Unia Europejska

foto Piotr Ślipiński

Dyrektor Muzeum i Instytutu Zoologii PAN

ogłasza konkurs na stanowisko doktoranta w projekcie badawczym NCN OPUS-19

Nazwa grantu: Sekwencjonowanie nowej generacji a historyczne zbiory chrząszczy: filogeneza plemienia Platynotini (Tenebrionidae). Nr grantu: 2020/37/B/NZ8/02496.

Słowa kluczowe: systematyka, filogeneza, morfologia, chrząszcze, NGS

Kierownik projektu: dr hab. Marcin Jan Kamiński

Stypendium: 5000 PLN brutto do 2025-01-25 (stypendium NCN); po tym okresie stypendium doktoranckie z mocy Ustawy

Termin składania wniosków: do 4 maja 2021

Lokalizacja: Muzeum i Instytut Zoologii PAN (Warszawa)

Poszukujemy osoby zainteresowanej systematyką chrząszczy na stanowisko doktoranta w projekcie badawczym NCN kierowanym przez dr hab. Marcina Kamińskiego w Muzeum i Instytucie Zoologii PAN. Grupa prowadzi badania nad filogenezą i ewolucją chrząszczy z plemienia Platynotini (Coleoptera: Tenebrionidae) z wykorzystaniem metodyki sekwencjonowania okazów muzealnych. Zatrudniona osoba będzie odpowiedzialna za organizację i prowadzenie prac nad systematyką południowoafrykańskiego podplemienia Eurynotina (Tenebrionidae: Platynotini) obejmującego obecnie 16 rodzajów i ponad 90 gatunków. Siedzibą grupy badawczej jest główna siedziba Muzeum i Instytutu Zoologii PAN w Warszawie. Szczegółowe informacje na temat omawianego projektu można znaleźć pod adresem: http://kaminskientomo.org/blog-news/projects/platynotini

Opis zadań i obowiązków:

 • Prowadzenie badań laboratoryjnych obejmujących analizę danych morfologicznych i molekularnych (sekwencjonowanie nowej generacji) pozyskanych z muzealnych okazów chrząszczy reprezentujących podplemię Eurynotina (Tenebrionidae: Platynotini).
 • Zrekonstruowanie powiązań filogenetycznych w obrębie omawianego podplemienia na poziomie rodzajowym.
 • Wykonanie rewizji taksonomicznej wszystkich gatunków i podgatunków reprezentujących Eurynotina w oparciu o techniki filogenetyki morfologicznej i analizę okazów typowych.
 • Przygotowywanie publikacji opisujących wyniki badań.
 • Udział w wykładach i innych zajęciach stanowiących część programu studiów doktoranckich.
 • Złożenie zatwierdzonej przez promotora rozprawy doktorskiej z dziedziny nauk biologicznych.

Podsumowując, wyłoniona w konkursie osoba będzie prowadziła badania z zakresu nowoczesnej systematyki zoologicznej wykorzystując następujące techniki: izolacja DNA, analiza bioinformatyczna, analiza filogenetyczna, morfologia/anatomia porównawcza, modelowanie nisz ekologicznych.   

Wymagania:

 • tytuł magistra nauk biologicznych lub pokrewnej dyscypliny,
 • znajomość podstawowych technik badawczych, w tym filogenetyki morfologicznej lub/i molekularnej, taksonomii, mikroskopii stereoskopowej, izolacji DNA. Dodatkowo punktowani będą Kandydaci mający doświadczenie w zakresie analizy danych NGS
 • doświadczenie w pracy laboratoryjnej: praca morfologiczna (sekcjonowanie owadów) lub/i izolacja DNA, techniki PCR i sekwencjonowanie
 • dodatkowym walorem podczas oceny Kandydatów będzie ich dotychczasowa aktywność naukowa, w tym współ/autorstwo publikacji naukowych i wystąpienia na konferencjach,
 • dobra znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2

