Unia Europejska

foto Piotr Ślipiński

miiz3obrazki

Poszukujemy pracownika terenowego do badań nad świstunkami leśnymi i mrówkami w Puszczy Białowieskiej.
Zatrudniona osoba będzie uczestniczyć w badaniach finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w ramach projektu SONATA, pt. „Kolonizacja gniazd ptaków przez mrówki: mutualizm, komensalizm czy przypadek?”
Prace terenowe w Białowieskim Parku Narodowym będą trwały od połowy kwietnia do połowy lipca 2019-2020 r. i będą głównie obejmowały:
- wyszukiwanie i kontrolowanie gniazd świstunek leśnych oraz pomiar piskląt,
- pomiary właściwości termicznych gniazd ptaków,
- wyszukiwanie oraz opis lokalizacji mrowisk na poletkach badawczych,
- w razie potrzeby, pomoc w laboratorium przy ekstrakcji bezkręgowców z gniazd świstunek.
Wymagania:
- doświadczenie w obserwowaniu ptaków oraz wyszukiwaniu gniazd,
- gotowość do codziennej pracy przez okres zatrudnienia (3 miesiące),
- dobra sprawność fizyczna oraz orientacja w terenie,
- entuzjazm oraz umiejętność pracy w zespole.
Możliwości:
- doświadczenie w badaniach ekologicznych z zastosowaniem nowoczesnych metod,
- praca w miłej atmosferze oraz w wyjątkowym miejscu; obserwacje prowadzone będą w jednym z ostatnich zachowanych fragmentów lasu nizinnego o charakterze pierwotnym, w ściśle chronionej części Białowieskiego PN, obiekcie z listy światowego dziedzictwa UNESCO,
- współudział w przygotowywaniu publikacji naukowych.
Typ umowy: umowa zlecenie.
Wynagrodzenie: 10 500 zł brutto za sezon (3 miesiące). Koszty zakwaterowania zostaną pokryte z funduszy projektu.
Termin nadsyłania zgłoszeń: 10 lutego 2019 r. Życiorys ze szczegółowym opisem doświadczenia w pracy terenowej oraz dane adresowe do dwóch osób, które będą mogły udzielić referencji o kandydacie prosimy przesyłać do dr Marty Maziarz z Muzeum i Instytutu Zoologii PAN, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.

Muzeum i Instytut Zoologii PAN poszukuje osoby do pracy na stanowisku:

Młodszy specjalista ds. Administracyjnych

Wymiar etatu 1/1

Miejsce pracy: Warszawa

Zakres obowiązków:

 • ewidencja i zarządzanie majątkiem
 • udział w inwentaryzacji majątku
 • bieżąca obsługa administracyjna Instytutu
 • przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań w zakresie zakupów i usług (także z dziedziny nauki)

Wymagania:

 • wykształcenie: min. średnie
 • doświadczenie zawodowe min. 1 rok na stanowisku ds. administracyjnych
 • doświadczenie z zakresu zamówień publicznych będzie dodatkowym atutem
 • znajomość zasad inwentaryzacji majątku (mile widziana obsługa systemu do ewidencji OPTIest)
 • komunikatywność
 • dokładność i skrupulatność
 • umiejętność pracy w zespole
 • odporność na stres

Oferujemy:

 • umowę o pracę
 • dobrą atmosferę w młodym i kreatywnym zespole

Kandydaci proszeni są o składanie następujących dokumentów:

 • CV (z uwzględnieniem przebiegu dotychczasowego zatrudnienia)
 • List motywacyjny wraz z oczekiwaniami finansowymi
 • Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy od IODO.          

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie dokumentów na adres:
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

lub listownie

Muzeum i Instytut Zoologii PAN
ul. Wilcza 64, 00-679 Warszawa

z dopiskiem: Konkurs – Młodszy Specjalista / Specjalista ds. Administracyjnych

w nieprzekraczalnym terminie do 15.11.2018 r.

Instytut zastrzega sobie prawo do kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami.

Muzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk poszukuje bioinformatyka do Pracowni Technik Molekularnych i Biometrycznych

 

Poszukujemy pracownika — bioinformatyka do Pracowni Technik Molekularnych i Biometrycznych w Muzeum i Instytucie Zoologii PAN w Warszawie.

 

Wymagania stawiane kandydatowi:

 • wykształcenie wyższe, preferowane podwójne, informatyczne i biologiczne,
 • znajomość zagadnień bioinformatyki i programowania,
 • zainteresowanie zastosowaniem bioinformatyki w filogenetyce i genomice,
 • preferowane doświadczenie w analizie danych sekwencjonowania nowej generacji,
 • dobra znajomość języków skryptowych, np. Python,
 • Dobra znajomości języka angielskiego w mowie i piśmie,
 • umiejętność współpracy w zespole i komunikacji.
 •  

Zakres obowiązków:

 • wsparcie bioinformatyczne wysokoprzepustowych metod doświadczalnych,
 • programowanie na potrzeby analiz genomicznych,
 • organizacja, utrzymywanie i rozwijanie infrastruktury informatycznej,
 • aktywny i konstruktywny udział w projektach badawczych realizowanych w Instytucie.

