Unia Europejska

foto Piotr Ślipiński

Na podstawie § 4 pkt 3 oraz § 6 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 listopada 2010 r. w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk (Dz.U nr 233, poz. 1530, ze zm.), Rada Kuratorów Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN ogłasza nabór kandydatów na stanowisko dyrektora Muzeum i Instytutu Zoologii PAN w Warszawie na 4-letnią kadencję rozpoczynającą się w dniu 1 lipca 2021 roku.

Konkurs składa się z dwóch etapów obejmujących:

 1. ocenę formalną zgłoszeń do konkursu oraz ocenę kwalifikacji naukowych /zawodowych kandydatów na podstawie przedstawionych dokumentów;
 2. ocenę wiedzy i predyspozycji kandydatów do kierowania instytutem na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

Kandydatem na stanowisko Dyrektora Muzeum i Instytutu Zoologii PAN może być osoba, która:

 1. posiada co najmniej stopień naukowy doktora nauk biologicznych lub pokrewnych oraz znaczący dorobek naukowy w zakresie zoologii;
 2. posiada doświadczenie na stanowiskach kierowniczych w instytucjach naukowych;
 3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 4. korzysta z pełni praw publicznych.

ZGŁOSZENIE KANDYDATA ZAWIERA:

 1. koncepcję funkcjonowania Instytutu opracowaną przez osobę przystępującą do konkursu w formie prezentacji multimedialnej, złożoną na nośniku elektronicznym;
 2. informację o dotychczasowym przebiegu pracy zawodowej, w tym o zakresie obowiązków związanych z zajmowanymi stanowiskami i pełnionymi funkcjami, okresie ich pełnienia, liczbie podległych pracowników i osiągnięciach zawodowych oraz o posiadanych tytułach lub stopniach naukowych, złożoną na piśmie oraz na nośniku elektronicznym;
 3. poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających:
  1. przebieg pracy zawodowej;
  2. posiadany tytuł lub stopień naukowy;
 4. oświadczenie, że z chwilą objęcia funkcji dyrektora Instytutu, Muzeum i Instytut Zoologii PAN będzie podstawowym miejscem pracy kandydata;
 5. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 6. oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 7. oświadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów (t.j. Dz. U. 2019 poz. 430);
 8. poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;
 9. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach konkursu na stanowisko dyrektora, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - RODO.

Dokumenty (w języku polskim*) należy nadsyłać pocztą (w jednym egzemplarzu) na adres: Wydział II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN, 00-901 Warszawa, Plac Defilad 1 (tel.: 22 182 60 20) z dopiskiem na kopercie: konkurs na stanowisko dyrektora Muzeum i Instytutu Zoologii PAN lub składać osobiście na adres: Wydział II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN, 00-901 Warszawa, Pałac Kultury i Nauki, pokój 2112 (21 piętro) w godz. od 9.00 do 16.00.

O dalszych etapach konkursu kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie.

Materiały informacyjne dotyczące funkcjonowania i działalności Muzeum i Instytutu Zoologii PAN dostępne są na stronie internetowej: https://miiz.waw.pl/pl/

Ogłoszenie o konkursie opublikowano w dniu 7 kwietnia 2021 roku.

Termin składania zgłoszeń do konkursu wynosi 30 dni liczonych od dnia następującego po dniu ukazania się ogłoszenia o konkursie.

Termin upływa w dniu 7 maja 2021 roku. O zachowaniu terminu zgłoszenia decyduje data wpływu zgłoszenia.

*w przypadku dokumentów w języku obcym, powinno być dołączone ich tłumaczenie sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

Informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polska Akademia Nauk; Pl. Defilad 1; 00-901 Warszawa, tel.: 48 (22) 182 6000, fax; 48 (22) 182 7050; www.pan.pl
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można skontaktować się poprzez adres poczty elektronicznej: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 4. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego.
 5. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia postępowania konkursowego w 2021 roku oraz w celu wykonania obowiązków archiwalnych przez Administratora
 6. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
 7. Posiada Pani/Pan:
  • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
  • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
  • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Funding source: National Science Center grant OPUS-19 nr UMO-2020/37/B/NZ8/02496 "High-throughput DNA sequencing on historical collections of beetles: phylogenetic studies among Platynotini (Tenebrionidae)"

Key words: systematics, phylogeny, morphology, beetles, NGS

Principal Investigator: dr hab. Marcin Jan Kamiński, Ph.D.

Scholarship (gross salary): 5,000 PLN per month until 2025-01-25 (NCN scholarship);  after thius period a doctoral scholarship.