Niezbędne dokumenty:

 • kopia dyplomu magistra,
 • życiorys naukowy zawierający listę publikacji, doniesień konferencyjnych, odbytych staży i szkoleń, stypendiach i nagrodach wraz z danymi kontaktowymi. Dokument powinien opatrzony zostać podpisanym oświadczeniem o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Muzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie w celu uczestnictwa w procesie rekrutacyjnym, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych: tekst jednolity (Dz. U. 2016 r. poz. 922 z późn. zm.).” Aplikacje, które nie zawierają tego oświadczenia, nie będą rozpatrywane.
 • list motywacyjny w języku angielskim (nie więcej niż jedna strona A4),
 • dwa listy rekomendacyjne od wcześniejszych przełożonych, promotorów, opiekunów naukowych, współpracowników.

Termin i forma składania ofert:

Dokumenty należy przesłać do dr hab. Marcina Kamińskiego (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) nie później niż do 4 maja 2021 w wiadomości zatytułowanej “Doktorant w projekcie NCN”. Pytania dotyczące tego stanowiska mogą być kierowane do kierownika projektu (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).

Sposób oceny:

Kandydaci będą oceniani na podstawie informacji zawartych w przesłanych dokumentach. Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, która zostanie przeprowadzona za pośrednictwem Zoom. Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone nie później niż 20 maja.

Warunki studiów doktorskich:

Wybrany kandydat zostanie poproszony o złożenie wniosku o przyjęcie do Szkoła Doktorska BioPlanet (https://szkoladoktorska-bioplanet.pl/) i uczestnictwo w ustnym egzaminie wstępnym (przez Skype lub osobiście). Szkoła nie pobiera czesnego i zapewnia obowiązkowe i fakultatywne zajęcia dla doktorantów prowadzone w języku angielskim. Studia doktorskie rozpoczną się 1 października 2021 r. i powinny zostać ukończone złożeniem pracy doktorskiej w ciągu 4 lat.

Warunki zatrudnienia:

Stypendium, w kwocie 5000 PLN (brutto)/miesiąc, jest zapewnione na okres trwania projektu (tj. do 2025-01-25), w późniejszym okresie doktorant będzie otrzymywał stypendium należne z mocy Ustawy (do 2025-09-30)

Badania naukowe w MIZ PAN:

Badania w MIZ obejmują szerokie spektrum zagadnień z dziedziny zoologii, w tym systematykę, biogeografię, biologię ewolucyjną, ekologię i genetykę populacji. Grupa Dr Marcina Kamińskiego (http://www.kaminskientomo.org/) należy do pracowni Muzeum Zoologiczne. Kolekcja zoologiczna Muzeum jest jedną z największych i najcenniejszych w Europie.

Dyrekcja Muzeum i Instytut Zoologii PAN poszukuje pracownika (na zastępstwo)  do prowadzenia Sekretariatu Instytutu:

Zakres obowiązków

 1. przyjmowanie, rejestrowanie i wysyłanie korespondencji
 2. obsługa połączeń telefonicznych i urządzeń biurowych
 3. organizacja spotkań biurowych i naukowych
 4. przygotowywanie i redagowanie pism
 5. obsługa kancelaryjna grantów oraz współprac
 6. archiwizacja dokumentów
 7. współpraca z Działem Administracji oraz Działem Księgowości
 8. asystowanie Dyrekcji Instytutu, w tym prowadzenie terminarza/organizowanie spotkań

Wymagania

 • Wykształcenie wyższe
 • 2 lata doświadczenia na zbliżonym stanowisku
 • Biegła znajomość pracy na komputerze (MS Office)
 • Umiejętność obsługi urządzeń biurowych
 • Komunikatywna znajomość j. angielskiego
 • Uczciwość, sumienność, wysoka kultura osobista
 • Chęć uczenia się i otwartość na zmiany
 • Dobra organizacja pracy własnej

Oferujemy:

Zatrudnienie na umowę o pracę  w wymiarze pełnego etatu na zastępstwo w okresie min. 15 miesięcy

Pakiet prywatnej opieki medycznej

Pakiet socjalny

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Zgłoszenia (CV) wraz z informacjami o zakończonych kursach i szkoleniach a także spodziewanym wynagrodzeniem należy składać drogą elektroniczną na adres e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. do dnia 16 kwietnia br.

