Unia Europejska

foto Piotr Ślipiński

mazowsze

Dla Rozwoju Mazowsza
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską  z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Działanie 4.3 – Ochrona powietrza, energetyka

Tytuł projektu
Termomodernizacja  oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii dla poprawy jakości funkcjonowania najstarszej i największej w Polsce Kolekcji Zoologicznej.

Beneficjent:
Muzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk.

Całkowity koszt realizacji projektu (w PLN): 1 320 446,60
Kwota dofinansowania (w PLN): 874 485,09

Opis projektu:
Głównym celem projektu jest polepszenie warunków utrzymywania kolekcji zoologicznej i zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, co będzie miało ogromne znaczenie dla ochrony środowiska.

Kolekcja zoologiczna zgromadzona przez Muzeum i Instytut Zoologii PAN jest unikalnym, bo najstarszym i najliczniejszym tego typu zbiorem w Polsce. Aby mogły z niej korzystać następne pokolenia muszą ulec poprawie warunki jej przechowywania. W tej chwili  służy naukowcom, studentom, uczniom oraz wszystkim zainteresowanym szeroko pojętą dziedziną zoologii.

Zbiory zoologiczne znajdują się w Stacji Badawczej Łomna-Las, zlokalizowanej pod Warszawą, w otulinie Kampinoskiego Parku Narodowego. Zakres projektu obejmuje momodernizację trzech budynków: starą halę magazynową, budynek laboratoryjny oraz domek socjalny. W powyższych budynkach zakres prac obejmuje:

 • Termomodernizację starej hali magazynowej (w których aktualnie zdeponowane są największe w Polsce i jedne z największych w Europie zbiory zoologiczne), budynku laboratoryjnego oraz budynku socjalnego, obejmującą:
  • ocieplenie ścian i stropów,
  • wymianę stolarki okiennej oraz drzwi zewnętrznych,
  • modernizację systemu wentylacyjnego,
 • zainstalowanie klimatyzacji w starej hali magazynowej,
 • zmianę systemu grzewczego obiektów na terenie stacji w tym:
  • na ogrzewanie geotermalne w starej hali magazynowej i budynku laboratoryjnym,
  • na ogrzewanie gazowe w budynku socjalnym
 • zainstalowanie kolektorów słonecznych do ogrzania wody użytkowej oraz wspomagających ogrzewanie geotermalne budynku starej hali magazynowej.

Piec węglowy w kotłowni znajdującej się w domku
socjalnym przed modernizacją.

Przeprowadzona termomodernizacja wraz ze zmianą systemu grzewczego pozwoli na zmniejszenie strat cieplnych generowanych przez aktualne ogrzewanie (olej opałowy) oraz na zmniejszenie ilości emitowanych do atmosfery zanieczyszczeń, co bezpośrednio wpłynie pozytywnie na środowisko naturalne. Jest to szczególnie istotne ze względu na bliskie sąsiedztwo Kampinoskiego Parku Narodowego.
Realizacja Projektu poprzez propagowanie odnawialnych źródeł energii przyczyni się do poprawy świadomości ekologicznej społeczeństwa i zwróci uwagę na możliwość oraz potrzebę korzystania ze źródeł energii odnawianej w celu poprawy jakości najbliższego otoczenia.
Przyczyni się również do wsparcia i podniesienia atrakcyjności obszarów województwa mazowieckiego poprzez zwrócenie uwagi na zachowane muzealne dziedzictwa narodowe przechowywane w obrębie obszaru wiejskiego wyróżniającego się dużymi walorami przyrodniczymi.

Image

Biblioteka Instytutu Zoologii PAN uczestniczy w budowie Repozytorium Cyfrowego Instytutów Naukowych. Projekt realizowany jest w okresie od marca 2010 do marca 2014 i finansowany ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa 2.  Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki w ramach poddziałania 2.3.2 Projekty w zakresie rozwoju zasobów informacyjnych nauki w postaci cyfrowej.

