [A]

            ---. 1971.Koncert z zielonej estrady. Płomyk, nr 9 (z 10.05.1971): 265-266.  [A]

1970

            ---. 1970. O ptakach w zimie. Zwierciadło, nr 2 (658 z 11.01.1970): 11.  [A]

            ---. 1970. Wiosenne znaki na niebie. Przyroda Polska, nr 4 (????): 16.  [A]

            ---. 1970. Dziwne ptaki pana Głowackiego. Przyroda Polska, nr 10 (????): 14.  [A]

            ---. 1970. Pomóżmy ptakom. Życie Warszawy, nr 32 (8189) z 07.02.1970, s. 8.  [A]

            ---. 1970. Wyjątkowo liczny przylot jemiołuszek. Życie Warszawy, nr 280 (8431 z 24.11.1970): 8.  [A]

                        7 artykułów [A] w czasopiśmie młodzieżowym Płomyk:

---. 1970. Władca arktycznych lodów. Płomyk, nr 2 (z 25.01.1970 ): 44-45. [A]

---. 1970. O kolorowych ptakach w zimie. Płomyk,  nr 3 (z 10.02.1970) : 80-81. [A]

---. 1970. Ile wiosen sobie liczą ? Płomyk, nr 6 (z 25.031970): 191.  [A]

---. 1970. Wśród motyli. Płomyk, nr 12 (z 25.06.1970): 368-370. [A]

---. 1970. Muszle i ich mieszkańcy. Płomyk, nr 16 (z 25.08.1970): 508-509. [A]

---. 1970. O sowach bez przesądów. Płomyk,  nr 17 (z 10.09.1970) : 526-529. [A]

---. 1970. Jeszcze to i owo o żyrafach. Płomyk nr 21 (z 10.11.1970): 643-645. [A]

1969

---. 1969. Ptasi hotel. W Warszawie nocują szpaki. Życie Warszawy, nr 79 (7924) z 03.04.1969.  [A]

---. 1969. Pierzaste niebezpieczeństwo. Życie Warszawy, nr 291 (8136 z 06.12.1969): 5. [A]

---. 1969. Gdy spotkacie łosia… Płomyk, nr 3 (z 10.02.1969): 97.  [A]

---. 1969. Z kroniki rodzinnej drozda śpiewaka. Płomyk, nr 10 (z 25.05.1969): 321. [A]

---. 1969. Dlaczego ptaki przekrzywiają głowy? Płomyk, nr 17 (z 10.09.1969): 526-527. [A]

---.  1969. Przyjaźń, która trwa od pięciu tysięcy lat. Płomyk, nr 23 (z 10.12.1969): 699-701. [A]

            6 artykułów w tygodniku Stolica:

---. 1969. Goście z dalekiej północy. Stolica,  nr 3 (1102): 12-13.  [A]

---. 1969. Skowronek  który śpiewa w mieście. Stolica, nr 10 (1109): 7.  [A]

---. 1969. Kawki w Warszawie? Stolica,  nr 21 (1120): 14.  [A]

---. 1969. Warszawskie słowiki. Stolica, nr 24 (1123): ???. [A]

---. 1969. Jest to ptak bardzo piękny…  . Stolica, nr 49 (1148): ???. [A]

---. 1969. Dzikie kaczki w warszawskich parkach. Stolica, nr 51-52 (1150-51): ???. [A]

1968

            ---. 1968. 10 lat Sekcji Ornitologicznej TZ. Express Wieczorny z 07.11.1968. [A]

            ---. 1968. Dziesięć lat ruchu ornitologicznego w Polsce. Życie Warszawy, nr 311 (7843) z 28.12.1968.  [A]

            ---. 1968. Jeśli znajdziesz gniazdo ptaka … Płomyk, nr 8 (z 25.04.1968): 246-247. [A]

            ---. 1968. O „ opuszczonych „ pisklętach i niebezpiecznych gniazdach. Płomyk,  nr 9 (z 10.05.1968): 266-267. [A]

1967

            ---. 1967. Nowy sympatyczny mieszkaniec Warszawy. Stolica, nr 20 (1014): 2-3. [A]

            ---. 1967. Kto widzial zimujące kosy? Życie Warszawy z 24.01.1967 i Express Wieczorny z 24.01.1967.  [A, notatka – apel do czytelników]

            ---. 1967. Kto widział zimujące kosy? Express Wieczorny z 24.01.1967.  [A,  notatka – apel do czytelników]

1965

            ---. 1965. Ptaki naszej stolicy. Przyroda Polska, nr 1 (???): 5. [A]

            ---. 1965.Ptaki zimujące w naszym kraju. Przyroda Polska, nr 2 (???): 5.  [A]

            ---. 1965. Niespodzianki w marcowym lesie. Przyroda Polska, nr 3 (???): 18.  [A]

1962

            [Luniak M] 1962. Odkrycie trzeciego okazu praptaka. Biul. Naukowo-Techniczny PAP,  nr 2 (40): 8-9.  [A 000]

             [Luniak M] 1962. ABC o… łabędziach w Polsce. Biul. Naukowo-Techniczny PAP, nr 2 (42): 8-9  (06.02.1962). [A 000] 

Maziarz.jpg

 

     Dr Marta Maziarz

     Museum and Institute of Zoology

     Polish Academy of Sciences

     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 


Main research interest

I am interested in the ecology and behaviour of animals, their adaptations and interspecific interactions. My recent research focuses on songbirds and social insects in the primeval part of the Białowieża Forest (Poland), and I also study bird ecology in human-transformed woodlands and farmland in Great Britain. Currently, I lead a project on the relationships between nesting wood warblers Phylloscopus sibilatrix and ants that colonise bird nests to raise their broods, funded by the National Science Centre, Poland; project title: “Colonisation of bird nests by ants: mutualism, commensalism or coincidence?” (2017/26/D/NZ8/01063).

ORCID iD: https://orcid.org/0000-0002-2921-5713

Scholar Google: https://scholar.google.com/citations?user=YUYJ0w8AAAAJ&hl=pl

Research Gate: https://www.researchgate.net/profile/Marta_Maziarz

Selected publications

Maziarz M., Broughton R. K., Casacci L. P., Dubiec A., Maák I., Witek M. 2020. Thermal ecosystem engineering by songbirds promotes a symbiotic relationship with ants. Scientific Reports 10: 20330. https://doi.org/10.1038/s41598-020-77360-z

Broughton R. K., Bubnicki J. W., Maziarz M. 2020. Multi-scale settlement patterns of a migratory songbird in a European primaeval forest. Behavioral Ecology and Sociobiology 74:128. https://doi.org/10.1007/s00265-020-02906-0

Maziarz M., Grendelmeier A., Wesołowski T., Arlettaz R., Broughton R. K., Pasinelli G. 2019. Patterns of predator behaviour and Wood Warbler Phylloscopus sibilatrix nest survival in a primaeval forest. Ibis 161: 854-866. https://doi.org/10.1111/ibi.12679

Maziarz M. 2019. Breeding birds actively modify the initial microclimate of occupied tree cavities. International Journal of Biometeorology 63: 247-257. https://doi.org/10.1007/s00484-018-01658-x

Maziarz M., Piggott C., Burgess M. 2018. Predator recognition and differential behavioural responses of adult wood warblers Phylloscopus sibilatrix. Acta Ethologica 21: 13-20. https://doi.org/10.1007/s10211-017-0275-2

Maziarz M., Broughton R. K., Hebda G., Wesołowski T. 2018. Occupation of wood warbler Phylloscopus sibilatrix nests by Myrmica and Lasius ants. Insectes Sociaux 65: 351-355. https://doi.org/10.1007/s00040-018-0613-z

Maziarz M., Broughton R. K., Wesołowski T. 2017. Microclimate in tree cavities and nest-boxes: implications for hole-nesting birds. Forest Ecology and Management 389: 306-313. https://doi.org/10.1016/j.foreco.2017.01.001

Maziarz M., Wesołowski T., Hebda G., Cholewa M., Broughton R. K. 2016. Breeding success of the Great Tit Parus major in relation to attributes of natural nest cavities in a primeval forest. Journal of Ornithology 157: 343-354. https://doi.org/10.1007/s10336-015-1294-2

Maziarz M., Wesołowski T., Hebda G., Cholewa M. 2015. Natural nest-sites of Great Tits (Parus major) in a primeval temperate forest (Białowieża National Park, Poland). Journal of Ornithology 156: 613-623. https://doi.org/10.1007/s10336-015-1169-6

Wesołowski T., Rowiński P., Maziarz M. 2015. Interannual variation in tree seed production in a primeval temperate forest: does masting prevail? European Journal of Forest Research 134: 99-112. https://doi.org/10.1007/s10342-014-0836-0

