Unia Europejska

foto Piotr Ślipiński

Warszawa, 02 lipca 2014 r.

 

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU

NA STANOWISKO PROFESORA NADZWYCZAJNEGO

 

 

W dniu 30 CZERWCA  2014 r. został rozstrzygnięty konkurs na stanowisko Profesora nadzwyczajnego w Pracowni Badań Ornitologicznych MiIZ PAN.

 

Komisja konkursowa Uchwałą z dnia 30 czerwca 2014 r. jednogłośnie  zarekomendowała  zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego Pana  dr hab. Przemysława Chylareckiego.

DYREKTOR  MUZEUM  I  INSTYTUTU  ZOOLOGII PAN  W  WARSZAWIE

 

OGŁASZA

 

KONKURS  NA  STANOWISKO

 

Adiunkta

 

Poszukujemy pracownika naukowego, kandydata na stanowisko Adiunkta w Pracowni Technik Molekularnych i Biometrycznych  w Warszawie.

Wymagania stawiane kandydatowi:

 1. Stopień doktora nauk przyrodniczych, medycznych lub pokrewnych, bądź stopień doktora habilitowanego.
 2. Udokumentowany dorobek naukowy w  postaci publikacji z zakresu genetyki populacyjnej człowieka.
 3. Wiedza i doświadczenie w stosowaniu technik biologii molekularnej do analizy polimorfizmów genetycznych, przede wszystkim polimorfizmów typu SNP i loci mikrosatelitarnych.
 4. Doświadczenie w pracy z różnorodnym materiałem biologicznym.
 5. Udział w projektach finansowanych ze źródeł zewnętrznych.
 6. Wysoka motywacja do pracy naukowej, poparta udziałem w konferencjach, sympozjach, szkoleniach.
 7. Znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie.

Wymagane dokumenty:

 1. Kwestionariusz osobowy.
 2. Podanie o zatrudnienie w MiIZ PAN.
 3. CV.
 4. Wykaz publikacji i opis dorobku naukowego.
 5. Odpis dyplomu wyższej uczelni.
 6. Odpis dyplomu nadania stopnia naukowego doktora (lub wyższego).
 7. Inne dokumenty uznane za kandydata za ważne.
 8. Nazwiska i adresy osoby/osób mogącej udzielić referencji.
 9. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych).

 

Dokumenty -  z dopiskiem na zaklejonej kopercie „Konkurs na stanowisko adiunkta MiIZ PAN” - należy składać do dnia 16  lipca 2014 r. w Sekretariacie MiIZ PAN (ul. Wilcza 64, 00-679 Warszawa)     www.miiz.waw.pl

Rozstrzygnięcie Konkursu       nastąpi przed końcem lipca 2014 r.

DYREKTOR  MUZEUM  I  INSTYTUTU  ZOOLOGII  PAN  W  WARSZAWIE

OGŁASZA

KONKURS  NA  STANOWISKO

PROFESORA  NADZWYCZAJNEGO

 

Poszukujemy doświadczonego pracownika naukowego, specjalistę ornitologa w zakresie ekologii ptaków, szczególnie gatunków zasiedlających tereny rolnicze i wodno-błotne.

 

Kandydat powinien posiadać doświadczenie w zakresie badań ornitologicznych i ekologicznych, znaczny dorobek publikacyjny, zdolności organizacyjne oraz umiejętności kierowania zespołem badawczym, a także doświadczenie w redagowaniu czasopism naukowych oraz współpracy w zespołach międzynarodowych.

 

Wymagania stawiane kandydatowi:

 1. Stopień doktora habilitowanego nauk biologicznych lub przyrodniczych.
 2. Predyspozycje do pracy naukowej, wiedza i doświadczenie w zakresie badań ekologicznych i ornitologicznych.
 3. Udokumentowany, znaczący i stale pomnażany dorobek naukowy w zakresie ornitologii i ekologii w postaci publikacji w czasopismach z wykazu czasopism punktowanych MNiSW oraz Web of Science.
 4. Udokumentowany sukces w zdobywaniu grantów badawczych krajowych i zagranicznych, finansowanych ze źródeł zewnętrznych.
 5. Biegła znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie.
 6. Doświadczenie w zakresie prowadzenia programów wspierających działalność naukową, finansowanych ze źródeł zewnętrznych, m. in. z programów Unii Europejskiej.
 7. Doświadczenie w pracy redakcyjnej anglojęzycznego czasopisma naukowego z dziedziny ornitologii, ekologii lub zoologii.
 8. Praktyczna umiejętność analizy danych o rozmieszczeniu, liczebności i demografii kręgowców z wykorzystaniem współczesnych narzędzi analitycznych

 

Wymagane dokumenty:

 1. Kwestionariusz osobowy
 2. Życiorys wraz z wykazem publikacji
 3. Podanie o zatrudnienie w MiIZ PAN
 4. Kopia dyplomu wyższej uczelni
 5. Kopia dyplomu nadania stopnia naukowego doktora, kopia lub zaświadczenie o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego
 6. Inne dokumenty uznane przez kandydata za ważne
 7. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych).

