Unia Europejska

foto Piotr Ślipiński

DYREKTOR MUZEUM I INSTYTUTU ZOOLOGII PAN W WARSZAWIE

OGŁASZA

KONKURS NA STANOWISKA NAUKOWE

Poszukujemy pracowników naukowych do nowo tworzonej Pracowni w Muzeum i Instytucie Zoologii PAN w Warszawie w skład której wchodzić będzie kilka grup badawczych

Wymagania stawiane kandydatom na stanowiska naukowe

Profesora MiIZ, Adiunkta

Słowa kluczowe: parazytologia, biologia molekularna, epidemiologia, proteomika, badania

serologiczne

 1. Stopień doktora habilitowanego nauk biologicznych lub pokrewnych, doktora nauk biologicznych lub pokrewnych ,

 2. Predyspozycje do pracy naukowej, wiedza i doświadczenie w prowadzeniu badań molekularnych, serologicznych oraz hodowli in vitro,

 3. Wiedza w temacie pasożytów wewnętrznych zwierząt,

 4. Predyspozycje do pracy ze zwierzętami laboratoryjnymi,

 5. Znajomość podstawowych technik parazytologicznych oraz proteomicznych, a także doświadczenie w pracy z materiałem pochodzącym od zwierząt wolnożyjących będzie dodatkowym atutem,

 6. Udokumentowane sukcesy w pozyskiwaniu finansowania projektów badawczych ze źródeł zewnętrznych/ doświadczenie w przygotowywaniu wniosków o realizację projektów badawczych/ doświadczenie w realizowaniu projektów badawczych,

 7. Udokumentowany dorobek naukowy w tym publikacje w czasopismach z listy JCR,

 8. Umiejętność prezentacji własnych dokonań naukowych oraz ugruntowana współpraca krajowa i międzynarodowa.

 9. Umiejętność pracy w zespole naukowym, zaangażowanie, rzetelność i samodzielność w wykonywaniu obowiązków

 10. Doskonała znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie.

Na stanowisko Asystenta

Słowa kluczowe: parazytologia, biologia molekularna, proteomika, badania

serologiczne

 1. Wykształcenie wyższe, dyplom w dziedzinie nauk biologicznych lub pokrewnych,

 2. Doświadczenie w pracy laboratoryjnej: techniki biologii molekularnej, techniki proteomiczne (bioinformatyczna analiza danych proteomicznych), testy serologiczne, prowadzenie hodowli komórkowych,

 3. Wiedza teoretyczna i doświadczenie w pracy z pasożytami wewnętrznymi zwierząt

 4. Predyspozycja do pracy ze zwierzętami laboratoryjnymi

 5. Udokumentowany dorobek naukowy, w tym publikacje w czasopismach z listy filadelfijskiej,

 6. Umiejętność prowadzenia dokumentacji wyników badań, opracowywania i prezentacji wyników w środowiskach naukowych,

 7. Znajomość baz NCBI i obsługa pakietu MS Office,

 8. Dobra organizacja pracy, umiejętność pracy w zespole, zaangażowanie, rzetelność i samodzielność w wykonywaniu obowiązków,

 9. Biegła znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie.

 

Wymagane dokumenty:

 1. Kwestionariusz osobowy.

 2. Podanie o zatrudnienie w MiIZ PAN.

 3. CV. Z dopiskiem:

Podstawa prawna przetwarzania: art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 ze zm.), art. 87 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 690 ze zm.), art. 6 ust. 1 lit. b, art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016)”.

 1. Wykaz publikacji w czasopismach z listy JCR z ostatnich pięciu lat (i ewentualnie innych, uznanych przez kandydata za ważne).

 2. Kopie dyplomów nadania stopni naukowych doktora, doktora habilitowanego, dyplom w dziedzinie nauk biologicznych lub pokrewnych,

 3. Inne dokumenty uznane przez kandydata za ważne.

Dokumenty – skany dokumentów z dopiskiem „Konkurs na stanowisko naukowe MiIZ PAN” należy przesłać do dnia 19 grudnia 2022 r. do godz. 15:00 e-mailem na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSUnastąpi do dnia 22 grudnia 2022 r.