Maziarz M., Wesołowski T. 2013. Microclimate of tree cavities used by Great Tits (Parus major) in a primeval forest. Avian Biology Research 6: 47-56. https://doi.org/10.3184/175815513X13611994806259

Wesołowski T., Maziarz M. 2012. Dark tree cavities – a challenge for hole nesting birds? Journal of Avian Biology 43: 454-460. https://doi.org/10.1111/j.1600-048X.2012.05704.x

Maziarz M., Wesołowski T. 2010. Timing of breeding and nestling diet of Wood Warbler Phylloscopus sibilatrix in relation to changing food supply. Bird Study 57: 540-552. https://doi.org/10.1080/00063657.2010.512954

Wesołowski T., Maziarz M. 2009. Changes in breeding phenology and performance of Wood Warblers Phylloscopus sibilatrix in a primeval forest: a thirty-year perspective. Acta Ornithologica 44: 69-80. https://doi.org/10.3161/000164509X464902

 

Maciej LUNIAK

                                                                                                          2018-01-21

Spis moich publikacji  (1959-2016)

razem 430 publikacji  zestawionych  w trzech częściach:

 

 w części  „N” -  NAUKOWE  ZNACZNIEJSZE – 99 pozycji      Spis poniżej --->

w części  „n”  - NAUKOWE  MNIEJ  ZNACZĄCE) 112 pozycji:

Spis w osobnym załączniku:  Część „n” 

w części  „P” – POPULARNO-NAUKOWE  – 228 pozycji

Spis w osobnym załączniku:  Część „P” 

                       

                                                                                   2018-01-02

 

Część „N” -  publikacje NAUKOWE  ZNACZNIEJSZE

razem 99 pozycji w tym - w tym 6 powtórnych wydań [bis]

publikacji „N” od 2005 r. (po emeryturze) -  20

Oznaczenia i zestawienie rodzajów publikacji:

---.  – autor „Luniak M.”;

[O]   większe prace na oryginalnym materiale – 31 (w tym 4 “bis”)

[S]    syntezy, monografie, większe rozdz. w podręcznikach – 32 (1 „bis”)

[P]    prace przeglądowe i problemowe – 31 (1 bis)

[R]   redakcje naukowe książek i zbiorów konferencyjnych – 6

w tym:

[&]   publikacje współautorskie - 34

[z]    publikcje zagraniczne lub z udziałem zagranicznych współautorów -16.

[bis] powtórne wydania wcześniejszych publikacji – 6

[net] główna publikacja w internecie - 1

000  nie mam wydruku tej publikacji

2017

            ---. Jak sprzyjać dzikiemu życiu w parkach miejskich – przesłania przyrodnika. w: Kosmala  M. (red.) Dzika przyroda w mieście. Wyd. Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddz. Toruń, Toruń, ss.135-142.     

            ---. Urban ornithological atlases in Europe – a review. w: Hedblom M., Murgui E. (red.) Ecology and conservation of birds in urban environments. Springer International Publ., Cham, Switzerland, ss 209-223.  [S]

2016

            ----., Projekt „Przyroda Parku Skaryszewskiego” w latach 2014-2015. w: Romanowski J. (red.) Park Skaryszewski w Warszawie – przyroda i użytkowanie. Wyd. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ss. 9-15.

            ---., Romanowski J. 2016. Projekt „Przyroda Parku Skaryszewskiego” – podsumowanie naukowych wyników badań w latach 2014-2015. w: Romanowski J. (red.) Park Skaryszewski w Warszawie – przyroda i użytkowanie. Wyd. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ss. 243-250. [S &]

2015

            ---. 2015. Przyroda Parku Skaryszewskiego – raport z realizacji Projektu w 2014 r. www.miastoiptaki.pl/raport-ppsk   [R net]

2013

            ---.  2013. Kartograficzne atlasy awifauny miast w Europie – przegląd badań. Ornis. Polonica 54: 40-49. [P]

2011

            ---., Grzeniewski M. 2010. Nest boxes for the Common Swift Apus apus – experience from Poland.  Ecologia Urbana 22: 3-5. [O &,  praca na materiale ankietowym]

            ---. 2011. Fauna w planowaniu urbanistycznym. w:  Dornowski W. (red.) Problemy współczesnej architektury i budownictwa. IV Konf. Naukowa ArchBud  2011  (Zakopane, 13-16.09.2011). Wyd. Wyższej Szk. Ekologii i Zarządzania, Warszawa,  ss. 203-210.  [P]

            ---. 2011. Ptaki w budynkach – jak z nimi postępować. w: Dornowski W.

(red.).  Problemy współczesnej architektury i budownictwa. IV Konf. Naukowa ArchBud 2011 (Zakopane, 13-16.09.2011). Wyd. Wyższej Szk. Ekologii i Zarządzania, Warszawa, ss. 211-217.  [P]          

             &  Tigges U., Luniak M. 2011 „Wieża jerzyków” – propozycja dla architektów. w:

 Dornowski W. (red.).  Problemy współczesnej architektury i budownictwa.

IV Konf. Naukowej ArchBud 2011 (Zakopane, 13-16.09.2011). Wyd. Wyższej Szk. Ekologii i Zarządzania, Warszawa, ss. 369-373.  [P & z]       

2009

            ---. 2009. Synurbization – a new phenomenon in animal wildlife. Proc. Intern.

Conference “Passeri in crisi?” (Pisa, Italy, 20 March 2009). Ecologia Urbana 21:

12-14.  [S z, wykład inauguracyjny konf.]

            ---., Węgrzynowicz A. 2009. House and Tree Sparows in Warsaw (Poland) – changes  in population numbers and habitat distribution, breeding success. Proc. Intern.

Conf. “Passeri in crisi?” (Pisa, Italy, 20 March 2009). Ecologia Urbana 21: 42-45. [O & z]

2008

         ---. 2008. Fauna of the big city – estimating species richness and abundance in Warsaw, Poland.  w: Marzluff. J. M., Bradley G., Shulenberger E., Ryan C., Endlicher W., Simon U., Alberti M., ZumBrunnen C. (eds.). Urban ecology – an international perspective on the interaction between humans and nature.  Springer, New York, pp. 349-354. [S z]

            ---. 2008. Ochrona ptaków a modernizacja budownictwa.  w: Indykiewicz P., Jerzak L., Barczak T. (red.). Fauna miast. wyd. SAR „Pomorze”, Bydgoszcz, ss. 90-95. [P]

            --. 2008. Bogactwo gatunkowe i liczebność fauny wielkiego miasta − przykład Warszawy. w: Indykiewicz  P., Jerzak L., Barczak T. (red.). Fauna miast. SAR „Pomorze”, Bydgoszcz, ss. 17-26.  [S bis, przedruk publikacji w Kosmosie 55: 45-52 (Luniak 2006)]

2007

            ---., Lesisz M., Marciński A., Nowicki W. 2007. Ptaki Parku Skaryszewskiego w Warszawie w okresie 1957-2006. Notatki Ornitol. 48 (2): 92-105.  [O &]

2006

         ---. 2006. Bogactwo gatunkowe i liczebność fauny wielkiego miasta − przykład Warszawy. Kosmos 55 (1): 45-52. [S]

         ---. 2006. Ornitologia polska w okresie ostatnich 50 lat. w: Nowakowski J. J., Tryjanowski P., Indykiewicz P. (red.). Ornitologia polska na progu XXI stulecia − dokonania i perspektywy. Wyd. Uniw. Warmińsko-Mazurski, Olsztyn, ss. 11-37.  [P]

2005  

            &  Adams L.W., VanDruff L.W., Luniak M. 2005. Managing urban habitats and wildlife.  w:  Braun C. E. (red.). Techniques for wildlife investigations and management. 6th edition. The Wildlife Society, Bethseda, Maryland, USA,  ss. 714-739.  [S & z]

            ---. 2005. Warsaw. w:  Kelcey J. G., Reinwald G.  (red). Birds in European cities. Ginster Verlag, St. Katharinen, ss. 389-415.  [S z]

&  Witt K., Mitschke A., Luniak M. 2005. Comparison of common bird populations in Hamburg, Berlin and Warsaw.  Acta Ornithol. 40: 139-146.  [O & z]

            ---. 2005. Ochrona kawki Corvus monedula wobec modernizacji budownictwa.  w:  Jerzak L.,  Kavanagh S., Tryjanowski P. (red.). Ptaki krukowate Polski.  Bogucki Wyd. Naukowe, Poznań, ss. 299-312.  [P]

2004

 • ---. 2004. Synurbization – adaptation of animal wildlife to urban development. w: Shaw W.W., Harris L.K., VanDruff L. (red.). Urban wildlife conservation, Proc. 4th International Symp., Univ. of Arizona, Tucson, pp. 50-55. [S z]
 • ---. 2004 . Seventy years of Acta Ornithol. (1933-2003). Acta Ornithol. 39: 1-8. [P]
 • ---. 2004. Siedemdziesiąt lat Acta Ornithol. (1933-2003). Notatki Ornitol. 45: 206-213. [P]