Application deadline: May 4, 2021

Location: Museum and Institute of Zoology of the Polish Academy of Sciences (Warsaw, Poland)

Description:

A Ph.D. position is available for a motivated student to work on an NCN-funded project entitled:  High-throughput DNA sequencing on historical collections of beetles: phylogenetic studies among Platynotini (Tenebrionidae) with Dr. Marcin Kaminski (http://kaminskientomo.org/) in the MIZ PAN in Warsaw, Poland. The project strongly relies on museomics (i.e., acquiring genomic sequence data from museum specimens), and aims to address questions on the biogeography and morphological evolution of beetles. The student will be responsible for organizing and conducting work on the southern African subtribe Eurynotina, which currently contains 16 genera and over 90 species. Dr. Kaminski’s lab is located in the main headquarters of the Museum and Institute of Zoology (Polish Academy of Sciences) in Warsaw, Poland. More details on the project can be found here: http://kaminskientomo.org/blog-news/projects/platynotini

Your duties will include:

 • gathering and analyzing morphological and molecular data from historical specimens of Eurynotina
 • reconstruction of phylogenetic relationships between the eurynotoid genera based on molecular data
 • matrix-based revisions of all species-group taxa included in Eurynotina. This task will require investigation of type materials deposited in different entomological collections around the world either through specimen loans or museum visits
 • presentation of results at international conferences and manuscript preparation for publications
 • realization of the BioPlanet Doctoral School programme (https://szkoladoktorska-bioplanet.pl/en/home/)
 • preparation of the Ph.D. thesis (manuscript)

The realization of this PhD project requires implementation of a diverse set of methodological tools (NGS, bioinformatics, modern taxonomy, distribution analyses), and will offer the candidate opportunities to work in  scientific facilities around the world, such as Ditsong Museum in South Africa (investigation of type material).

To be considered you will need:

 • MS in biology, ecology, earth science, environmental science, or other relevant disciplines. Students with a degree in another field with relevant post-graduate work experience will also be considered
 • basic knowledge of methods used in taxonomy, biogeography, and phylogenetics
 • experience in insect taxonomy (species description, dissections, and imaging) or DNA extraction and amplification. Experience in both taxonomy and DNA sequencing is preferred, with additional consideration given to candidates with bioinformatics experience.
 • preference will be given to candidates who already documented their scientific activity by publishing paper/s and/or presenting their findings during conferences

Requested documents:

 • copy of your MSc diploma
 • CV with detailed information on your education, scientific career and past research experience. In your CV, please include the following consent to the processing of personal data: “Pursuant to Article 6 (1) of the General Regulation on the Protection of Personal Data of 27 April 2016 (Journal of Laws EU L 119/1 of 4 May 2016) I agree on the processing of personal data other than: name, (names) and surname, parents' names, date of birth, place of residence (correspondence address), education, course of previous employment included in my job offer for the needs of current recruitment”.
 • motivation letter detailing your research interests and justifying why you wish to join the project (single page)
 • two recommendation letters from your previous supervisors/coworkers

How to apply: Apply by e-mail to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. In the subject field please write "Ph.D. position - your first and last name”.

 

Recruitment process:

Candidates will be assessed on the basis of the information presented in the submitted documents. Selected applicants will be invited for an interview via Zoom. Final results will be announced before May, 20th.

Postgraduate studies:

The selected candidate will be asked to apply to the Bioplanet Doctoral School of the Polish Academy of Sciences (https://szkoladoktorska-bioplanet.pl/en/home/) and participate in the entrance examination (via Skype or in person). The school does not charge tuition fees and provides compulsory and optional classes (conducted in English) for doctoral students. Doctoral studies will start on October 1, 2021 and should be completed by submitting a doctoral dissertation within 4 years.

Scholarship:

The scholarship of 5,000 PLN per month (gross salary) is provided for the duration of the project (i.e. until 2025-01-25). Later, until 2025-09-30, the student will receive a standard PhD scholarship .The scholarship provides for a reasonable cost of living in Warsaw based on current housing costs.

Scientific research at MIZ PAN:

Research at MIZ covers a spectrum of topics in zoology, including systematics, biogeography, evolutionary biology, ecology, and population genetics. Dr. Marcin Kamiński's group (http://www.kaminskientomo.org/) belongs to the Zoological Museum. The Museum's collection, due to its historical nature, is one of the most valuable in Europe.

