Unia Europejska

foto Piotr Ślipiński

DYREKTOR MUZEUM I INSTYTUTU ZOOLOGII PAN W WARSZAWIE

OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO NAUKOWE

w Pracowni Badań Ornitologicznych

Poszukujemy samodzielnego pracownika naukowego do Pracowni Badań Ornitologicznych Muzeum i Instytutu Zoologii PAN — Praca w Stacji Ornitologicznej w Gdańsku (Wyspa Sobieszewska).

Wymagania stawiane kandydatowi:

 1. Wykształcenie wyższe o profilu biologicznym 
 1. Stopień naukowy co najmniej doktora habilitowanego w dyscyplinie nauki biologiczne  
 1. Predyspozycje do pracy naukowej, wiedza i doświadczenie w terenowych badaniach ekologicznych, ze szczególnym uwzględnieniem dziko żyjących populacji ptaków
 1. Znajomość metodyk planowania badań ornitologicznych o charakterze cenzusów i sondaży, także w dużej skali przestrzennej
 1. Dobra znajomość zaawansowanych metod statystycznych; doświadczenie w modelowaniu dużych zbiorów danych (np. dane monitoringowe, pochodzące z obrączkowania ptaków itd.) będzie dodatkowym atutem kandydata 
 1. Dorobek naukowy udokumentowany publikacjami w czasopismach z tzw. listy filadelfijskiej
 1. Doświadczenie w pozyskiwaniu projektów badawczych finansowanych ze źródeł zewnętrznych.
 1. Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.
 1. Umiejętność pracy w zespole, doświadczenie w zarządzaniu zespołem/ grupą badawczą będzie dodatkowym atutem.

Wymagane dokumenty:

Kandydaci zobowiązani są do dostarczenia następujących dokumentów:

 1. Plan badań naukowych kandydata na kolejne 3 lata.
 1. CV z dopiskiem: „Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/96/WE (Dz.Urz.UE L 119 z 4.05.2016), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w aplikacji rekrutacyjnej na potrzeby związane z realizacją procesu rekrutacyjnego”);

Aplikacje, które nie będą zawierały tego oświadczenia, nie będą rozpatrywane.

 1. Wykaz publikacji, opis dorobku naukowego oraz komunikatów konferencyjnych.
 1. Kopie dyplomów nadania stopni i tytułów naukowych.
 1. Podanie o przyjęcie do pracy w MiIZ PAN.
 1. Inne dokumenty uznane za kandydata za ważne.
 1. Nazwiska i adresy osoby/osób mogącej udzielić referencji.

Warunki zatrudnienia:

Umowa o pracę od dnia 1 października 2024 r.

Dokumenty należy przysyłać e-mailem na adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., do dnia 30 sierpnia 2024 r w tytule wiadomości podając „Konkurs na stanowisko naukowe w Stacji Ornitologicznej MiIZ PAN”

Dokumenty dostarczone po tym terminie nie będą brały udziału w procedurze konkursowej

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU – nastąpi do dnia 15 września 2024 r.

Komisja zastrzega sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. 

The role of early environment and physiology on phenotypic variation of nestlings in an avian coevolutionary arms race
 
Phenotypic diversification is one of the most intriguing aspects of the coevolutionary interactions between avian brood parasites and their hosts. However, despite decades of research, little is known on the role of such interactions in promoting nestling’s diversification. In New Caledonia the brood-parasitic shining bronze-cuckoo (Chalcites lucidus) and its exclusive host the fan-tailed gerygone (Gerygone flavolateralis) have nestlings occurring in two discrete colour morphs, either pink-grey (bright) or dark-grey (dark) and the host broods can be monomorphic (bright, dark) or mixed. The cuckoo nestlings mimic host nestlings, but host parents recognise the cuckoo nestlings and eject these from the nest. No other cuckoo-host system anywhere else in the world has reached similar complexity in coevolutionary interactions.
The Behavioural Ecology Unit of the Museum and Institute of Zoology PAS has studied this system since 2011. We banded and genotyped adults and fledglings across three populations on the main island of Grande Terre and monitored individuals across multiple breeding seasons. Our research has focused on the breeding biology of host and parasite, cognitive mechanisms underlying host’s recognition of the parasite nestling and the genetic basis of nestling colour variation (see the list of selected publications). However, we still know little on the role of ecological and physiological mechanisms in determining nestling phenotypic variation.
 
