Unia Europejska

foto Piotr Ślipiński

 Ogłoszenie

o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki z dnia 18.12.2017 r

numer ogłoszenia 15/2017

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 4d ust. 1 pkt. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r., poz. 2164) w związku z art. 30d ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, z późn. zm.).

 

 1. Nazwa i adres Zamawiającego:

   MUZEUM I INSTYTUT ZOOLOGII    

   POLSKIEJ AKADEMII NAUK

 1. Wilcza 64

   00-679 Warszawa

   tel.: 22 629 32 21                                                                      

   fax.: (0 22) 629 63 02

 1. Strona internetowa Zamawiającego (Biuletyn Informacji Publicznej): http://bip.miiz.waw.pl/
 2. Rodzaj zamówienia: dostawy [X] usługi [ ]
 3. Opis przedmiotu zamówienia/zakres zamówienia

    Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników w podziale na zadania:

Zadanie nr 1: Polimeraza DreamTaq DNA (5U/ul) ThermoFisher Scientific 5x500U, nr kat.: EP0703 – 1 op.

Zadanie nr 2. ATP Solution (100 mM) 0,25 mL, ThermoFisher Scientific, nr kat.: R0441 – 1 op.

Zadanie nr 3. T4 DNA Ligase (2 000 000 units/ml), NEB, nr kat. M0202T – 1 op.

Zadanie nr 4. Enzym MunI (MfeI) (10 U/µL), 300U, ThermoFisher Scientific, nr kat.: ER0751 – 1szt.

Zadanie nr 5. Enzym XapI (ApoI) (10 U/µL), 500U, ThermoFisher Scientific, nr kat.: ER1381 – 1szt.

Zadanie nr 6. Enzym EcoRI (10 U/µL), 5000U, ThermoFisher Scientific, nr kat.: ER0271 – 1szt.

Zadanie nr 7. Enzym Bsu15I (ClaI) (10 U/µL), 600U, ThermoFisher Scientific, nr kat.: ER0141 – 1szt.

Zadanie nr 8: HotStarTaq DNA Polymerase (250 U), Qiagen, nr kat.: 203203  – 1szt.

 1. Liczba złożonych ofert : 5
 2. Zestawienie złożonych ofert wraz z podaniem cen:

Zadanie nr 1

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Wartość netto

Wartość

brutto

1.

ABO Sp. z o.o.

1340,00 zł

1648,20 zł

     2.

Bionovo

1580,00 zł

1943,40 zł

     3.

Life Technologies Polska Sp. z o.o.

1072,50 zł

1319,18 zł

 

 

Zadanie nr 2

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena netto

Cena brutto

1.

ABO Sp. z o.o.

150,00 zł

184,50 zł

2.

Bionovo

225,00 zł

276,75 zł

3.

Life Technologies Polska Sp. z o.o.

122,40 zł

150,55 zł

Zadanie nr 3

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena netto

Cena brutto

1.

Bionovo

390,00 zł

479,70 zł

2

Lab-Jot Sp. z o.o.

269,28 zł

290,82 zł

 

Zadanie nr 4

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena netto

Cena brutto

1.

ABO Sp. z o.o.

175,00

215,25

2.

Bionovo

257,00

316,11

     3.

Life Technologies Polska Sp. z o.o.

141,30

173,80

 

Zadanie nr 5

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena netto

Cena brutto

1.

ABO Sp. z o.o.

204,60

251,66

2.

Bionovo

295,00

362,85

3.

Life Technologies Polska Sp. z o.o.

166,50

204,80

 

Zadanie nr 6

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Wartość netto

Wartość

brutto

1.

ABO Sp. z o.o.

128,00

157,44

     2.

Bionovo

195,00

210,60

     3.

Life Technologies Polska Sp. z o.o.

103,55

127,37

 

Zadanie nr 7

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena netto

Cena brutto

1.

ABO Sp. z o.o.

172,50

212,18

 1.  

Bionovo

255,00

313,65

 1.  

Life Technologies Polska Sp. z o.o.

136,40

167,77

 

Zadanie nr 8

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Wartość netto

Wartość

brutto

1.

Bionovo

805,00

990,15

     2.

QiaLab Sp. z o.o.