2001

            ---., Kozłowski P., Nowicki W.,  Plit J. 2001. Ptaki Warszawy 1962-2000. Wyd. IGiPZ, Warszawa, seria Atlas Warszawy z. 8, 179 pp.  [S &,  ornitologiczny atlas W-wy]

            ---., Rejt Ł. 2001. Reintrodukcja sokoła wędrownego Falco peregrinus w Warszawie (1996-2001). Notatki Ornitol.  42: 282-286. [P &]

            ---, Nowicki W. 2001 Awifauna Warszawy 1962-2000 - podsumowanie inwentaryzacji. w: Indykiewicz P., Barczak T., Kaczorowski G. (red.). Różnorodność i ekologia populacji zwierzęcych w środowiskach zurbanizowanych . Wyd. NICE, Bydgoszcz, ss. 179-183. [S &]

2000

            ---.,  Borzęcka I., Chudzicka E., Goszczyński J., Mazgajska J., Mazgajski T., Nowicki W., Pilipiuk I., Romanowski J., Skibińska E., Wiśniewolski W. 2000. Fauna. w: Lickiewicz J., Pawlak J., Pietrusiewicz W. (red.). Wisła w Warszawie. Wyd. Elipsa (ISBN83-907333-7-4), Warszawa. pp. 108-123. [S &]

1999

            ---., Kozłowski P., Nowicki W. 1999. Fauna. w: Głowacka I. (red.). Monografia przyrodnicza Gminy Warszawa Centrum. wyd. Agencja Wyd.-Reklamowa Dino, Warszawa, ss. 45-49 i 96.  [S &]     

1998

            ---. M. 1998. Synurbizacja - dostosowanie się zwierząt do urbanizacji. w:  Barczak T., Indykiewicz P. (red.). Fauna miast. Wyd. ATR, Bydgoszcz. pp. 13-19. [S]

            ---, Rejt Ł. 1998. Restytucja sokoła wędrownego Falco peregrinus w Warszawie.  Orlik 33: 14-16.  [P &]

            ---. 1998. Zur Verstädterung von Vögeln und Säugetieren. (4 Internationale Symp. Naturschutz und Verhalten, Finowfurt, 1996). Artenschutzreport 8/1998, ss. 2-5. [P z]

1997

            ---., Kozłowski P., Nowicki W. 1997. Magpie Pica pica in Warsaw – abundance, distribution and changes in its population. Acta Ornithol. 32: 77-86. [O &]

1996

            ---. 1996. Synurbization of animals as a factor increasing diversity of urban fauna. w: di Castri F., Younes T. (eds). Biodiversity – science and development.  International Forum of  UNESCO/IUBS, Paris, 1994).  CA International, Paris. pp. 566-575.           [P z]

            ---. 1996. Inventory of the avifauna of Warsaw – species composition, abundance, and habitat distribution. Acta Ornithol. 31: 67-80. [O]

1996

            &  Caccamise D. F., Luniak M. (red.) 1996. Birds in urban and suburban areas – selected contributions from the XXI Intern. Ornithol. Congress (Wienna, 1994). Acta Ornithol. 31 (1): 1-88.  [R & z]

1995 

            ---. 1995. Peregrine Falcon Falco peregrinus in cities - the background for its planned reintroduction in Warsaw. Acta Ornithol. 30: 53-62. [P]

            ---., Marks J. B. (red.) 1995.  European Peregrine Falcon Falco p. peregrinus – its status and future. (Proc. of the Symposium, Ciechocinek-Włocławek, 6-10.11.1994). Acta Ornithol. 30 (1): 1-105.  [R z &]

 1994 

            ---., Pisarski B. 1994.  State of research into the fauna of Warsaw (up to 1990). w: Barker G.M., Luniak M., Trojan P., Zimny H. Proc. of the II European Meeting of the International Network for Urban Ecology (Warsaw, 1992). Memorabilia Zool. 49: 155-165. [S z]

            &   Gliwicz J., Goszczyński J., Luniak M. 1994. Characteristic features of animal popultions under synurbization ‑ the case of the Blackbird and Striped Field Mouse. w: Barker G.M., Luniak M., Trojan P., Zimny H. Proceedings of the II European Meeting of the International Network for Urban Ecology (Warsaw, 1992). Memorabilia Zool. 49: 237-244. [S &]

            ---. 1994. Development of bird communities in new housing estates in Warsaw. w: Barker G.M., Luniak M., Trojan P., Zimny H. Proc. of the II European Meeting of the International Network for Urban Ecology (Warsaw, 1992). Memorabilia Zool. 49: 257-267.  [O]

1994

            &   Barker G.M., Luniak M., Trojan P., Zimny H. 1994. Proceedings of the II European Meeting of the International Network for Urban Ecology (Warsaw, 1992). Memorabilia Zool. 49, 287 ss.  [R & z]

1992

            ---. 1992. The use of nest boxes for management of breeding avifauna in urban parks - studies in Warsaw and Poznañ (Poland). Acta Ornithol. 27: 3-19. [S]

            ---, Haman A., Kozłowski P., Mizera T. 1992. Wyniki lęgów ptaków gnieżdżących się w skrzynkach w parkach miejskich Warszawy i Poznania. Acta Ornithol. 27: 49-63. [O &]

            ---. 1992. Instytut Zoologii PAN – tradycja, współczesność i perspektywy.  Nauka Polska 3/1992 : 119-125.  [P]

1991

            ---. 1991. Awifauna Lasu Bielańskiego w Warszawie 15 lat po ustanowieniu rezerwatu. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 10: 167‑181. [O]

 • 1990

            ---. 1990. Investigation of urban ecology by the Institute of Zoology, Polish Academy of Scientes in Warsaw (1974-1990). w: Luniak M. (red.). Urban ecology studies in Central and Eastern Europe. Proc. Intern. Symposium (Warszawa-Jabłonna 24-25.09.1986). Ossolineum, Wrocław, ss. 19-25. [P]

            ---. 1990. Avifauna of cities in Central and Eastern Europe – results of the international inquiry. w: Luniak M. (red.). Urban ecology studies in Central and Eastern Europe. Proc. Intern. Symposium, Warszawa-Jabłonna 24-25.09.1986). Ossolineum, Wrocław, ss. 131-149. [O]

            ---., Mulsow R., Walasz K. 1990. Urbanization of the European Blackbird – expansion and adaptations of urban population. w: Luniak M. (red.). Urban ecology studies in Central and Eastern Europe. Proc. Intern. Symposium, Warszawa-Jabłonna 24-25.09.1986). Ossolineum, Wrocław, ss. 186-200. [S &]

            ---., Pisarski B. 1990. Stan badań nad fauną Warszawy do 1990. w: Zimny H. (red.). Problemy ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego na obszarach zurbanizowanych. Cz. I .  Wyd. SGGW-AR, Warszawa. T. 22: 18-27.  [P &]        

            ---., Kozłowski P. 1990. Informacje i wskazania ornitologiczne dla planu przestrzennego zagospodarowania Dolnego Mokotowa w Warszawie. w: Zimny H. (red.). Problemy ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego na obszarach zurbanizowanych. Cz. I I. Wyd. SGGW-AR, Warszawa. T. 22: 147-155.  [O &]    

            ---. 1990. Zasiedlanie przez ptaki nowych osiedli mieszkaniowych w Warszawie. w: Zimny H. (red.). Problemy ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego na obszarach zurbanizowanych. Cz. I I. Wyd. SGGW-AR, Warszawa. T. 22: 156-169. [O]

            ---. 1990. Miejskie parki ekologiczne na przykładzie Wielkiej Brytanii. w: Zimny H. (red.). Problemy ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego na obszarach zurbanizowanych. Cz. I I. Wyd. SGGW-AR, Warszawa. T. 22:  170-174. [P]

            ---., Kropczyńska- Linkiewicz D. 1990. Stan i uwarunkowania zoocenoz w układzie ekologicznym miasta. w: Zimny H.(red.).  Funkcjonowanie  układów ekologicznych w warunkach zurbanizowanych. Wyd. SGGW-AR, Warszawa 1990. T. 58: 199-209. [& S]           ---. 1990. Awifauna  miasta – jej skład, zróżnicowanie oraz udział w procesach ekologicznych (na przykładzie Warszawy). w: Zimny H. (red.). Funkcjonowanie  układów ekologicznych w warunkach zurbanizowanych. Wyd. SGGW-AR, Warszawa 1990. T. 58: 209-229. [S]

            ---., Nowicki W. 1990. Występowanie ssaków w Warszawie. w: Zimny H. (red.). Funkcjonowanie  układów ekologicznych w warunkach zurbanizowanych. Wyd. SGGW-AR, Warszawa 1990. T. 58: 230-245. [S &]

