Unia Europejska

foto Piotr Ślipiński

​​Działalność wydawnicza

Czasopisma

Acta Chiropterologica
Acta Ornithologica
Annales Zoologici

Wydawca Fundacja Natura optima dux

 Działalność wydawnicza dofinansowana w 2014 roku przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Działalności Upowszechniającej Naukę, umowa Nr 1057/P-DUN/ZO/2014

 Działalność wydawnicza dofinansowana w 2015 roku przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Działalności Upowszechniającej Naukę, umowa Nr 674/P-DUN/2015

Serie wydawnicze

Catalogus Faunae Poloniae new series
Coleoptera Poloniae (współwydawca: Uniwersytet Warszawski – Wydział Biologii)
Fauna Poloniae new series
Fauna Mundi

Książki

Chrysomelidae. The leaf-beetles of Europe and the Mediterranean area” by A. Warchałowski, Warszawa 2003, 600 pp.
 ”The Palaearctic Chrysomelidae. Identification keys” by A. Warchałowski, Warszawa 2010, 1211 pp.

Tytuły wydawane przez Fundację Natura optima dux pod auspicjami Muzeum i Instytutu Zoologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie są częściowo sponsorowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Działalność edukacyjna

Festiwal Nauki

Zajęcia - Dom Seniorów w Legionowie

Informacje o zajęciach

Święto ulicy Wilczej

 

Projekty

Digitalizacja i udostępnienie starodruków na platformie RCIN (Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych)

Fundacja Natura optima dux w 2015 roku realizuje projekt  pn. Digitalizacja i udostępnienie starodruków na platformie RCIN (Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych). W ramach którego planuje digitalizację i udostępnienie w formie cyfrowej 94 starodruków z zasobów MiIZ PAN. Są to zbiory w języku łacińskim, niemieckim, francuskim o tematyce przyrodniczej z bogatą ikonografią, która często sama w sobie stanowi dzieło sztuki o wysokiej wartości historycznej, naukowej i wizualnej.Zeskanowanie tych zbiorów wzbogaci polskie zasoby cyfrowe, a także przyczyni się do ich ochrony, poprzez udostępnienie wersji cyfrowych zamiast oryginalnych egzemplarzy oraz wieczystą archiwizację plików matek. Projekt dofinansowany jest ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

 Digitalizacja i udostępnianie dla nauki kolekcji Coleoptera

W 2011 roku Fundacja dzięki wsparciu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, przy współpracy z Muzeum i Instytutem Zoologii PAN, Instytutem Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN oraz Wydziałem Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, realizowała zadanie digitalizacji danych o chrząszczach należących do nadrodziny Tenebrionoidea w ramach projektu badawczego Coleoptera Poloniae prowadzonego przez sieć naukową Krajowa Sieć Informacji o Bioróżnorodnośći (http://www.ksib.pl). 

 

System zarządzania kolekcjami zoologicznymi

W latach 2011-12 Fundacja dzięki wsparciu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, przy współpracy z Muzeum i Instytutem Zoologii PAN, realizowała projekt mający na celu utworzenie informatycznego system zarzą­dzania kolekcjami zoo­lo­gi­czny­mi zdeponowanymi w MIZ PAN. System ten wspiera orga­nizację pracy oraz katalo­gowa­nie i dokumentację zbiorów z za­cho­wa­niem procedur zapew­nia­ją­cych ochronę kolekcji.

Więcej informacji: TUTAJ

Konserwacja starodruków z Narodowego Zasobu Bibliotecznego

W 2012 roku Fundacja dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego podjęła się projektu mającego na celu zabezpieczenie i ochronę najcenniejszych zabytków piśmienniczych wchodzących w skład Narodowego Zasobu Bibliotecznego i zdeponowanych w Muzeum i Instytucie Zoologii PAN w Warszawie.

http://starodruki.miiz.waw.pl/

 

Cyfryzacja kolekcji ptaków w ramach projektu „Zwierzęta wymarłe lub zagrożone wyginięciem, a zasoby kolekcji zoologicznych Muzeum i Instytutu Zoologii PAN”