The main objectives of the PhD research will be to investigate if the host nestling phenotype:
1)depends on the mother’s condition and changes in incubation patterns; 
2)depends on nest exposure to sunlight, UV irradiation and temperature fluctuations; 
3)is associated with physiological differences in immune and stress response. 
Fieldwork will be conducted in a well-established site on the main island of Grande Terre in New Caledonia in the period September-January each year. Fieldwork duties involve bird tracking, mist-netting, banding of adults and fledglings, monitoring of cuckoo parasitism and host breeding attempts, experimental work in the field, blood sampling, immune and stress response assays of host nestlings. The PhD candidate will also supervise a small research group of 2-4 research assistants and M.Sc. students. Besides fieldwork, other duties will involve data analysis, preparation of scientific publications and research proposals. The candidate will have ample possibility to develop their own complementary research and, depending on own interests, participate in molecular work (genetics and corticosteroid analysis). The candidate will become an active member of the Behavioural Ecology Unit and will be encouraged to engage with the groups’ research projects and develop their own research ideas and proposals.  
The candidate will work under the supervision of dr. Alfredo Attisano and prof dr. hab. Jörn Theuerkauf and join the doctoral program of the BioPlanet Doctoral School (https://szkoladoktorska-bioplanet.pl/). The project is financed by an NCN OPUS grant and will provide a monthly scholarship of 5000 PLN for 40 months.
 
Requirements
M.Sc. in Animal Behavior, Biology, Zoology, Ecology or related field 
Relevant ornithological fieldwork experience in particular mist-netting, banding and blood sampling. Knowledge of techniques for immune assays are desirable  
good knowledge of methodologies for statistical analysis. Proficiency in R (or Python) will be considered an asset 
proficiency in English (spoken and written, level B2 and above), knowledge of French desirable 
physical fitness and ability to work in challenging conditions (heat and UV exposure) 
ability to work independently and as part of a team 
ability to supervise small research teams 
category B driving license 
 
Application
Please send the application by email to dr. Alfredo Attisano (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) with the subject “PhD Application OPUS 23”. The application should contain:  
1)a cover letter (in English) describing relevant research experience, future research plans and motivation for joining our research group (max 1 A4 page) 
2)CV (in English) including list of publications and contact details of at least 2 referees, of which one should be the M.Sc. supervisor. Please include the following statement at the end of the CV:  
“I give my consent to the processing of personal data provided in my application documents by the Museum and Institute of Zoology PAS for the purpose of the recruitment process, pursuant to the Personal Data Protection Act of 10 May 2018 (Journal of Laws 2018, item 1000) and in agreement with Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation; L 119 from 04.05.2016)”
3)Copy of the M.Sc. certificate 
4)Filled form (in English) for application to the BioPlanet Doctoral School (https://szkoladoktorska-bioplanet.pl/en/downloadable-forms/
The deadline for submitting the application is 26 February 2024. Only selected candidates will be invited for an interview. The start date is April-May 2024 (negotiable).
 
Selected publications:
Attisano et al., 2018 https://www.nature.com/articles/s41598-018-28710-5
Attisano et al., 2019 https://link.springer.com/article/10.1007/s10336-018-1592-6
Attisano et al., 2020 https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/jav.02476
Attisano et al., 2021 https://academic.oup.com/cz/article/67/6/653/6350480
Attisano et al., 2022 https://besjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/1365-2656.13849
Bojarska et al., 2018 https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0194059
Sato et al., 2015 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0960982215014220

DYREKTOR MUZEUM I INSTYTUTU ZOOLOGII PAN W WARSZAWIE

OGŁASZA

KONKURS NA STANOWISKO NAUKOWE

Poszukujemy samodzielnego pracownika naukowego do nowo tworzonej Pracowni Parazytologii w Muzeum i Instytucie Zoologii PAN w Warszawie

wymiar etatu: ½

Wymagania stawiane kandydatom:

 1. Stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł profesora nauk biologicznych lub pokrewnych.
 1. Predyspozycje do pracy naukowej, wiedza i doświadczenie w kierowaniu zespołem naukowych.
 1. Udokumentowany, znaczący dorobek naukowy w postaci opublikowania w ciągu ostatnich 5 lat.
 1. Doświadczenie i zainteresowania badawcze w zakresie fauny pasożytniczej Polski, w szczególności pasożytniczych stawonogów; znajomość zagadnień epidemiologii chorób przenoszonych przez  stawonogi, 
 1. Udokumentowane sukcesy w pozyskiwaniu finansowania projektów badawczych ze źródeł zewnętrznych i doświadczenie w kierowaniu projektami badawczymi.
 1. Doskonała znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie.
 1. Znajomość podstawowych i nowoczesnych metod diagnostyki parazytologicznej i technik mikroskopowych. 

Wymagane dokumenty:

 1. Kwestionariusz osobowy.
 1. Podanie o zatrudnienie w MiIZ PAN.
 1. CV. Z dopiskiem:

Podstawa prawna przetwarzania: art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 ze zm.), art. 87 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach 
rynku pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 690 ze zm.), art. 6 ust. 1 lit. b, art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016)”.

 1. Wykaz publikacji w czasopismach z listy JCR z ostatnich pięciu lat (i ewentualnie innych, uznanych przez kandydata za ważne).
 1. Plan naukowy na najbliższe 2 lata
 1. Kopie dyplomów nadania stopni naukowych doktora, doktora habilitowanego i/lub tytułu Profesora.
 1. Inne dokumenty uznane przez kandydata za ważne.

