Unia Europejska

foto Piotr Ślipiński

A postdoctoral research assistant position in ecological modelling using GIS is now open in a research group led by Dr Małgorzata Pilot at the Museum and Institute of Zoology of the Polish Academy of Sciences. The research group studies microevolutionary processes in mammalian populations using genetic and ecological approaches. The person employed on the advertised position will be responsible for building ecological models for a project focused on evolutionary consequences of interactions among grey wolves, golden jackals and free-ranging domestic dogs across Eurasia. The position is available for three years, from July 2021. The research group is based at the Research Station of the Museum and Institute of Zoology (MIZ), Polish Academy of Sciences in Gdańsk, Poland.

Work description

This position will involve the analyses of environmental data using GIS and the modelling of the effect of environmental factors on microevolutionary processes in populations of wolves, golden jackals and free-ranging domestic dogs, as well as participation in the supervision of PhD students and contribution to administrative tasks associated with research projects. The successful applicant will be expected to contribute to grant applications submitted by the group, and will be encouraged to apply for independent funding available for early career researchers. The postdoctoral researcher will thus have the opportunity to propose and explore new research questions within the general remit of the research group.

Requirements

The candidates for this position must hold a PhD degree in biological sciences, environmental sciences or a related discipline, and experience in ecological modelling using GIS. The selected candidate should have no more than 7 years of postdoctoral experience at the start time of the employment; maternity leaves and career breaks associated with health problems are not included in this 7-year period. Candidates who do not hold a PhD degree yet, but have an established date of the PhD thesis defence/viva can be also considered. However, holding a PhD will be required at the time of the job commencement. 

The ideal candidate should have the following skills:

 1. very good knowledge of ecological modelling using GIS;
 2. ability to work independently and as a part of an interdisciplinary research team;
 3. experience with scientific writing, evidenced by an authorship of at least one research paper as a first author (which will be evaluated in the selection process);
 4. fluent knowledge of English.

Desirable skills include:

 1. knowledge of population genetics, and in particular landscape genetics;
 2. experience with statistical analyses of biological or environmental data;
 3. knowledge of a programming/scripting language (e.g. R, Python);
 4. experience of working in interdisciplinary research teams.

Research environment

The research at the MIZ is focused on a broad range of themes in animal biology, including systematics, biogeography, evolutionary biology, ecology and population genetics. Małgorzata Pilot’s research group is part of the Laboratory of the Molecular and Biometric Techniques led by Prof. Wieslaw Bogdanowicz, grouping researchers focused on population genetics, phylogeography and evolutionary genomics of a broad range of animal taxa. MIZ laboratories contain modern equipment for genomic analyses, including Pacific Biosciences RSII long-read sequencer and Illumina MiSeq System. The state-of-the-art ancient DNA laboratory carries out work on mammalian palaeogenetics. The Museum’s zoological collection is among the largest and most valuable in Europe. 

Employment conditions

Employment period: 36 months, subject to a 3-month probation period. Start date: 1 July 2021. The salary is funded by the Polish National Science Centre.

Documents required in the application

 1. Copy of a PhD certificate
 2. Curriculum vitae including the publication list, with the following statement provided at the end and signed:

“I agree to the processing of personal data provided in this document for realising the recruitment process pursuant to the Personal Data Protection Act of 10 May 2018 (Journal of Laws 2018, item 1000) and in agreement with Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation).

I also consent to processing of my personal data by  Museum and Institute of Zoology of the Polish Academy of Sciences for the purposes of any future recruitment processes..”

Applications that do not include this statement won’t be considered.

 1. Motivation letter (maximum one A4 page)
 2. A copy of one research paper to be evaluated in the recruitment process
 3. Contact details of two persons who can be contacted for references.

These documents should be sent to Małgorzata Pilot This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. no later than 31 March 2021. The title of the message should be “Application for a postdoctoral position in ecological modelling”. Informal inquiries can also be addressed to Małgorzata Pilot.

Shortlisted candidates will be invited for an interview, which will take place in April via Skype.

The date of the contest settlement – 30.04.2021

Poszukujemy pracownika naukowego specjalizującego się w modelowaniu ekologicznym przy użyciu GIS na stanowisko typu post-doc w grupie badawczej dr hab. Małgorzaty Pilot w Muzeum i Instytucie Zoologii PAN. Grupa prowadzi badania procesów mikroewolucyjnych w populacjach ssaków z zastosowaniem metod genetycznych i ekologicznych. Osoba zatrudniona na ogłaszanym stanowisku będzie odpowiedzialna za budowanie modeli ekologicznych w projekcie dotyczącym ewolucyjnych konsekwencji interakcji między wilkami, szakalami złocistymi a psami domowymi w Eurazji. Okres zatrudnienia na tym stanowisku to trzy lata, od lipca 2021. Siedzibą grupy badawczej jest Stacja Ornitologiczna Muzeum i Instytutu Zoologii PAN w Gdańsku.