Dyrektor Muzeum i Instytutu Zoologii PAN

ogłasza konkurs na stanowisko doktoranta w projekcie badawczym NCN OPUS-19

Nazwa grantu: Sekwencjonowanie nowej generacji a historyczne zbiory chrząszczy: filogeneza plemienia Platynotini (Tenebrionidae). Nr grantu: 2020/37/B/NZ8/02496.

Słowa kluczowe: systematyka, filogeneza, morfologia, chrząszcze, NGS

Kierownik projektu: dr hab. Marcin Jan Kamiński

Stypendium: 5000 PLN brutto do 2025-01-25 (stypendium NCN); po tym okresie stypendium doktoranckie z mocy Ustawy

Termin składania wniosków: do 4 maja 2021

Lokalizacja: Muzeum i Instytut Zoologii PAN (Warszawa)

Poszukujemy osoby zainteresowanej systematyką chrząszczy na stanowisko doktoranta w projekcie badawczym NCN kierowanym przez dr hab. Marcina Kamińskiego w Muzeum i Instytucie Zoologii PAN. Grupa prowadzi badania nad filogenezą i ewolucją chrząszczy z plemienia Platynotini (Coleoptera: Tenebrionidae) z wykorzystaniem metodyki sekwencjonowania okazów muzealnych. Zatrudniona osoba będzie odpowiedzialna za organizację i prowadzenie prac nad systematyką południowoafrykańskiego podplemienia Eurynotina (Tenebrionidae: Platynotini) obejmującego obecnie 16 rodzajów i ponad 90 gatunków. Siedzibą grupy badawczej jest główna siedziba Muzeum i Instytutu Zoologii PAN w Warszawie. Szczegółowe informacje na temat omawianego projektu można znaleźć pod adresem: http://kaminskientomo.org/blog-news/projects/platynotini

Opis zadań i obowiązków:

 • Prowadzenie badań laboratoryjnych obejmujących analizę danych morfologicznych i molekularnych (sekwencjonowanie nowej generacji) pozyskanych z muzealnych okazów chrząszczy reprezentujących podplemię Eurynotina (Tenebrionidae: Platynotini).
 • Zrekonstruowanie powiązań filogenetycznych w obrębie omawianego podplemienia na poziomie rodzajowym.
 • Wykonanie rewizji taksonomicznej wszystkich gatunków i podgatunków reprezentujących Eurynotina w oparciu o techniki filogenetyki morfologicznej i analizę okazów typowych.
 • Przygotowywanie publikacji opisujących wyniki badań.
 • Udział w wykładach i innych zajęciach stanowiących część programu studiów doktoranckich.
 • Złożenie zatwierdzonej przez promotora rozprawy doktorskiej z dziedziny nauk biologicznych.

Podsumowując, wyłoniona w konkursie osoba będzie prowadziła badania z zakresu nowoczesnej systematyki zoologicznej wykorzystując następujące techniki: izolacja DNA, analiza bioinformatyczna, analiza filogenetyczna, morfologia/anatomia porównawcza, modelowanie nisz ekologicznych.   

Wymagania:

 • tytuł magistra nauk biologicznych lub pokrewnej dyscypliny,
 • znajomość podstawowych technik badawczych, w tym filogenetyki morfologicznej lub/i molekularnej, taksonomii, mikroskopii stereoskopowej, izolacji DNA. Dodatkowo punktowani będą Kandydaci mający doświadczenie w zakresie analizy danych NGS
 • doświadczenie w pracy laboratoryjnej: praca morfologiczna (sekcjonowanie owadów) lub/i izolacja DNA, techniki PCR i sekwencjonowanie
 • dodatkowym walorem podczas oceny Kandydatów będzie ich dotychczasowa aktywność naukowa, w tym współ/autorstwo publikacji naukowych i wystąpienia na konferencjach,
 • dobra znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2

Niezbędne dokumenty:

 • kopia dyplomu magistra,
 • życiorys naukowy zawierający listę publikacji, doniesień konferencyjnych, odbytych staży i szkoleń, stypendiach i nagrodach wraz z danymi kontaktowymi. Dokument powinien opatrzony zostać podpisanym oświadczeniem o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Muzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie w celu uczestnictwa w procesie rekrutacyjnym, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych: tekst jednolity (Dz. U. 2016 r. poz. 922 z późn. zm.).” Aplikacje, które nie zawierają tego oświadczenia, nie będą rozpatrywane.
 • list motywacyjny w języku angielskim (nie więcej niż jedna strona A4),
 • dwa listy rekomendacyjne od wcześniejszych przełożonych, promotorów, opiekunów naukowych, współpracowników.