 

Oferujemy:

 • możliwość pracy nad ciekawą tematyką badawczą (np. molekularna filogenetyka, regulacja ekspresji genów, epigenetyka),
 • możliwość pracy w zespołach interdyscyplinarnych,

 

Przystępując do konkursu należy dostarczyć:

 1. list motywacyjny, zawierający opis zainteresowań kandydata,
 2. życiorys z wykazem umiejętności i osiągnięć,
 3. Podanie o zatrudnienie w MiIZ PAN.
 4. Kwestionariusz osobowy.
 5. Opis dotychczasowej pracy wraz z ewentualnym wykazem publikacji.
 6. Odpis dyplomu wyższej uczelni.
 7. Inne dokumenty uznane za kandydata za ważne.
 8. Nazwiska i adresy osoby/osób mogącej udzielić referencji.
 9. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. z późn. zm. o ochronie danych osobowych).

 

Dokumenty w zaklejonej z dopiskiem kopercie „Konkurs — Bioinformatyk MiIZ PAN” - należy składać do dnia 31 sierpnia 2016 r. w Sekretariacie MiIZ PAN (ul. Wilcza 64, 00-679 Warszawa)         

 

Komisja zastrzega sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. 

 

 

Rozstrzygnięcie Konkursu – nastąpi do dnia 15 września 2016 r.

Muzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk poszukuje osoby na stanowisko

 

Kierownik Działu Administracji:

 

Poszukujmy osoby odpowiedzialnej za funkcjonowanie jednostki na poziomie administracyjnym. Powinna to być osoba z wykształceniem wyższym, wykazująca się szeroką wiedzą i minimum kilkuletnim doświadczeniem w zarządzaniu i administracji w jednostce publicznej. Pracownik ten powinien też cechować się: zdolnościami przywódczymi, zaangażowaniem, obowiązkowością i profesjonalizmem w działaniu, dokładnością, sumiennością, samodzielnością, kreatywnością i komunikatywnością.

 

 

I. Opis stanowiska pracy:

 

1. Administrowanie zasobami ludzkimi:

 

 • organizowanie, zarządzanie i nadzór nad pracą Działu Administracji i Obsługi;
 • odpowiedzialność za realizację zadań przez pracowników działu;
 • prowadzenie niezbędnej dokumentacji wynikającej z charakteru pracy;
 • tworzenie wewnętrznych instrukcji, procedur i regulaminów i nadzór nad ich przestrzeganiem;
 • nadzór nad obiegiem informacji i dokumentacji.

 

2. Administrowanie zakupami na potrzeby Instytutu

 

 • nadzór i koordynacja zakupów materiałów i usług na potrzeby Instytutu;
 • bieżący monitoring kosztów administracyjnych;
 • nadzór nad poprawnością ewidencjonowania środków trwałych oraz pozostałych środków wyposażenia i majątku Instytutu.

 

3. Administrowanie budynkami i ruchomościami

 

 • zarządzanie nieruchomościami: dbanie o ich prawidłową eksploatację, opracowanie planów w zakresie inwestycji, remontów i konserwacji; utrzymanie i kontrola stanu technicznego budynków, organizacja ochrony obiektów i kontrola ich czystości,
 • prowadzenie spraw związanych z wszelkiego rodzaju remontami, naprawami i konserwacją budynków i urządzeń.

 

 

2. Niezbędne wymagania:

 

 1. Kilkuletnie doświadczenie na kierowniczym stanowisku w dziale administracji jednostki publicznej;
 2. Ugruntowana wiedza na temat funkcjonowania działu administracyjnego i zagadnień związanych z funkcjonowaniem jednostki publicznej;
 3. Praktyczna znajomość prawa zamówień publicznych;
 4. Znajomość ustawy o finansach publicznych;
 5. Znajomość zagadnień oraz przepisów prawa związanych z administrowaniem budynkiem;
 6. Wykształcenie wyższe (preferowane administracyjne, ekonomiczne lub pokrewne);
 7. Niekaralność za przestępstwo/przestępstwa umyślne przeciwko mieniu;
 8. Doskonałe umiejętności organizacyjne, przywódcze i negocjacyjne;
 9. Biegła obsługa komputera (programy MS Office) i urządzeń biurowych.

 

 

III. Wymagane dokumenty:

 

 1. szczegółowe CV (z uwzględnieniem przebiegu dotychczasowego zatrudnienia);
 2. list motywacyjny;
 3. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie;
 4. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach lub innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje lub nabyte umiejętności.
 5. Oświadczenie o niekaralności.
 6. Inne dokumenty uważane za ważne przez kandydata (ew. referencje itd.).

 

 

Prosimy o dołączenie podpisanej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w ramach konkursu na stanowisko kierownika administracyjnego MIZ PAN zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych. (tekst jednolityDz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

 

Wymagane dokumenty należy składać w Sekretariacie Muzeum i Instytutu Zoologii PAN przy ul. Wilcza 64, 00-679 Warszawa, w terminie do 19 lutego 2016 r.

 

Dokumentami powinny zawierać dopisek: dotyczy konkursu na stanowisko kierownika Działu administracji MiIZ PAN.

 

Muzeum i Instytut Zoologii zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata. Złożone dokumenty można będzie odebrać w Sekretariacie MIZ w dniach koniec 26–29 lutego 2016 r. Dokumenty, które nie zostaną odebrane w tym terminie, ulegną komisyjnemu zniszczeniu.

 

Subcategories