Unia Europejska

foto Piotr Ślipiński

Na stanowisko stypendysta - doktorant, pobierz plik: plik
Na stanowisko adiunkt (postdoc), pobierz plik: plik

Dyrektor Muzeum i Instytutu Zoologii PAN

ogłasza konkurs na stanowisko specjalisty

 

Poszukujemy pracownika do Pracowni Muzeum Zoologicznego w Muzeum i Instytucie Zoologii PAN w Warszawie, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, poddziałanie 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki” (Typ II projektu: Cyfrowe udostępnienie zasobów nauki) pn. „Integracja i mobilizacja danych o różnorodności biotycznej Eukaryota w zasobach polskich instytucji naukowych (IMBIO)” Nr Projektu POPC.02.03.01-00-0081/19-00

Okres zatrudnienia na tym stanowisku to 12 miesięcy, włączając 3-miesięczny okres próbny. Planowana data rozpoczęcia pracy: 15 października 2020 roku. Miejscem wykonywania pracy jest Stacja Naukowo-Badawcza Muzeum i Instytutu Zoologii (MIZ) PAN w miejscowości Łomna-Las.

Opis zadań i obowiązków

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie prowadzić prace związane z katalogowaniem i dygitalizacją obiektów muzealnych – zbiorów zoologicznych.

Wymagania stawiane kandydatowi

 1. Ukończenie studiów wyższych.
 2. Znajomość podstawowych zasad pracy z materiałami muzealnymi lub biologicznymi.
 3. Udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu prac inwentaryzacyjnych lub katalogowych.
 4. Podstawowa znajomość obsługi komputera i programów pakietu Microsoft Office, ze szczególnym uwzględnieniem programu Excel.
 5. Podstawowa znajomość technik konserwacji i przechowywania materiałów biologicznych lub muzealnych.
 6. Wysoka motywacja do pracy i rozwoju w dziedzinie opieki nad kolekcjami muzealnymi.
 7. Zdolność do efektywnej organizacji pracy.
 8. Doświadczenie w pracy z bazami danych.
 9. Zdolność do samodzielnej pracy i do efektywnej komunikacji z interdyscyplinarnym zespołem.

Mile widziane znajomość zagadnień związanych z ornitologią, historią zoologii, pracą nad dokumentacją archiwalną, gromadzeniem i przetwarzaniem informacji o zbiorach muzealnych.

Wymagane dokumenty:

Kandydaci zobowiązani są do dostarczenia następujących dokumentów:

 1. Kwestionariusz osobowy;
 2. Curriculum vitae (z dopiskiem "Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/96/WE (Dz.Urz.UE L 119 z 4.05.2016), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w aplikacji rekrutacyjnej na potrzeby związane z realizacją procesu rekrutacyjnego”).
 3. Podanie o zatrudnienie w MiIZ PAN.
 4. Kopia dyplomu ukończenia wyższej uczelni.
 5. Inne dokumenty uznane przez Kandydata za ważne.

Komisja rekrutacyjna zastrzega sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

Dodatkowe informacje:

Dokumenty - z dopiskiem „Konkurs na stanowisko specjalisty w Pracowni Muzeum MiIZ PAN” - należy przysyłać e-mailem na adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. do dnia 28 września 2020. Dokumenty dostarczone po tym terminie nie będą brały udziału w procedurze konkursowej.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU – nastąpi do dnia 29 września 2020.

Konkurs na stanowisko adiunkta naukowego

(stanowisko typu postdoc)

Instytucja: Muzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk

Miasto: Warszawa

Stanowisko: adiunkt
Dyscyplina naukowa: biologia

Termin składania ofert: 7.09.2020 23:59 czasu środkowoeuropejskiego letniego

Typ konkursu NCN: OPUS - NZ
Forma składania ofert: email

 

