Unia Europejska

foto Piotr Ślipiński

Instytucja: Muzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk

Miasto: Warszawa

Stanowisko: adiunkt
Dyscyplina naukowa: biologia

Termin składania ofert: 30.11.2021 23:59 czasu środkowoeuropejskiego

Typ konkursu NCN: OPUS - NZ
Forma składania ofert: email

 

Kierownik grupy badawczej, dr Dagmara Żyła z Leibniz Institute of the Analysis of Biodiversity Change (LIB, Hamburg, Niemcy), poszukuje kandydata na stanowisko adiunkta (postdoc) do pracy w projekcie: „Wpływ paleoceńsko-eoceńskiego maksimum termicznego na dynamikę dywersyfikacji u chrząszczy kusakowatych Paederinae”, który jest finansowany przez Narodowe Centrum Nauki i realizowany w Muzeum i Instytucie Zoologii Polskiej Akademii Nauk (MiIZ, PAN). Głównym celem projektu jest zbadanie odpowiedzi ewolucyjnej chrząszczy Paederinae na najszybsze i najbardziej znaczące zjawisko ocieplenia klimatu w kenozoiku. Osiągnięcie go będzie możliwe dzięki połączeniu innowacyjnych metod, takich jak uczenie maszynowe do identyfikacji gatunków, sekwencjonowanie nowej generacji i bayesowska filogenetyka statystyczna z nowoczesnym podejściem do systematyki owadów.

Zakres prac

- wykonywanie prac laboratoryjnych, tj. ekstrakcja DNA, przygotowanie bibliotek, wzbogacenie (enrichment) bibliotek sondami (baits) dla UCEs

- przetwarzanie i przygotowywanie sekwencji do analizy filogenomicznej

- udział w analizach filogenetycznych i biogeograficznych

- bliska współpraca z innymi członkami grupy badawczej

- udział w analizie danych i interpretacji wyników

- udział w pisaniu publikacji z innymi członkami zespołu

- prezentacja i rozpowszechnianie uzyskanych wyników w formie wystąpień konferencyjnych i artykułów naukowych

 

Wymagania

- stopień doktora nauk biologicznych lub pokrewnych, uzyskany najpóźniej do stycznia 2022, ale nie wcześniej niż 7 lat temu

-  doświadczenie w prowadzeniu badań molekularnych z wykorzystaniem technik sekwencjonowania nowej generacji lub chęć nauczenia się

- doświadczenie w bioinformatyce w analizach danych genomicznych dla badań filogenetycznych lub chęć nauczenia się

- wiedza teoretyczna z filogenetyki i biologii ewolucyjnej

- doświadczenie w pracy z chrząszczami będzie dodatkowym atutem, ale nie jest wymagane

- biegła znajomość języka angielskiego (co najmniej poziom B2)

- kreatywność, wysoka motywacja i umiejętność pracy w pojedynkę oraz w zespole

Warunki zatrudnienia:

Osoba na stanowisku postdoc będzie zatrudniona przez Muzeum i Instytut Zoologii PAN w Warszawie, ale będzie również blisko współpracować z Muzeum Zoologicznym w Hamburgu (Niemcy), które jest częścią Leibniz Institute for the Analysis of Biodiversity Change (LIB). Zatrudnienie rozpocznie się najwcześniej od 1.01.2022 i finansowanie jest zapewnione na 2 lata.

Wynagrodzenie wyniesie ok. 8300 PLN brutto (ok. 6400 PLN netto ~ 1400 EUR) miesięcznie i jest znacząco wyższe niż średnia zarobków w kraju (5504 PLN brutto, wg https://stat.gov.pl/sygnalne/komunikaty-i-obwieszczenia/lista-komunikatow-i-obwieszczen/komunikat-w-sprawie-przecietnego-wynagrodzenia-w-drugim-kwartale-2021-roku,271,33.html). Jest ono wystarczające aby pokryć koszty utrzymania się i zapewni dobry standard życia w Polsce.

 

Środowisko badawcze

Badania w MiIZ koncentrują się na tematach związanych z biologią zwierząt, w tym systematyką, biogeografią, biologią ewolucyjną, ekologią i genetyką populacyjną. Grupa badawcza dr Dagmary Żyły jest częścią Pracowni Systematyki, Zoogeografii i Ekologii Bezkręgowców, kierowanej przez prof. K. Wiolettę Tomaszewską, która zajmuje się systematyką owadów, ich taksonomią, ewolucją oraz filogenezą. Pracownie MiIZ zaopatrzone są w nowoczesny sprzęt do analiz genomowych, a także narzędzia do badań morfologicznych, takich jak SEM i mikro-CT.

