Unia Europejska

foto Piotr Ślipiński

Pobierz pdf: TUTAJ

Pobierz pdf: TUTAJ

Pobierz pdf: TUTAJ

Dyrektor Muzeum i Instytutu Zoologii PAN  ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta


Poszukujemy pracownika naukowego do Pracowni Systematyki, Zoogeografii i Ekologii Bezkręgowców w Muzeum i Instytucie Zoologii PAN w Warszawie.
Wymagania stawiane kandydatowi:

1.    Stopień doktora nauk biologicznych;
2.    Udokumentowany, znaczący dorobek naukowy w postaci publikacji w czasopismach z tzw. listy filadelfijskiej;
3.    Udokumentowane sukcesy w pozyskiwaniu finansowania projektów badawczych ze źródeł zewnętrznych;
4.    Udokumentowana, aktywna współpraca zagraniczna;
5.    Bardzo dobra znajomość języka angielskiego;
6.    Zdolność do prowadzenia badań w terenie;
7.    Doświadczenie w prowadzeniu badań z zakresu taksonomii i ekologii bezkręgowców;
8.    Udokumentowane doświadczenie w przeprowadzaniu analiz filogenetycznych opartych na danych morfologicznych;
9.    Podstawowa znajomość technik molekularnych (przygotowywanie materiału biologicznego do analiz, znajomość platformy BOLD);
10.    Wysoka motywacja do pracy i rozwoju naukowego poparta udziałem w konferencjach i sympozjach (zwłaszcza międzynarodowych).

Wymagane dokumenty:

Kandydaci zobowiązani są do dostarczenia następujących dokumentów:

1.    Kwestionariusz osobowy;
2.    Curriculum vitae (z dopiskiem "Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/96/WE (Dz.Urz.UE L 119 z 4.05.2016), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w aplikacji rekrutacyjnej na potrzeby związane z realizacją procesu rekrutacyjnego”);
3.    Podanie o zatrudnienie w MiIZ PAN;
4.    Wykaz publikacji oraz komunikatów konferencyjnych;
5.    Kopia dyplomu nadania stopnia naukowego doktora;
6.    Nazwiska i adresy e-mailowe dwóch osób mogących udzielić referencji kandydatowi lub dwa listy z referencjami;
7.    Inne dokumenty uznane przez Kandydata za ważne.

Komisja rekrutacyjna zastrzega sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

Dodatkowe informacje:

Dokumenty - z dopiskiem „Konkurs na stanowisko adiunkta w Pracowni Systematyki, Zoogeografii i Ekologii Bezkręgowców MiIZ PAN” - należy przysyłać e-mailem na adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., do dnia 11 grudnia  2019 r. Dokumenty dostarczone po tym terminie nie będą brały udziału w procedurze konkursowej.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU – nastąpi do dnia 17 grudnia 2019 r.

Subcategories

Search

Ads

Tender

Institutions