Unia Europejska

foto Piotr Ślipiński

Journal of Korean Nature. - Daejeon, Korea : Korean National Commission for GBIF, 2008-2012. Sygn. P.6818;

zmiana tytułu:

Journal of Asia-Pacific Biodiversity. - Daejeon, Korea : Korean Biodiversity Information Facility, National Science Museum : Korea National Arboretum, 2013-. Sygn. P.6818.