            ---. 1990. Ptaki – składnik przyrody osiedli mieszkaniowych w Warszawie. w: Skibniewska H. (red.).  Ekologiczne podstawy kształtowania miejskich zespołów mieszkaniowych. Wyd. SGGW-AR, Warszawa 1990. T. 63: 88-94. [P]

            ---., Jędraszko-Dąbrowska D., Kozłowski P., Nowicki W. 1990. Stan awifauny rezerwatów przyrody w Warszawie oraz wskazania dla jej kształtowania. w: Zimny H. (red.). Wykorzystanie układów ekologicznych w systemie zieleni miejskiej. Wyd. SGGW-AR, Warszawa 1990. T .64: 127-149. [S &]

            ---., Nowicki W. 1990. Ssaki. w: Biernacki Z., Komorowski J., Wróblewski A. (red.). Środowisko przyrodnicze Warszawy. Wyd. PWN, Warszawa, ss.  277-288. [A]

            ---. 1990. Badania przyrodnicze w Lesie Bielańskim. w: Biernacki Z., Komorowski J., Wróblewski A. (red.). Środowisko przyrodnicze Warszawy. Wyd. PWN, Warszawa, ss. 600-610.  [P]

            ---., Kozłowski P., Nowicki W. 1990. Work on the bird atlas for Warsaw. w:

Štastny K., Bejček V. (red.). Bird census  and atlas studies (Proc. XI Int. Conf. on Bird Census and Atlas Work. Prague, 28.8.-1.9.1989), Praha, ss. 181-185.  [P]

              ---. (red.). 1990. Urban ecology studies in Central and Eastern Europe in Central and Eastern Europe. Proc. of the International Symposium, Warszawa-Jabłonna 24-25 Sept. 1986. Ossolineum, PAN, Wrocław, 235 ss. [R]

N         1988

            ---., Mulsow R. 1988. Ecological parameters in urbanization of the European Blackbird. w: Quellet H. (red.) Acta XIX Congressus Intenrationalis Ornithol. Univ Ottawa Press, Ottawa, ss. 1787-1793. [S z &]

1987

            ---., Gałażewska E.  1987. Ptaki terenów zabudowy miejskiej w Polsce – przegląd badań. Notatki Ornitol. 28: 1-13.  [P]

1986

            ---., Jabłoński P., Marczak P. 1986. Ptaki parku Łazienki Królewskie w latach 1954-84. Acta Ornithol. 22: 23-50. [O &]

1984

            ---. 1984. Najważniejsze wnioski z badań nad awifauną terenów zielonych  w Warszawie. w: Szczepanowska H. B. (red.). Wpływ zieleni na kształtowanie środowiska miejskiego. PWN, Warszawa, ss. 229-234. [S]

1983

            ---. 1983. The awifauna of urban green  areas in Poland and possibilities of managing it. Acta Ornithol. 19: 3-61. [S]

1982  

            &    Burakowski B, Luniak M. 1982. Świat zwierząt. w: Baum T., Trojan P. (red.). Las Bielański w Warszawie. Rezerwat przyrody. PWN, Warszawa, ss. 179-261. [S &]

            ---. 1982. Ptaki rezerwatu Las Bielański w Warszawie. Ochrona Przyrody 44: 219-243. [O]

            ---. 1982. Aims and possibilities of managing the awifauna of urban green areas in Poland. w: Luniak M., Pisarski B. (red.). Animals in urban environment. Ossolineum, Wrocław, pp. 43-51.   [A] 

            ---., Pisarski B. (red.) 1982. Animals in urban environment. Proc. of the  Symposium (Warszawa – Jabłonna, 22-24.10.1979) Wyd. Ossolineum, Wrocław, 175 pp. [R &]

1981

            ---. 1981. Ptaki ( Aves). w: Garbarczyk  H., Pisarska R. (red.). Zoocenotyczne podstawy kształtowania środowiska przyrodniczego osiedla mieszkaniowego  Białołęka Dworska w Warszawie. Cz. I . Skład gatunkowy i struktura fauny terenu projektowanego osiedla mieszkaniowego. Fragmenta Faun. 26 (31): 509-521. [O]

            ---. 1981. The birds of the park habitats in Warsaw. Acta Ornithol. 18: 335-371. [O]

1980  

            ---. 1980. Birds of allotment gardens in Warsaw. Acta Ornithol. 17 (20): 297-320. [O]

            ---. 1980. Present state and general results of censuses in urban green areas in Poland. w: Ölke H. (red.). Bird census work and nature conservation. Proc. VI Intern. Conf.  Bird Census Work, VI eeting Eur. Ornithol. Atlas Committee (24-28.09.1979). Univ. Göttingen, Göttingen, ss. 171-175. [P z]

1978

            ---., Gromadzka J. 1978. Pokarm piskląt szpaka, Sturnus vulgaris  L. w Warszawie. Acta Ornithol. 16 (8): 275-285. [O &]

            ---.,  Kłosowski T., Kożniewski P., Luniak M., Szokalski M. 1978. Inwentaryzacja ornitologiczna doliny Narwi w gminie Skrzeszew ( woj. warszawskie). Notatki Ornitol. 19: 39-46.        [O &]

1977

            ---. 1977. Konsumpcja i trawienie pokarmów u gawrona,   Corvus frugilegus L., w warunkach woliery. Acta Ornithol. 16 (6): 213-240.         [O]

            ---. 1977. Liczebność i produktywność lęgów szpaka Sturnus vulgaris L., w Warszawie. Acta Ornithol. 16 (7): 242-274.          [O]

            ---. 1977. Stan badań nad ptakami miast w Polsce. Wiadomości Ekol. 23: 399-406. [P]

            ---. 1977. The birds of park biotopes in small towns of Central-Eastern Poland. Acta Ornithol. (translated from Polish). Publ. for the Smithsonian Inst. and National Science Foundation, Washington D.C., by the National Center for Scientific, Technical and Economic Information, Warsaw, Poland, ss. 56-94.   [bis O, ang. edycja pracy z Acta Ornithol.14: 99-143 (1974)]

1976

            ---.,  Kawęczyński K., Kożniewski P., Luniak M. 1976. Lęg łabędzia krzykliwego, Cygnus cygnus L., na Bagnie Ławki. Przegląd Zool. 20: 109-115.        [O &]

1974

            ---. 1974. Ptaki biotopów parkowych w małych miastach środkowo-wschodniej Polski. Acta Ornithol. 14 (5): 99-143.  [O]

            ---. 1974. Birds of the middle reaches of the Vistula. 15-98. Acta Ornithol. (translated from Polish). Publ. for the Smithsonian Inst. and National Science Foundation, Washington D.C., by the National Center for Scientific, Technical and Economic Information, Warsaw, Poland, ss. 15-98.     [S bis, ang. edycja pracy z Acta Ornithol. 13: 17-114 (1971)]

            ---. 1974. Distribution of Rook, Corvus frugilegus L., colonies in the Siedlce district (Warsaw woivodship. Acta Ornithol. (translated from Polish). Publ. for the Smithsonian Inst. and National Science Foundation, Washington D.C., by the National Center for Scientific, Technical and Economic Information, Warsaw, Poland, ss. 253-270.

[O bis,  ang. edycja pracy z Acta Ornithol. 13: 425-450 (1972)]

1973

            ---. 1973. Expansion of the Blackbird, Turudus merula L. in Warsaw. Acta Ornithol. (translated from Polish). Publ. for the Smithsonian Inst. and National Science Foundation, Washington D.C., by the National Center for Scientific, Technical and Economic Information, Warsaw, Poland, ss. 129-157.   [O bis, ang. edycja pracy z Acta Ornithol.12: 177-208 (1970)]

1972

            ---. 1972. Zmiany w awifaunie Warszawy w latach 1945-1969. Ochr. Przyrody 37: 295-312. [P]

            ---., 1972. Rozmieszczenie kolonii gawrona, Corvus frugilegus L., w powiecie Siedlce (województwo warszawskie). Acta Ornithol. 13 (11): 425-449.  [O]

            ---. 1972 The occurrence of thw Nightingale, Luscinia megarhynchos Brehm and the Thrush Nightingale Luscinia luscinia (L.) in Warsaw. Acta Ornithol. (translated from Polish). Publ. for the Smithsonian Inst. and National Science Foundation, Washington D.C., by the National Center for Scientific, Technical and Economic Information, Warsaw, Poland, ss. 109-122.     [bis O,  ang. edycja pracy z Acta Ornithol. 11 (12): 445-460.]