Kierownik grupy badawczej, dr Dagmara Żyła z Muzeum i Instytutu Zoologii Polskiej Akademii Nauk (MiIZ, PAN), poszukuje kandydata na stanowisko adiunkta (postdoc) do pracy w projekcie: „Wpływ paleoceńsko-eoceńskiego maksimum termicznego na dynamikę dywersyfikacji u chrząszczy kusakowatych Paederinae”, który jest finansowany przez Narodowe Centrum Nauki. Głównym celem projektu jest zbadanie odpowiedzi ewolucyjnej chrząszczy Paederinae na najszybsze i najbardziej znaczące zjawisko ocieplenia klimatu w kenozoiku. Osiągnięcie go będzie możliwe dzięki połączeniu innowacyjnych metod, takich jak uczenie maszynowe do identyfikacji gatunków, sekwencjonowanie nowej generacji i bayesowska filogenetyka statystyczna z nowoczesnym podejściem do systematyki owadów.

Zakres prac

- udział w projektowaniu sond (baits) dla UCEs specyficznych dla chrząszczy kusakowatych (Staphylinidae)

- wykonywanie prac laboratoryjnych, tj. ekstrakcja DNA, przygotowanie bibliotek, wzbogacenie (enrichment) bibliotek sondami (baits) dla UCEs

- przetwarzanie i przygotowywanie sekwencji do analizy filogenomicznej

- wykonywanie prac związanych z uczeniem maszynowym: przygotowanie bazy danych zdjęć, wprowadzenie danych do konwolucyjnej sieci neuronowej, przygotowanie skryptów, prowadzenie analizy skupień klasyfikacji bez nadzoru, interpretacja wyników

- udział w analizie danych i interpretacji wyników

- udział w pisaniu publikacji z innymi członkami zespołu

- prezentacja i rozpowszechnianie uzyskanych wyników w formie wystąpień konferencyjnych i artykułów naukowych

 

Wymagania

- stopień doktora nauk biologicznych w zakresie biologii

- doświadczenie w pracy z chrząszczami Staphylinidae, znajomość ich morfologii oraz systematyki

- doświadczenie w pracach terenowych dotyczących połowu Staphylinidae w kraju i zagranicą, znajomość metod połowu oraz przechowywania okazów

- doświadczenie w badaniach molekularnych lub chęć i umiejętność szybkiego nauczenia się

- co najmniej podstawowa znajomość języka programowania Python, znajomość pakietu phyluce będzie dodatkowym atutem

- podstawowa wiedza z zakresu technik uczenia maszynowego

- wiedza teoretyczna z filogenetyki i biologii ewolucyjnej

- doświadczenie w fotografii cyfrowej w dokumentacji muzealnej i obróbce graficznej zdjęć

- biegła znajomość języka angielskiego (co najmniej poziom B2)

- kreatywność, wysoka motywacja i umiejętność pracy w pojedynkę oraz w zespole

- doświadczenie w pracy w zespole międzynarodowym, dodatkowym atutem będzie odbyty staż zagraniczny

- pozwolenie na pracę w Polsce oraz prawo jazdy kat. B.

Proces aplikacji

Termin złożenia wniosku upływa 7.09.2020 23:59 czasu środkowoeuropejskiego letniego, z zastrzeżeniem, że w przypadku wcześniejszego zgłoszenia się kandydata spełniającego wymogi zawarte w ogłoszeniu, konkurs zostanie zakończony przed terminem.

Wniosek może być złożony w języku polskim lub angielskim. Dokumenty należy przesłać jako jeden plik PDF nazwany nazwiskiem kandydata na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. z tematem wiadomości „Aplikacja na stanowisko typu postdoc”.

Plik musi zawierać następujące dokumenty:

 1. Kopia dyplomu doktorskiego.
 2. List motywacyjny (max. 1 strona).
 3. CV zawierające listę publikacji i/lub manuskryptów w przygotowaniu, wraz z następującą klauzulą:

“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu rekrutacyjnym przez Muzeum I Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Warszawie przy ul. Wilczej 64 dla potrzeb rekrutacji (administrator danych), zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych (art.6 ust.1 lit. a ) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz.1000).”

Ważne: Aplikacje, które nie będą zawierać ww. klauzuli nie będą brane pod uwagę.

Rekrutacja odbywa się zgodnie z regulaminem przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych, określonego uchwałą Rady NCN nr 90/2019 z dnia 12 września 2019 r.