Dokumenty – skany dokumentów z dopiskiem „Konkurs na stanowisko naukowe MiIZ PAN” należy przesłać do dnia15 września 2023 r. do godz. 15:00   e-mailem na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do dnia 25 września 2023 r.

Dyrekcja Muzeum i Instytut Zoologii PAN

(www.miiz.waw.pl)

poszukuje pracownika do Działu Księgowości na stanowisko:

Samodzielna księgowa/Samodzielny księgowy

Zakres obowiązków 

 1. Dekretowanie i księgowanie wszystkich dokumentów źródłowych w systemie Finansowo-Księgowym Sage Symfonia.
 1. Wystawianie i nadzór nad wystawianiem faktur w systemie Sage Symfonia Handel.
 1. Wystawienie i nadzór nad wystawianiem not obciążających oraz not korygujących.
 1. Nadzór nad opracowywaniem i sprawdzaniem formalno-rachunkowym wszystkich dokumentów źródłowych (faktury, rachunki, delegacje, zaliczki itp.).
 1. Sporządzanie deklaracji do ZUS, Urzędu Skarbowego, GUS. 
 1. Uzgadnianie wszystkich kont księgowych w systemie komputerowym Sage Symfonia Finanse i Księgowość.
 1. Bieżąca analiza i weryfikacja zapisów na kontach księgowych.
 1. Prowadzenie ewidencji kosztów księgowych, uzgadnianie ich z kontami księgi głównej.
 1. Księgowanie i wyliczanie rezerw, wycen walutowych.
 1. Rozliczanie delegacji krajowych i zagranicznych.
 1. Dekretowanie i księgowanie wyciągów bankowych.
 1. Prowadzenie kasy złotówkowej, pobieranie gotówki z banku, wykonywanie raportu kasowego do wszystkich operacji kasowych.
 1. Prowadzenie gospodarki majątku trwałego MiIZ PAN.
 1. Przygotowywanie dokumentów do archiwizacji.
 1. Przygotowanie sprawozdań finansowych zgodnie z określonymi standardami.
 1. Wystawianie oraz wysyłanie podpisanych certyfikowanym podpisem elektronicznym deklaracji podatkowych, w tym VAT-7, VAT-UE, JPK.
 1. Uczestniczenie w innych pracach na rzecz Instytutu poleconych przez przełożonego.

Wymagania

 • Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, niekaralność  
 • Ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe; uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i co najmniej 3-letnia praktyka w księgowości lub co najmniej ukończona średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna i co najmniej 4 -letnia praktyka w księgowości
 • Mile widziane posiadanie certyfikatu księgowego lub certyfikatu uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych
 • Znajomość obsługi zintegrowanego systemu komputerowego Symfonia
 • Znajomość pakietu MS Office i programów finansowo-księgowych
 • Mile widziana znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie w stopniu komunikatywnym
 • Mile widziane doświadczenie przy rozliczaniu projektów unijnych/krajowych
 • Umiejętność obsługi urządzeń biurowych
 • Dokładność, rzetelność, terminowość
 • Uczciwość, sumienność, wysoka kultura osobista
 • Dobra organizacja pracy własnej 

Oferujemy:

Stabilne zatrudnienie na umowę o pracę w wymiarze pełnego etatu 

Pakiet prywatnej opieki medycznej

Pakiet socjalny

Dodatkowe informacje

1) wymiar czasu pracy: pełny etat

2) czas pracy: 8 - 16

3) miejsce pracy: Warszawa, ul. Wilcza 64

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Oferty (CV) wraz z informacjami o zakończonych kursach i szkoleniach a także spodziewanym wynagrodzeniem należy składać drogą elektroniczną. 

Wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do MIIZ PAN z siedzibą w Warszawie przy ul. Wilcza 64 (Pracodawca, Administrator danych), zgadzasz się na przetwarzanie przez Pracodawcę/Administratora danych Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

Do CV należy dołączyć klauzulę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji i zostałam/em poinformowany, o tym, że zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych: 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk ul. Wilcza 64, Warszawa 00-679; 
 1. Administrator przetwarzać będzie dane osobowe w celu realizacji procesu rekrutacji, jednak nie dłużej niż przez 12 miesięcy.
 1. Ma Pani /Pan prawo dostępu do swoich danych oraz do ich poprawiania lub wnioskowanie o ich usunięcie.
 1. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji.
 1. Jeżeli jest Pan/Pani zainteresowany/a pozostawieniem swoich danych do celów przyszłych rekrutacji prosimy o wyrażenie osobnej zgody w tym celu.
 1. Kontakt z Inspektorem ochrony danych This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 1. Administrator danych nie planuje udostępnienia danych z wyłączeniem sytuacji udzielenia przez Panią/Pana zgody w treści określonej poniżej.

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przekazanych danych osobowych do celów rekrutacji przez Administratora Danych Osobowych”

………………………………………………

Brak powyższej klauzuli spowoduje, iż nie będą Państwo mogli wziąć udziału w procesie rekrutacyjnym.

Subcategories