Unia Europejska

foto Piotr Ślipiński

Competition for a research position

 

A postdoctoral researcher/ research assistant position is now open in a research group led by Dr Małgorzata Pilot at the Museum and Institute of Zoology of the Polish Academy of Sciences. The research group is focused on mammalian evolutionary genomics, and this position will be focused on canid genomics. Specific topics to be studied include the evolutionary history of Eurasian Canis species, causes and consequences of admixture among Canis species and subspecies, and the evolution of behavioural traits in the genus Canis.

The position is available for 2 years and 4 months, from April 2021 until July 2023. The position may be extended for a longer period, depending on research funding availability. The research group is based at the Research Station of the Museum and Institute of Zoology (MIZ), Polish Academy of Sciences in Gdańsk, and maintains strong links with the main research facilities of the MIZ in Warsaw.

Work description

This position will involve the analysis of genomic data and preparation of manuscripts for publication, participation in the supervision of PhD students, and contribution to administrative tasks associated with research projects. Depending on the selected candidate’s experience, the position may also involve laboratory work. The position will require learning and development of new methods of data analysis, and therefore strong motivation and willingness to learn is essential. The successful applicant will be expected to contribute to grant applications submitted by the group, and will be encouraged to apply for independent funding available for early career researchers. The postdoctoral researcher will thus have the opportunity to propose and explore new research questions within the general remit of the research group.

Requirements

The position requires expertise in evolutionary genomics and/or bioinformatics, and the candidate must either hold a PhD degree in a relevant area or hold a MSc degree and be able to demonstrate research independence. The ideal candidate should have the following skills:

 1. good knowledge of Linux/Unix environment;
 2. experience with processing DNA sequence data;
 3. experience with population genetic data analysis;
 4. ability to work independently and to communicate with a multi-disciplinary team;
 5. good scientific writing skills, evidenced by a first authorship of at least one research paper (which will be evaluated in the selection process);
 6. excellent spoken and written English.

Desirable skills include:

 1. experience with the analysis of NGS data, including whole-genome sequence data;
 2. proficiency with at least one scripting language (e.g. Python, Perl, Unix Shell scripts);
 3. experience with laboratory methods used in experimental population genetics and genomics;
 4. experience with sample processing for NGS.

Research environment

The research at the MIZ is focused on a broad range of themes in animal biology, including systematics, biogeography, evolutionary biology, ecology and population genetics. Małgorzata Pilot’s research group is part of the Laboratory of the Molecular and Biometric Techniques led by Prof. Wieslaw Bogdanowicz, grouping researchers focused on population genetics, phylogeography and evolutionary genomics of a broad range of animal taxa. MIZ laboratories contain modern equipment for genomic analyses, including Pacific Biosciences RSII long-read sequencer and Illumina MiSeq System. The state-of-the-art ancient DNA laboratory carries out work on mammalian palaeogenetics. The Museum’s zoological collection is among the largest and most valuable in Europe. 

Employment conditions

Employment period: 28 months, subject to a 3-month probation period. Start date: 12 April 2021 or as soon as possible after that date. The salary is funded by the Polish National Agency for Academic Exchange (NAWA).

Documents required in the application

 1. Copy of a PhD certificate
 2. Curriculum vitae including the publication list, with the following statement provided at the end and signed:

“I agree to the processing of personal data provided in this document for realising the recruitment process pursuant to the Personal Data Protection Act of 10 May 2018 (Journal of Laws 2018, item 1000) and in agreement with Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation). I also consent to the processing of my personal data by the Museum and Institute of Zoology of the Polish Academy of Sciences for the purposes of any future recruitment processes.”

Applications that do not include this statement won’t be considered.

 1. Motivation letter (maximum one A4 page)
 2. A copy of one research paper to be evaluated in the recruitment process
 3. Contact details of two persons who can be contacted for references.

These documents should be sent to Małgorzata Pilot This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. no later than 1 April 2021. The title of the message should be “Application for a postdoctoral position in canid genomics”. Informal inquiries can also be addressed to Małgorzata Pilot.

The interviews of shortlisted candidates will take place between 5 and 6 of April via Skype. The candidate selection is expected to be completed by 8 April 2021.

Konkurs na stanowisko naukowe

Poszukujemy pracownika naukowego na stanowisko adiunkta lub asystenta (zależnie od kwalifikacji) w grupie badawczej Dr Małgorzaty Pilot w Muzeum i Instytucie Zoologii PAN. Grupa ta zajmuje się genomiką ewolucyjną ssaków, a ogłaszane stanowisko dotyczy pracy nad genomiką psowatych. Tematyka badawcza obejmuje między innymi: historię ewolucyjną eurazjatyckich gatunków z rodzaju Canis, przyczyny i skutki hybrydyzacji między przedstawicielami rodzaju Canis oraz ewolucję cech behawioralnych u Canis spp.

