Unia Europejska

foto Piotr Ślipiński

Muzeum i Instytut Zoologii PAN zatrudni pracownika technicznego na stanowisku biolog. Pracownik dołączy do zespołu badawczego finansowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej, pracującego nad projektem pt. “Rola hybrydyzacji w odpowiedzi ewolucyjnej na zmiany środowiskowe: Ustanowienie rodzaju Canis jako idealnego modelu”. Kierownikiem zespołu jest dr hab. Małgorzata Pilot.

Miejsce pracy: Stacja Ornitologiczna MiIZ PAN, Gdańsk – Górki Wschodnie

Rodzaj zatrudnienia: umowa-zlecenie

Okres zatrudnienia: od 1 kwietnia 2023 r. (lub jak najszybciej po tym terminie) do 31 lipca 2023 r.

Wynagrodzenie: 6000 PLN miesięcznie brutto brutto (tzn. przed odliczeniem składek na ubezpieczenie i podatków obowiązujących zarówno pracodawcę, jak i pracownika)

Zakres obowiązków:

 • opieka nad archiwum tkanek i DNA oraz aktualizacja związanych z nimi baz danych

 • opieka nad laboratorium i podstawowe prace laboratoryjne (izolacja DNA, pomiar stężenia DNA, elektroforeza)

 • pomoc w organizacji i archiwizacji danych powstałych w wyniku realizacji projektu

 • pomoc techniczna w przygotowaniu publikacji (np. przygotowanie rycin i tabel)

 • pomoc w pracach administracyjnych związanych z realizacją projektu badawczego (np. wprowadzanie danych do raportów)

 • inne zadania uzgodnione z kierownikiem projektu

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe (licencjat) przyrodnicze (biologia, biotechnologia, chemia, nauki rolnicze, nauki weterynaryjne, inne pokrewne dyscypliny)

 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym

 • doświadczenie w pracy w laboratorium (niekoniecznie laboratorium genetycznym)

 • umiejętność pracy w zespole i dobra organizacja pracy

Osoby zainteresowane praca na tym stanowisku prosimy o wysłanie na adres kierownika projektu (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) następujących dokumentów:

- CV z dopiskiem: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV przez Muzeum I Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Warszawie przy ul. Wilczej 64 dla potrzeb rekrutacji (administrator danych) zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”.

- krótki list motywacyjny (maksymalnie 250 słów)

- kopia dyplomu ukończenia studiów

Termin składania wniosków: 27 marca godz. 10:00

Wybór pracownika na to stanowisko zostanie dokonany w oparciu o przesłane dokumenty oraz rozmowę kwalifikacyjną, która odbędzie się w tygodniu 27-31 marca.

Tytuł projektu/Project title

Filogeneza i biogeografia biedronek z rodzaju Rhyzobius - badania na podstawie analizy danych molekularnych, morfologicznych oraz kopalnych.

Phylogeny and biogeography of the ladybird beetle genus Rhyzobius - an integrative approach based on molecular, morphological and fossil data analysis.

PhD position (1 position) in the Museum and Institute of Zoology, Polish Academy of Sciences (Warsaw, Poland)

We are looking for a highly motivated PhD student to participate in the project: “Phylogeny and biogeography of the ladybird beetle genus Rhyzobius - an integrative approach based on molecular, morphological and fossil data analysis”. The project will be carried out at the Museum and Institute of Zoology, Polish Academy of Sciences in Warsaw (Poland) under the supervision of dr hab. Karol Szawaryn. The project is financed by the Polish National Science Centre, which ensures a PhD student with a monthly tax-free research stipend of 5000 PLN for three years. Project can be prolonged for the fourth year with a stipend of 3654 PLN gross funded by a Doctoral School fellowship.

Project description: Ladybird beetles (Coccinellidae) are common and well-known insects, however, their classification is very challenging. Despite of many recent efforts based on both molecular and morphological dataset, only a moderate improvement has been made. Only the higher classification was proposed but phylogeny of numerous tribes is still unresolved. Only integrative approaches utilizing molecular, morphological and fossil data can help to propose a sound hypothesis about the evolution of ladybird beetles. One of the taxonomically most complex groups, and without any phylogenetic hypothesis is the tribe Coccidulini, which in some studies are recovered as basal part of the Coccinellidae evolutionary tree, in others constitute a crown group. Coccidulini are distributed worldwide but their greatest diversity is in southern hemisphere including Neotropics, southern Africa and Australia. The largest and most widely distributed Coccidulini genus is Rhyzobius, which was taxonomically revised in 2010, however, the revision questioned its monophyly. The proposed project aims to reconstruct molecular phylogeny of the genus Rhyzobius with broad representation of other taxa of Coccidulini from the whole distribution range based on 5-8 molecular markers. The second part will be construction of the morphological matrix. The advantage of studying evolution of Rhyzobius is that we also have a fossil record which is preserved in Eocene ambers from Oise in France and Baltic amber. So the third source of the information will be investigation of fossil data. The final results will be obtained based on integration of all these sources of information to propose a sound hypothesis about phylogeny which will enable the study evolutionary trends and biogeography of the genus Rhyzobius and in some extend the tribe Coccidulini.

