Unia Europejska

foto Piotr Ślipiński

mazowsze

Dla Rozwoju Mazowsza
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską  z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Działanie 4.3 – Ochrona powietrza, energetyka

Tytuł projektu
Termomodernizacja  oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii dla poprawy jakości funkcjonowania najstarszej i największej w Polsce Kolekcji Zoologicznej.

Beneficjent:
Muzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk.

Całkowity koszt realizacji projektu (w PLN): 1 320 446,60
Kwota dofinansowania (w PLN): 874 485,09

Opis projektu:
Głównym celem projektu jest polepszenie warunków utrzymywania kolekcji zoologicznej i zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, co będzie miało ogromne znaczenie dla ochrony środowiska.

Kolekcja zoologiczna zgromadzona przez Muzeum i Instytut Zoologii PAN jest unikalnym, bo najstarszym i najliczniejszym tego typu zbiorem w Polsce. Aby mogły z niej korzystać następne pokolenia muszą ulec poprawie warunki jej przechowywania. W tej chwili  służy naukowcom, studentom, uczniom oraz wszystkim zainteresowanym szeroko pojętą dziedziną zoologii.

Zbiory zoologiczne znajdują się w Stacji Badawczej Łomna-Las, zlokalizowanej pod Warszawą, w otulinie Kampinoskiego Parku Narodowego. Zakres projektu obejmuje momodernizację trzech budynków: starą halę magazynową, budynek laboratoryjny oraz domek socjalny. W powyższych budynkach zakres prac obejmuje:

 • Termomodernizację starej hali magazynowej (w których aktualnie zdeponowane są największe w Polsce i jedne z największych w Europie zbiory zoologiczne), budynku laboratoryjnego oraz budynku socjalnego, obejmującą:
  • ocieplenie ścian i stropów,
  • wymianę stolarki okiennej oraz drzwi zewnętrznych,
  • modernizację systemu wentylacyjnego,
 • zainstalowanie klimatyzacji w starej hali magazynowej,
 • zmianę systemu grzewczego obiektów na terenie stacji w tym:
  • na ogrzewanie geotermalne w starej hali magazynowej i budynku laboratoryjnym,
  • na ogrzewanie gazowe w budynku socjalnym
 • zainstalowanie kolektorów słonecznych do ogrzania wody użytkowej oraz wspomagających ogrzewanie geotermalne budynku starej hali magazynowej.

Piec węglowy w kotłowni znajdującej się w domku
socjalnym przed modernizacją.

Przeprowadzona termomodernizacja wraz ze zmianą systemu grzewczego pozwoli na zmniejszenie strat cieplnych generowanych przez aktualne ogrzewanie (olej opałowy) oraz na zmniejszenie ilości emitowanych do atmosfery zanieczyszczeń, co bezpośrednio wpłynie pozytywnie na środowisko naturalne. Jest to szczególnie istotne ze względu na bliskie sąsiedztwo Kampinoskiego Parku Narodowego.
Realizacja Projektu poprzez propagowanie odnawialnych źródeł energii przyczyni się do poprawy świadomości ekologicznej społeczeństwa i zwróci uwagę na możliwość oraz potrzebę korzystania ze źródeł energii odnawianej w celu poprawy jakości najbliższego otoczenia.
Przyczyni się również do wsparcia i podniesienia atrakcyjności obszarów województwa mazowieckiego poprzez zwrócenie uwagi na zachowane muzealne dziedzictwa narodowe przechowywane w obrębie obszaru wiejskiego wyróżniającego się dużymi walorami przyrodniczymi.