Klauzula RODO: Zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000), oraz artykułów 7 i 13 Rozporządzenia UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. - w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  MIIZPAN informuje że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk ul. Wilcza 64, Warszawa 00-679;
 2. Administrator przetwarzać będzie dane osobowe w celu realizacji procesu rekrutacji, jednak nie dłużej niż przez 12 miesięcy.
 3. Ma Pani /Pan prawo dostępu do swoich danych oraz do ich poprawiania lub wnioskowanie o ich usunięcie.
 4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji.
 5. Jeżeli jest Pan/Pani zainteresowany/a pozostawieniem swoich danych do celów przyszłych rekrutacji prosimy o wyrażenie osobnej zgody w tym celu.
 6. Kontakt z Inspektorem ochrony danych This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;
 7. Administrator danych nie planuje udostępnienia danych z wyłączeniem sytuacji udzielenia przez Panią/Pana zgody w treści określonej poniżej.

Do CV należy dołączyć klauzulę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji w MIIZPAN

 ……………………………………………………………………………………..(podpis zgłaszającego)

 1. Nazwa grantu: Sekwencjonowanie nowej generacji a historyczne zbiory chrząszczy: filogeneza plemienia Platynotini (Tenebrionidae). Nr grantu: 2020/37/B/NZ8/02496
 2. Typ konkursu: OPUS-NZ
 3. Słowa kluczowe: taksonomia, filogeneza, morfologia, chrząszcze

 

Dyrektor Muzeum i Instytutu Zoologii PAN

ogłasza konkurs na stanowisko wykonawcy w projekcie badawczym NCN OPUS-19

Poszukujemy pracownika specjalizującego się w morfologii chrząszczy na stanowisko wykonawcy w projekcie badawczym kierowanym przez dr hab. Marcina Kamińskiego w Muzeum i Instytucie Zoologii PAN. Grupa prowadzi badania nad filogenezą i ewolucją chrząszczy z plemienia Platynotini (Coleoptera: Tenebrionidae) z wykorzystaniem metodyki sekwencjonowania okazów muzealnych. Osoba zatrudniona na ogłaszanym stanowisku będzie odpowiedzialna za preparowanie żeńskich terminaliów (pokładełko i tuby genitalne) oraz kodowanie matrycy cech morfologicznych niezbędnych do zrozumienia ewolucji różnych strategii rozrodczych w obrębie Platynotini (np. jajożyworodności). Ponadto, osoba ta będzie odpowiedzialna za przeprowadzenie rewizji taksonomicznej, opartej o cechy morfologiczne, afrykańskiego rodzaju Gonopus. Okres zatrudnienia na tym stanowisku kończy się z dniem 2025-01-25. Siedzibą grupy badawczej jest główna siedziba Muzeum i Instytutu Zoologii PAN w Warszawie.

Opis zadań i obowiązków

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie prowadzić prace obejmujące analizę danych morfologicznych dotyczących budowy terminaliów żeńskich w obrębie Platynotini oraz całościowej budowy przedstawicieli rodzaju Gonopus. W procesie zbierania danych osoba ta przeanalizuje morfologię około tysiąca pokładełek i tub genitalnych wypreparowanych z ponad 200 gatunków reprezentujących badane plemię. Materiał niezbędny do wykonania rewizji taksonomicznej rodzaju Gonopus zatrudniona osoba zobligowana będzie pozyskać poprzez wypożyczenia zdalne z różnych kolekcji entomologicznych Świata (np. Ditsong Museum w Pretorii oraz Muzeum Historii Naturalnej w Paryżu). Zarówno w przypadku analizy morfologii żeńskich terminaliów jak i rewizji Gonopus ostatecznym wynikiem pracy zatrudnionej osoby będzie przygotowanie matrycy cech, która zostanie następnie zaimplementowana do badań filogenetycznych.