Proces aplikacji

Termin złożenia wniosku upływa 30.11.2021 23:59 czasu środkowoeuropejskiego letniego.

Wniosek musi być złożony w języku angielskim. Dokumenty należy przesłać jako jeden plik PDF nazwany nazwiskiem kandydata na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. z tematem wiadomości „Aplikacja na stanowisko typu postdoc”.

Plik musi zawierać następujące dokumenty:

 1. Kopia dyplomu doktorskiego (lub dokument potwierdzający uczestnictwo w studiach doktorskich wraz z przewidywaną datą obrony potwierdzoną przez promotora).
 2. List motywacyjny (max. 1 strona).
 3. CV zawierające listę publikacji i/lub manuskryptów w przygotowaniu, wraz z następującą klauzulą:

“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu rekrutacyjnym przez Muzeum I Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Warszawie przy ul. Wilczej 64 dla potrzeb rekrutacji (administrator danych), zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych (art.6 ust.1 lit. a ) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz.1000).”

Ważne: Aplikacje, które nie będą zawierać ww. klauzuli nie będą brane pod uwagę.

 1. Dane kontaktowe do dwóch osób, które mogą dać kandydatowi referencje.

Kandydaci będą oceniani na podstawie informacji zawartych w przedłożonych dokumentach. Zakwalifikowani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę online, której wyniki spodziewane są najpóźniej do 17.12.2021 r.

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych kandydatów do aplikowania, bez względu na wiek, płeć, rasę, niepełnosprawność, religię lub pochodzenie etniczne.

Rekrutacja odbywa się zgodnie z regulaminem przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych, określonego uchwałą Rady NCN nr 90/2019 z dnia 12 września 2019 r.

W przypadku braku odpowiedniego kandydata, konkurs może zostać przedłużony. W razie pytań, proszę kontaktować się bezpośrednio z Kierownikiem projektu, dr Dagmarą Żyłą (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).

 

Dodatkowe informacje:

Warszawa jest stolicą i największym miastem Polski oraz 7. najludniejszą stolicą w Unii Europejskiej. Jest ważnym ośrodkiem kulturalnym, politycznym, akademickim i gospodarczym oraz ważnym międzynarodowym celem turystycznym. Warszawa to zróżnicowane miasto z dużą ilością dostępnych zajęć i kwitnącą sceną artystyczną i restauracyjną. Więcej można przeczytać np. tutaj: https://warsawtour.pl/en/main-page/, https://en.wikivoyage.org/wiki/Warsaw

Postdoc będzie prowadzić badania w jednym z instytutów Polskiej Akademii Nauk, która jest państwową siecią instytutów badawczych szkolnictwa wyższego.

Institution: Museum and Institute of Zoology, Polish Academy of Sciences

Location: Warsaw, Poland

Position: postdoc (adiunkt)
Scientific area: Biology

Deadline: 29.08.2021 11:59 pm CEST

NCN call: OPUS - NZ
Application form: email

 

The research group led by Dr Dagmara Żyła at the Museum and Institute of Zoology, Polish Academy of Sciences (MIZ, PAS) is looking for candidates for a postdoc position to work within the project entitled: "The Impact of the Paleocene-Eocene Thermal Maximum on diversification dynamics in Paederinae rove beetles" funded by the Polish National Science Centre. The main goal of this project is to investigate the evolutionary response of Paederinae predatory beetles to the most rapid and significant climatic warming event in Cenozoic. To do so, a set of innovative methods, such as machine learning for species identification, Next Generation Sequencing, and Bayesian statistical phylogenetics will be combined with modern approaches in insect systematics.

Scope of work

- performing laboratory work, i.e. DNA extractions, library preparation, enrichment with UCE baits, sequencing

- processing and preparing raw sequences for the phylogenomic analysis

- participating phylogenetic and diversification dynamics analyses

- working closely with other members of the group

- participating in data analysis and interpretation of the results

- writing publications with other members of the team

- presentation and dissemination of the obtained results in the form of conference talks and scientific papers

 

Requirements

- PhD degree in biological sciences or a related area, awarded or to be awarded before October 2021, but no earlier than 7 years ago

- experience in the molecular lab work, including NGS techniques

- experience in bioinformatics concerning the analysis of genomic data for phylogenetic purposes

- theoretical knowledge on phylogenetics and evolutionary biology

- experience in working with beetles will be an advantage, but it is not required

- fluency in English (at least B2 level)

- enthusiasm for science

- communication and organizational skills

- creativity, high motivation and ability to work alone and in a team


Conditions of employment:

The postdoctoral researcher will be based in the Museum and Institute of Zoology in Warsaw, but will also work in close collaboration with the Centre of Natural History (CeNak) in Hamburg (Germany), part of the Leibniz Institute for the Analysis of Biodiversity Change (LIB). The position starts on 1.10.2021 or soon after and is funded for 2 years.