651,05

703,13

 

 1. Propozycja wyboru oferty najkorzystniejszej:

 

Zadanie nr 1- Life Technologies Polska Sp. z o.o.

Zadanie nr 2- Life Technologies Polska Sp. z o.o.

Zadanie nr 3- Lab-Jot Sp. z o.o.

Zadanie nr 4- Life Technologies Polska Sp. z o.o.

Zadanie nr 5- Life Technologies Polska Sp. z o.o.

Zadanie nr 6- Life Technologies Polska Sp. z o.o.

Zadanie nr 7- Life Technologies Polska Sp. z o.o.

Zadanie nr 8- QiaLab Sp. z o.o.

 1. Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej :

- w zakresie zadań  1-8  -  oferta uznana za najkorzystniejszą;

 1. Uzasadnienie odrzucenia oferty (o ile dotyczy) : ---------------------
 1. Wykonawca, któremu udzielono zamówienia :
 2. Zadanie nr 1- Life Technologies Polska Sp. z o.o.
 3. Zadanie nr 2- Life Technologies Polska Sp. z o.o.
 4. Zadanie nr 3- Lab-Jot Sp. z o.o.
 5. Zadanie nr 4- Life Technologies Polska Sp. z o.o.
 6. Zadanie nr 5- Life Technologies Polska Sp. z o.o.
 7. Zadanie nr 6- Life Technologies Polska Sp. z o.o.
 8. Zadanie nr 7- Life Technologies Polska Sp. z o.o.
 9. Zadanie nr 8- QiaLab Sp. z o.o.
 1. Informacja o nieudzieleniu tego zamówienia:

Czy zamówienia udzielono TAK [X]   NIE  [   ]

 Warszawa, dnia 18.12.2017 r.

             (miejscowość)


 

Treść ogłoszenia dostępna: TUTAJ

 

 

 

Dotyczy ogłoszenia o udzielanym zamówieniu z dziedziny nauki  nr DA-2201-15-17-BIP z dnia 8.12.2017 na dostawę odczynników

 

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW

Muzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Warszawie przy ul. Wilczej 64, zwany dalej „Zamawiającym” działając na podstawie przepisów art. 38 ust. 2 i w związku z art. 38 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2017 r. poz. 1579, 2018 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, przekazuje odpowiedzi na złożone przez wykonawców zapytania:

Pytanie 1:

Dotyczy : rozdziału IV treści ogłoszenia, ustęp 3.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na uzupełnienie tego zapisu o:

„ lub Wykonawca zapewni stały dostęp Zamawiającemu ( 24h, 7 dni w tygodniu ) do kart charakterystyki produktu oraz certyfikatów na swojej stronie internetowej, a na żądanie Zamawiającego niezwłocznie dostarczy drogą emailową lub w formie wydrukowanej.”

Prośbę swoją motywujemy tym, iż w przypadku naszej firmy proces realizacji zamówienia nie przewiduje dostarczania w/w dokumentów wraz z towarem. Ze względów na politykę ekologiczną firmy udostępniamy wymagane dokumenty w formie elektronicznych plików na naszej stronie.

 

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

 

Treść odpowiedzi dostępna:TUTAJ

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 4d ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 1579, 2018 z późn. zm.) w związku z art. 30d ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, z późn. zm.).

 1. Nazwa i adres Zamawiającego:

MUZEUM I INSTYTUT ZOOLOGII               

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

 1. Wilcza 64

00-679 Warszawa

tel.: 22 629 32 21

fax.: (0 22) 629 63 02

 1. Osoby do kontaktu w sprawie zamówienia:

             Grzegorz Lipski, Justyna Łukiewicz, Maciej Ciulkin

 e-mail  administracja@This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 1. Strona internetowa Zamawiającego (Biuletyn Informacji Publicznej):

    http://bip.miiz.waw.pl/

III.  Rodzaj zamówienia: dostawy [X] usługi [  ]

 1. Opis przedmiotu zamówienia/zakres zamówienia:
 2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników:

Zadanie nr 1: Polimeraza DreamTaq DNA (5U/ul) ThermoFisher Scientific 5x500U, nr kat.: EP0703 – 1 op.

Zadanie nr 2. ATP Solution (100 mM) 0,25 mL, ThermoFisher Scientific, nr kat.: R0441 – 1 op.