1971

---. 1971. Ptaki środkowego biegu Wisły. Acta Ornithol. 13 (2): 17-113.  [S]

---. 1971. Aktualne zagadnienia ochrony lotnictwa przed ptakami. Przegląd Zool. 15:179-183. [P]

1970

            ---. 1970. Ekspansja kosa, Turudus merula L. w Warszawie. Acta Ornithol. 12 (5): 177-208. [O]

1969

            ---. 1969. Występowanie słowika rdzawego, Luscinia megarhynchos Brehm i słowika szarego, Luscinia luscinia (L.) w Warszawie. Acta Ornithol. 11 (12): 445-460.  [O]

1968

            ---. 1968. Niektóre problemy związane z metodyką badań liczebności ptaków w środowisku rzecznym. Ekologia Polska ser. B, 14: 161-170.  [P]

1967

            ---. 1967. Zastosowanie badań ornitologicznych przy programowaniu i użytkowaniu miejskich terenów zielonych, na przykładzie Lasu Bielańskiego w Warszawie. w: Plapis W. (red.). Materiały do zagadnień użytkowania urbanistycznego naturalnych środowisk przyrodniczych. Inst. Podstawowych Problemów Planowania Przestrzennego Politechniki Warsz., Warszawa, ss. 118-136.  [O]

            ---. 1979. Charadriiformes (rodziny: Stercoraridae, Laridae, Alcidae). w: Ferens B. Klucze do oznaczania kręgowców Polski. Cz. IVA, Ptaki, Aves Non-Passeriformes. PWN, Warszawa, ss. 297-336.  [S]

1964

            ---. M., Kalbarczyk W., Pawłowski W 1964. Ptaki Warszawy. Acta Ornithol. 8 (6): 175-285.  [S &]

            ---. 1964. Niektóre problemy związane z kształtowaniem się awifauny miast. Przegląd Zool. 8: 162-165. [P]

1963

            ---. 1963. Badania nad dynamiką liczebności i kierunkami lotów niektórych gatunków Laridae na Wiśle pod Warszawą. Acta Ornithol. 7: 89-113. [O]

obrazek

DESCRIPTION OF THE PROJECT

Efficient communication to coordinate the actions of up to a million specialized nestmates is fundamental to the success of social insects, especially ants which represent some of the most sophisticated societies known to biology. Various modalities of signaling have been identified in ants, including the predominant release of chemical substances, visual behavioral displays involving movement or posture, tactile interactions, and the emission of sounds and vibrations whose role has been underestimated for long time.

grafika
Figure 1 Scanning Electron Microscopy
picture of the pars stridens of ant.
In the last image the ridges are evident.

Vibratory messages can be generated by wagging the whole body while standing on the substrate, by scraping the substrate with the mandibles or by tapping the nest substrate with both the head and apex of the abdomen. Besides the employment of these unspecialized morphological features a specialized stridulatory organ made of a ‘plectrum’ rasping across a ‘file’ (‘pars stridens’), has evolved in at least five ant subfamilies.
Until now, it was thought that acoustic cues were a very minor part of ant communication, representing simple signal conveying alarm or used as a beacon by other ants for orientation but it has recently become clear that sounds and vibrations are also used to transmit more abstract information, including a species’ identity or an individual’s caste and status. The importance of these signals has become striking after that recent studies have demonstrated the ability of several social parasites to imitate ants’ language to live for long periods, as undetected intruders, in close contact with their host ants.

The project aims at characterizing the acoustic signals and production modalities of various ant species disentangling the factors that shaped the evolution of acoustic communication in ant societies.

grafika
Figure 2 A worker of Myrmica scabrinodis
(Photo by Daniel Sánchez-García)

Firstly, we will verify if sounds and vibrations vary at multiple scales, i.e. among colonies within populations, among populations within species, and at higher taxonomic levels (between species, genera and subfamilies). The entity of variation of the first two levels will be evaluated along a latitudinal gradient using Myrmica scabrinodis, a common red ant as a model. Secondly, the acoustic patterns of twenty-five common European ant species will be investigated and compared with signal producing structures.

We will then compare the level of within- and between-populations signal variation of Myrmica scabrinodis with population genetic data, testing the hypothesis that more marked differences of vibroacoustic signals between populations exist due to geographical and genetic distance. In addition, we will test the hypothesis that acoustic patterns have evolved across species, genera and subfamilies following phylogenetic trajectories even though some signal characteristic may be explained by other factors (e.g. nesting and habitat preferences).

Finally, we will study the coevolution of acoustic communication in host-parasite interactions focusing on the slave-making ant Myrmoxenus ravouxi whose workers have to continually raid other ant (Temnothorax spp) nests for worker brood to refresh the labour force of its colonies. The vibroacoustic patterns of the host and the parasite will be compared, and playback experiments will be performed to test whether parasite imitates the host acoustics signals or if the host’s slave workers may “learn” the signals of the parasite during their development as slavers into the parasite colony.

The project aims at demonstrating that the acoustic communication in ants is much more developed and complex than previously supposed. We will seek to demonstrate that the acoustic signals in ants possess an increasing variability at multiple scales, starting from an intra-language variation – dialects – in different populations of the same species, to variability of “language families” unifying different species, until the existence of different “languages” at the genus or subfamily level.

This project, whose Principal Investigator is dr. hab. Luca Pietro Casacci, was carried out under POLONEZ programme which has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under the Marie Skłodowska-Curie grant agreement No. 665778

 

THE PROJECT RESULTS

grafika
Figure 3 The parasitic larva of Maculinea teleius with a
worker and larvae of its host ant species Myrmica scabrinodis.
Many lycaenid butterflies have evolved adaptation to exploit
ant societies. (Photo by Daniel Sánchez-García)

Until now, it was thought that acoustic cues were a very minor part of ant communication, representing simple signal conveying alarm or used as a beacon by other ants for orientation but it has recently become clear that sounds and vibrations could also contain other information. The importance of these signals has become striking after that recent studies have demonstrated the ability of several social parasites to imitate ants’ language to live for long periods, as undetected intruders, in close contact with their host ants.

During the project we characterised the variation in the acoustic signals and production modalities of various ant species disentangling the factors that have shaped the evolution of acoustic communication in ant societies. Ants were recorded by using a device that amplify their sounds and the stridulatory organs were visualised using a Scanning Electron Microscope which allow to obtain pictures of very tiny structures.

grafika
Figure 4 Crematogaster auberti, one of the Myrmicinae
species included in the project (Photo by Daniel Sánchez-García)

Firstly, we verified if sounds and vibrations vary at multiple scales, i.e. among colonies within populations, among populations within species, and at higher taxonomic levels (between species, genera). We evaluated the entity of variation at colony and population levels along a latitudinal gradient using Myrmica scabrinodis, a common red ant, as a model. We found that sounds are slightly different between colonies belonging to the same population but mostly differ among ant populations for certain sound characteristics. Secondly, to evaluate the acoustic differences between ant species and genera, we recorded and compared the sounds of 40 common European ant species. We found an enormous variability of sounds that were not explained by the weaker variability in the stridulatory organs, suggesting that the ants can “play” very diverse signals using an “instrument” which is very constant in its structure across species.

grafika
Figure 5 A forager of Myrmica scabrinodis
(Photo by Daniel Sánchez-García)

Then, we compared the level of within- and between-populations signal variation of Myrmica scabrinodis with population genetic data, showing that the genetic relationship did not reflect the sound pattern among colonies and populations. Similarly, the ants’ acoustic patterns do not seem to have evolved across species and genera following phylogenetic trajectories. Interestingly, our data suggested that some acoustical signal characteristics could be explained by substrate that ant species use to build their nests (e.g. soil, wood) or temperature and humidity of the environment they colonise.

Finally, we investigated how vibroacoustic signals have evolved in socially parasitic ants using two model systems, the inquiline ant Myrmica karavajevi and its host ant Myrmica scabrinodis and the slave-making Myrmoxenus ravouxi and its host ants belonging to the genus Temnothorax. We discovered that the parasite sound has evolved towards an imitation of the host signals either produced by host queen (in both parasites) or workers (M. ravouxi workers). This imitation strategy, which allow the parasite to integrate into the host colony, was confirmed in playback trials where the host workers reacted in a similar way when we reproduced the sound of the parasite and host queens.

grafika
Figure 6 A queen of Myrmoxenus ravouxi interacts
with a slave host worker (Photo by Daniel Sánchez-García)

The results of the project have showed that there is an enormous variability of the signals starting from the individual level, colony, population and species. Having discovered this variability goes beyond the concept that sounds are little used in ants, a wall created in the last 30 years that has slowed down research in this field. Thus, the project “VIBRANT” has brought to light the idea that there are still many aspects to be discovered in this communication channel.

 

DISSEMINATION AND PUBLICATIONS

During the two years of the project, the preliminary results of the project were presented at 7 international conferences on social insects, bioacoustics and zoology.

