Unia Europejska

foto Piotr Ślipiński

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU

NA STANOWISKO ADIUNKTA

 

Został rozstrzygnięty konkurs na stanowisko Adiunkta typu post-doc w dziedzinie genomiki ewolucyjnej, w Pracowni Badań Molekularnych i Biometrycznych MiIZ PAN.

Komisja Konkursowa Protokołem oraz Uchwałą z dnia 05 sierpnia 2019 r., jednogłośnie zarekomendowała zatrudnienie na stanowisku Adiunkta Panią Dr Karolinę Doan.

Dyrektor Muzeum i Instytutu Zoologii Polskiej Akademii Nauk w/w rekomendację zaaprobował i zatwierdził.

Warszawa, 29 sierpnia 2019 r.

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU 

NA STANOWISKO  PROFESORA MiIZ

 

W dniu 29 sierpnia 2019 r. został rozstrzygnięty konkurs na stanowisko Profesora MiIZ w Pracownia Systematyki Zoogeografii i Ekologii Bezkręgowców.

Komisja konkursowa Protokołem  oraz Uchwałą z dnia 09 sierpnia 2019 r. jednogłośnie  zarekomendowała  zatrudnienie na stanowisku Profesora MiIZ Panią Dr hab. Marię Sterzyńską.

Dyrektor Muzeum i Instytutu Zoologii PAN w/w rekomendację zaaprobował i zatwierdził.

Od kandydata oczekujemy:

 • Wykształcenia min. średniego.
 • Dobrej znajomości systemów z rodziny Windows.
 • Niezbędnej wiedzy o sieciach TCP/IP.
 • Podstawowej znajomości baz danych SQL oraz środowiska Active Directory.
 • Podstawowej znajomości pracy pod konsolą w systemach GNU/Linux.
 • Umiejętności serwisowania sprzętu komputerowego.
 • Znajomości j. angielskiego w stopniu pozwalającym na czytanie dokumentacji.
 • Mile widziana: znajomość zarządzania zaporami sieciowymi typu Fortinet, WatchGuard itp.

Do zadań będą należały m.in.:

 • Szeroko pojęta wewnętrzna pomoc informatyczna dla pracowników Instytutu.
 • Obsługa i monitorowanie serwerów oraz urządzeń sieciowych,
  w tym m.in.: nadzorowanie wykonania kopii zapasowych,
  zapewnienie działania usług oraz samej sieci LAN.
 • Bieżące prowadzenie dokumentacji technicznej, przeprowadzanie inwentaryzacji.
 • Administrowanie stronami internetowymi, domenami, usługami.
 • Serwisowanie sprzętu komputerowego (m.in. wymiana podzespołów, czyszczenie)
 • Obsługa baz danych, macierzy dyskowych oraz urządzeń typu NAS, UPS.

Oferujemy.:

 • Umowę o pracę,
 • Prywatne ubezpieczenie medyczne

WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Szczegółowe CV (z uwzględnieniem przebiegu dotychczasowego zatrudnienia);
2. List motywacyjny;
3. Informacje o osobach mogących udzielić referencji lub opinii o kandydacie mile widziane

 Aby wziąć udział w procesie rekrutacji prosimy o dopisanie do swojej aplikacji: Zostałem/am poinformowany o tym co następuje:Zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000), oraz artykułów 7 i 13 Rozporządzenia UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. - w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy że:1.Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Muzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk ul. Wilcza 64, Warszawa 00-679; 2.Administrator przetwarzać będzie dane osobowe w celu realizacji procesu rekrutacji, jednak nie dłużej niż przez 12 miesięcy.3.Ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych oraz do ich poprawiania lub wnioskowanie o ich usunięcie.4.Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji.5.Administrator danych nie planuje udostępnienia danych z wyłączeniem sytuacji udzielenia przez Pana/Panią zgody w treści określonej poniżej.6.Jeżeli jest Pan/Pani zainteresowany/a pozostawieniem swoich danych do celów przyszłych rekrutacji prosimy o wyrażenie osobnej zgody w tym celu.7.Kontakt z Inspektorem ochrony danych:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przekazanych danych osobowych do celów rekrutacji przez Administratora Danych Osobowych” Prosimy o podanie oczekiwań finansowych.

Dokumenty powinny zawierać dopisek: dotyczy konkursu na stanowisko informatyka

Wymagane dokumenty należy przesłać na adres:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. w terminie do  31.07.2019r.

Muzeum i Instytut Zoologii zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji
w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

DYREKTOR  MUZEUM  I  INSTYTUTU  ZOOLOGII PAN  W  WARSZAWIE

 OGŁASZA

KONKURS  NA  STANOWISKO

Profesora MiIZ PAN

Poszukujemy doświadczonego pracownika naukowego, kandydata na stanowisko Profesora MiIZ PAN, w Pracowni Systematyki, Zoogeografii i Ekologii Bezkręgowców w Muzeum i Instytucie Zoologii PAN, w Warszawie, w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych, dyscyplina nauki biologiczne.

Kandydat powinien posiadać duże doświadczenie w zakresie badań stosowanych w ekologii bezkręgowców zdolności organizacyjne oraz umiejętności kierowania zespołem badawczym i współpracy w zespołach międzynarodowych.

Wymagania stawiane Kandydatowi:

 1. Stopień doktora habilitowanego nauk biologicznych lub przyrodniczych
 2. Predyspozycje do pracy naukowej, wiedzę i doświadczenie w zakresie badań nad ekologią organizmów bezkręgowych.
 3. Doświadczenie w pracy nad ekologią i taksonomią wybranego taksonu;
 4. Umiejętność modelowania wielowymiarowego i znajomość programów statystycznych stosowanych w ekologii.
 5. Udokumentowany, znaczący i stale pomnażany dorobek naukowy w zakresie ekologii bezkręgowców w postaci publikacji w czasopismach z listy JCR.
 6. Udokumentowane sukcesy w zdobywaniu grantów badawczych, finansowanych ze źródeł zewnętrznych.
 7. Biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.

Wymagane dokumenty:

Kandydaci zobowiązani są do dostarczenia następujących dokumentów:

 • Kwestionariusz osobowy
 • Curriculum vitae (z dopiskiem "Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/96/WE (Dz.Urz.UE L 119 z 4.05.2016), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w aplikacji rekrutacyjnej na potrzeby związane z realizacją procesu rekrutacyjnego”);
 • Podanie o zatrudnienie w MiIZ PAN
 • Wykaz publikacji i opis dorobku naukowego
 • Kopia dyplomu nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego
 • List motywacyjny
 • List polecający (opcjonalnie)
 • Nazwiska i adresy e-mailowe dwóch osób mogących udzielić referencji kandydatowi lub dwa listy z referencjami
 • Inne dokumenty uznane przez Kandydata za ważne

Komisja rekrutacyjna zastrzega sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami, w celu przeprowadzenia rozmowy.

Dodatkowe informacje:

Dokumenty - z dopiskiem „Konkurs na stanowisko profesora MiIZ PAN” - należy przysyłać e-mailem na adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., do dnia 5 sierpnia 2019 r.     

Dokumenty dostarczone po 5 sierpnia  2019 r. nie będą brały udziału w procedurze konkursowej

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU – nastąpi do dnia 19 sierpnia 2019 r.

Subcategories