Zasadniczym celem Projektu jest utworzenie ogólnodostępnego w sieci Internet, ponadregionalnego, multidyscyplinarnego, pełnotekstowego, przeszukiwalnego Repozytorium Cyfrowego złożonego ze zdigitalizowanych publikacji naukowych, materiałów archiwalnych, dokumentacji badań oraz piśmienniczego dziedzictwa kulturowego wyselekcjonowanych ze zbiorów 16 polskich instytutów naukowych oraz ich bibliotek tworzących Konsorcjum Repozytorium Cyfrowego Instytutów Naukowych, na którego czele stoi Muzeum i Instytut Zoologii PAN.

Celami szczegółowymi Projektu są:

 • modernizacja infrastruktury naukowo-badawczej i informatycznej 16, jednych z najlepszych polskich jednostek naukowych reprezentujących zarówno nauki ścisłe, przyrodnicze, medyczne, jak i humanistyczne;
 • zwiększenie cyfrowych zasobów Internetu o wartościowe polskie treści publikacji naukowych wydawanych przez członków Konsorcjum (monografii naukowych, czasopism, wydawnictw seryjnych, map i atlasów) i jednoczesne upowszechnianie wyników badań własnych Instytutów, co przełożyć się powinno na wzrost ich cytowalności;
 • zabezpieczenie dla przyszłych pokoleń bieżącego dorobku naukowego Instytutów Konsorcjum poprzez zbudowanie Archiwum cyfrowego Instytutów Konsorcjum (archiwizacja plików matek);
 • umożliwienie ogółowi dostępu do pozycji udostępnianych obecnie tylko wyjątkowo nielicznej grupie badaczy (stare druki książki i mapy, rękopisy, czasopisma, zdjęcia, kartoteki i pozycje zachowane tylko w jednym egzemplarzu w Polsce, a nawet na świecie, itp.) i zabezpieczenie ich dla przyszłości, poprzez cyfrową archiwizację tych wyselekcjonowanych pozycji. Wiele z tych historycznych zbiorów aktualnie służy badaniom naukowym, np. historyczne mapy są pomocne w badaniach nad zmianami globalnymi.
 • zwiększenie dostępności do pozostałych wyselekcjonowanych unikalnych materiałów współczesnych i historycznych, gromadzonych w Instytutach Konsorcjum m.in. w postaci rękopisów prac doktorskich, specjalistycznych kartotek czy dokumentacji badań;
 • promocja polskiej nauki, historii, kultury i walorów środowiska przyrodniczego w świecie poprzez obecność zasobów Repozytorium Konsorcjum w bibliotece cyfrowej Unii Europejskiej Europeana oraz zwiększenie dostępności tych zasobów dzięki dodaniu bezpośrednich do nich linków w katalogach on-line Bibliotek Instytutów Konsorcjum oraz katalogach ogólnopolskich NUKAT  i Karo, a pośrednio także w światowym katalogu WorldCat;
 • odbudowa młodej kadry poprzez zatrudnienie w Projekcie absolwentów uczelni wyższych, oraz udział w pracach merytorycznych doktorantów Instytutów Konsorcjum.
 • wsparcie edukacji, w tym edukacji na odległość i wyrównywanie szans młodzieży pochodzącej spoza ośrodków wielkomiejskich poprzez wzbogacenie treści cyfrowych Internetu o zasoby cyfrowe dotychczas niedostępne chociażby z powodu praw autorskich, a służące m.in. dydaktyce na różnych poziomach nauczania;
 • podnoszenie umiejętności użytkowników bibliotek naukowych Konsorcjum w zakresie wyszukiwania literatury naukowej w wartościowych zasobach Internetu w ramach spotkań informacyjnych promujących Projekt.
 • pomoc merytoryczna i organizacyjna mniej zaawansowanym członkom Konsorcjum, która umożliwi włączenie wyników badań ich Instytutów do światowego obiegu informacji;

W ramach Projektu planowana jest cyfryzacja ponad 25 tysięcy pozycji ze zbiorów Bibliotek i Instytutów Konsorcjum, przy czym jest to drobna część ich kolekcji. Biblioteki Konsorcjum posiadają łącznie ponad 2 miliony woluminów zbiorów (dane z 31.12.2009 r.). Realizacja Projektu stanowić będzie dopiero dobry początek wielkiej pracy czekającej Instytuty, które będą chciały pokazać Światu swój dorobek naukowy (pięć spośród 16 Instytutów tworzących Konsorcjum posiada biblioteki zaliczone do Narodowego Zasobu Bibliotecznego). Praca ta jest jednak konieczna do wykonania, gdyż obecnie nie da się prowadzić prac technicznych, naukowych i służebnych gospodarce bez szybkiej i wiarygodnej informacji dostępnej poprzez Internet. Potrzebna jest ona czytelnikom Bibliotek uczestniczących w Projekcie, a więc finansistom, geodetom, drogowcom, farmaceutom, naukowcom, numerykom i wielu, wielu innym specjalistom.

Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych będzie ogólnodostępną platformą dostępu do cyfrowych zbiorów zarówno dla środowiska naukowców, pracowników gospodarki, pracowników informacji naukowej, ale też uczniów, studentów i całego społeczeństwa.
Zdigitalizowane zbiory będą udostępnione w Internecie na platformie Repozytorium utworzonego za pomocą systemu dLibra , który jest standardem obecnie używanym w Polsce.

W projekcie RCIN uczestniczą:

http://centrum.miiz.waw.pl

Projekt wspólfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Działanie 1.3.  Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe.

Poddziałanie 1.3.1. Projekty rozwojowe

Cel projektu:
Projekt ma na celu podniesienie konkurencyjności polskich przedsiębiorstw działających w branży rolno-spożywczej i leśnej poprzez dostarczenie im innowacyjnego narzędzia do szybkiej identyfikacji nicieni powodujących straty w produkcji roślin rolniczych, sadowniczych, ozdobnych oraz warzyw, drewna i grzybów jadalnych.
Realizacja Projektu pozwoli stworzyć pomost pomiędzy placówką naukową, a producentami.

Do realizacji zadań Projektu powołano Nematologiczne Centrum Diagnostyczno-Szkoleniowe włączone w struktury MiIZ PAN

Zadania Projektu:
I           Dostarczenie innowacyjnego, szybkiego narzędzia do identyfikacji gatunków nicieni roślino- i grzybożernych.
II          Uświadomienie podmiotom gospodarczym działającym w branży rolno-spożywczej i leśnej jak istotną, z ekonomicznego punktu widzenia, rolę odgrywają nicienie żerujące na roślinach i grzybach.
III        Prowadzenie szeroko zakrojonej kampanii informacyjnej, zachęcającej podmioty gospodarcze do nawiązania współpracy.
IV        Określenie sposobów zapobiegania szkodom powodowanym przez nicienie.
V         Udostępnienie najnowszych informacji dotyczących ochrony roślin przed nicieniami
VI        Udostępnienie różnego rodzaju materiałów, porównawczych, pozwalających na szybką i niezawodną identyfikację nicieni ważnych gospodarczo.

Działalność Centrum przyczyni się do:
- wzrostu innowacyjności przedsiębiorstw działających w branży rolno-spożywczej i leśnej, gdyż te przedsiębiorstwa będą mogły zastosować nowoczesne, bardzo innowacyjne narzędzia diagnostyczne służące do identyfikacji nicieni-szkodników roślin;

- będzie doskonałym przykładem zwiększenia roli nauki w rozwoju gospodarczym, gdyż osiągnięcia naukowe uzyskane w trakcie realizacji Projektu będą miały bezpośrednie zastosowanie w praktyce;
- odbudowy kadry nematologicznej w Polsce.

Odbiorcy Projektu:
Należy spodziewać się, że odbiorcami rezultatów projektu będą oddziały terenowe Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, których obecnie na terenie Polski działa 262 (w tym 12 oddziałów granicznych) oraz inne służby fitosanitarne, które potrzebują wsparcia w zakresie dobrych narzędzi diagnostycznych, takie jak np. Zespoły Ochrony Lasu, które są rozmieszczone na terenie całej Polski, a także producenci roślin rolniczych, sadowniczych, ozdobnych oraz warzyw, drewna i grzybów jadalnych.

Termin realizacji projektu: od 21.09.2009 r. do 31.12.2013 r.

Całkowity koszt projektu wynosi: 14.639.656,26
(słownie: czternaście milionów sześćset trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt sześć złotych 26/100)

Image

Realizator Projektu:
Muzeum i Instytut Zoologii PAN
dr Katarzyna Wiśniewska
Kierownik Projektu/Obsługa administracyjno – finansowa projektu
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel. (22) 629-32-21 wew. 40