 1. Butterfly Conservation 8th International Symposium, Southampton (UK), 6–8.04.2018. Casacci L.P., et al. 2018. Evolution of acoustic signals in lycaenid-ant interactions (poster presentation).
 2. XVIIIth Congress of the International Union for the Study of Social Insects, Guarujá (BR), 5–10.08.2018. Casacci L. P., et al. 2018. How to deceive your host: chemical and vibroacoustical strategies of an inquiline ant (oral presentation).
 3. 2nd International Symposium on Biotremology, Riva del Garda (IT), 4–6.09.2018. Casacci L.P., et al. 2018. Evolution of vibroacoustic signals in Myrmicinae ants (oral presentation).
 4. 79th Congress of the Italian Zoological Union, Lecce (IT), 25–28.09.2018. Casacci L.P., et al. 2018. Chemical and vibroacoustical strategies of an inquiline ant to integrate into its host colonies (oral presentation).
 5. Central European Meeting of the IUSSI, Wien (A), 19–22.03.2019. Casacci L.P., et al. 2019 Factors influencing the evolution of vibroacoustic signals in Myrmicinae ants (oral presentation).
 6. 8th CEWM Central European Workshop of Myrmecology, Regensburg (D), 27-29.09.2019. Casacci L.P., et al. 2019 An inquiline ant uses both chemical and vibro-acoustical mechanisms to integrate into its host colonies (oral presentation).
 7. 17th Conference of the Italian Association for the Study of Social and Pre-Social Arthropods, Florence (IT), 4–5.07.2019. Casacci L.P. The evolution of vibro-acoustic signals in ant societies (plenary talk).

 

Publications

Casacci, L. P., Bonelli, S., Balletto, E., & Barbero, F. (2019). Multimodal signaling in myrmecophilous butterflies. Frontiers in Ecology and Evolution, 7, 454. https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fevo.2019.00454/full

 

CONTACT

Dr.hab. Luca Pietro Casacci
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Department of Life Sciences and Systems Biology,
Via Accademia Albertina 13,
10123 Turin,
Italy

 

Dr. Hab. Magdalena Witek
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Wojciech Czechowski
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Museum and Institute of Zoology, PAS
Wilcza 64, 00-679 Warsaw
Poland

Maciej LUNIAK

                                                                                                          2018-01-03

Spis moich publikacji

Część „n” – publikacje NAUKOWE  MNIEJ  ZNACZĄCE

razem  112 pozycji (w tym 2 powtórne wydania [bis])

publikacji „n” od 2005 r. (po emeryturze) - 18

Oznaczenia i zestawienie rodzajów publikacji:

---.  – autor „Luniak M.”;

[R]   recenzje, doniesienia bibliograficzne – 35 publikacji

[K]   streszczenia i inne drobne publikacje konferencyjne - 30

[D]   doniesienia i notatki faunistyczne, metodyczne i inne - 27

[S]   sprawozdania z konferencji i działalności naukowej - 14

[P]   przedmowy do książek – 4

w tym:

[&]  publikacje współautorskie – 15

[z]    publ. zagraniczne lub z zagranicznymi współautorami - 23

[bis]  przedruki i kolejne wydania wcześniejszych publikacji - 2

000 – nie mam wydruku tej publikacji - 3

 

2017

            ---. Mazgajski T. 2017. Dwugłos o książce, która nie powinna ukazać się. Ornis Polonica 58: 208-211. R

            ---. 2017.  Jak sprzyjać “dzikiemy zyciu” w parkach miejskich. w: Ogólnopolska Konf. Pol. Tow. Zoologicznego “Ornitologia w skali globalnej i lokalnej”, Lublin – Urszulin, 20-22 streszczenia, p. 40. [K]

           

2016

            ---. 2016. Słowo wstępne [z tłumaczeniem portugalskim.]. w: F. C. Straube. Ruínas e urubus: História da Ornitologia no Paraná. Período de Chrostowski, 2 (1910). Hori Cadernos Técnicos 11, Curitiba Brazylia), ss. i-vi. 

            ---. 2016. „The history of the Tree Sparrow in Japan” by Fumio Taguchi, 1015, self published by the Author.  International Studies on Sparrows, 39: 34-35.  [R]

2015

            ---. 2015. Przyroda śródmiejskiego parku -= przykład Parku Skaryszewskiego w Warszawie. XXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Zoologicznego „Zwierzęta w zmieniającym sie świecie” , Zielona Góra, 11-13.09.2015. Abstrakty.  [K]

2013

            ---. 2013. Foreword. Introduzione. w: Dinetti M., Ascani P., Franceschi A., Tiengo M.,  Arcamone W.  Atlante degli ucelli nidificanti a Livorno 2006 – 2013. Centro Ornitologico Toscano, Firence, ss. 4-5.  [P z]

2012

            ---. 2012. Atlasy awifauny miast w Europie – przegląd. Mat. Konf. „Ptaki miast”, (Zielona Góra, 14-16 września 2012), wyd. Uniw. Zielonogórski, pp. 21-22. [K]

2010

            ---. 2010. Malcher F. i in. Oiseaux nicheurs de Paris un atlas urbain. Acta Ornithol. 45: 50. [R]

2009

 1. 2009. Dinetti M. Atlante degli ucelli nidificanti nel comune di Firenze. Terza edition 2007-2008. Acta Ornithol. 44: 100.   [R]

2008

            ---. 2008. Warszawskie parki jako środowisko fauny. [z równoległym tekstem ang.]: Warsaw parks as habitat for animal wildlife. w: Mabelis A., Żalińska M. (red.). Zarządzanie zielenią w Warszawie. Raport 2006-2007. wyd. Zielone Mazowsze, Warszawa, ss. 26-28.  [K mat. seminarium na Wydz. Architektury Krajobrazu SGGW]

     ---. 2008. Ochrona ptaków a modernizacja budownictwa. Mat. Konferencji “Fauna miast – ochronić różnorodność biologiczną w miastach”. Wyd. Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Bydgosz, s. 64.  [K]

2007

­            ---. (ML) 2007.  Nuovo progetto atlante degli ucelli nidificanti e svernanti nell’ citta di Napoli (2001-2005).  Acta Ornithol. 42: 166.  [R]

      ---., Dolata P., Dulisz B., Nowicki W. 2007. Sesja: Ochrona ptaków gnieżdżących się w budynkach – streszczenie/konspekt dyskusji okrągłego stołu. w: Biesiadka E. (red.). Ogólnopolski Kongrres Zool. „Zmienność|− adaptacja − ewolucja” (Olsztyn 12-15 września 2007). wyd. Uniw. Warmińsko-Mazurski i Pol. Tow. Zoologiczne. Olsztyn. s. 170. [K &]

2006

         ---. 2006. Pierwszy polski podręcznik ekologii miasta. Aura 2/2006: 25.       [R]

            ---. [ML] 2006. Brutvögelatlas der Stadt Chemnitz. Acta Ornithol. 41: 152 [R]

­­­            ---. [ML] 2006. Birds of Moscow city and the region. Acta Ornithol.41: 162 [R]

2005

          ---. 2005. Polska ornitologia w okresie ostatnich 50 lat. Ogólnopolska Konf. Ornitol.  Ornitologia polska na progu XXI stulecia – dokonania i perspektywy (Olsztyn, 14-18.09.2005),  pp. 15-22.              [K]

         ---., Winiecki A. 2005. w: Chmielewski S., Fijewski Z., Nawrocki P., Polak M., Sułek J., Tabor J., Wilniewszyc P.  (red.). Ptaki Krainy Gór Świętokrzyskich. Wyd. Nauk. Bogucki, Kielce, s. 15.  [P &] 

 • 2004
 • ---. (ML) 2004. Cormorants: ecology and mangement. Acta Ornithol. 39: 52. [R]
 • ---. (ML) 2004. Die Brutvoegel von Halberstadt. Acta Ornithol. 39: 82. [R]
 • 2003

            ---. 2003. O faunie Warszawy – stan badań, bogactwo gatunków, zmiany. w: Przystalski A., Wilczyńska B. (red.). Zoologia na progu XXI wieku. Pol. Tow. Zoologiczne i Uniw. Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń, ss. 45-47.       [K]

 • ---. (ML) 2003. Breeding birds of Acta Ornithol. 38: 26. [R]
 • ---. (ML) A new ornithological atlas of Florence. Acta Ornithol. 38: 32. [R]
 • ---. (ML) 2003. Winter avifauna of Małopolska (SE Poland). Acta Ornithol. 38 (1): 38. [R]
 • ---. (ML) 2003. Monograph of crossbills. Acta Ornithol. 38: 94. [R
 • ---. (ML) 2003. Birds of the Göppingen district. Acta Ornithol. 38 (2): 128. [R]

2002

 • ---. (ML) 2002. Atlas of breeding birds of Hamburg. Acta Ornithol. 37: 20. [R]

2001]

            &  Böhner J., Luniak M.. 2001. Acta Ornithologica – Polnisches Journal für Ornithologie. Journal f. Ornithol. 142 (sonderheft – materialy ): 185-186. [K & z]