Opis zadań i obowiązków

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie prowadzić pracę obejmujące analizę danych środowiskowych przy użyciu GIS i modelowanie wpływu czynników środowiskowych na procesy mikroewolucyjne w populacjach wilków, szakali złocistych i wolno-żyjących psów, a także będzie brać udział w opiece nad doktorantami i wykonywaniu zadań administracyjnych związanych z realizacją projektów badawczych. Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie uczestniczyła w przygotowywaniu wniosków grantowych składanych przez grupę i otrzyma wsparcie w pracy nad własnymi wnioskami o granty i stypendia dla naukowców na wczesnych etapach kariery. Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie zatem miała możliwość rozwijania nowych kierunków badań w obrębie tematyki badawczej grupy.

Wymagania

Kandydaci na to stanowisko powinni posiadać stopień doktora nauk biologicznych, nauk o środowisku lub pokrewnej dyscypliny, oraz doświadczenie w modelowaniu ekologicznym przy użyciu GIS. W terminie rozpoczęcia pracy przez osobę wybraną na to stanowisko powinno upłynąć nie więcej niż 7 lat od uzyskania przez nią stopnia doktora; w ten okres nie wliczają się urlopy macierzyńskie i przerwy w pracy ze względu na stan zdrowia. Będą również brani pod uwagę kandydaci nie posiadający jeszcze stopnia doktora, lecz mający wyznaczony termin obrony rozprawy doktorskiej. Posiadanie stopnia doktora jest jednak koniecznym warunkiem rozpoczęcia pracy.

Idealny kandydat powinien spełniać następujące wymagania:

 1. Bardzo dobra znajomość modelowania ekologicznego przy użyciu GIS;
 2. Zdolność do samodzielnej pracy naukowej i do efektywnej komunikacji z interdyscyplinarnym zespołem badawczym;
 3. Doświadczenie w przygotowywaniu publikacji naukowych, potwierdzone przez co najmniej jedna publikacje naukowa jako pierwszy autor (która zostanie oceniona w trakcie procesu rekrutacji);
 4. Biegła znajomość języka angielskiego.

Dodatkowe, mile widziane umiejętności:

 1. Znajomość genetyki populacji, w szczególności genetyki krajobrazu;
 2. Doświadczenie w analizach statystycznych danych biologicznych lub środowiskowych;
 3. Znajomość języka programowania (np. R, Python);
 4. Doświadczenie pracy w interdyscyplinarnym zespole.

Badania naukowe w MIZ PAN

Badania w MIZ obejmują szerokie spektrum zagadnień z dziedziny zoologii, w tym systematykę, biogeografię, biologię ewolucyjną, ekologię i genetykę populacji. Grupa Dr Małgorzaty Pilot należy do Pracowni Technik Molekularnych i Biometrycznych kierowanej przez Profesora Wiesława Bogdanowicza, która grupuje naukowców zajmujących się genetyką populacji, filogeografią i genomiką ewolucyjną szerokiego spektrum gatunków zwierząt. Laboratoria MIZ są wyposażone w nowoczesny sprzęt do sekwencjonowania nowej generacji, w tym sekwenatory Pacific Biosciences RSII Illumina MiSeq System. W nowoczesnym laboratorium antycznego DNA prowadzone są prace nad paleogenetyką ssaków. Kolekcja zoologiczna Muzeum jest jedną z największych i najcenniejszych w Europie.

Warunki zatrudnienia

Okres zatrudnienia: 36 miesięcy, z 3-miesiecznym okresem próbnym. Termin rozpoczęcia pracy: 1 lipca 2021. Pensja jest fundowana przez Narodowe Centrum Nauki.

Dokumenty wymagane we wniosku

 1. Kopia dyplomu doktorskiego lub dokument potwierdzający uczestnictwo w szkole doktorskiej oraz podający spodziewaną datę przyznania stopnia doktora.
 2. Curriculum vitae wraz z listą publikacji oraz z dołączonym na końcu podpisanym oświadczeniem:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Muzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Wyrażam również zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Muzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk również na potrzeby przyszłych rekrutacji”.

Aplikacje, które nie zawierają tego oświadczenia, nie będą rozpatrywane.

 1. List motywacyjny w języku angielskim (nie więcej niż jedna strona A4)
 2. Kopia jednej publikacji naukowej do oceny podczas procesu rekrutacji
 3. Dane kontaktowe dwóch osób, z którymi można się skontaktować w celu uzyskania opinii o kandydacie.

Dokumenty te należy przesłać do Małgorzaty Pilot This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. nie później niż

31 marca 2021  w wiadomości zatytułowanej “Application for a postdoctoral position in ecological modelling”.

Pytania dotyczące tego stanowiska mogą być kierowane do Małgorzaty Pilot.

Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, która zostanie przeprowadzona w kwietniu za pośrednictwem Skype'a.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi: 30.04.2021 r.

Dyrekcja Muzeum i Instytut Zoologii PAN (www.miiz.waw.pl) poszukuje pracowników do Działu administracji na stanowiska:

 1. Specjalista ds. administracji

Zakres obowiązków

 1. Nadzór i zapewnienie należytego utrzymania  nieruchomości Instytutu
 2. Udział w przygotowaniu informacji niezbędnych do wyszukiwania pracowników/ firm zewnętrznych współpracujących w zakresie obsługi
 3. Nadzór nad realizacją zawartych umów
 4. Prowadzenie i archiwizowanie dokumentacji dotyczącej administrowania nieruchomościami
 5. Udział i współpraca z księgowością w zakresie inwentaryzacji
 6. Kontrola merytoryczna faktur związanych z utrzymaniem nieruchomości
 7. Realizacja wszystkich niezbędnych zadań niewskazanych powyżej a niezbędnych w zakresie administrowania nieruchomościami Instytutu

Wymagania

 • Wykształcenie wyższe
 • 2 lata doświadczenia na zbliżonym stanowisku
 • Biegła znajomość pracy na komputerze (MS Office)
 • Umiejętność obsługi urządzeń biurowych
 • Mile widziana znajomość j. angielskiego
 • Mile widziana umiejętność weryfikacji dokumentacji technicznej, kosztorysów oraz znajomość prawa budowlanego
 • Uczciwość, sumienność, wysoka kultura osobista
 • Chęć uczenia się i otwartość na zmiany
 • Dobra organizacja pracy własnej

Oferujemy:

Stabilne zatrudnienie na umowę o pracę  w wymiarze pełnego etatu

Pakiet prywatnej opieki medycznej

Pakiet socjalny

 1. Specjalista ds. administracyjno- biurowych

Zakres obowiązków

 1. Wprowadzanie danych, przygotowanie zestawień /raportów i sprawozdań
 2. Udział w pracach komisji przetargowych, dokumentowanie, archiwizowanie i przechowywanie dokumentacji postępowań o zamówienie publiczne.
 3. Archiwizowanie i przechowywanie dokumentacji w zakresie zakupów
 4. Koordynacja i zapewnienie prawidłowego obiegu dokumentów
 5. Udział w pracach zlecanych przez pracodawcę.

Wymagania

 • Wyksztalcenie min. średnie, preferowane wyższe
 • roczne doświadczenie na stanowisku administracyjnym, biurowym
 • Mile widziana znajomość ustawy-prawo zamówień publicznych
 • Mile widziana znajomość j. angielskiego
 • Praktyczna umiejętność pracy na komputerze w tym biegła znajomość pakietu MS Office
 • Umiejętność obsługi urządzeń biurowych
 • Otwartość i chęć uczenia się
 • Sumienność i zaangażowanie
 • Komunikatywność i wysoka kultura osobista
 • Dobra organizacja pracy własnej

Oferujemy:

Stabilne zatrudnienie na umowę o pracę  w wymiarze pełnego etatu

Pakiet prywatnej opieki medycznej

Pakiet socjalny

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Oferty (CV) wraz z informacjami o zakończonych kursach i szkoleniach a także spodziewanym wynagrodzeniem należy składać drogą elektroniczną na adres e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do MIIZ PAN z siedzibą w Warszawie przy ul. Wilcza 64 (Pracodawca, Administrator danych), zgadzasz się na przetwarzanie przez Pracodawcę/Administratora danych Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

Do CV należy dołączyć klauzulę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji i zostałam/em poinformowany, o tym, że zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000), oraz artykułów 7 i 13 Rozporządzenia UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. - w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  MIIZPAN informuje że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk ul. Wilcza 64, Warszawa 00-679;
 2. Administrator przetwarzać będzie dane osobowe w celu realizacji procesu rekrutacji, jednak nie dłużej niż przez 12 miesięcy.
 3. Ma Pani /Pan prawo dostępu do swoich danych oraz do ich poprawiania lub wnioskowanie o ich usunięcie.
 4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji.
 5. Jeżeli jest Pan/Pani zainteresowany/a pozostawieniem swoich danych do celów przyszłych rekrutacji prosimy o wyrażenie osobnej zgody w tym celu.
 6. Kontakt z Inspektorem ochrony danych This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;
 7. Administrator danych nie planuje udostępnienia danych z wyłączeniem sytuacji udzielenia przez Panią/Pana zgody w treści określonej poniżej.

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przekazanych danych osobowych do celów rekrutacji przez Administratora Danych Osobowych”

………………………………………………

Brak powyższej klauzuli spowoduje, iż nie będą Państwo mogli wziąć udziału w procesie rekrutacyjnym.

Na stanowisko stypendysta - doktorant, pobierz plik: plik
Na stanowisko adiunkt (postdoc), pobierz plik: plik

Subcategories