DYREKTOR MUZEUM I INSTYTUTU ZOOLOGII PAN W WARSZAWIE

OGŁASZA

KONKURS NA STANOWISKA NAUKOWE

Poszukujemy pracowników naukowych do nowo tworzonej Pracowni w Muzeum i Instytucie Zoologii PAN w Warszawie w skład której wchodzić będzie kilka grup badawczych

Zakres tematyczny grupy badawczej: Wzajemne relacje pomiędzy owadami a grzybami entomopatogennymi ze szczególnym uwzględnieniem mechanizmów infekowania owadów przez grzyby oraz reakcji obronnych owadów.

Słowa kluczowe: grzyby entomopatogenne, owady, hemocyty, kutikula, odporność wrodzona

 

 

Wymagania stawiane kandydatom:

Na stanowisko Profesora

 1. Tytuł profesora nauk biologicznych lub pokrewnych.

 2. Predyspozycje do pracy naukowej, wiedza i doświadczenie w kierowaniu zespołem naukowych.

 3. Udokumentowany, znaczący dorobek naukowy w postaci opublikowania w ciągu ostatnich 5 lat, minimum 15 publikacji w czasopismach z listy JCR, o punktacji MEiN minimum 70 pkt. każda

 4. Udokumentowane sukcesy w pozyskiwaniu finansowania projektów badawczych ze źródeł zewnętrznych i doświadczenie w kierowaniu projektami badawczymi.

 5. Znajomość technik badawczych: cytometria przepływowa, mikroskopia fluorescencyjna, chromatografia gazowa sprzężona ze spektrometrią masową (GC-MS), chromatografia cieczowa sprzężona ze spektrometrią masową (LC-MS), pomiary impedancji, histologia, wykonywanie posiewów mikroorganizmów i ich identyfikacja za pomocą systemu Vitek 2, badanie cytotoksyczności, elektroforeza 1 i 2D, Western blot, PCR.

 6. Ugruntowana współpraca krajowa i międzynarodowa.

 7. Doskonała znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie.

Na stanowisko Adiunkta (2 stanowiska)

 1. Stopień doktora, doktora habilitowanego biologicznych lub pokrewnych.

 2. Udokumentowany dorobek naukowy, w tym publikacje w czasopismach z listy JCR o punktacji MEiN minimum 70 pkt. oraz publikacje, w których występował jako autor korespondencyjny.

 3. Doświadczenie w kierowaniu projektem badawczym finansowanym przez NCN.

 4. Udział w projektach finansowanych ze źródeł zewnętrznych.

 5. Doświadczenie w prowadzeniu hodowli in vitro grzybów entomopatogennych oraz owadzich komórek immunokompetentnych.

 6. Praktyczna znajomość technik badawczych: cytometria przepływowa, mikroskopia fluorescencyjna, chromatografia gazowa sprzężona ze spektrometrią masową (GC-MS), chromatografia cieczowa sprzężona ze spektrometrią masową (LC-MS), pomiary impedancji, histologia, wykonywanie posiewów mikroorganizmów i ich identyfikacja za pomocą systemu Vitek 2, badanie cytotoksyczności, elektroforeza 1 i 2D, Western blot, PCR.

 7. Znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie.

 

 

 

 

 

 

Wymagane dokumenty:

 1. Kwestionariusz osobowy.

 2. Podanie o zatrudnienie w MiIZ PAN.

 3. CV. Z dopiskiem:

Podstawa prawna przetwarzania: art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 ze zm.), art. 87 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 690 ze zm.), art. 6 ust. 1 lit. b, art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016)”.

 1. Wykaz publikacji w czasopismach z listy JCR z ostatnich pięciu lat (i ewentualnie innych, uznanych przez kandydata za ważne).

 2. Kopie dyplomów nadania stopni naukowych doktora, doktora habilitowanego i tytułu Profesora.

 3. Inne dokumenty uznane przez kandydata za ważne.

Dokumenty – skany dokumentów z dopiskiem „Konkurs na stanowisko naukowe MiIZ PAN” należy przesłać do dnia 19 grudnia 2022 r. do godz. 15:00 e-mailem na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSUnastąpi do dnia 22 grudnia 2022 r.

