Unia Europejska

foto Piotr Ślipiński

Ogłoszenie

o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki z dnia 17.12.2014 r numer ogłoszenia 12/2014                       

 

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) w związku z art. 30d ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, z późn. zm.).

 

1. Nazwa i adres Zamawiającego:

   MUZEUM I INSTYTUT ZOOLOGII    

   POLSKIEJ AKADEMII NAUK

   ul. Wilcza 64

   00-679 Warszawa

   tel.: 22 629 32 21

   fax.: (0 22) 629 63 02

 

2. Strona internetowa Zamawiającego (Biuletyn Informacji Publicznej): http://bip.miiz.waw.pl/

3. Rodzaj zamówienia: dostawy [X] usługi [  ]

4. Opis przedmiotu zamówienia/zakres zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników w podziale na zadania:

Zadanie 1: 1 op. 3500 POP-7TM Polymer 4393708 Life Technologies

Zadanie 2: 1 op. Anode Buffer Container 3500 Series 4393927 Life Technologies

Zadanie 3: 1 op. Cathode buffer container 3500 series 4408256 Life Technologies

 1. 5.       Liczba złożonych ofert : 1

 

Zadanie nr 1

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena netto

Cena brutto

1.

Life Technologies  Polska Sp. z o.o.

ul. Bonifraterska 17

00-203 Warszawa

618,52 zł

760,78 zł

 

Zadanie nr 2

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena netto

Cena brutto

1.

Life Technologies  Polska Sp. z o.o.

ul. Bonifraterska 17

00-203 Warszawa

335,58 zł

412,76 zł

Zadanie nr 3

 Numer

 oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

     Cena netto

   Cena brutto

     1.

Life Technologies  Polska Sp. z o.o.

ul. Bonifraterska 17

00-203 Warszawa

      470,00 zł

       578,10 zł

 

 1. 6.       Propozycja wybory oferty najkorzystniejszej :

 

w zakresie zadań 1, 2, 3: Life Technologies  Polska Sp. z o.o.

  ul. Bonifraterska 17

  00-203 Warszawa

 

 1. 7.       Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej : w zakresie wszystkich zadań: jedyna złożona oferta uznana za najkorzystniejszą;
 2. 8.       Uzasadnienie odrzucenia oferty (o ile dotyczy) : nie dotyczy
 3. 9.       Wykonawca, któremu udzielono zamówienia :

- w zakresie zadań 1, 2, 3: Life Technologies  Polska Sp. z o.o.,  ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa. Data udzielenia zamówienia: 17.12.2014 r.

10. Informacja o nieudzieleniu tego zamówienia:

Czy zamówienia udzielono TAK [X]   NIE  [   ]

 

    Warszawa, dnia 17.12.2014 r.

      (miejscowość)

..........................................................

                                  (podpis osoby upoważnionej)

Zatwierdzam treść ogłoszenia o udzieleniu

                                                                                                                                                zamówienia z dziedziny nauki

Oryginał do pobrania: TUTAJ

Ogłoszenie

o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki z dnia 16.12.2014 r

numer ogłoszenia 13/2014

 

 

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) w związku z art. 30d ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, z późn. zm.).

 

 

1. Nazwa i adres Zamawiającego:

   MUZEUM I INSTYTUT ZOOLOGII    

   POLSKIEJ AKADEMII NAUK

   ul. Wilcza 64

   00-679 Warszawa

   tel.: 22 629 32 21

   fax.: (0 22) 629 63 02

 

2. Strona internetowa Zamawiającego (Biuletyn Informacji Publicznej): http://bip.miiz.waw.pl/

3. Rodzaj zamówienia: dostawy [X] usługi [  ]

4. Opis przedmiotu zamówienia/zakres zamówienia

     Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników w podziale na zadania:

Zadanie 1: 2 op. TWEEN® 20,  BioXtra, viscous liquid P7949-500ml Sigma-Aldrich;

Zadanie 2: 1 op. Sodium hydroxide solution, volumetric, 4 M NaOH (4N) 71535 Fluka;

 1. 5.       Liczba złożonych ofert : 1

  Zadanie nr 1

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena netto

Cena brutto

1.

Sigma-Aldrich Sp. z o. o.

ul. Szelągowska 30,

61-626 Poznań

479,88 zł

590,25 zł

 

  Zadanie nr 2

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena netto

Cena brutto

1.

Sigma-Aldrich Sp. z o. o.

ul. Szelągowska 30,

61-626 Poznań

196,48 zł

241,67 zł

 1. 6.       Propozycja wybory oferty najkorzystniejszej :

w zakresie zadań nr: 1 i 2:   Sigma-Aldrich Sp. z o.o.

ul. Szelągowska 30,

61-626 Poznań

 

 1. 7.       Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej : w zakresie wszystkich zadań - jedyna złożona oferta uznana za najkorzystniejszą;
 2. 8.       Uzasadnienie odrzucenia oferty (o ile dotyczy) : nie dotyczy
 3. 9.       Wykonawca, któremu udzielono zamówienia :

- w zakresie zadań nr 1 i 2 Sigma-Aldrich Sp. z o.o., ul. Szelągowska 30, 61-626 Poznań. Data    udzielenia zamówienia: 16.12.2014 r.

10. Informacja o nieudzieleniu tego zamówienia:

Czy zamówienia udzielono TAK [X]   NIE  [   ]

 

    Warszawa, dnia 16.12.2014 r.

      (miejscowość)

 

..........................................................