Okres zatrudnienia na tym stanowisku to 2 lata i 4 miesiace, od kwietnia 2021 r. do lipca 2023 r. Okres zatrudnienia może zostać przedłużony w przypadku zdobycia przez grupę funduszy umożliwiających zatrudnienie pracowników. Siedzibą grupy jest Stacja Ornitologiczna Muzeum i Instytutu Zoologii PAN w Gdańsku. Grupa utrzymuje silny związek z główną siedzibą MIZ PAN w Warszawie.

Opis zadań i obowiązków

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie prowadzić analizy danych genetycznych i przygotowywać artykuły do publikacji, a także będzie uczestniczyć w opiece nad doktorantami i wykonywać zadania administracyjne związane z realizacją projektów badawczych. Zaleznie od doświadczenia wybranego kandydata, zadania mogą również obejmować pracę laboratoryjną. Praca na tym stanowisku będzie wymagała poznawania i opracowywania nowych metod analizy danych, dlatego konieczna jest silna motywacja do rozwoju naukowego. Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie uczestniczyła w przygotowywaniu wniosków grantowych składanych przez grupę i otrzyma wsparcie w pracy nad własnymi wnioskami o granty i stypendia dla naukowców na wczesnych etapach kariery. Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie zatem miała możliwość rozwijania nowych kierunków badań w obrębie tematyki badawczej grupy.

Wymagania

Wymagane jest doświadczenie w badaniach z dziedziny genomiki ewolucyjnej i/lub bioinformatyki. Kandydaci na to stanowisko powinni posiadać stopień doktora w dziedzinie odpowiadającej tematyce badań, lub posiadać tytuł magistra i wykazać zdolność do niezależnej pracy badawczej. Idealny kandydat powinien spełniać następujące wymagania:

 1. Dobra znajomość środowiska Linux/Unix;
 2. Doświadczenie w analizach sekwencji DNA;
 3. Doświadczenie w analizach populacyjno-genetycznych;
 4. Zdolność do samodzielnej pracy i do współpracy z multidyscyplinarym zespołem;
 5. Umiejętność samodzielnego przygotowywania artykułów naukowych,

udokumentowana przez opublikowanie jako pierwszy autor co najmniej jednego artykułu opisującego wyniki badań naukowych (który zostanie oceniony w trakcie procesu rekrutacji);

 1. Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.

Dodatkowe mile widziane umiejętności:

 1. Doświadczenie w analizie danych z NGS, w tym w analizie całych genomów;
 2. Znajomość co najmniej jednego języka programowania (np. Python, Perl, Unix Shell scripts);
 3. Doświadczenie w metodach pracy laboratoryjnej w eksperymentalnej genetyce i

genomice populacji;

 1. Doświadczenie w pracy laboratoryjnej związanej z sekwencjonowaniem nowej

generacji (NGS);

Badania naukowe w MIZ PAN

Badania w MIZ obejmują szerokie sprektum zagadnień z dziedziny zoologii, w tym systematykę, biogeografię, biologię ewolucyjną, ekologię i genetykę populacji. Grupa Małgorzaty Pilot należy do Pracowni Technik Molekularnych i Biometrycznych kierowanej przez Profesora Wiesława Bogdanowicza, która grupuje naukowców zajmujących się genetyką populacji, filogeografią i genomiką ewolucyjną szerokiego spektrum gatunków zwierząt. Laboratoria MIZ są wyposażone w nowoczesny sprzęt do sekwencjonowania nowej generacji, w tym sekwenatory Pacific Biosciences RSII Illumina MiSeq System. W nowoczesnym laboratorium antycznego DNA prowadzone są prace nad paleogenetyką ssaków. Kolekcja zoologiczna Muzeum jest jedną z największych i najcenniejszych w Europie.

Warunki zatrudnienia

Okres zatrudnienia: 28 miesięcy, z 3-mięsiecznym okresem próbnym. Termin rozpoczęcia pracy: 12 kwietnia 2021 lub jak najszybciej po tym terminie. Pensja jest fundowana przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA).

Dokumenty wymagane we wniosku

 1. Kopia dyplomu doktorskiego

Curriculum vitae wraz z listą publikacji oraz z dołączonym na końcu podpisanym

oświadczeniem:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Muzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Wyrażam również zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Muzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk również na potrzeby przyszłych rekrutacji”.