Requirements: Successful candidates should have a Master’s degree in Biology. The candidate should have an experience in the molecular lab work, basic experience in bioinformatics including analysis of molecular data for phylogenetic purposes, and an experience with classic insect morphological analyses. Experience in working with beetles and interest in working with fossil specimens will be an advantage. The candidate should have very good communication skills in English, perseverance, commitment, and the ability to work in a team.

Work description: Successful candidate will be performing laboratory work (i.e. DNA extractions, PCRs), process and prepare raw sequences for the phylogenetic analyses, performance of phylogenetic analyses in various programs (e.g. IQ-Tree, MrBayes), perform morphological revisions and descriptions at generic/species level, analyze fossil specimens from various amber sources and integrate them with morphological matrix of modern taxa, and use them for calibration of the molecular trees. The PhD student will be guided by members of our team (Wioletta Tomaszewska, Adam Ślipiński) and encouraged to develop her/his own ideas.

Application: The candidates are asked to contact by email prof. Karol Szawaryn (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) attaching the following documents (with the email subject “Application for a PhD position”):

1) a cover letter describing the motivation and research experience (max. 1 page);

2) CV including the list of publications, with the following statement provided at the end:

I give my consent to the processing of personal data provided in my application documents by the Museum and Institute of Zoology PAS for the purpose of the recruitment process, pursuant to the Personal Data Protection Act of 10 May 2018 (Journal of Laws 2018, item 1000) and in agreement with Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation; L 119 from 04.05.2016)”

3) copy of the MSc certificate;

4) opinion or an email contact of at least one supervisor/researcher holding a PhD degree;

5) filled form to the BioPlanet Doctoral school, which can be downloaded here: https://szkoladoktorska-bioplanet.pl/en/downloadable-forms/

The deadline for submitting the application is 31.01.2023.

The candidates will be assessed based on the information in the submitted documents. Recruitment is carried out in accordance with the Regulations on awarding funding for research tasks funded by the National Science Centre as regards research projects, set out in the Annex to NCN Council Resolution No 90/2019 of 12 September 2019.

1) In the first step documents sent by the Applicants will be assessed by the panel.

2) Candidates that passed the first assessment will be contacted by e-mail to define a date for an online interview.

3) Successful candidate will conduct her/his studies in the BioPlanet Doctoral School https://szkoladoktorska-bioplanet.pl/en/home/.

Results will be announced 16.02.2023.

Ideally position will start in late February/March 2023 (negotiable).

Słowa kluczowe: ekologia ptaków, monitoring, badania populacji, modelowanie 

W związku z rozwojem Pracowni Badań Ornitologicznych Muzeum i Instytutu Zoologii Polskiej Akademii Nauk poszukujemy pracownika naukowego na stanowisko Asystenta 

Opis zadań: 

Praca z danymi o występowaniu i liczebności ptaków zbieranymi w ramach Monitoringu Ptaków Polski, w szczególności z danymi z Monitoringu Pospolitych Ptaków Lęgowych. Praca polega na modelowaniu zmian liczebności i rozpowszechnienia oraz wizualizacji danych w środowisku R, a następnie na tworzeniu raportów i publikacji naukowych. Pracownik będzie również współpracował z naukowcami z innych krajów europejskich w ramach sieci Pan European Common Bird Monitoring Scheme (PECBMS), przygotowywał dane do europejskich wskaźników liczebności ptaków i uczestniczył w przygotowaniach publikacji naukowych we współpracy z PECBMS. 

Wymagania stawiane kandydatowi: 

 1. Wykształcenie wyższe, dyplom w dziedzinie nauk biologicznych;
 1. Predyspozycje do pracy naukowej, wiedza i doświadczenie w terenowych badaniach ekologicznych;
 1. Udokumentowany dorobek naukowy, w tym publikacje w czasopismach w listy filadelfijskiej ;
 1. Udokumentowane sukcesy w pozyskiwaniu finansowania projektów ze źródeł zewnętrznych i doświadczenie w kierowaniu projektami badawczymi;
 1. Dobra znajomość metod statystycznych, w szczególności aplikowanych w

środowisku R;

 1. Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
 1. Umiejętność prowadzenia dokumentacji wyników badań, opracowywania i prezentacji wyników w środowiskach naukowych,
 1. Dobra organizacja pracy, umiejętność pracy w zespole, zaangażowanie, rzetelność i samodzielność w wykonywaniu obowiązków.

Oferujemy: 
· stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę, 
· możliwość realizacji projektów badawczych w oparciu o współpracę z ośrodkami w kraju i za granicą, 
· możliwość rozwoju zawodowego oraz podnoszenia kwalifikacji, 
· ciekawą pracę w środowisku opartym na współpracy i wzajemnym szacunku, 
Wymagane dokumenty: 

Kandydaci zobowiązani są do dostarczenia następujących dokumentów w języku polskim: 

 1. Podanie o zatrudnienie w MiIZ PAN;
 2. CV z dopiskiem: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV przez Muzeum I Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Warszawie przy ul. Wilczej 64 dla potrzeb rekrutacji (administrator danych) zgodnie z 

      Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

      2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

      osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

      95/46/WE (RODO)”.