Termin i forma składania ofert:

Dokumenty należy przesłać do dr hab. Marcina Kamińskiego (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) nie później niż do 4 maja 2021 w wiadomości zatytułowanej “Doktorant w projekcie NCN”. Pytania dotyczące tego stanowiska mogą być kierowane do kierownika projektu (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).

Sposób oceny:

Kandydaci będą oceniani na podstawie informacji zawartych w przesłanych dokumentach. Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, która zostanie przeprowadzona za pośrednictwem Zoom. Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone nie później niż 20 maja.

Warunki studiów doktorskich:

Wybrany kandydat zostanie poproszony o złożenie wniosku o przyjęcie do Szkoła Doktorska BioPlanet (https://szkoladoktorska-bioplanet.pl/) i uczestnictwo w ustnym egzaminie wstępnym (przez Skype lub osobiście). Szkoła nie pobiera czesnego i zapewnia obowiązkowe i fakultatywne zajęcia dla doktorantów prowadzone w języku angielskim. Studia doktorskie rozpoczną się 1 października 2021 r. i powinny zostać ukończone złożeniem pracy doktorskiej w ciągu 4 lat.

Warunki zatrudnienia:

Stypendium, w kwocie 5000 PLN (brutto)/miesiąc, jest zapewnione na okres trwania projektu (tj. do 2025-01-25), w późniejszym okresie doktorant będzie otrzymywał stypendium należne z mocy Ustawy (do 2025-09-30)

Badania naukowe w MIZ PAN:

Badania w MIZ obejmują szerokie spektrum zagadnień z dziedziny zoologii, w tym systematykę, biogeografię, biologię ewolucyjną, ekologię i genetykę populacji. Grupa Dr Marcina Kamińskiego (http://www.kaminskientomo.org/) należy do pracowni Muzeum Zoologiczne. Kolekcja zoologiczna Muzeum jest jedną z największych i najcenniejszych w Europie.

Dyrekcja Muzeum i Instytut Zoologii PAN poszukuje pracownika (na zastępstwo)  do prowadzenia Sekretariatu Instytutu:

Zakres obowiązków

 1. przyjmowanie, rejestrowanie i wysyłanie korespondencji
 2. obsługa połączeń telefonicznych i urządzeń biurowych
 3. organizacja spotkań biurowych i naukowych
 4. przygotowywanie i redagowanie pism
 5. obsługa kancelaryjna grantów oraz współprac
 6. archiwizacja dokumentów
 7. współpraca z Działem Administracji oraz Działem Księgowości
 8. asystowanie Dyrekcji Instytutu, w tym prowadzenie terminarza/organizowanie spotkań

Wymagania

 • Wykształcenie wyższe
 • 2 lata doświadczenia na zbliżonym stanowisku
 • Biegła znajomość pracy na komputerze (MS Office)
 • Umiejętność obsługi urządzeń biurowych
 • Komunikatywna znajomość j. angielskiego
 • Uczciwość, sumienność, wysoka kultura osobista
 • Chęć uczenia się i otwartość na zmiany
 • Dobra organizacja pracy własnej

Oferujemy:

Zatrudnienie na umowę o pracę  w wymiarze pełnego etatu na zastępstwo w okresie min. 15 miesięcy

Pakiet prywatnej opieki medycznej

Pakiet socjalny

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Zgłoszenia (CV) wraz z informacjami o zakończonych kursach i szkoleniach a także spodziewanym wynagrodzeniem należy składać drogą elektroniczną na adres e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. do dnia 16 kwietnia br.

Klauzula RODO: Zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000), oraz artykułów 7 i 13 Rozporządzenia UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. - w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  MIIZPAN informuje że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk ul. Wilcza 64, Warszawa 00-679;
 2. Administrator przetwarzać będzie dane osobowe w celu realizacji procesu rekrutacji, jednak nie dłużej niż przez 12 miesięcy.
 3. Ma Pani /Pan prawo dostępu do swoich danych oraz do ich poprawiania lub wnioskowanie o ich usunięcie.
 4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji.
 5. Jeżeli jest Pan/Pani zainteresowany/a pozostawieniem swoich danych do celów przyszłych rekrutacji prosimy o wyrażenie osobnej zgody w tym celu.
 6. Kontakt z Inspektorem ochrony danych This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;
 7. Administrator danych nie planuje udostępnienia danych z wyłączeniem sytuacji udzielenia przez Panią/Pana zgody w treści określonej poniżej.

Do CV należy dołączyć klauzulę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji w MIIZPAN

 ……………………………………………………………………………………..(podpis zgłaszającego)

Subcategories