Unia Europejska

foto Piotr Ślipiński

Protokół z otwarcia ofert : TUTAJ

 

„Wpływ prowadzonej gospodarki leśnej na populacje wybranych gatunków ptaków interioru leśnego w lasach nizinnych Polski”

Seminarium podsumowujące projekt realizowany w latach 2016-2018 na zlecenie Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych przez konsorcjum Muzeum i Instytut Zoologii PAN, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków oraz Instytut Badawczy Leśnictwa.

termin:  środa, 17 października 2018

miejsce: Instytut Badawczy Leśnictwa, ul. Braci Leśnej 3, 05-090 Sękocin Stary,  https://goo.gl/maps/fQKr4SHpMt12

zgłoszenia: przyjmowane do 12 października 2018

formularz zgłoszeniowy: https://goo.gl/forms/OSOYL8YHomWOhnO82

liczba uczestników: maksimum 70

program: PDF do pobrania

W latach 2016-2018, w ramach grantu badawczego finansowanego przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych, badaliśmy wpływ wybranych działań z zakresu gospodarki leśnej na liczebność pospolitych ptaków leśnych. W ciągu trzech kolejnych sezonów lęgowych, liczyliśmy ptaki (4 x w trakcie sezonu) na 300 losowo wybranych powierzchniach zlokalizowanych w lasach nizinnych Polski. Na połowie powierzchni wykonywane były zabiegi z zakresu gospodarki leśnej (pozyskanie drewna, czyszczenia, odnowienia), podczas gdy druga połowa służyła jako próba kontrolna, nie prowadzono więc tam w/w prac. Corocznie uzyskiwano ponad 50 tys. obserwacji ptaków, a zebrane dane przeanalizowano z wykorzystaniem współczesnych metod statystycznych uwzględniających niepełną wykrywalność ptaków.

Proponowane seminarium poświęcone jest prezentacji wyników tego projektu. Na podstawie przeprowadzonych badań wskażemy zarówno te gatunki ptaków, których liczebność spada w wyniku zabiegów, jak i takie, których liczebność wzrasta wraz z intensywnością gospodarowania. Ocenimy sumaryczny wpływ najczęstszych zabiegów leśnych na wskaźniki różnorodności gatunkowej awifauny. Przyjrzymy się także ewentualnym gatunkom wskaźnikowym, które mogą ułatwić identyfikację najcenniejszych zgrupowań ptaków. Wiedząc, jakie gatunki ptaków, są wrażliwe na prowadzone zabiegi będziemy chcieli – wraz z uczestnikami seminarium – zastanowić się, nad możliwością minimalizowania ich potencjalnego negatywnego wpływu wynikającego z planowej gospodarki leśnej.

 1. Neubauer, T. Chodkiewicz, T. Wilk, A. Sikora, P. Chylarecki, Z. Borowski

Zadanie realizowane w ramach umowy nr OR.271.3.12.2015 z dnia 18 maja 2015 ze Skarbem Państwa – Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych

 

Treść ogłoszenia dostępna : TUTAJ

Ogłoszenie

o udzielanym zamówieniu z dziedziny nauki z dnia 6.06.2018 r.

numer ogłoszenia DA- 2201-6-18-BIP

 

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 4d ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 1579, 2018 z późn. zm.) w związku z art. 30d ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, z późn. zm.).

 1. Nazwa i adres Zamawiającego:

      MUZEUM I INSTYTUT ZOOLOGII         

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

 1. Wilcza 64

00-679 Warszawa

tel.: 22 629 32 21

fax.: (0 22) 629 63 02

 1. Osoby do kontaktu w sprawie zamówienia:

             Justyna Łukiewicz, Grzegorz Lipski

 e-mail  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 1. Strona internetowa Zamawiającego (Biuletyn Informacji Publicznej):

    http://bip.miiz.waw.pl/

III.  Rodzaj zamówienia: dostawy [X] usługi [  ]

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia/zakres zamówienia:
 2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa: Zestawu QIAGEN Multiplex PCR Kit (1000), nr kat.: 206145 – 2 szt.

 1. Ze względu na zapewnienie ciągłości i jednorodności badań, miarodajności i powtarzalności wyników w prowadzonych badaniach naukowych Zamawiający nie dopuszcza produktów równoważnych.

