Unia Europejska

foto Piotr Ślipiński

Ogłoszenie

o udzielanym zamówieniu z dziedziny nauki z dnia 15.10.2014 r.

numer ogłoszenia 1/2014

 

 

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) w związku z art. 30a ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, z późn. zm.).

 

 1.    Nazwa i adres Zamawiającego:

MUZEUM I INSTYTUT ZOOLOGII       

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

ul. Wilcza 64

00-679 Warszawa

tel.: 22 629 32 21

fax.: (0 22) 629 63 02

 

2. Strona internetowa Zamawiającego (Biuletyn Informacji Publicznej):

http://bip.miiz.waw.pl/

3. Rodzaj zamówienia: dostawy [X] usługi [  ]

4. Opis przedmiotu zamówienia/zakres zamówienia:

   Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników producenta Pacific Biosciences, które będą służyć do sekwencjonowania genomów nicieni w realizacji projektu badawczego: Opracowanie innowacyjnych metod szybkiej identyfikacji nicieni powodujących straty w gospodarce. Nr UDA-POIG.01.03.01-00-133/09 z dnia 15.09.2009 realizowanego w ramach Działania 1.3. Poddziałania 1.3.1 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, w podziale na zadania:

Zadanie nr 1: 1 op. SMRTbell Template Prep Kit 1.0 Pacific Biosciences, nr. kat. 100-259-100

Zadanie nr 2: 3 op. DNA Sequencing Reagent 2.0 Pacific Biosciences, nr. kat. 100-216-400

Zadanie nr 3: 2 op. SMRTCell 8Pac V3 (8 Cells) Pacific Biosciences, nr. kat. 100-171-800

Zadanie nr 4: 1 op. SMRTCell Oil Pacific Biosciences, nr. kat. 100-209-300

Zadanie nr 5: 1 op. Tube Septa Pacific Biosciences, nr. kat.  001-292-541

Zadanie nr 6: 1 op. Sequencing Plate Septa Pacific Biosciences,  nr. kat. 100-237-900

Zadanie nr 7: 1 op. MagBead Kit Pacific Biosciences, nr. kat. 100-133-600

 

Oryginał do pobrania: TUTAJ

Rozstrzygniecie dotyczące zapytania ofertowego 1/2012

Nr sprawy:                                                                 Data:

2/2016                                                                        Warszawa, dnia 05-12-2016

Informacja o sprzedaży środków trwałych majątkowych

zakwalifikowanych jako majątek zbędny Muzeum i Instytutu Zoologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

Muzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk z siedzibą przy ul. Wilczej 64, 00-679 Warszawa,  przeznaczył do sprzedaży następujące składniki majątku ruchomego:

Kocioł na paliwo stałe z podajnikiem – cena wywoławcza 1500,00 zł (tysiąc pięćset złotych)

- EKO-KWP25NS

- Firma ELEKTROMETR

______________________________________________________________________

  • Piec można oglądać od  dnia 06-12-2016 r. w dni robocze w godz. 09:00 do 14:00 w  siedzibie Stacji Badawczej w Łomna-Las ul. Wiśniowa, Palmiry wraz z pracownikiem administracyjnym lub technicznym, po uzgodnieniu telefonicznym 22 752-15-16 lub 22 357-30-01
  • Jednostki organizacyjne lub osoby zainteresowane nabyciem kotła mogą zgłaszać pisemne oferty cenowe w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta zakupu kotła na paliwo stałe z podajnikiem” w sekretariacie ,pok. 100, przy ul. Wilczej 64, 00-679 Warszawa do dnia 09-12-2016 r. do godz. 10:00
  • Oferta powinna zawierać: określenie Oferenta (nazwa lub imię i nazwisko), datę sporządzenia, określenie przedmiotu oferty, proponowaną cenę nabycia cyfrowo i słownie oraz podpis Oferenta.
  • Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09-12-2016 r. o godz. 10:15 w siedzibie Muzeum i Instytutu Zoologii Polskiej Akademii Nauk przy ul. Wilczej 64, 00-679 Warszawa.
  • Kocioł zostanie sprzedany temu oferentowi/oferentom, który zaoferuje najwyższą cenę, ale nie niższą , niż cena wywoławcza.
  • W przypadku złożenia dwóch lub więcej jednakowych ofert z najwyższą ceną zakupu, Oferenci zostaną poproszeni o złożenie ponownych ofert.
  • Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia powiadomienia o złożeniu najkorzystniejszej oferty zakupu.
  • Wpłaty można dokonać w kasie Działu  Księgowości Muzeum i Instytutu Zoologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie przy ul. Wilczej 64,00-679 Warszawa, pok. 106 lub na konto w banku BGK 24 1130 1017  0020 1465 5520 0001
  • Wydanie przedmiotu nabywcy następuje niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia w kasie lub po zaksięgowaniu wpłaty na ww. konto, a termin odbioru należy ustalić z pracownikami administracji pod nr tel. 22 752-15-16 lub 22 357-30-01,
  • Muzeum i Instytut Zoologii PAN w Warszawie zastrzega, iż nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte kotła.

 

 

Załącznik do pobrania tutaj:

Formularz Ofertowy

Subcategories