Unia Europejska

foto Piotr Ślipiński

DYREKTOR  MUZEUM  I  INSTYTUTU  ZOOLOGII PAN  W  WARSZAWIE
OGŁASZA
KONKURS  NA  STANOWISKO  NAUKOWE

 

Poszukujemy pracownika naukowego do Pracowni Owadów Społecznych i Myrmekofilnych w Muzeum i Instytucie Zoologii PAN  w Warszawie.

Wymagania stawiane kandydatowi:

 1. Stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora nauk biologicznych lub pokrewnych.
 2. Udokumentowany, znaczący dorobek naukowy z dziedziny myrmekologii w postaci publikacji w czasopismach z listy JCR
 3. Udokumentowane sukcesy w pozyskiwaniu finansowania projektów badawczych ze źródeł zewnętrznych.
 4. Predyspozycje do pracy naukowej, wiedzę i doświadczenie w zakresie badań nad ekoetologią mrówek (z elementami systematyki).
 5. Ogólne zorientowanie w grupach taksonomicznych entomofauny (zwłaszcza w zakresie makrofauny glebowej i epigeicznej).
 6. Ugruntowana współpraca międzynarodowa.
 7. Doświadczenie w pracy zespołowej.
 8. Doskonała znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie.

Wymagane dokumenty:

 1. Kwestionariusz osobowy.
 2. Podanie o zatrudnienie w MiIZ PAN.
 3. Z dopiskiem:

“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu rekrutacyjnym przez Muzeum I Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Warszawie przy ul. Wilczej 64 dla potrzeb rekrutacji (administrator danych), zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych (art.6 ust.1 lit. a ) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz.1000).”

 1. Wykaz publikacji w czasopismach z listy JCR (i ewentualnie innych, uznanych przez kandydata za ważne).
 2. Kopie dyplomu wyższej uczelni.
 3. Kopie dyplomów nadania stopni naukowych doktora habilitowanego lub tytułu profesora
 4. Inne dokumenty uznane za kandydata za ważne.
 5. Nazwiska i adresy osoby/osób mogącej udzielić kandydatowi referencji.

 

Dokumenty -  z dopiskiem na zaklejonej kopercie „Konkurs na stanowisko naukowe MiIZ PAN”  - należy składać do dnia 21 września 2020 r. do godz. 15:00 w Sekretariacie MiIZ PAN (ul. Wilcza 64, 00-679 Warszawa) lub przysyłać e-mailem na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSUnastąpi do dnia 28 września 2020 r.

DYREKTOR  MUZEUM  I  INSTYTUTU  ZOOLOGII PAN  W  WARSZAWIE OGŁASZA KONKURS  NA  STANOWISKO  NAUKOWE

 

 

Poszukujemy pracownika naukowego do Pracowni Ewolucji i Ekologii Kręgowców w Muzeum i Instytucie Zoologii PAN  w Warszawie.

Wymagania stawiane kandydatowi:

 1. Stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora nauk biologicznych lub pokrewnych.
 2. Udokumentowany, znaczący dorobek naukowy w postaci publikacji w czasopismach z listy JCR
 3. Udokumentowane sukcesy w pozyskiwaniu finansowania projektów badawczych ze źródeł zewnętrznych.
 4. Predyspozycje do pracy naukowej, wiedzę i doświadczenie w zakresie badań nad ekologią ssaków.
 5. Doskonała znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie.

Wymagane dokumenty:

 1. Kwestionariusz osobowy.
 2. Podanie o zatrudnienie w MiIZ PAN.
 3. CV. Z dopiskiem „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”
 4. Wykaz publikacji i opis dorobku naukowego oraz komunikatów konferencyjnych
 5. kopie dyplomów nadania stopni naukowych doktora habilitowanego  i tytułu profesora
 6. Inne dokumenty uznane za kandydata za ważne.
 7. Nazwiska i adresy osoby/osób mogącej udzielić referencji.
 1. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r.z późn. zm.)o ochronie danych osobowych).

Dokumenty -  z dopiskiem na zaklejonej kopercie „Konkurs na stanowisko naukowe MiIZ PAN”  - należy składać do dnia 28 sierpnia 2020 r.  r. w Sekretariacie MiIZ PAN (ul. Wilcza 64, 00-679 Warszawa)        

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU – nastąpi do dnia 08 września 2020 r.

Stanowisko: technik

Miejsce pracy: Stacja Ornitologiczna Muzeum i Instytutu Zoologii (MiIZ) PAN w Gdańsku - Górkach Wschodnich.

Zadania:

 • pomoc w bieżącej pracy Centrali Obrączkowania Ptaków
 • uzupełnianie bazy danych POLRING zgodnie z ustalonymi procedurami
 • porządkowanie i digitalizacja materiałów archiwalnych
 • bieżące sprawdzanie poprawności danych

Wymagania

 • wykształcenie min. średnie
 • znajomość obsługi komputera (środowisko Windows) oraz pakietu Office
 • znajomość obsługi urządzeń biurowych
 • dokładność i skrupulatność
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • mile widziana znajomość zagadnień z zakresu obrączkowania ptaków oraz znajomość systemu POLRING

Warunki zatrudnienia

 • umowa o pracę na okres 2 lat, z 3-mięsiecznym okresem próbnym

Wymagane dokumenty

 1. CV
 2. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych: 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Muzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie w celu uczestnictwa w procesie rekrutacyjnym, zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).

Kandydaci proszeni są o przesyłanie dokumentów na adres e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
nie później niż do 30.06.2020 r.

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami.

Konkurs na stanowisko doktoranta:plik pdf

Subcategories