A gross salary in the amount of 8300 PLN (ca. 6400 PLN after taxes ~ 1400 EUR) per month will be offered to the successful candidate. This is sufficient to cover the life expenses and assures a good standard of living in Poland.

Research environment 

The research at MIZ is focused on a broad range of themes in animal biology, including systematics, biogeography, evolutionary biology, ecology and population genetics. Dagmara Żyła’s research group is part of the Department of Systematics, Zoogeography and Ecology of Invertebrates led by Prof. K. Wioletta Tomaszewska focused on insect systematics, taxonomy, evolution and phylogeny. MIZ laboratories contain modern equipment for genomic analyses, as well as tools for studying morphology, like SEM and micro-CT. The Museum’s zoological collection is among the largest and most valuable in Europe.

Application process

The deadline for submitting the application is 29.08.2021 11:59 pm CEST.

The application must be in English. Please submit the documents as one PDF file named with your surname to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. with the email subject “Application for a postdoc position”.

The file must include:

 1. A copy of your PhD degree certificate (or a document confirming your enrollment in a PhD programme together with a letter from the PhD supervisor stating the expected completion date)
 1. Cover letter (max. 1 page)
 1. CV including the list of publications and/or manuscripts in preparation, with the following statement provided at the end:

“I give my consent to the processing of personal data provided in my application documents by the Museum and Institute of Zoology PAS for the purpose of the recruitment process, pursuant to the Personal Data Protection Act of 10 May 2018 (Journal of Laws 2018, item 1000) and in agreement with Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation; L 119 from 04.05.2016)”.

Important: Applications that do not include this statement will not be considered.

 1. Contact details of two persons who could provide references.

The candidates will be assessed based on the information in the submitted documents. The shortlisted candidates will be invited for an online interview and the results are expected on 17.09.2021 the latest.

All interested candidates, irrespective of age, gender, race, disability, religion or ethnic background are encouraged to apply.

Recruitment is carried out in accordance with the Regulations on awarding funding for research tasks funded by the National Science Centre as regards research projects, set out in the Annex to NCN Council Resolution No 90/2019 of 12 September 2019.

The competition may be extended until a suitable candidate is found. If you have any questions, please contact the PI of the project, Dr. Dagmara Żyła directly (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).

Additional information:

Warsaw is the capital and largest city of Poland and the 7th most populous capital city in the European Union. It is a significant cultural, political, academic, and economic hub and a major international tourist destination. Warsaw is a diverse city with lots of activities available and a thriving art and restaurant scene. You can read more here: https://warsawtour.pl/en/main-page/, https://en.wikivoyage.org/wiki/Warsaw

The postdoctoral researcher will be based in one of the institutes of the Polish Academy of Sciences, which is a Polish state-sponsored network of research institutes of higher education.

Instytucja: Muzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk

Miasto: Warszawa

Stanowisko: adiunkt
Dyscyplina naukowa: biologia

Termin składania ofert: 29.08.2021 23:59 czasu środkowoeuropejskiego letniego

Typ konkursu NCN: OPUS - NZ
Forma składania ofert: email

 

Kierownik grupy badawczej, dr Dagmara Żyła z Muzeum i Instytutu Zoologii Polskiej Akademii Nauk (MiIZ, PAN), poszukuje kandydata na stanowisko adiunkta (postdoc) do pracy w projekcie: „Wpływ paleoceńsko-eoceńskiego maksimum termicznego na dynamikę dywersyfikacji u chrząszczy kusakowatych Paederinae”, który jest finansowany przez Narodowe Centrum Nauki. Głównym celem projektu jest zbadanie odpowiedzi ewolucyjnej chrząszczy Paederinae na najszybsze i najbardziej znaczące zjawisko ocieplenia klimatu w kenozoiku. Osiągnięcie go będzie możliwe dzięki połączeniu innowacyjnych metod, takich jak uczenie maszynowe do identyfikacji gatunków, sekwencjonowanie nowej generacji i bayesowska filogenetyka statystyczna z nowoczesnym podejściem do systematyki owadów.