 

Dokumenty – z dopiskiem na zaklejonej kopercie „Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego MiIZ PAN” – należy składać do dnia 24 czerwca 2014 r.. w Sekretariacie MiIZ PAN (ul. Wilcza 64, 00-679 Warszawa)

 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE  KONKURSU  - nastąpi przed końcem czerwca 2014 roku.

 

 

 

DYREKTOR  MUZEUM  I  INSTYTUTU  ZOOLOGII PAN  W  WARSZAWIE

 

OGŁASZA

 

KONKURS  NA  STANOWISKO

 

ASYSTENTA

 

Konkurs NCN  SONATA BIS – NZ

 

Projekt skierowany jest do absolwentów studiów biologicznych II stopnia lub studentów ostatniego roku takich studiów.

Poszukujemy osób samodzielnych, zainteresowanych prowadzeniem badań i karierą naukową.

 

Kandydat powinien mieć duże doświadczenie w samodzielnej pracy w molekularnym laboratorium genetycznym. Oczekujemy dobrej znajomości języka angielskiego, umożliwiającej swobodną komunikację oraz przygotowywanie manuskryptów publikacji naukowych. Oferujemy bardzo korzystne warunki zatrudnienia.

 

Opis zadań:

 

Pracujemy nad koewolucją relacji między gospodarzem i pasożytem lęgowym na Nowej Kaledonii. Pisklęta gospodarza występują w dwóch odmianach pigmentacji skóry. Determinacja fenotypowego koloru piskląt jest kontrolowana epigenetycznie/epistatycznie. Doktorant będzie zajmował się analizami molekularnymi, wyniki których umożliwią wyjaśnienie tych mechanizmów. W oparciu o analizy DNA ekstrahowanego z krwi piskląt określimy czy fenotyp ubarwienia skóry u piskląt jest determinowany przez samice czy przez samce. Zastosujemy także analizę genomu do określenia mechanizmów ekspresji genów determinujących ten fenotyp. Identyfikacji rodziców dokonamy przy pomocy zestawu markerów mikrosatelitarnych. Porównamy także genomy jasnych i ciemnych piskląt w celu oznaczenia markerów EST związanych z pigmentacją.

 

Warunki zatrudnienia:

 

Zatrudnienie: umowa o pracę na czas określony max. na 4 lata

 

Warunki i tryb rekrutacji:

 

Kwalifikacja ma charakter konkursu i oceniane będą następujące kryteria:

1)    doświadczenie w analizach genetycznych (30 %),

2)    dorobek naukowy: publikacje, prezentacje na konferencjach naukowych, uczestnictwo w projektach badawczych (20 %),

3)    znajomość języka angielskiego (20 %),

4)    ocena motywacji i predyspozycji do pracy badawczej (20 %).

5)    ocena na dyplomie ukończenia studiów II stopnia (10 %),

Wymagane dokumenty:

 

Kandydaci zobowiązani są do dostarczenia następujących dokumentów w języku  angielskim i polskim do Kierownika projektu:

1)    Kwestionariusz osobowy

2)    List motywacyjny

3)    Curriculum Vitae

4)    Wykaz publikacji i opis dorobku naukowego

5)    Odpis dyplomu ukończenia studiów II stopnia lub inne dokumenty potwierdzajace stopień zaawansowania studiów w przypadku studentów ostatniego roku studiów

6)    Nazwiska i adresy emailowe min. dwóch osób mogących udzielić referencji kandydatowi,

7)    Inne dokumenty uznane przez kandydata za ważne.

Proszę o zamieszczenie następującej klauzuli w przesyłanej dokumentacji: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofertach pracy dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz.U. nr 133 poz. 883".

 

Kierownik projektu zastrzega sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni do rozmowy kwalifikacyjnej z kierownikiem projektu przez Skype.

Zatrudniony zostanie kandydat, który uzyska najwyższą liczbę punktów w rankingu.

 

Proszę o składanie wszystkich dokumentów w jednym pliku pdf i wysłanie ich emailem wymagającym potwierdzenia nadawcy.

Po otrzymaniu aplikacji kierownik projektu skontaktuje się z opiniodawcami i poprosi o referencje.

 

Dodatkowe informacje:

 

Dokumenty aplikacyjne należy dostarczyć:

1 kpl dokumentów - wysłać emailem wymagającym potwierdzenia odbiorcy w jednym pliku

                                  pdf.  do kierownika projektu: dr hab. Jörn Theuerkauf, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

1 kpl dokumentów  -(oryginały dokumentów aplikacyjnych) z dopiskiem na zaklejonej kopercie „Konkurs na stanowisko asystenta MiIZ PAN” – w Sekretariacie MiIZ PAN

          (ul. Wilcza 64, 00-679 Warszawa)

Informacje dotyczące wynagrodzenia – e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (Dr hab. Jörn Theuerkauf)

 

Dokumenty dostarczone po 21 lipca 2013 r. nie będą brały udziału w procedurze konkursowej

 

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU – nastąpi do dnia 31 lipca  2013 r.

 

 

 

 

Subcategories