Zadanie nr 3. T4 DNA Ligase (2 000 000 units/ml), NEB, nr kat. M0202T – 1 op.

Zadanie nr 4. Enzym MunI (MfeI) (10 U/µL), 300U, ThermoFisher Scientific, nr kat.: ER0751 – 1szt.

Zadanie nr 5. Enzym XapI (ApoI) (10 U/µL), 500U, ThermoFisher Scientific, nr kat.: ER1381 – 1szt.

Zadanie nr 6. Enzym EcoRI (10 U/µL), 5000U, ThermoFisher Scientific, nr kat.: ER0271 – 1szt.

Zadanie nr 7. Enzym Bsu15I (ClaI) (10 U/µL), 600U, ThermoFisher Scientific, nr kat.: ER0141 – 1szt.

Zadanie nr 8: HotStarTaq DNA Polymerase (250 U), Qiagen, nr kat.: 203203  – 1szt.

 1. Ze względu na zapewnienie ciągłości i jednorodności badań, miarodajności i powtarzalności wyników w prowadzonych badaniach naukowych Zamawiający nie dopuszcza produktów równoważnych.

 

 1. Zamawiający wymaga dołączenia przy realizacji zamówienia certyfikatów jakości oraz charakterystyk wszystkich odczynników, które obejmuje dane zamówienie.
 2. Miejsce dostawy:

Stacja Ornitologiczna MiIZ PAN, ul. Nadwiślańska 108, 80-680 Gdańsk, Magdalena Zagalska-Neubauer

 

 

 1. Uzasadnienie zastosowania art. 4d ust.1 pkt 1 PZP – oświadczenie dysponenta środków

Przedmiotem zamówienia jest dostawa służąca wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych.

Nie służą one prowadzeniu przez zamawiającego produkcji masowej, służącej osiągnięciu rentowności rynkowej lub pokryciu kosztów badań lub rozwoju.

 1. Termin realizacji: 3 tyg. od daty zlecenia zamówienia

VII.  Opis sposobu przygotowania oferty:

Oferta powinna zawierać:

 1. Dane teleadresowe firmy – numer NIP, REGON firmy, KRS firmy itp.
 2. Wskazanie osoby do kontaktu w sprawie oferty (numer telefonu i e-mail).
 3. Proponowaną cenę netto i brutto za realizację zamówienia z uwzględnieniem informacji którego zadania dotyczy oferta Wykonawcy ze wskazaniem wszelkich kosztów niezbędnych do realizacji zamówienia, w tym cenę towaru, koszty transportu do siedziby Zamawiającego.
 4. Termin obowiązywania oferty wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 5. Dodatkowe dokumenty i oświadczenia:
 6. Kopię dokumentu z którego wynika uprawnienie lub upoważnienie osób podpisujących ofertę w imieniu wykonawcy (np. wydruk z KRS, wydruk CEIDG);
 7. Kopię pełnomocnictwa do reprezentacji Wykonawcy składającego ofertę o ile dotyczy.
 8. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, pod groźbą odrzucenia oferty w przypadku złożenia ich w większej liczbie niż jedna.
 9. Oferta wraz z załącznikami powinna zostać podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

 

VIII. Kryteria oceny ofert

 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami:

cena 100%

 1. Zamawiający udzieli wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym ogłoszeniu i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej kryteria oceny ofert.
 2. Cena podana w ofercie obejmuje wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia ( w szczególności podatki, koszt transportu, ubezpieczenia i dostawy) oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.

 

 1. Terminy płatności

Wynagrodzenie zostanie wypłacone w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

 1. Miejsce i termin składania ofert
 2. Oferta powinna być przesłana w formie pisemnej (przesłanie pocztą, kurierem lub osobiście).

Opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane :

 

Muzeum i Instytut Zoologii PAN

Ul. Wilcza 64

00-679 Warszawa

oraz oznakowane następująco:

„Oferta na dostawę odczynników dotyczy zamówienia DA-2201-15-17-BIP”

 1. Miejsce i termin składania ofert: Muzeum i Instytut Zoologii PAN, ul. Wilcza 64, 00-679 Warszawa, pokój 100, I p. nie później niż do godz 11:00 do dnia 15.12.2017r
 2. Oferty muszą wpłynąć do Zamawiającego przed terminem składania, pod groźbą odrzucenia oferty złożonej po terminie.
 1. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty.

