Unia Europejska

foto Piotr Bułhak

Muzeum i instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk w dniu 1 sierpnia 2018 r. rozpoczął realizację trzyletniego projektu pn. Otwarte Zasoby w Repozytorium Cyfrowym Instytutów Naukowych (OZwRCIN) w ramach trzeciego konkursu Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, oś II E-administracja i otwarty rząd, działanie 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, 2.3.1 Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki.

W Projekcie uczestniczy 16 Partnerów (instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk i jeden instytut badawczy), a beneficjentem jest Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk.

Celem Projektu jest zwiększenie wolumenu (łącznie o 146.107 pozycji), dostępności i wykorzystania Informacji Sektora Publicznego udostępnianej na wolnych licencjach, a pochodzącej ze zgromadzonych u Partnerów zasobów nauki oraz dostosowanie realizowanych usług do potrzeb użytkowników, w tym niepełnosprawnych. Nastąpi to z wykorzystaniem już istniejącej infrastruktury teleinformatycznej (w tym darmowego dla Partnerów Projektu środowiska PIONIER) i platformy RCIN, tj. Repozytorium Cyfrowego Instytutów Naukowych (www.rcin.org.pl), którą większość partnerów współtworzyła w ramach PO UE Innowacyjna Gospodarka.

Obecnie działania obejmować będą lepsze dostosowanie funkcjonalności tej platformy do potrzeb jej użytkowników oraz stworzenie możliwości udostępniania w sieci Internet, poprzez tę platformę zasobów naukowych kolejnych 6 podmiotów. W efekcie Projektu zostaną udostępnione w Internecie unikalne zasoby nauki, w tym zasoby tekstowe i graficzne oraz dane źródłowe. W szczególności udostępnione zostaną w sieci Internet nowe pozycje, zawierające treści i dane naukowe, opatrzone kompletem metadanych, które dotychczas udostępniane były tylko wyjątkowo nielicznej grupie badaczy odwiedzających siedziby Partnerów. Obiekty te dokumentują dotychczasowe kierunki rozwoju dyscyplin, które uprawiają Partnerzy oraz służą dalszemu rozwojowi tych badań. Zmodernizowany zostanie także, z uwzględnieniem zdiagnozowanych potrzeb użytkowników, system informatyczny RCIN. Powstaną nowe lub doposażone zostaną już istniejące u partnerów pracownie digitalizacji i stanowiska pracy. Przewidziano także szkolenia pracowników merytorycznych oraz szkolenia użytkowników końcowych. Ważnym zadaniem będzie promocja Projektu obejmująca identyfikację wizualną, opracowanie materiałów promocyjnych, organizację wydarzeń oraz budowanie wizerunku w mediach.

Muzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk w ramach powierzonych mu zadań zdigitalizuje i udostępni na platformie RCIN książki, czasopisma oraz materiały graficzne pochodzące z zasobów Biblioteki oraz Archiwum Instytutu (2 033 pozycji).

Wartość projektu: 1 524 880,00  PLN

Wkład Funduszy Europejskich:  1 290 505,94 PLN

Zasady przetwarzania danych osobowych w Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa 2014-2020 – szczegóły w pliku

Zapraszamy do zapoznania się z filmem promującym Projekt OZwRCIN w Muzeum i Instytucie Zoologii PAN.

Link do filmu na platformie YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=fsu_ua21o0c

Materiały promocyjne Projektu OZwRCIN do pobrania: 

DzisiajDzisiaj221
WczorajWczoraj526
TydzieńTydzień221
MiesiącMiesiąc9094
WszyscyWszyscy2684398