Zakres prac

- wykonywanie prac laboratoryjnych, tj. ekstrakcja DNA, przygotowanie bibliotek, wzbogacenie (enrichment) bibliotek sondami (baits) dla UCEs

- przetwarzanie i przygotowywanie sekwencji do analizy filogenomicznej

- udział w analizach filogenetycznych i dynamiki dywersyfikacji

- bliska współpraca z innymi członkami grupy badawczej

- udział w analizie danych i interpretacji wyników

- udział w pisaniu publikacji z innymi członkami zespołu

- prezentacja i rozpowszechnianie uzyskanych wyników w formie wystąpień konferencyjnych i artykułów naukowych

 

Wymagania

- stopień doktora nauk biologicznych lub pokrewnych, uzyskany najpóźniej do października 2021, ale nie wcześniej niż 7 lat temu

-  doświadczenie w prowadzeniu badań molekularnych z wykorzystaniem technik sekwencjonowania nowej generacji

- doświadczenie w bioinformatyce w analizach danych genomicznych dla badań filogenetycznych

- wiedza teoretyczna z filogenetyki i biologii ewolucyjnej

- doświadczenie w pracy z chrząszczami będzie dodatkowym atutem, ale nie jest wymagane

- biegła znajomość języka angielskiego (co najmniej poziom B2)

- kreatywność, wysoka motywacja i umiejętność pracy w pojedynkę oraz w zespole

Warunki zatrudnienia:

Osoba na stanowisku postdoc będzie zatrudniona przez Muzeum i Instytut Zoologii PAN w Warszawie, ale będzie również blisko współpracować z Centrum Historii Naturalnej (CeNak) w Hamburgu (Niemcy), które jest częścią Leibniz Institute for the Analysis of Biodiversity Change (LIB). Zatrudnienie rozpocznie się najwcześniej od 1.10.2021 i finansowanie jest zapewnione na 2 lata.

Wynagrodzenie brutto wyniesie ok. 8300 PLN (ok. 6400 PLN netto ~ 1400 EUR) miesięcznie. Jest to wystarczające aby pokryć koszty utrzymania się i zapewni dobry standard życia w Polsce.

Środowisko badawcze

Badania w MiIZ koncentrują się na tematach związanych z biologią zwierząt, w tym systematyką, biogeografią, biologią ewolucyjną, ekologią i genetyką populacyjną. Grupa badawcza dr Dagmary Żyły jest częścią Pracowni Systematyki, Zoogeografii i Ekologii Bezkręgowców, kierowanej przez prof. K. Wiolettę Tomaszewską, która zajmuje się systematyką owadów, ich taksonomią, ewolucją oraz filogenezą. Pracownie MiIZ zaopatrzone są w nowoczesny sprzęt do analiz genomowych, a także narzędzia do badań morfologicznych, takich jak SEM i mikro-CT.

Proces aplikacji

Termin złożenia wniosku upływa 29.08.2021 23:59 czasu środkowoeuropejskiego letniego.

Wniosek musi być złożony w języku angielskim. Dokumenty należy przesłać jako jeden plik PDF nazwany nazwiskiem kandydata na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. z tematem wiadomości „Aplikacja na stanowisko typu postdoc”.

Plik musi zawierać następujące dokumenty:

 1. Kopia dyplomu doktorskiego (lub dokument potwierdzający uczestnictwo w studiach doktorskich wraz z przewidywaną datą obrony potwierdzoną przez promotora).
 2. List motywacyjny (max. 1 strona).
 3. CV zawierające listę publikacji i/lub manuskryptów w przygotowaniu, wraz z następującą klauzulą:

“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu rekrutacyjnym przez Muzeum I Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Warszawie przy ul. Wilczej 64 dla potrzeb rekrutacji (administrator danych), zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych (art.6 ust.1 lit. a ) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz.1000).”

Ważne: Aplikacje, które nie będą zawierać ww. klauzuli nie będą brane pod uwagę.

 1. Dane kontaktowe do dwóch osób, które mogą dać kandydatowi referencje.

Kandydaci będą oceniani na podstawie informacji zawartych w przedłożonych dokumentach. Zakwalifikowani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę online, której wyniki spodziewane są najpóźniej do 17.09.2021 r.

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych kandydatów do aplikowania, bez względu na wiek, płeć, rasę, niepełnosprawność, religię lub pochodzenie etniczne.

Rekrutacja odbywa się zgodnie z regulaminem przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych, określonego uchwałą Rady NCN nr 90/2019 z dnia 12 września 2019 r.

W przypadku braku odpowiedniego kandydata, konkurs może zostać przedłużony. W razie pytań, proszę kontaktować się bezpośrednio z Kierownikiem projektu, dr Dagmarą Żyłą (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).