O wyborze najkorzystniejszej oferty, wykluczeniu z postępowania wykonawców, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w ogłoszeniu, ofertach odrzuconych z powodu niezgodności ich treści z wymaganiami określonymi w ogłoszeniu, Zamawiający zawiadomi wykonawców drogą elektroniczną.

 

XII. Zastrzeżenia prawne.

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania w dowolnym czasie bez podawania przyczyny:
 2. Modyfikacji warunków udziału w postępowaniu;
 3. Zmiany przedmiotu zamówienia;
 4. Unieważnienia postępowania;
 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewybrania żadnej oferty bez podawania przyczyny.

XIII. Załączniki:

 1. Formularz ofertowy

..........................................................

                                  (podpis osoby upoważnionej)

Zatwierdzam treść ogłoszenia o udzielanym

                                                                                                                                             zamówieniu z dziedziny nauki

Treść ogłoszenia dostępna: TUTAJ

Formularz ofertowy dostepny: TUTAJ

 

 

Odpowiedzi na pytania wykonawców:TUTAJ

Ogłoszenie

o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki z dnia 27.09.2017 r

numer ogłoszenia 13/2017

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 4d ust. 1 pkt. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r., poz. 2164) w związku z art. 30d ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, z późn. zm.).

 

 1. Nazwa i adres Zamawiającego:

   MUZEUM I INSTYTUT ZOOLOGII    

   POLSKIEJ AKADEMII NAUK

 1. Wilcza 64

   00-679 Warszawa

   tel.: 22 629 32 21                                                                      

   fax.: (0 22) 629 63 02

 1. Strona internetowa Zamawiającego (Biuletyn Informacji Publicznej): http://bip.miiz.waw.pl/
 2. Rodzaj zamówienia: dostawy [X] usługi [ ]
 3. Opis przedmiotu zamówienia/zakres zamówienia

    Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników w podziale na zadania:

Pakiet I: z wykorzystaniem sekwenatora Beckman Coultar

Zadanie 1: Separation Gel LPAI 10 mL, 2 op.

Zadanie 2: Sample Loading Solution 6.0 mL, 5 op.

Zadanie3: DNA Size Standard Kit 400BP, 2 op.

Zadanie4: GenomeLab Separation Buffer, 4/pk, 5 op.

Zadanie 5: Anty-Inhibitor PCR, 500 rxns, RP51, 3 op.

Pakiet II:

Zadanie 1: Termostabilna polimeraza DNA Taq, rekombinowana, opakowanie 500U (5U/ul) –

2 opakowania

Zadanie 2: Bufor TBE 10X, opakowanie 1L – 1 opakowanie

Pakiet III:

  Zadanie nr 1: zestaw: odczynnik Giemsa  500 ml + bufor rozcieńczający bufor Giemsy (pH 7.0)  1000 ml

 

 1. Liczba złożonych ofert : 6
 2. Zestawienie złożonych ofert wraz z podaniem cen:

PAKIET I:

Zadanie nr 1

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena netto

Cena brutto

1.

TK Biotech

Ul. Królewicza Jakuba 40a

02-956 Warszawa

912,70 zł

1122,62 zł

 

 

 

 

 

Zadanie nr 2

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena netto

Cena brutto

1.

TK Biotech

Ul. Królewicza Jakuba 40a

02-956 Warszawa

1486,00 zł

1827,78 zł

Zadanie nr 3

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena netto

Cena brutto

1.

TK Biotech

Ul. Królewicza Jakuba 40a

02-956 Warszawa

876,90 zł

1078,59 zł

Zadanie nr 4

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena netto

Cena brutto

1.

TK Biotech

Ul. Królewicza Jakuba 40a

02-956 Warszawa

1199,75 zł

1475,69 zł

 

Zadanie nr 5

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena netto

Cena brutto

1.

BLIRT S.A.

ul. Trzy Lipy 3/1,38

80-172 Gdańsk

1833,00 zł

2254,59 zł

2.