                                  (podpis osoby upoważnionej)

Zatwierdzam treść ogłoszenia o udzieleniu

                                                                                                                                             zamówienia z dziedziny nauki

Oryginał do pobrania: TUTAJ

 

Ogłoszenie

o udzielanym zamówieniu z dziedziny nauki z dnia 11.12.2014 r.

numer ogłoszenia 11/2014

 

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) w związku z art. 30a ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, z późn. zm.).

 

 1. 1.     Nazwa i adres Zamawiającego:

MUZEUM I INSTYTUT ZOOLOGII        

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

ul. Wilcza 64

00-679 Warszawa

tel.: 22 629 32 21

fax.: (0 22) 629 63 02

2. Strona internetowa Zamawiającego (Biuletyn Informacji Publicznej):

http://bip.miiz.waw.pl/

3. Rodzaj zamówienia: dostawy [X] usługi [  ]

4. Opis przedmiotu zamówienia/zakres zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników w podziale na zadania:

Zadanie nr 1: 1 op. Polimer POP-7 do sekwenatorów Applied Biosystems 3130/3130xl, nr kat.: 4363785

Zadanie nr 2: 2 op. po 100 ml, woda wolna od nukleaz i DNA, sterylna, dejonizowana, molecular biology grade (z przeznaczeniem do reakcji PCR) nr kat.: E0212-01

Zadanie nr 3: 2 op. polimerazy Taq DNA rekombinowana Thermo Scientific, nr kat.: EP0402

Zadanie nr 4: 1 op. (5 x 1 ml) 2mM dNTP mix (Thermo Scientific), nr kat.: R0242

Zadanie nr 5: 1 op. wzorzec masy DNA GeneRuler 100bp DNA, 100 aplikacji Thermo Scientific, nr kat.: SM0243

Zadanie nr 6: 1 op. 6x loading dye solution Thermo Scientific, nr kat.: R0611

Zadanie nr 7: 1 op. Midori Green Advance DNA Stain (Thermo Scientific), nr. kat.: MG04

Zadanie nr 8: 1 op. (4 x 1,25 ml) 25 mM MgCl2 (Thermo Scientific), nr kat.: R0971

 

 

 

..........................................................

                                  (podpis osoby upoważnionej)

Zatwierdzam treść ogłoszenia o udzielanym

                                                                                                                                             zamówieniu z dziedziny nauki

 

 

Zawiadomienie o zmianie ogłoszenia

o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki z dnia 26.11.2014 r

numer ogłoszenia 3/2014

 

 

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) w związku z art. 30d ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, z późn. zm.).

 

   W związku z poinformowaniem Zamawiającego o zaproponowaniu w zadaniu nr 11 oferty równoważnej przez firmę Syngen Biotech, Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy w zadaniu nr 11. Wobec powyższego w zdaniu nr 11,  zostaje wybrana oferta najkorzystniejsza spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, (która w pierwotnej ocenie zajęła trzecie miejsce)

 

1. Nazwa i adres Zamawiającego:

   MUZEUM I INSTYTUT ZOOLOGII    

   POLSKIEJ AKADEMII NAUK

   ul. Wilcza 64

   00-679 Warszawa

   tel.: 22 629 32 21

   fax.: (0 22) 629 63 02

 

2. Strona internetowa Zamawiającego (Biuletyn Informacji Publicznej): http://bip.miiz.waw.pl/

3. Rodzaj zamówienia: dostawy [X] usługi [  ]

4. Opis przedmiotu zamówienia/zakres zamówienia:

    Przedmiotem zamówienia jest dostawa 1 op. NucleoSpin®Soil 50 izolacji MACHEREY-NAGEL740   780.50 – zadanie nr 11

 1. 5.       Liczba złożonych ofert : 4

Zestawienie złożonych ofert dla zadania nr 11 wraz z podaniem cen

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena netto

Cena brutto

1.

EURx Sp. z o.o.

ul. Przyrodników 3

80-297 Gdańsk

          

             oferta odrzucona

 

4.

Syngen Biotech Sp. z o.o. Sp. K

ul. Ostródzka 13

54-116 Wrocław

oferta odrzucona

 

5.

Aneta Ludwig BIONOVO

ul. Macieja Rataja 30

59-220 Legnica

    900,00 zł

1 107,00 zł

9.

AQUA LAB A. Sierzputowski

i Wspólnicy Sp. j.

ul. Zabłocka 10

03-194 Warszawa

    640,00 zł

787,20 zł

 

 

 1. 6.       Propozycja wybory oferty najkorzystniejszej :

- w zakresie zadania nr 11: AQUA LAB A. Sierzputowski

      i Wspólnicy Sp. j.

      ul. Zabłocka 10

      03-194 Warszawa

 1. 7.       Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej :

      - w zakresie zadania 11: oferta z najniższą ceną uznana za najkorzystniejszą;

 1. 8.       Uzasadnienie odrzucenia oferty (o ile dotyczy) : odrzucono ofertę Wykonawcy EURx Sp. z o.o. i Syngen Biotech Sp. z o.o. Sp. K w zadaniu nr 11 – zaoferowano produkty równoważne.
 2. 9.       Wykonawca, któremu udzielono zamówienia :

- w zakresie zadania nr 1:AQUA LAB A. Sierzputowski i Wspólnicy Sp. j., ul. Zabłocka 10,

03-194 Warszawa. Data udzielenia  zamówienia: 27.11.2014 r.

10. Informacja o nieudzieleniu tego zamówienia:

Czy zamówienia udzielono TAK [X]   NIE  [   ]

 

    Warszawa, dnia 27.11.2014 r.

      (miejscowość)

 

..........................................................

                                  (podpis osoby upoważnionej)

Zatwierdzam treść ogłoszenia o udzieleniu

                                                                                                                                             zamówienia z dziedziny nauki

Subcategories

Search

Ads

Tender

Institutions