 

 1. Zamawiający wymaga udostępnienia certyfikatów jakości oraz charakterystyk produktów na życzenie Zamawiającego.
 2. Miejsce dostawy:

Muzeum i Instytut Zoologii PAN Ul. Wilcza 64, 00-679 Warszawa

 

 1. Uzasadnienie zastosowania art. 4d ust.1 pkt 1 PZP – oświadczenie dysponenta środków

Przedmiotem zamówienia jest dostawa służąca wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych.

Nie służą one prowadzeniu przez zamawiającego produkcji masowej, służącej osiągnięciu rentowności rynkowej lub pokryciu kosztów badań lub rozwoju.

 1. Termin realizacji: 2 tygodnie od daty zlecenia zamówienia ( koniec czerwca/początek lipca br)

VII.  Opis sposobu przygotowania oferty:

Oferta powinna zawierać:

 1. Dane teleadresowe firmy – numer NIP, REGON firmy, KRS firmy itp.
 2. Wskazanie osoby do kontaktu w sprawie oferty (numer telefonu i e-mail).
 3. Proponowaną cenę netto i brutto za realizację zamówienia z uwzględnieniem informacji którego zadania dotyczy oferta Wykonawcy ze wskazaniem wszelkich kosztów niezbędnych do realizacji zamówienia, w tym cenę towaru, koszty transportu do siedziby Zamawiającego.
 4. Termin obowiązywania oferty wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 5. Dodatkowe dokumenty i oświadczenia:
 6. Kopię dokumentu z którego wynika uprawnienie lub upoważnienie osób podpisujących ofertę w imieniu wykonawcy (np. wydruk z KRS, wydruk CEIDG);
 7. Kopię pełnomocnictwa do reprezentacji Wykonawcy składającego ofertę o ile dotyczy.
 8. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, pod groźbą odrzucenia oferty w przypadku złożenia ich w większej liczbie niż jedna.
 9. Oferta wraz z załącznikami powinna zostać podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

 

VIII. Kryteria oceny ofert

 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami:

cena 100%

 1. Zamawiający udzieli wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym ogłoszeniu i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej kryteria oceny ofert.
 2. Cena podana w ofercie obejmuje wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia ( w szczególności podatki, koszt transportu, ubezpieczenia i dostawy) oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.

 

 1. Terminy płatności

Wynagrodzenie zostanie wypłacone w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

 1. Miejsce i termin składania ofert
 2. Oferta powinna być przesłana w formie pisemnej (przesłanie pocztą, kurierem lub osobiście).

Opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane :

 

Muzeum i Instytut Zoologii PAN

Ul. Wilcza 64

00-679 Warszawa

oraz oznakowane następująco:

„Oferta na dostawę produktów do PCR dotyczy zamówienia DA-2201-6-18-BIP”

 

 1. Miejsce i termin składania ofert: Muzeum i Instytut Zoologii PAN, ul. Wilcza 64, 00-679 Warszawa, pokój 100, I p. nie później niż do godz 11:00 do dnia 14.06.2018
 2. Oferty muszą wpłynąć do Zamawiającego przed terminem składania, pod groźbą odrzucenia oferty złożonej po terminie.
 1. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty.

O wyborze najkorzystniejszej oferty, wykluczeniu z postępowania wykonawców, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w ogłoszeniu, ofertach odrzuconych z powodu niezgodności ich treści z wymaganiami określonymi w ogłoszeniu, Zamawiający zawiadomi wykonawców drogą elektroniczną.

 

XII. Zastrzeżenia prawne.

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania w dowolnym czasie bez podawania przyczyny:
 2. Modyfikacji warunków udziału w postępowaniu;
 3. Zmiany przedmiotu zamówienia;
 4. Unieważnienia postępowania;
 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewybrania żadnej oferty bez podawania przyczyny.

XIII. Załączniki:

 1. Formularz ofertowy

     

        ..........................................................

                                  (podpis osoby upoważnionej)

Zatwierdzam treść ogłoszenia o udzielanym zamówieniu z dziedziny nauki

Treść ogłoszenia dostępna : TUTAJ

Formularz ofertowy: TUTAJ

Subcategories