Wymagania

Kandydaci na to stanowisko powinni posiadać stopień doktora nauk biologicznych, nauk o środowisku lub pokrewnej dyscypliny, oraz doświadczenie w prowadzeniu badań morfologiczno-taksonomicznych na owadach.

Idealny kandydat powinien spełniać następujące wymagania:

 1. Bardzo dobra znajomość technik analizy kladystycznej;
 2. Znajomość zasad Międzynarodowego Kodeksu Nomenklatury Zoologicznej;
 3. Udokumentowana umiejętność preparowania małych struktur biologicznych;
 4. Dorobek publikacyjny z zakresu taksonomii/filogenetyki w czasopismach naukowych (JCR);
 5. Biegła znajomość języka angielskiego.

Dodatkowe, mile widziane umiejętności:

 1. Znajomość klasyfikacji chrząszczy z rodziny Tenebrionidae;
 2. Znajomość programów do przeprowadzania analiz kladystycznych (np. TNT, PAUP*);
 3. Doświadczenie pracy w interdyscyplinarnym zespole.

Badania naukowe w MIZ PAN

Badania w MIZ obejmują szerokie spektrum zagadnień z dziedziny zoologii, w tym systematykę, biogeografię, biologię ewolucyjną, ekologię i genetykę populacji. Grupa Dr Marcina Kamińskiego (http://www.kaminskientomo.org/) należy do pracowni Muzeum Zoologiczne. Kolekcja zoologiczna Muzeum jest jedną z największych i najcenniejszych w Europie.

Warunki zatrudnienia

Umowa zlecenie/dzieło/dla pracowników Muzeum i Instytutu Zoologii PAN  dodatek zadaniowy. Okres zatrudnienia: do 2025-01-25. Termin rozpoczęcia pracy: 1 maja 2021. Pensja jest fundowana przez Narodowe Centrum Nauki.

Dokumenty wymagane we wniosku

 1. Kopia dyplomu doktorskiego lub dokument potwierdzający uczestnictwo w szkole doktorskiej oraz podający spodziewaną datę przyznania stopnia doktora
 2. Curriculum vitae wraz z listą publikacji oraz z dołączonym na końcu podpisanym oświadczeniem:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Muzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie w celu uczestnictwa w procesie rekrutacyjnym, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych: tekst jednolity (Dz. U. 2016 r. poz. 922 z późn. zm.).”

Aplikacje, które nie zawierają tego oświadczenia, nie będą rozpatrywane.

 1. List motywacyjny w języku angielskim (nie więcej niż jedna strona A4)
 2. Kopia jednej publikacji naukowej do oceny podczas procesu rekrutacji
 1. Dane kontaktowe dwóch osób, z którymi można się skontaktować w celu uzyskania opinii o kandydacie.

Dokumenty te należy przesłać do Marcina Kamińskiego (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) nie później niż 29 marca 2021 w wiadomości zatytułowanej “Wykonawca w projekcie NCN”. Pytania dotyczące tego stanowiska mogą być kierowane do kierownika projektu (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).

Dodatkowe informacje

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zaproszenia wybranych kandydatów na rozmowę kwalifikacyjną
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wybrania żadnego Wykonawcy.
 3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi najpóźniej do dnia 14 kwietnia 2021 r.

Competition for a research position

 

A postdoctoral researcher/ research assistant position is now open in a research group led by Dr Małgorzata Pilot at the Museum and Institute of Zoology of the Polish Academy of Sciences. The research group is focused on mammalian evolutionary genomics, and this position will be focused on canid genomics. Specific topics to be studied include the evolutionary history of Eurasian Canis species, causes and consequences of admixture among Canis species and subspecies, and the evolution of behavioural traits in the genus Canis.

