Unia Europejska

foto Piotr Ślipiński

 

Warszawa, 04 sierpnia 2014 r. 

  

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU

NA STANOWISKO ADIUNKTA

 

Został rozstrzygnięty konkurs na stanowisko Adiunkta w Pracowni Technik Molekularnych i Biometrycznych.

 

Komisja konkursowa Uchwałą z dnia 31 lipca 2014 r. jednogłośnie  zarekomendowała  zatrudnienie na stanowisku adiunkta dr Edytę Rychlicką.

Warszawa, 02 lipca 2014 r.

 

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU

NA STANOWISKO PROFESORA NADZWYCZAJNEGO

 

 

W dniu 30 CZERWCA  2014 r. został rozstrzygnięty konkurs na stanowisko Profesora nadzwyczajnego w Pracowni Badań Ornitologicznych MiIZ PAN.

 

Komisja konkursowa Uchwałą z dnia 30 czerwca 2014 r. jednogłośnie  zarekomendowała  zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego Pana  dr hab. Przemysława Chylareckiego.

DYREKTOR  MUZEUM  I  INSTYTUTU  ZOOLOGII PAN  W  WARSZAWIE

 

OGŁASZA

 

KONKURS  NA  STANOWISKO

 

Adiunkta

 

Poszukujemy pracownika naukowego, kandydata na stanowisko Adiunkta w Pracowni Technik Molekularnych i Biometrycznych  w Warszawie.

Wymagania stawiane kandydatowi:

 1. Stopień doktora nauk przyrodniczych, medycznych lub pokrewnych, bądź stopień doktora habilitowanego.
 2. Udokumentowany dorobek naukowy w  postaci publikacji z zakresu genetyki populacyjnej człowieka.
 3. Wiedza i doświadczenie w stosowaniu technik biologii molekularnej do analizy polimorfizmów genetycznych, przede wszystkim polimorfizmów typu SNP i loci mikrosatelitarnych.
 4. Doświadczenie w pracy z różnorodnym materiałem biologicznym.
 5. Udział w projektach finansowanych ze źródeł zewnętrznych.
 6. Wysoka motywacja do pracy naukowej, poparta udziałem w konferencjach, sympozjach, szkoleniach.
 7. Znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie.

Wymagane dokumenty:

 1. Kwestionariusz osobowy.
 2. Podanie o zatrudnienie w MiIZ PAN.
 3. CV.
 4. Wykaz publikacji i opis dorobku naukowego.
 5. Odpis dyplomu wyższej uczelni.
 6. Odpis dyplomu nadania stopnia naukowego doktora (lub wyższego).
 7. Inne dokumenty uznane za kandydata za ważne.
 8. Nazwiska i adresy osoby/osób mogącej udzielić referencji.
 9. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych).

 

Dokumenty -  z dopiskiem na zaklejonej kopercie „Konkurs na stanowisko adiunkta MiIZ PAN” - należy składać do dnia 16  lipca 2014 r. w Sekretariacie MiIZ PAN (ul. Wilcza 64, 00-679 Warszawa)     www.miiz.waw.pl

Rozstrzygnięcie Konkursu       nastąpi przed końcem lipca 2014 r.

DYREKTOR  MUZEUM  I  INSTYTUTU  ZOOLOGII  PAN  W  WARSZAWIE

OGŁASZA

KONKURS  NA  STANOWISKO

PROFESORA  NADZWYCZAJNEGO

 

Poszukujemy doświadczonego pracownika naukowego, specjalistę ornitologa w zakresie ekologii ptaków, szczególnie gatunków zasiedlających tereny rolnicze i wodno-błotne.

 

Kandydat powinien posiadać doświadczenie w zakresie badań ornitologicznych i ekologicznych, znaczny dorobek publikacyjny, zdolności organizacyjne oraz umiejętności kierowania zespołem badawczym, a także doświadczenie w redagowaniu czasopism naukowych oraz współpracy w zespołach międzynarodowych.

 

Wymagania stawiane kandydatowi:

 1. Stopień doktora habilitowanego nauk biologicznych lub przyrodniczych.
 2. Predyspozycje do pracy naukowej, wiedza i doświadczenie w zakresie badań ekologicznych i ornitologicznych.
 3. Udokumentowany, znaczący i stale pomnażany dorobek naukowy w zakresie ornitologii i ekologii w postaci publikacji w czasopismach z wykazu czasopism punktowanych MNiSW oraz Web of Science.
 4. Udokumentowany sukces w zdobywaniu grantów badawczych krajowych i zagranicznych, finansowanych ze źródeł zewnętrznych.
 5. Biegła znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie.
 6. Doświadczenie w zakresie prowadzenia programów wspierających działalność naukową, finansowanych ze źródeł zewnętrznych, m. in. z programów Unii Europejskiej.
 7. Doświadczenie w pracy redakcyjnej anglojęzycznego czasopisma naukowego z dziedziny ornitologii, ekologii lub zoologii.
 8. Praktyczna umiejętność analizy danych o rozmieszczeniu, liczebności i demografii kręgowców z wykorzystaniem współczesnych narzędzi analitycznych

 

Wymagane dokumenty:

 1. Kwestionariusz osobowy
 2. Życiorys wraz z wykazem publikacji
 3. Podanie o zatrudnienie w MiIZ PAN
 4. Kopia dyplomu wyższej uczelni
 5. Kopia dyplomu nadania stopnia naukowego doktora, kopia lub zaświadczenie o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego
 6. Inne dokumenty uznane przez kandydata za ważne
 7. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych).

 

Dokumenty – z dopiskiem na zaklejonej kopercie „Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego MiIZ PAN” – należy składać do dnia 24 czerwca 2014 r.. w Sekretariacie MiIZ PAN (ul. Wilcza 64, 00-679 Warszawa)

 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE  KONKURSU  - nastąpi przed końcem czerwca 2014 roku.

Subcategories