Aplikacje, które nie zawierają tego oświadczenia, nie będą rozpatrywane.

 1. List motywacyjny w języku angielskim (nie więcej niż jedna strona A4);
 2. Kopia jednej publikacji do oceny w procesie rekrutacji;
 3. Dane kontaktowe do dwóch osób, które można poprosić o opinie o kandydacie.

Dokumenty te powinny zostać wysłane do Małgorzaty Pilot This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. nie później niż 1 kwietnia 2021 r. w wiadomości zatytułowanej “Application for a postdoctoral position in canid genomics”. Pytania dotyczące tego stanowiska mogą być kierowane do Małgorzaty Pilot.

Rozmowy kwalifikacyjne wybranych kandydatów odbędą się między 5 a 6 kwietnia przez Skype. Konkurs zostanie rozstrzygnięty najpóźniej 8 kwietnia 2021.

Dyrekcja Muzeum i Instytut Zoologii PAN (www.miiz.waw.pl)

 poszukuje pracownika do Działu Kadr na stanowisko:

Referent ds. płac

Rekrutacja trwa do dnia 20 lutego 2021

Zakres obowiązków

 1. Sporządzanie list płac, stypendiów oraz innych świadczeń, niezbędnych rejestrów.
 2. Odprowadzanie składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych.
 3. Rozliczanie umów o dzieło i umów zlecenie.
 4. Sporządzanie deklaracji do ZUS, Urzędu Skarbowego, GUS.
 5. Ewidencja zwolnień lekarskich.
 6. Wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i zarobkach.
 7. Udzielanie pracownikom informacji z zakresu ubezpieczeń społecznych.
 8. Prowadzenie spraw związanych z wykorzystaniem środków z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Wymagania

 • Wykształcenie min. średnie
 • 2 lata doświadczenia na zbliżonym stanowisku
 • Biegła znajomość pracy na komputerze (MS Office)
 • Umiejętność obsługi urządzeń biurowych
 • Mile widziana znajomość j. angielskiego
 • Mile widziana znajomość programu Kadry i Płace Sage Symfonia
 • Mile widziana znajomość obsługi programu Płatnik,
 • Uczciwość, sumienność, wysoka kultura osobista
 • Chęć uczenia się i otwartość na zmiany
 • Dobra organizacja pracy własnej

Oferujemy:

Stabilne zatrudnienie na umowę o pracę  w wymiarze pełnego etatu

Pakiet prywatnej opieki medycznej

Pakiet socjalny

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Oferty (CV) wraz z informacjami o zakończonych kursach i szkoleniach a także spodziewanym wynagrodzeniem należy składać drogą elektroniczną na adres e-mail: rekrutacja @miiz.waw.pl. Instytut oczekuje na oferty do dnia 20 lutego 2021

Wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do MIIZ PAN z siedzibą w Warszawie przy ul. Wilcza 64 (Pracodawca, Administrator danych), zgadzasz się na przetwarzanie przez Pracodawcę/Administratora danych Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

Do CV należy dołączyć klauzulę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji i zostałam/em poinformowany, o tym, że zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk ul. Wilcza 64, Warszawa 00-679;
 2. Administrator przetwarzać będzie dane osobowe w celu realizacji procesu rekrutacji, jednak nie dłużej niż przez 12 miesięcy.
 3. Ma Pani /Pan prawo dostępu do swoich danych oraz do ich poprawiania lub wnioskowanie o ich usunięcie.
 4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji.
 5. Jeżeli jest Pan/Pani zainteresowany/a pozostawieniem swoich danych do celów przyszłych rekrutacji prosimy o wyrażenie osobnej zgody w tym celu.
 6. Kontakt z Inspektorem ochrony danych This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;
 7. Administrator danych nie planuje udostępnienia danych z wyłączeniem sytuacji udzielenia przez Panią/Pana zgody w treści określonej poniżej.

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przekazanych danych osobowych do celów rekrutacji przez Administratora Danych Osobowych”

………………………………………………

Brak powyższej klauzuli spowoduje, iż nie będą Państwo mogli wziąć udziału w procesie rekrutacyjnym. 

.

Director of the Museum and Institute of Zoology of the Polish Academy of Sciences announces a competition for a postdoctoral position

 

A postdoctoral research assistant position is available at the research group led by Dr hab. Andre E. Moura at the Museum and Institute of Zoology of the Polish Academy of Sciences. The research group is focused on cetacean ecology and evolution, and this position will be part of the NCN funded project titled ”Analysis of micro-evolutionary changes in a host genome in response to multiple viral infections in wild animals”. The project will involve genomic analyses of dolphins in relation to pathogenic infection. The successful candidate will also have the opportunity to participate in other research projects of the group, and will be encouraged to apply for further funding.