 • ---. Die Teichralle Gallinula chloropus. Acta Ornithol. 36: 52. [R]
 • ---. 2001. Vogelzug und Vogelbestände in Mitteleuropa. Acta Ornithol. 36 (1): 24. [R]
 • ---. 2001. Birds of Warsaw. Acta Ornithol. 36: 170. [R]
 • ---. Vogelzug und Vogelbestände in Mitteleuropa. Acta Ornithol. 36: 24 [R
 • ---. (ML) 2001. Ornitologia urbana. Acta Ornithol. 36: 171. [R.]
 • ---. (ML) 2001. Atlas of birds of Bloemfontein. Acta Ornithol. 36: 172 [R]

2000

 • ---. Atlas der Brutvögel des Altenburger und Kohrender Landes. Acta Ornithol. 35: 196. [R 000]

1999

            &  Rejt Ł., Luniak M. 1999. Reintrodukcja sokoła wędrownego Falco peregrinus w Warszawie. w: Bokotey A. (red.). [Ecological aspects of bird protection. (VII Conference of Western Ukraine Ornithologists, Ivano-Frankivsk, 4-7 Febr. 1999)].  ss. 76-77.          [K & z] konferencyjne]

            ---. 1999. Peregrine falcons over Warsaw. Urban Wildlife News (Peterborough UK), 16 (No 1): 12.  [D z]

1998

            ---.,  Rejt Ł., Sielicki J. 1998. Reintrodukcja sokoła wędrownego (Falco peregrinus) w Warszawie –  wstępne wyniki (1996-1998). Mat. Sympozjum „Ptaki drapieżne i ich ochrona“ (Puławy 17-19.09.1998) Biul. Pol. Tow. Ekol., 5: 30-31,.  [K &]

 • ---. Die Vögel im Naturpark Drömling. Acta Ornithol. 33: 158. [R]    

            ---. Luniak M. 1998. Die Vogelwelt Sachsens. Acta Ornithol. 33: 142. [R]  

            ---. Luniak M. 1998. Breeding birds of the Białowieża Forest. Acta Ornithol. 33: 133. [R]

1997

            ---., Sielicki J. 1997. Reintrodukcja sokoła wędrownego w Warszawie – program i wstępne wyniki. Konf. Ptaki jako wskaźnik zmian środowiska (Słupsk, ????), ss. 61-62.       [K &]

            ---. Luniak M. 1997. Biodiversity conservation in La Specia (Italy). Acta Ornithol. 32: 219. [R]            

            ---. 1997. The edition of Glutz & Bauer’s handbook – finished. Acta Ornithol. 32: 156. [R.]

            ---. 1997. Atlas of breeding birds in Rome. Acta Ornithol. 32: 98. [R.]

1995 

            ---. 1995. Prefacione. w: Spadea R. (red.). Atlante degli ucelli nidificanti e svernanti nella citta di Napoli. Electa, Napoli. ss. 11-12.  [P z]

1993

            ---., Trojan P., Zimny H. 1993. Intecol/UNESCO-MaB Network makes progress. Urban Wildlife News (Petereborough, UK) 10/2: 12.          [S z &]

1992

            ---., Kozłowski P., Nowicki W. 1992. Avifauna einer Grossstadt – Beispiel Warschau. Verhandlungen Gesellschjaft f. Ökologie, Freising-Weihenstephan, 21: 483-484.

[K z &]

1991   

            ---., Kozłowski P., Nowicki W. 1991. Atlas ornitologiczny Warszawy - wstępne wyniki.  XV Zjazd Polskiego Tow. Zoologicznego (Gdańsk, ???? 1991). Wyd. Morski Inst. Rybacki, Gdynia, p.56.           [K &]

            ---. 1991. Birds in Warsaw. Urban Wildlife News (Peterborough, UK), 8 (No 1): 4.    [D z]

1990

            ---., Nowicki W. 1990. Gniezdowanije biełogo aista ( Ciconia ciconia L.) v varsavskom vojevodstvie  v  80-ch  godach. w: Samosenko F.C. (red.). Aisty -  rasprostranienije, ekologija, ochrana. Wyd. Izd. Nauka i Technika, Minsk, ss. 109-112.        [K z &]

            &   Kozłowski P., Luniak M., Nowicki W. 1990. Zastosowanie skrzynek lęgowych w parkach Warszawy jako metody kształtowania awifauny. Mat. Konf. “Ornitologia polska w setną rocznicę śmierci Władysława Taczanowskiego” (Łódż, 21-23 IX 1990), Wyd. Uniw. Łódzkiego, Łódź, ss. 23-24.          [K &]

              ---. 1990. Badania nad awifauną Warszawy. Mat. Konf. “Ornitologia polska w setną rocznicę śmierci Władysława Taczanowskiego” (Łódż, 21-23 IX 1990), Wyd. Uniw. Łódzkiego, Łódź, ss. 30-32.          [K]

              ---., Kozłowski P., Nowicki W. 1990. Work on the bird atlas for Warsaw. w:

XI Int. Conf. on Bird Census and Atlas Work. Prague, 28.8.-1.9.1989, abstracts, Praha, s. 43. 

[K & z,]

1989

            ---. 1989. Atlas of birds for Warsaw. Urban Wildlife News (Peterborough, UK), 6 (No 2): 9. [D z.]

1988

            &  Kozłowski P., Luniak M., Nowicki W. 1988. Issledovanija po primienieniju gnezdovych jascikov s celju formirovanija awifauny parkov Varsavi. Ekologiceskaja Kooperacja, Bratislava, 3-4: 24-25.  [D z, biuletyn Problemu III.1. RWPG (SEV) „Okhrana ekosystem (biogeocenozov) i landszafta”]

            ---. 1988. Studies on urban birds in the USSR. Urban Wildlife News (Peterborough, UK) 3 (No 1): 8.   [R z.]

            ---. 1988. Moscow’ s birds described. Urban Wildlife News (Peterborough) 5 (No 4): 1. [R z,]

1987

            ---. 1987. XIX Międzynarodowy Kongres Ornitologiczny (22-28 czerwca 1986, Ottawa, Kanada). Przegląd Zool. 31: 116-119. [S]

            ---. 1987. Rola awifauny w mieście oraz potrzeba jej kształtowania. w: Parczyńska B. E. (red.). Naukowa Sesja Ornitologiczna. wyd. Urz. Wojewódzki  i Muz. Okręgowe w Ciechanowie, ss. 1-7. [K]

            ---. 1987. Izmenienija ornitofauny gorodov Centralnoj i Vostocnoj Europy. Ekologiceskaja Kooperacja, Bratislava, 1-2: 88-90.   [D z,  biuletyn Problemu III.1. RWPG (SEV) „Okhrana ekosystem (biogeocenozov) i landszafta”]

            ---. 1987. Razvitie awifauny zilih rajonov Varsavy v zavisimosti ot ich vozrosta. Ekologiceskaja Kooperacja (Bratislava) 3: 97-99. [D z, biuletyn Problemu III.1. RWPG (SEV) „Okhrana ekosystem (biogeocenozov) i landszafta”]

            ---., Muslow R. Walasz K. 1987. Urbanizacija cernogo drozda (Turdus merula L.) – razvitie i populacionnye adaptacji. Ekologiceskaja Kooperacija (Bratislava) 3: 32-36. [D z, &,  biuletyn Problemu III.1. RWPG (SEV) „Okhrana ekosystem (biogeocenozov) i landszafta”]

            ---. 1987.Issledovanija Instituta Zoologii PAN v oblasti ekologii goroda Varsavy (1974-1990 gg.). Ekologiceskaja Kooperacija (Bratislava) 3: 37-40. [S z, biuletyn Problemu III.1. RWPG (SEV) „Okhrana ekosystem (biogeocenozov) i landszafta”]

1986   

            ---. 1986. Royal Society for the Protection of Birds – najliczniejsze w Europie stowarzyszenie ochrony ptaków. Notatki Ornitol. 27:  187-189.  [S]

            ---. 1986. Studies of urban birds in the USSR. Urban Wildlife News (Peterborough, UK)  3 (No 1): 8.  [S z]

1985

            ---. 1985. Wyniki inwentaryzacji gniazd bociana białego na obszarze miasta stołecznego Warszawy w 1974 roku. w: Jakubiec Z. (red.) 1985. Populacja bociana białego Ciconia ciconia L. , Cz. I. Studia Naturae Ser. A. 28: 137-138.  [D]

            ---. 1985. Stulecie American Ornithologists’ Union – najliczniejsze w historii spotkanie ornitologów. Notatki Ornitol. 26: 86-88.  [S]

            ---. 1985. Nankinov D. 1982. Pticite na grad Sofia. Notatki Ornitol. 26: 98-99. [R]