PL: Filogeneza i biogeografia biedronek z rodzaju Rhyzobius - badania na podstawie analizy danych molekularnych, morfologicznych oraz kopalnych.

EN: Phylogeny and biogeography of the ladybird beetles genus Rhyzobius - an integrative approach based on molecular, morphological and fossil data analysis.

 

We are looking for a highly motivated PhD student to participate in the project: “Phylogeny and biogeography of the ladybird beetles genus Rhyzobius - an integrative approach based on molecular, morphological and fossil data analysis”. The project will be carried out at the Museum and Institute of Zoology, Polish Academy of Sciences in Warsaw (Poland) under the supervision of dr hab. Karol Szawaryn. The project is financed by the National Science Centre, which ensures a PhD student with a monthly tax-free research stipend of 5000 PLN for the first three years and 3654 PLN gross for the last, fourth year funded by a Doctoral School fellowship.

 

Project description: Ladybird beetles (Coccinellidae) are common and well-known insects, however, their classification is very challenging. Despite of many recent efforts based on both molecular and morphological dataset, only a moderate improvement has been made. Only the higher classification was proposed but phylogeny of numerous tribes is still unresolved. Only integrative approaches utilizing molecular, morphological and fossil data can help to propose a sound hypothesis about the evolution of ladybird beetles. One of the taxonomically most complex groups, and without any phylogenetic hypothesis is the tribe Coccidulini, which in some studies are recovered as basal part of the Coccinellidae evolutionary tree, in others constitute a crown group. Coccidulini are distributed worldwide but their greatest diversity is in southern hemisphere including Neotropics, southern Africa and Australia. The largest and most widely distributed Coccidulini genus is Rhyzobius, which was taxonomically revised in 2010, however, the revision questioned its monophyly. The proposed project aims to reconstruct molecular phylogeny of the genus Rhyzobius with broad representation of other taxa of Coccidulini from the whole distribution range based on 5-8 molecular markers. The second part will be construction of the morphological matrix. The advantage of studying evolution of Rhyzobius is that we also have a fossil record which is preserved in Eocene ambers from Oise in France and Baltic amber. So the third source of the information will be investigation of fossil data. The final results will be obtained based on integration of all these sources of information to propose a sound hypothesis about phylogeny which will enable the study evolutionary trends and biogeography of the genus Rhyzobius and in some extend the tribe Coccidulini.

 

Requirements: Successful candidates should have a Master’s degree in Biology. The candidate should have an experience in the molecular lab work, basic experience in bioinformatics concerning the analysis of molecular data for phylogenetic purposes, and an experience with classic insect morphological analyses. Experience in working with beetles and interest in working with fossil specimens will be an advantage. The candidate should have very good communication skills in English, perseverance, commitment, and the ability to work in a team.

 

Work description: Successful candidate will be performing laboratory work (i.e. DNA extractions, PCRs), process and prepare raw sequences for the phylogenetic analyses, performance of phylogenetic analyses in various programs (e.g. IQ-Tree, MrBayes), perform morphological revisions at generic/species level, analyze fossil specimens from various amber sources and integrate them with morphological matrix of modern taxa, and use them for calibration of the molecular trees. The PhD student will be guided by members of our team (Wioletta Tomaszewska, Adam Ślipiński) and encouraged to develop her/his own ideas.

 

Application: Deadline for applications will be 7th of September 2022. The candidates are asked to contact Karol Szawaryn (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) attaching a single PDF file (with the email subject “Application for a PhD position”) with:

1) a cover letter describing the motivation and research experiences (max. 1 page);

2) CV;

3) copy of MSc certificate;

4) names and contact details of two references;

with the following statement provided at the end:

I give my consent to the processing of personal data provided in my application documents by the Museum and Institute of Zoology PAS for the purpose of the recruitment process, pursuant to the Personal Data Protection Act of 10 May 2018 (Journal of Laws 2018, item 1000) and in agreement with Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation; L 119 from 04.05.2016)”.