The position is available for 2 years and 4 months, from April 2021 until July 2023. The position may be extended for a longer period, depending on research funding availability. The research group is based at the Research Station of the Museum and Institute of Zoology (MIZ), Polish Academy of Sciences in Gdańsk, and maintains strong links with the main research facilities of the MIZ in Warsaw.

Work description

This position will involve the analysis of genomic data and preparation of manuscripts for publication, participation in the supervision of PhD students, and contribution to administrative tasks associated with research projects. Depending on the selected candidate’s experience, the position may also involve laboratory work. The position will require learning and development of new methods of data analysis, and therefore strong motivation and willingness to learn is essential. The successful applicant will be expected to contribute to grant applications submitted by the group, and will be encouraged to apply for independent funding available for early career researchers. The postdoctoral researcher will thus have the opportunity to propose and explore new research questions within the general remit of the research group.

Requirements

The position requires expertise in evolutionary genomics and/or bioinformatics, and the candidate must either hold a PhD degree in a relevant area or hold a MSc degree and be able to demonstrate research independence. The ideal candidate should have the following skills:

 1. good knowledge of Linux/Unix environment;
 2. experience with processing DNA sequence data;
 3. experience with population genetic data analysis;
 4. ability to work independently and to communicate with a multi-disciplinary team;
 5. good scientific writing skills, evidenced by a first authorship of at least one research paper (which will be evaluated in the selection process);
 6. excellent spoken and written English.

Desirable skills include:

 1. experience with the analysis of NGS data, including whole-genome sequence data;
 2. proficiency with at least one scripting language (e.g. Python, Perl, Unix Shell scripts);
 3. experience with laboratory methods used in experimental population genetics and genomics;
 4. experience with sample processing for NGS.

Research environment

The research at the MIZ is focused on a broad range of themes in animal biology, including systematics, biogeography, evolutionary biology, ecology and population genetics. Małgorzata Pilot’s research group is part of the Laboratory of the Molecular and Biometric Techniques led by Prof. Wieslaw Bogdanowicz, grouping researchers focused on population genetics, phylogeography and evolutionary genomics of a broad range of animal taxa. MIZ laboratories contain modern equipment for genomic analyses, including Pacific Biosciences RSII long-read sequencer and Illumina MiSeq System. The state-of-the-art ancient DNA laboratory carries out work on mammalian palaeogenetics. The Museum’s zoological collection is among the largest and most valuable in Europe. 

Employment conditions

Employment period: 28 months, subject to a 3-month probation period. Start date: 12 April 2021 or as soon as possible after that date. The salary is funded by the Polish National Agency for Academic Exchange (NAWA).

Documents required in the application

 1. Copy of a PhD certificate
 2. Curriculum vitae including the publication list, with the following statement provided at the end and signed:

“I agree to the processing of personal data provided in this document for realising the recruitment process pursuant to the Personal Data Protection Act of 10 May 2018 (Journal of Laws 2018, item 1000) and in agreement with Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation). I also consent to the processing of my personal data by the Museum and Institute of Zoology of the Polish Academy of Sciences for the purposes of any future recruitment processes.”

Applications that do not include this statement won’t be considered.

 1. Motivation letter (maximum one A4 page)
 2. A copy of one research paper to be evaluated in the recruitment process
 3. Contact details of two persons who can be contacted for references.

These documents should be sent to Małgorzata Pilot This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. no later than 1 April 2021. The title of the message should be “Application for a postdoctoral position in canid genomics”. Informal inquiries can also be addressed to Małgorzata Pilot.

The interviews of shortlisted candidates will take place between 5 and 6 of April via Skype. The candidate selection is expected to be completed by 8 April 2021.

Subcategories