 1. Wykaz publikacji i opis dorobku naukowego;
 2. Odpis dyplomu ukończenia studiów II stopnia;
 3. Nazwiska i adresy email min. dwóch osób mogących udzielić referencji kandydatowi;
 4. Inne dokumenty uznane przez kandydata za ważne;

Dodatkowe informacje: 

Dokumenty z dopiskiem „Konkurs na stanowisko asystenta w MiIZ PAN”  należy przysyłać do dnia 27 grudnia 2022 r. do godz. 15:00  e-mailem na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.,

ROZSTRZYGNIĘCIE  KONKURSU – nastąpi do dnia 28 grudnia 2022 r.

DYREKTOR MUZEUM I INSTYTUTU ZOOLOGII PAN W WARSZAWIE

OGŁASZA

KONKURS NA STANOWISKA NAUKOWE

Poszukujemy pracowników naukowych do nowo tworzonej Pracowni w Muzeum i Instytucie Zoologii PAN w Warszawie w skład której wchodzić będzie kilka grup badawczych

Wymagania stawiane kandydatom na stanowiska naukowe

Profesora MiIZ, Adiunkta

Słowa kluczowe: parazytologia, biologia molekularna, epidemiologia, proteomika, badania

serologiczne

 1. Stopień doktora habilitowanego nauk biologicznych lub pokrewnych, doktora nauk biologicznych lub pokrewnych ,

 2. Predyspozycje do pracy naukowej, wiedza i doświadczenie w prowadzeniu badań molekularnych, serologicznych oraz hodowli in vitro,

 3. Wiedza w temacie pasożytów wewnętrznych zwierząt,

 4. Predyspozycje do pracy ze zwierzętami laboratoryjnymi,

 5. Znajomość podstawowych technik parazytologicznych oraz proteomicznych, a także doświadczenie w pracy z materiałem pochodzącym od zwierząt wolnożyjących będzie dodatkowym atutem,

 6. Udokumentowane sukcesy w pozyskiwaniu finansowania projektów badawczych ze źródeł zewnętrznych/ doświadczenie w przygotowywaniu wniosków o realizację projektów badawczych/ doświadczenie w realizowaniu projektów badawczych,

 7. Udokumentowany dorobek naukowy w tym publikacje w czasopismach z listy JCR,

 8. Umiejętność prezentacji własnych dokonań naukowych oraz ugruntowana współpraca krajowa i międzynarodowa.

 9. Umiejętność pracy w zespole naukowym, zaangażowanie, rzetelność i samodzielność w wykonywaniu obowiązków

 10. Doskonała znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie.

Na stanowisko Asystenta

Słowa kluczowe: parazytologia, biologia molekularna, proteomika, badania

serologiczne

 1. Wykształcenie wyższe, dyplom w dziedzinie nauk biologicznych lub pokrewnych,

 2. Doświadczenie w pracy laboratoryjnej: techniki biologii molekularnej, techniki proteomiczne (bioinformatyczna analiza danych proteomicznych), testy serologiczne, prowadzenie hodowli komórkowych,

 3. Wiedza teoretyczna i doświadczenie w pracy z pasożytami wewnętrznymi zwierząt

 4. Predyspozycja do pracy ze zwierzętami laboratoryjnymi

 5. Udokumentowany dorobek naukowy, w tym publikacje w czasopismach z listy filadelfijskiej,

 6. Umiejętność prowadzenia dokumentacji wyników badań, opracowywania i prezentacji wyników w środowiskach naukowych,

 7. Znajomość baz NCBI i obsługa pakietu MS Office,

 8. Dobra organizacja pracy, umiejętność pracy w zespole, zaangażowanie, rzetelność i samodzielność w wykonywaniu obowiązków,

 9. Biegła znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie.

 

Wymagane dokumenty:

 1. Kwestionariusz osobowy.

 2. Podanie o zatrudnienie w MiIZ PAN.

 3. CV. Z dopiskiem:

Podstawa prawna przetwarzania: art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 ze zm.), art. 87 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 690 ze zm.), art. 6 ust. 1 lit. b, art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016)”.

 1. Wykaz publikacji w czasopismach z listy JCR z ostatnich pięciu lat (i ewentualnie innych, uznanych przez kandydata za ważne).

 2. Kopie dyplomów nadania stopni naukowych doktora, doktora habilitowanego, dyplom w dziedzinie nauk biologicznych lub pokrewnych,

 3. Inne dokumenty uznane przez kandydata za ważne.

Dokumenty – skany dokumentów z dopiskiem „Konkurs na stanowisko naukowe MiIZ PAN” należy przesłać do dnia 19 grudnia 2022 r. do godz. 15:00 e-mailem na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSUnastąpi do dnia 22 grudnia 2022 r.

Subcategories