Unia Europejska

foto Piotr Bułhak

REGULAMIN BIBLIOTEKI
MUZEUM i INSTYTUTU ZOOLOGII PAN

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 1. Biblioteka udostępnia zbiory biblioteczne Muzeum i Instytutu Zoologii PAN dla celów naukowych, dydaktycznych oraz popularyzacji nauk przyrodniczych;
 2. Zbiory Biblioteki udostępniane są wszystkim zainteresowanym tematyką gromadzonego księgozbioru;
 3. Zbiory Biblioteki, jako cenne dobro społeczne, powierza się pod opiekę użytkownika, który
  w razie ich uszkodzenia, zniszczenia lub zagubienia ponosi odpowiedzialność materialną;
 4. Czas funkcjonowania Biblioteki określa Kierownik w porozumieniu z Dyrektorem Muzeum
  i Instytutu Zoologii PAN i podaje do wiadomości użytkowników;
 5. Użytkownicy Czytelni zobowiązani są do:
  1. zapoznania się z Regulaminem Czytelni i Wypożyczalni i ścisłego stosowania się do jego wymogów,
  2. wpisywania się do księgi korzystających z Czytelni (dotyczy pracowników MiIZ PAN)
   lub do wypełnienia Karty Czytelnika stanowiącej załącznik nr 1 (dotyczy czytelników
   spoza MiIZ PAN),
  3. zgłaszania dyżurnemu bibliotekarzowi wnoszonych do Czytelni własnych materiałów,
  4. zgłaszania dyżurnemu bibliotekarzowi zauważonych braków i uszkodzeń w udostępnionych wydawnictwach,
  5. pozostawienia okryć wierzchnich, teczek i toreb w wyznaczonym miejscu, zachowania ciszy
   i porządku (m.in. nie używania telefonów komórkowych),
  6. niepalenia tytoniu i niespożywania posiłków oraz napojów w pomieszczeniu Czytelni,
  7. troskliwego obchodzenie się z udostępnionymi materiałami, m. in. niepodkreślania
   i kalkowania, nieużywania książek i czasopism jako podkładek przy pisaniu;
 6. W Czytelni można korzystać:
  1. z księgozbioru podręcznego i wydawnictw bieżących, znajdujących się w Czytelni, biorąc bezpośrednio z półek potrzebne wydawnictwa i zwracając je po wykorzystaniu dyżurnemu bibliotekarzowi,
  2. z księgozbioru podstawowego Biblioteki, składając czytelnie wypełnione i podpisane zamówienia, osobno na każdą pozycję oznaczoną jedną sygnaturą (jednorazowo
   5 zamówień), nie później niż 30 minut przed zakończeniem pracy Czytelni,
  3. ze zbiorów specjalnych (tj. starodruków, wydawnictw 1801-1900, mikrofilmów, foto-kopii, dokumentów kartograficznych oraz rzadkich i cennych wydawnictw) na zasadach określonych w § 3 Udostępnianie zbiorów specjalnych;
 7. Biblioteka udostępnia w Czytelni swoje zbiory elektroniczne w sieci in stanowiskach komputerowych według następujących zasad:
  1. dokumenty elektroniczne będące własnością Biblioteki lub na korzystanie z których Biblioteka wykupiła licencję, lub uzyskała na ich udostępnianie zgodę autorów mogą być wykorzystywane przez użytkowników w zakresie własnego użytku osobistego, do celów naukowych i edukacyjnych,
  2. zabroniona jest niezgodna z prawem autorskim reprodukcja, redystrybucja lub odsprzedaż dokumentów udostępnianych elektronicznie;
  3. zabronione jest dokonywanie jakichkolwiek zmian i modyfikacji u udostępnianych dokumentach elektronicznych i oprogramowaniu, szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego użytkowania dokumentów elektronicznych lub ich celowego zniszczenia pokrywa użytkownik;
 8. Wydawnictwa potrzebne użytkownikowi do kontynuowania pracy w ciągu kolejnych dni mogą być zarezerwowane w Czytelni na okres uzgodniony z dyżurnym bibliotekarzem;
 9. Poza obręb Biblioteki Muzeum i Instytutu Zoologii PAN nie wypożycza się:
  1. zbiorów specjalnych Biblioteki,
  2. wydawnictw wydanych w latach 1901- 1945 (prawo wypożyczania tych wydawnictw mają tylko pracownicy naukowi MiIZ PAN),
  3. wydawnictw, których forma wydawnicza (wielkość formatu) lub stan zachowania nie pozwala na korzystanie z nich poza Czytelnią,
  4. wydawnictw znajdujących się w księgozbiorze podręcznym,
  5. prac doktorskich;
 1. Prawo do wypożyczania zbiorów poza Bibliotekę mają osoby i podmioty wymienione w załączniku nr 2 , na zasadach tamże określonych
 2. Inne biblioteki oraz instytucje nie posiadające bibliotek mogą otwierać konta wypożyczeń na podstawie złożonej deklaracji zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3.

WYPOŻYCZENIA MIĘDZYBIBLIOTECZNE

§ 2

 1. Wypożyczalnia międzybiblioteczna realizuje tylko zamówienia wypełnione czytelnie i dokładnie, każde na osobnym rewersie, podpisane przez osobę upoważnioną, opatrzone pieczęcią biblioteki lub instytucji wypożyczającej;
 2. Stan konta bibliotek i instytucji korzystających ze zbiorów Biblioteki nie może przekroczyć
  10 pozycji;
 3. Biblioteka wypożyczająca zobowiązana jest do zwrotu wydawnictw w terminie 30 dni od daty ich otrzymania. Przedłużenie terminu zwrotu wymaga zgłoszenia przed upływem tego terminu. Zgoda na przedłużenie terminu zwrotu uzależniona jest od zamówień złożonych przez innych użytkowników. Po upływie terminu zwrotu Biblioteka wysyła upomnienie. Brak zwrotu monitowanego wydawnictwa powoduje wstrzymanie realizacji dalszych zamówień;
 4. Wypożyczone wydawnictwa powinny być przesyłane przesyłką wartościową bądź listem poleconym oraz odpowiednio zabezpieczone przed zniszczeniem;
 5. Biblioteka wypożyczająca odpowiada za uszkodzenia lub utratę wypożyczonych wydawnictw.

UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW SPECJALNYCH

§ 3

 1. Zbiory specjalne, udostępniane są w Czytelni:
  - pracownikom naukowym MiIZ bez specjalnego zezwolenia,
  - doktorantom MiIZ bez specjalnego zezwolenia z wyjątkiem starodruków,
  - pozostałym użytkownikom Czytelni MiIZ PAN
  na podstawie zezwolenia udzielonego przez Kierownika Biblioteki po złożeniu wniosku zgodnie
  z załączonym wzorem ( załącznik nr 4);
 2. Czytelnicy korzystający ze zbiorów specjalnych zobowiązani są do zwrócenia dyżurnemu bibliotekarzowi udostępnionych mu pozycji w wypadku opuszczenia Czytelni nawet na krótką przerwę;
 3. Użytkownik starodruków MiIZ zobowiązany jest dodatkowo do :
  1. pozostawienia dowodu tożsamości u dyżurującego bibliotekarza,
  2. potwierdzenia podpisem odbioru i zwrotu udostępnianego starodruku
  3. w Rejestrze Udostępniania Starodruków,
  4. zajęcia na sali miejsca wyznaczonego przez dyżurnego bibliotekarza;
 1. Ze starodruków nie wolno wykonywać odbitek kserograficznych, skanów oraz innego rodzaju reprodukcji własnym sprzętem (np. aparatem fotograficznym);
 2. Z wydawnictw 1801-1900, mikrofilmów, fotokopii, dokumentów kartograficznych oraz rzadkich
  i cennych wydawnictw można wykonywać odbitki kserograficzne, skany oraz innego rodzaju reprodukcje własnym sprzętem (np. aparatem fotograficznym) tylko za zgodą dyżurującego bibliotekarza;
 3. Użytkownik odpowiada za stan udostępnionych zbiorów specjalnych, dostrzeżone uszkodzenia powinien natychmiast zgłosić personelowi Czytelni;
 4. Nie udostępnia się użytkownikom oryginałów dzieł ze zbiorów specjalnych, jeśli posiadają one kopie, w tym wersję elektroniczną. Czytelnikowi umożliwia się dostęp do kopii dzieła.

PRZEPISY DOTYCZĄCE PRACOWNIKÓW MiIZ

§ 4

 1. Pracownicy MiIZ PAN mogą za pośrednictwem Biblioteki korzystać ze zbiorów bibliotek krajowych oraz poprzez Bibliotekę Narodową ze zbiorów bibliotek zagranicznych;
 2. Pracownicy udający się na urlop wychowawczy, urlop bezpłatny lub wyjeżdżający służbowo
  na okres dłuższy niż 3 miesiące zobowiązani są do zwrotu do Biblioteki wszystkich wypożyczonych wydawnictw;
 3. Pracownicy odchodzący z MiIZ PAN lub przechodzący na emeryturę zobowiązani są do zwrotu wszystkich wypożyczonych wydawnictw do końca zatrudnienia w placówce. Pracownicy naukowi, którzy po przejściu na emeryturę kontynuują pracę naukową mogą za zgodą Dyrektora korzystać ze zbiorów Biblioteki na zasadach określonych w ust. 2;
 4. Pracownicy MiIZ PAN zobowiązani są do udostępnienia w Czytelni, na każde żądanie pracownika Biblioteki, wypożyczonych wydawnictw, w przypadku gdy są one potrzebne czytelnikom spoza MiIZ PAN;
 5. Pracownicy MiIZ PAN zobowiązani są do udostępnienia Bibliotece wypożyczonych wydawnictw
  w celu przeprowadzenia skontrum, nie rzadziej niż raz na dwa lata. Ujawnione w skontrum braki należy wyjaśnić w ciągu miesiąca;
 6. Pracownicy MiIZ PAN nie mają prawa wypożyczać wydawnictw znajdujących się na ich rewersach innym osobom lub instytucjom.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 5

 1. W razie zagubienia lub zniszczenia wypożyczonego wydawnictwa użytkownik jest zobowiązany przekazać inny egzemplarz tego samego druku, w wyjątkowym przypadku może przekazać inne wydawnictwo, jeżeli Kierownik Biblioteki, w porozumieniu z Komisją do spraw Ubytków
  w Księgozbiorze Biblioteki, uzna je za równowartościowe. Gdy użytkownik nie ma możliwości wywiązać się z tego zobowiązania powinien złożyć w Bibliotece pisemne oświadczenie oraz wpłacić ekwiwalent w wysokości 3-krotnej aktualnej wartości zagubionej pozycji. W razie uszkodzenia wydawnictwa użytkownik ponosi pełne koszty jego naprawy;
 2. W przypadku nie zastosowania się do wymogów zawartych w Regulaminie Biblioteka ma prawo dochodzenia swych roszczeń na drodze sądowej.

Szukaj

Aktualności

DzisiajDzisiaj47
WczorajWczoraj536
TydzieńTydzień2835
MiesiącMiesiąc5106
WszyscyWszyscy2680410