 

Dodatkowe informacje:

Warszawa jest stolicą i największym miastem Polski oraz 7. najludniejszą stolicą w Unii Europejskiej. Jest ważnym ośrodkiem kulturalnym, politycznym, akademickim i gospodarczym oraz ważnym międzynarodowym celem turystycznym. Warszawa to zróżnicowane miasto z dużą ilością dostępnych zajęć i kwitnącą sceną artystyczną i restauracyjną. Więcej można przeczytać np. tutaj: https://warsawtour.pl/en/main-page/, https://en.wikivoyage.org/wiki/Warsaw

Postdoc będzie prowadzić badania w jednym z instytutów Polskiej Akademii Nauk, która jest państwową siecią instytutów badawczych szkolnictwa wyższego.

Na podstawie § 4 pkt 3 oraz § 6 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 listopada 2010 r. w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk (Dz.U nr 233, poz. 1530, ze zm.), Rada Kuratorów Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN ogłasza nabór kandydatów na stanowisko dyrektora Muzeum i Instytutu Zoologii PAN w Warszawie na 4-letnią kadencję rozpoczynającą się w dniu 1 lipca 2021 roku.

Konkurs składa się z dwóch etapów obejmujących:

 1. ocenę formalną zgłoszeń do konkursu oraz ocenę kwalifikacji naukowych /zawodowych kandydatów na podstawie przedstawionych dokumentów;
 2. ocenę wiedzy i predyspozycji kandydatów do kierowania instytutem na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

Kandydatem na stanowisko Dyrektora Muzeum i Instytutu Zoologii PAN może być osoba, która:

 1. posiada co najmniej stopień naukowy doktora nauk biologicznych lub pokrewnych oraz znaczący dorobek naukowy w zakresie zoologii;
 2. posiada doświadczenie na stanowiskach kierowniczych w instytucjach naukowych;
 3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 4. korzysta z pełni praw publicznych.

ZGŁOSZENIE KANDYDATA ZAWIERA:

 1. koncepcję funkcjonowania Instytutu opracowaną przez osobę przystępującą do konkursu w formie prezentacji multimedialnej, złożoną na nośniku elektronicznym;
 2. informację o dotychczasowym przebiegu pracy zawodowej, w tym o zakresie obowiązków związanych z zajmowanymi stanowiskami i pełnionymi funkcjami, okresie ich pełnienia, liczbie podległych pracowników i osiągnięciach zawodowych oraz o posiadanych tytułach lub stopniach naukowych, złożoną na piśmie oraz na nośniku elektronicznym;
 3. poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających:
  1. przebieg pracy zawodowej;
  2. posiadany tytuł lub stopień naukowy;
 4. oświadczenie, że z chwilą objęcia funkcji dyrektora Instytutu, Muzeum i Instytut Zoologii PAN będzie podstawowym miejscem pracy kandydata;
 5. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 6. oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 7. oświadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów (t.j. Dz. U. 2019 poz. 430);
 8. poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;
 9. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach konkursu na stanowisko dyrektora, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - RODO.

Dokumenty (w języku polskim*) należy nadsyłać pocztą (w jednym egzemplarzu) na adres: Wydział II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN, 00-901 Warszawa, Plac Defilad 1 (tel.: 22 182 60 20) z dopiskiem na kopercie: konkurs na stanowisko dyrektora Muzeum i Instytutu Zoologii PAN lub składać osobiście na adres: Wydział II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN, 00-901 Warszawa, Pałac Kultury i Nauki, pokój 2112 (21 piętro) w godz. od 9.00 do 16.00.

O dalszych etapach konkursu kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie.

Materiały informacyjne dotyczące funkcjonowania i działalności Muzeum i Instytutu Zoologii PAN dostępne są na stronie internetowej: https://miiz.waw.pl/pl/

Ogłoszenie o konkursie opublikowano w dniu 7 kwietnia 2021 roku.

Termin składania zgłoszeń do konkursu wynosi 30 dni liczonych od dnia następującego po dniu ukazania się ogłoszenia o konkursie.

Termin upływa w dniu 7 maja 2021 roku. O zachowaniu terminu zgłoszenia decyduje data wpływu zgłoszenia.

*w przypadku dokumentów w języku obcym, powinno być dołączone ich tłumaczenie sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

Informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polska Akademia Nauk; Pl. Defilad 1; 00-901 Warszawa, tel.: 48 (22) 182 6000, fax; 48 (22) 182 7050; www.pan.pl
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można skontaktować się poprzez adres poczty elektronicznej: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 4. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego.
 5. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia postępowania konkursowego w 2021 roku oraz w celu wykonania obowiązków archiwalnych przez Administratora
 6. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
 7. Posiada Pani/Pan:
  • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
  • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
  • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Subcategories