Stąd kandydat powinien spełniać dodatkowo następujące warunki:

 1. a) uzyskanie stopnia naukowego doktora nastąpiło nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem zatrudnienia w projekcie. Okres ten może być przedłużony o czas przebywania w tym okresie na długoterminowych (powyżej 90 dni) udokumentowanych zasiłkach chorobowych lub świadczeniach rehabilitacyjnych w związku z niezdolnością do pracy. Dodatkowo do tego okresu można doliczyć liczbę miesięcy przebywania na urlopach związanych z opieką i wychowaniem dzieci udzielanych na zasadach określonych w Kodeksie pracy, a w przypadku kobiet – 18 miesięcy za każde urodzone bądź przysposobione dziecko, jeżeli taki sposób wskazania przerw w karierze naukowej jest bardziej korzystny.
 2. b) stopień doktora nie został nadany przez podmiot, w którym planowane jest zatrudnienie na tym stanowisku;
 3. c) w okresie pobierania tego wynagrodzenia nie będzie pobierać innego wynagrodzenia ze środków przyznanych w ramach kosztów bezpośrednich z projektów badawczych finansowanych w konkursach NCN;
 4. d) w okresie pobierania tego wynagrodzenia nie będzie pobierać wynagrodzenia u innego pracodawcy na podstawie umowy o pracę, w tym również u pracodawcy z siedzibą poza terytorium Polski.

Warunki zatrudnienia

Zatrudnienie w wymiarze 1 etatu z wynagrodzeniem 10 000 (brutto brutto – wraz ze składkami pracodawcy) PLN miesięcznie na okres 36 miesięcy (od 1 października 2020).

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 9.09.2020 r.

DYREKTOR  MUZEUM  I  INSTYTUTU  ZOOLOGII PAN  W  WARSZAWIE
OGŁASZA
KONKURS  NA  STANOWISKO  NAUKOWE

 

Poszukujemy pracownika naukowego do Pracowni Owadów Społecznych i Myrmekofilnych w Muzeum i Instytucie Zoologii PAN  w Warszawie.

Wymagania stawiane kandydatowi:

 1. Stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora nauk biologicznych lub pokrewnych.
 2. Udokumentowany, znaczący dorobek naukowy z dziedziny myrmekologii w postaci publikacji w czasopismach z listy JCR
 3. Udokumentowane sukcesy w pozyskiwaniu finansowania projektów badawczych ze źródeł zewnętrznych.
 4. Predyspozycje do pracy naukowej, wiedzę i doświadczenie w zakresie badań nad ekoetologią mrówek (z elementami systematyki).
 5. Ogólne zorientowanie w grupach taksonomicznych entomofauny (zwłaszcza w zakresie makrofauny glebowej i epigeicznej).
 6. Ugruntowana współpraca międzynarodowa.
 7. Doświadczenie w pracy zespołowej.
 8. Doskonała znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie.

Wymagane dokumenty:

 1. Kwestionariusz osobowy.
 2. Podanie o zatrudnienie w MiIZ PAN.
 3. Z dopiskiem:

“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu rekrutacyjnym przez Muzeum I Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Warszawie przy ul. Wilczej 64 dla potrzeb rekrutacji (administrator danych), zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych (art.6 ust.1 lit. a ) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz.1000).”

 1. Wykaz publikacji w czasopismach z listy JCR (i ewentualnie innych, uznanych przez kandydata za ważne).
 2. Kopie dyplomu wyższej uczelni.
 3. Kopie dyplomów nadania stopni naukowych doktora habilitowanego lub tytułu profesora
 4. Inne dokumenty uznane za kandydata za ważne.
 5. Nazwiska i adresy osoby/osób mogącej udzielić kandydatowi referencji.

 

Dokumenty -  z dopiskiem na zaklejonej kopercie „Konkurs na stanowisko naukowe MiIZ PAN”  - należy składać do dnia 21 września 2020 r. do godz. 15:00 w Sekretariacie MiIZ PAN (ul. Wilcza 64, 00-679 Warszawa) lub przysyłać e-mailem na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSUnastąpi do dnia 28 września 2020 r.

Subcategories