1984

            ---. 1984. Największe spośród przyrodniczych muzeów. Kosmos, 1984,. 3 (184): 381-384. [S]

            ---. 1984. Skład i aktualne tendencje zmian awifauny miast Europy Środkowej i Wschodniej – wyniki międzynarodowej ankiety. Mat. X Zjazdu Studenckich Sekcji Ornitol., wyd. Koło Nauk. Biologów UW, Warszawa, ss. 49-52. [K]

1983

            ---. 1983. Investigations on urban zoocenology carried out by Institute of Zoology, Polish Accademy of Science in Warsow. w: Klausnitzer B. (red.). Tagungsbericht 2. Leipziger Symposium urbane Ökologie. wyd. Karl-Marx-Univ., Leipzig, ss. 31-32. [K z]

            ---. 1983. Preliminary results of the international inquiry on the composition and recent changes of urban awifauna in Central and Eastern Europe.  w: Klausnitzer B. (red.). Tagungsbericht 2. Leipziger Symposium urbane Ökologie. Karl-Marx-Univ., Leipzig, ss. 33-36. [K z]

1982

            &   Brejniak A., Luniak M. 1982. Zoological studies connected with a planned housing estate in  Białołęka Dworska, Warsaw. w: Bornkamm R., Lee J.A., Seaward M.R.D. (red.). Urban Eccology (2nd European Ecological Symposium, Berlin West, 8-12.09.1980). Blackwell, Oxford, ss.  339-340.   [K & z]

1979

            ---. 1979. Possibilities for managing of the avifauna of urban green areas. Symp. Animals in urban environment (Warszawa – Jabłonna , 22-24.10. 1979), Ossolineum, Wrocław, ss.43-49. [K]

1978   

            ---. 1978. III Światowa konferencja poświęcona problemom kolizji lotnictwa z ptakami (Paryż, 19-28 X 1977). Kosmos, seria A, 27 (2, 151): 240-243.  [S]

            ---. 1978. Blokpoel H. 1976. Bird hazards to aircraft. Problems and prevention of bird/aircraft collisions. Przegląd Zool. 22: 198.  [R]     

1975

            ---. 1975. Jakobi V.E. Biologiceskoje osnowy  predotvrascenija stolknovenij samolotom s pticami. Przegląd Zool. 19 (2) : 274-275.     [R]

            ---. 1975. Problemy ekologicznego kształtowania środowiska przyrodniczego w mieście (dyskusja). Wiadomości Ekol. 21 (4): 307-309.  [D]

1974

            ---., Zawitaj J. 1974. Liczebność sierpówki, Streptopelia decaocto w śródmieściu Warszawy wiosną 1972. Notatki Ornitol. 15 (1-2) : 47.  [D &]

            --. 1974. Cislennost gniezdovoj populacii i produktivnost vyvodkov skvorca v Varsavie. Mat. VI Vsehsojuznoj Ornitologiceskoj Konferencii (Moskva, 1-5.02.1974), Moskva, ss. 335-336.           [K z]

            ---. 1974. Polish ornithological investigations having some significance to bird strrike problems. W: Proc. IX Meeting of the Bird Strike Commitee Europe (Frankfurt/M, 18-22 June 1974). [K z]

1973

            ---., Urbański [powinno być “Umiński”!!!] T. 1973. Netta rufina (Pall.) – Red-crested Pochard. w: Contributions to the avifauna of Poland. VI. Acta Ornithol. (translated from Polish). Publ. for the Smithsonian Inst. and National Science Foundation, Washington D.C., by the. National Center for Scientific, Technical and Economic Information, Warsaw, Poland, s. 23.    [D & bis,  ang. edycja pracy z Acta Ornithol. 12 (2): 26 (1970).]

1972

---. 1972. Materiały do awifauny powiatu Siedlce (woj. warszawskie). Notatki Ornitol.13: 10-17.  [D]

1972

            ---. 1972. Contributions to the avifauna of the province of Lublin. Acta Ornithol. (translated from Polish). Publ. for the Smithsonian Inst. and National Science Foundation, Washington D.C., by the National Center for Scientific, Technical and Economic Information, Warsaw, Poland, ss. 23.     [D bis z , ang. edycja pracy z Acta Ornithol. 10 (9): 267-268 (1967).]

1970

            ---. 1970. Międzynarodowy standard dla kartograficznej metody liczeń ptaków. Notatki Ornitol. 10 (4): 70-73. [D]

            ---., Umiński T. 1970. Netta rufina (Pall.) – hełmiatka. W: Rydzewski W. Materiały do awifauny Polski. VI. Acta Ornithol. 12 (2): 26.            [D &]

1969

            ---. 1969. Nagranie magnetofonowe podstawa stwierdzenia nowego dla awifauny Szwecji gatunku. Notatki Ornitol. 9: 38.  [D]

            ---. Zmiany w awifaunie Warszawy od roku 1945. Zjazd Polskiego Tow. Zool. (Lublin, 1969).  [K 000  , referat wygłosił J. Pinowski]

            ---. 1969. Wystawa „Ptaki w fotografii”. Przegląd Zool. 13: 260-262. [S]

            ---. 1969. Lanyon W.E. Biologia ptaków. Przegląd Zool. 13: 253. [R.]

            ---. 1969. Wycieczka ornitologów amerykańskich w Polsce. Notatki Ornitol. 9: 19-20. [S]

            ---. 1969. Międzynarodowy standard kartograficznej metody liczenia ptaków. Notatki Ornitol. 9: 70-73.  [D]

            &   Gotzman I., Luniak M. 1969. Działalność Koła Warszawskiego w roku 1968. Notatki Ornitol. 10: 59-60.  [S]

1968   

---. Dziesięć lat działalności Koła Warszawskiego Sekcji Ornitologicznej P.T.Zool. Przegląd       Zool. 13 (2): 268-269.  [S]

            ---. 1968. Materiały z narady w sprawie badań ilościowych w NRF. Notatki Ornitol. 9: 31-33. [S]

1967   

            ---. 1967. Materiały do awifauny województwa lubelskiego. w: Materiały do awifauny Polski. V. Acta Ornithol. 10 (9): 267-268.  [D]

                        ---. [M.L.] 1967. Książka, której bardzo nam brak. Notatki Ornitol. 8: 17-20. [R.]

1964

            ---. 1964. Ptaki spotykane na Wiśle między Krakowem a ujściem Sanu w końcu kwietnia 1963 roku. W: Materiały do awifauny Polski. II. Acta Ornithol. 8: 326-329. [D]

            --., Jabłoński B. 1964. Dzięcioł białogrzbiety, Dendrocopos leucotos (Bechst.) w Lasku Bielańskim. Notatki Ornitol. 5: 29. [D &]

            ---. 1964. Phoenicopterus ruber L. – czerwonak. w: Materiały do awifauny Polski. II. Acta Ornithol. 8: 200-201.  [D 000]

1963

            ---. 1963. Niektóre gatunki ptaków spotykanych w rezerwacie Czerwone Bagno koło Rajgrodu, woj. Białystok. w: Materiały do awifauny Polski. Acta Ornithol. 7 (9): 282-293. [D]

1962   

            ---. 1962. Niektóre zagadnienia związane z kształtowaniem się awifauny miast.  Mat. VII Zjazdu Pol. Tow. Zool. (Toruń, 3-5.09.1962), ss.43-44.  [K]

---. 1962. Prace Międzynarodowej  Rady Ochrony Ptaków. Notatki Ornitol. 3: 35-36.  [S]

            ---. 1962. Gniazda kawki, Corvus monedula L. i wróbla, Passer domesticus L. w wapiennych skałach. Notatki Ornitol. 4: 12.  [D]

1961

            ---. 1961. Zagadnienia zoologii medycznej. Biuletyn DDD (wyd. Dept. San.-Epid. Min. Zdrowia) 5: 52-57.  [D]

            ---. 1961. Trzeci okaz archaeopteryx’a. Notatki Ornitol. 2: 1-2.  [D]

            &   Dobrowolski K., Luniak M. 1961. Wystawa fotografii ornitologicznej w Warszawie. Przegląd Zool. 5: 306.  [S]

1959

            &   Jurczyk A., Luniak M., 1959. Zarys awifauny Wisły w okolicach Warszawy. Zjazd Anatomów i Zoologów Polskich (Kraków 21-25 września 1959), ),  wyd. Polskie Tow. Zool., Kraków, ss. 417-418. [K]

            ---. 1959. Badania nad dynamika ilościową Laridae na Wiśle pod Warszawą. Zjazd Anatomów i Zoologów Polskich (Kraków 21-25 września 1959),  wyd. Polskie Tow. Zool., Kraków, ss. 420-422.    [K]

Search

News

TodayToday133
YesterdayYesterday1283
This weekThis week4273
This monthThis month25209
All daysAll days2550913