TK Biotech

Ul. Królewicza Jakuba 40a

02-956 Warszawa

1935,00 zł

2380,05 zł

PAKIET II:

Zadanie nr 1

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena netto

Cena brutto

1.

EURx Sp. Zo.o.

Ul. Przyrodników 3

80-297 Gdańsk

270,00 zł

291,60 zł

2.

BLIRT S.A.

ul. Trzy Lipy 3/1,38

80-172 Gdańsk

510,00 zł

550,80 zł

3.

Promega Gmbh

800,00 zł

984,00 zł

4.

Life Technologies Polska Sp. Zo.o.

Ul. Bonifraterska 17

00-203 Warszawa

1159,38 zł

1252,14 zł

5.

POLGEN Sp. Zo.o.-Sp. K.

Ul. Puszkina 80

92-516 Łódź

1548,06 zł

1671,90 zł

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadanie nr 2

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena netto

Cena brutto

1.

EURx Sp. Zo.o.

Ul. Przyrodników 3

80-297 Gdańsk

120,00

147,60 zł

2.

Promega Gmbh

140,00 zł

172,20 zł

3.

POLGEN Sp. Zo.o.-Sp. K.

Ul. Puszkina 80

92-516 Łódź

145,86 zł

179,41 zł

4.

Life Technologies Polska Sp. Zo.o.

Ul. Bonifraterska 17

00-203 Warszawa

455,10 zł

559,77 zł

5.

BLIRT S.A.

ul. Trzy Lipy 3/1,38

80-172 Gdańsk

620,00 zł

762,60 zł

         

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Dotyczy Pakietu II zadania 1 i  2

Wykonawca zagraniczny (Promega Gmbh) w swojej ofercie w Pakiecie II w zadaniu 1 podał cenę netto i brutto w  wysokości 800,00 zł oraz w Pakiecie II w zadaniu 2 podał cenę netto i brutto w wysokości 140,00 zł.

W celu porównania ofert, dla zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, Zamawiający uwzględnił podatek VAT.

PAKIET III:

Zadanie nr 1

Nie złożono żadnej oferty.

 1. Propozycja wybory oferty najkorzystniejszej :

PAKIET I:

      - w zakresie zadań 1, 2, 3, 4, TK Biotech, Ul. Królewicza Jakuba 40a, 02-956 Warszawa;

      - w zakresie zadań 5 BLIRT S.A. , ul. Trzy Lipy 3/1,38 80-172 Gdańsk;

PAKIET II:

      - w zakresie zadań 1 i 2 EURx Sp. Zo.o. Ul. Przyrodników 3, 80-297 Gdańsk;

PAKIET III:

      - w zakresie zadań 1 Nie złożono żadnej oferty;

 1. Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej :

PAKIET I:

 - w zakresie zadań 1, 2, 3, 4  jedyna złożona oferta uznana za najkorzystniejszą;

       - w zakresie zadań  2     oferta uznana za najkorzystniejszą;

PAKIET II:

 - w zakresie zadań 1 i 2  oferta uznana za najkorzystniejszą;

PAKIET III:

 - w zakresie zadań 1 nie złożono żadnej oferty;

 1. Uzasadnienie odrzucenia oferty (o ile dotyczy) : ---------------------
 1. Wykonawca, któremu udzielono zamówienia :

PAKIET I:

      - w zakresie zadań 1 TK Biotech, Ul. Królewicza Jakuba 40a, 02-956 Warszawa

      - w zakresie zadań 2 BLIRT S.A. , ul. Trzy Lipy 3/1,38 80-172 Gdańsk;

PAKIET II:

      - w zakresie zadań 1 i 2 EURx Sp. Zo.o. Ul. Przyrodników 3 80-297 Gdańsk;

PAKIET III:

      - w zakresie zadań 2  nie wpłynęła żadna oferta:

 1. Informacja o nieudzieleniu tego zamówienia:

Czy zamówienia udzielono TAK [X]   NIE  [   ]

 Warszawa, dnia 27.09.2017 r.

             (miejscowość)

..........................................................

                                  (podpis osoby upoważnionej)

Zatwierdzam treść ogłoszenia o udzieleniu

                                                                                                                                             zamówienia z dziedziny nauki)

Treść ogłoszenia dostępna: TUTAJ

Subcategories