Unia Europejska

Zapytanie ofertowe nr DA-01-U/ZO/MIIZ/2022 pn: Usługa badania Rocznego Sprawozdania Finansowego w latach 2021 i 2022.

1. SWZ Zapytanie ofertowe (pdf)

2. Formularz ofertowy (złacznik nr 1) (MSWord)

3. Informacja z otwarcia ofert (pdf)

4. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr DA-01-U/ZO/MIIZ/2022 (pdf)