Selection:

 

1. Selected candidates will be contacted by e-mail to define a date for an interview which will take place at Museum and Institute of Zoology of Warsaw or by video call.

2. The successful candidate will take part in the exam of the BioPlanet Doctoral School (http://szkoladoktorska-bioplanet.pl/en/home/).

3. Starting date: 1st October 2022.

 

miizpan

PhD position in Museum and Institute of Zoology, Polish Academy of Sciences:

 

PL: Ujawnienie mechanizmów wykorzystywanych przez inwazyjne mrówki do adaptacji do aktualnych i przyszłych warunków środowiskowych

EN: Unveiling the mechanisms used by invasive ants to adapt to current and future environmental conditions

 

We are looking for a highly motivated PhD student to participate in the project: “Unveiling the mechanisms used by invasive ants to adapt to current and future environmental conditions”. The project will be carried out at the Museum and Institute of Zoology, Polish Academy of Sciences in Warsaw (Poland) under the supervision of dr Magdalena Witek and dr Iago Sanmartín-Villar. The project is financed by the National Science Centre, which ensures a PhD student with a monthly tax-free research stipend of 5000 PLN for the first two years and 3654 PLN gross for the two last years funded by a Doctoral School fellowship.

ants2Project description: Behaviour constitutes the first mechanism allowing invasive species to adapt to the introduced areas because it allows them to cope with new problems and pressures. Behavioural plasticity and cognitive traits are correlated in several species with brain complexity. The production and maintenance of sensory, neural, and regulatory mechanisms allowing plasticity involves elevated costs, which suppose a trade-off with resource allocation in other traits. Social insects could cope with these costs if their behavioural plasticity is based on social communication rather than on individual traits. Species living in vast supercolonies as the Argentine ant (Linepithema humile) might possess the largest advantages in information transmission about environmental use and thus, in adaptation and invasiveness. Unravelling whether the source of plasticity originates at the individual (brain-cognition) or collective (social information transmission) level should be a priority for understanding the invasive potential in social insects. Invasiveness could also be affected by predicted environmental changes, i.e. species would have to adapt to new areas introduced but also to new changes in those areas. Virus infections and temperature fluctuations seem to be the most changing and drastic future events foreseen. Both behaviour and infection potential are conditioned by temperature. Disentangling, how virus infection and temperature fluctuations affect brain-behavioural plasticity would help to understand how supercolony invasiveness will be affected in the near future. We propose to unravel if behavioural plasticity and problem-solving are correlated with brain development or social information in the Argentine ant and in a native species and how these traits are affected by environmental stressors such as virus infection and temperature fluctuations.

 

 

 

 

 

Requirements: Successful candidates should have a Master’s degree in Biology/Ethology/Ecology. The candidate should have a strong background in evolutionary biology and animal behaviour as well as respect for wild and captive animals. Experience in the behavioural ecology of invertebrates (preferably in social insects), genetic analysis, and statistics will be additional assets. The candidate should have very good oral and written communication skills in English, perseverance, commitment, and the ability to work in a team.

antsWork description: Successful candidate will perform field work in NW Spain, behavioural tests in laboratory conditions, experimental treatments using a virus and temperature chambers, and analyse behavioural and neuroanatomical data. The PhD student will be guided by members of our team and encouraged to develop her/his own ideas.

 

 

 

 

 

 

 

 

Application: Deadline for applications will be 7th of September 2022. The candidates are asked to contact dr Iago Sanmartín-Villar (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) attaching a single PDF file with:

 1. A cover letter describing the motivation and research experiences

 2. CV

 3. Copy of MSc certificate and

 4. Names and contact details of two references.

 

Selection:

 1. Selected candidates will be contacted by e-mail to define a date for an interview which will take place at Museum and Institute of Zoology of Warsaw or by video call.

 2. The successful candidate will take part in the exam (middle of September 2022) of the BioPlanet Doctoral School (http://szkoladoktorska-bioplanet.pl/en/home/).

 3. Starting date: 1st October 2022.

 

Subcategories