Unia Europejska

foto Piotr Ślipiński

Poszukujemy pracownika naukowego do Nematologicznego Centrum Diagnostyczno-Szkoleniowego w Muzeum i Instytucie Zoologii PAN w Warszawie.

Wymagania stawiane kandydatowi:

1. Stopień naukowy doktora w dyscyplinie nauk biologicznych,

2. Doskonała znajomość morfologii i taksonomii nicieni glebowych,

3. Doświadczenie w pracy nad systematyką nicieni wolnożyjących i roślinożernych,

4. Kompetencje potwierdzone publikacjami w znaczących czasopismach naukowych (z listy JCR),

5. Udokumentowane sukcesy w zdobywaniu środków na badania naukowe oraz doświadczenie w kierowaniu zespołem badawczym,

6. Doświadczenie w zakresie popularyzacji nauki,

Wymagane dokumenty:

Kandydaci zobowiązani są do dostarczenia następujących dokumentów:

  1. Kwestionariusz osobowy

  2. Curriculum vitae (z dopiskiem "Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/96/WE (Dz.Urz.UE L 119 z 4.05.2016), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w aplikacji rekrutacyjnej na potrzeby związane z realizacją procesu rekrutacyjnego”);

  3. Podanie o zatrudnienie w MiIZ PAN

  4. Wykaz publikacji oraz komunikatów konferencyjnych

  5. Kopia dyplomu nadania stopnia naukowego doktora

  6. Nazwiska i adresy e-mailowe dwóch osób mogących udzielić referencji kandydatowi lub dwa listy z referencjami

  7. Inne dokumenty uznane przez Kandydata za ważne

Komisja rekrutacyjna zastrzega sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

Dodatkowe informacje:

Dokumenty - z dopiskiem „Konkurs na stanowisko adiunkta w Nematologicznym Centrum Diagnostyczno-Szkoleniowym w MiIZ PAN” - należy przysyłać e-mailem na adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., do dnia 20 listopada 2019 r. Dokumenty dostarczone po tym terminie nie będą brały udziału w procedurze konkursowej

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU – nastąpi do dnia 30 listopada 2019 r.