W latach 2012-13 Fundacja dzięki wsparciu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, przy współpracy z Muzeum i Instytutem Zoologii PAN, realizuje projekt mający na celu zdygitalizowania (3D) najcenniejszych okazów ptaków (m. in. papuga karolińska, gołąb wędrowny, kurobród różnodzioby, żuraw mandżurski, kolekcja kolibrów) zdeponowanych w MIZ PAN. System ten umożliwi szybki i łatwy dostęp do cyfrowej prezentacji okazów głównie z wykorzystaniem sieci internetowej oraz zapewni ochronę okazów przed zniszczeniem.

Więcej informacji: TUTAJ

 

Digitalizacja zbioru entomologicznego Szymona Tenenbauma 

Projekt dofinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Działalności Upowszechniającej Naukę, umowa Nr 673/P-DUN/ZO/2014

 W latach 2014-15 Fundacja dzięki wsparciu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, przy współpracy z Muzeum i Instytutem Zoologii PAN, realizuje projekt mający na celu zdygitalizowanie  chrząszczy (gablot, ważniejszych okazów i etykiet) ze zbioru Sz. Tenenbauma przechowywanych w kolekcjach zoologicznych Muzeum i Instytutem Zoologii PAN w Warszawie. Baza danych będzie liczyła około 150 000 rekordów. Załączona zostanie cyfrowa wersja dokumentacji archiwalnej oraz aktualny życiorys twórcy kolekcji. System ten umożliwi szybki i łatwy dostęp do cyfrowej prezentacji okazów głównie z wykorzystaniem sieci internetowej oraz zapewni ochronę okazów przed zniszczeniem. Współpraca z takimi instytucjami jak Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie (Willa Żabińskich, Warszawski Szlak Pianisty) oraz Muzeum Historii Żydów Polskich „Polin” (projekt "Polscy Sprawiedliwi – Przywracanie Pamięci") umożliwi wykorzystanie zdygitalizowanych i opracowanych materiałów do projektów interdyscyplinarnych, działalności popularyzacyjnej i edukacyjnej.

 Więcej informacji: TUTAJ

 

Cyfryzacja kolekcji jaj ptaków w ramach projektu„Zwierzęta wymarłe lub zagrożone wyginięciem, a zasoby kolekcji zoologicznych MiIZ PAN”

 Projekt dofinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Działalności Upowszechniającej Naukę, umowa Nr 1239/P-DUN/2014

 W latach 2014-15 Fundacja dzięki wsparciu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, przy współpracy z Muzeum i Instytutem Zoologii PAN, realizuje projekt mający na celu zdygitalizowanie i udostępnienie w sieci internetowej kolekcji blisko 9 000 jaj przechowywanej w zbiorach  Muzeum i Instytutem Zoologii PAN w Warszawie. Najstarsze okazy mają 150 lat, a cała kolekcja stanowią cenny materiał, który jest wykorzystywany do badań o charakterze systematycznym, faunistycznym, ekologicznym, zoogeograficznym, ewolucyjnym i molekularnym. Wymiar zarówno naukowy, jak i historyczny gwarantują takie osoby jak A. Branicki, J. Czaki, B. Dybowski, W. Godlewski, M. Jankowski, K. Jelski, J. Kalinowski, J. Sztolcman, S. Zieliński.

Więcej informacji: TUTAJ

Sprawozdania

acrobat Sprawozdanie - rok 2002 

acrobat Sprawozdanie - rok 2003

acrobat Sprawozdanie - rok 2004

acrobat Sprawozdanie - rok 2005

acrobat Sprawozdanie - rok 2006

acrobat Sprawozdanie - rok 2007

acrobat Sprawozdanie - rok 2008

acrobat Sprawozdanie - rok 2009

acrobat Sprawozdanie - rok 2010

acrobat Sprawozdanie - rok 2011

acrobat Sprawozdanie - rok 2012

acrobat Sprawozdanie - rok 2013

acrobat Sprawozdanie - rok 2014