The position is available for 2 years and 2 months, and includes a three month probation period. The expected start date is early March 2021, or sooner if the successful candidate is available. The research group is based at the Research Station of the Museum and Institute of Zoology (MIZ), Polish Academy of Sciences in Gdańsk – Górki Wschodnie, and maintains strong links with the main research facilities of the MIZ in Warsaw. Therefore, research visits at the main MIZ facilities in Warsaw may be required as part of the job duties. The Research Station also hosts groups working on canid genomics and avian immunogenetics.

Work description

This position will involve carrying out research work as agreed with the group leader. This may involve all the stages of research, including sample collection, laboratory work, data analysis, and preparation of manuscripts for publication, as well as participation in the supervision of PhD students as a second supervisor and contribution to administrative tasks associated with the project. The work will require learning and development of new laboratory procedures and new methods of data analysis, and therefore strong self-motivation and willingness to learn is essential. The successful applicant will be expected to contribute to grant applications submitted by the group, and will be encouraged to apply for independent funding available for early career researchers. The postdoctoral researcher will thus have the opportunity to propose and explore new research questions within the general remit of the research group.

Requirements

The post-doctoral assistant will have expertise in evolutionary biology, population ecology or bioinformatics. Candidates can have a background (BSc or MSc degree) in biology, zoology, bioinformatics, computer science, or related fields, and a PhD degree (awarded or to be awarded soon) in a relevant area. The PhD degree should have been awarded no earlier than 7 years before the start of employment. Preferably, the candidate must be eligible to work in Poland at the time of appointment. The following essential skills are required:

 1. Experience with preparation of biological samples for molecular biology analyses
 2. Good knowledge of evolutionary theory and/or population genetic theory
 3. Knowledge of command line environments (e.g. Linux, DOS, R);
 4. Experience with custom scripts for biological analyses (e.g. Perl, Python, Shell, R scripts);
 5. Good organisational skills;
 6. Experience with large databases;
 7. Ability to work independently and to communicate with a multi-disciplinary team;

Desirable skills include:

 1. Experience with analysing whole-genome datasets, aligning to reference genomes, SNP detection;
 2. Experience with software for evolutionary genomic analyses;
 3. Experience with online genomic databases;
 4. Good understanding of natural selection theory;
 5. Good understanding of mammalian immune system;
 6. Experience of working in an international team.

Research environment

The research at the MIZ is focused on a broad range of themes in animal biology, including systematics, biogeography, evolutionary biology, ecology and population genetics. Andre Moura’s research group is part of the Laboratory of the Molecular and Biometric Techniques led by Prof. Wieslaw Bogdanowicz, grouping researchers focused on population genetics, phylogeography and evolutionary genomics of a broad range of animal taxa. MIZ laboratories contain modern equipment for genomic analyses, including Pacific Biosciences RSII long-read sequencer and Illumina MiSeq System. The state-of-the-art ancient DNA laboratory carries out work on mammalian palaeogenetics. The Museum’s zoological collection is among the largest and most valuable in Europe.

Employment conditions

Employment period: 26 months, subject to a 3-month probation period. Start date: 1st March 2021, or soon after appointment. The salary is funded by the Polish National Science Centre (NCN).

Documents required in the application

 1. Copy of a PhD certificate
 2. Curriculum vitae including the publication list, with the following statement provided at the end and signed:

 

“I give my consent to the processing of personal data provided in my application documents by the Museum and Institute of Zoology PAS for the purpose of the recruitment process, pursuant to the Personal Data Protection Act of 10 May 2018 (Journal of Laws 2018, item 1000) and in agreement with Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data

Protection Regulation; L 119 from 04.05.2016)”.

Applications that do not include this statement won't be considered.

 1. Motivation letter (maximum one page)
 2. A copy of one research paper to be evaluated in the recruitment process
 3. Contact details of two persons who can be contacted for

These documents should be sent to Andre Moura This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. no later than 29.01. 2021. The title of the message should be “Application for a postdoctoral position in dolphin genomics”. Informal inquiries can also be addressed to Andre Moura.

The interviews of shortlisted candidates will take place in early February at the Research Station of the Museum and Institute of Zoology PAS in Gdańsk-Górki Wschodnie. A Skype interview can be arranged.

The contest will be adjudicated no later than 20.02.2021

Subcategories