Unia Europejska

foto Piotr Ślipiński

DYREKTOR  MUZEUM  I  INSTYTUTU  ZOOLOGII PAN  W  WARSZAWIE

 

OGŁASZA

 

KONKURS  NA  STANOWISKO

 

Adiunkta

 

Poszukujemy pracownika naukowego, kandydata na stanowisko Adiunkta w Pracowni Technik Molekularnych i Biometrycznych  w Warszawie.

Wymagania stawiane kandydatowi:

 1. Stopień doktora nauk przyrodniczych, medycznych lub pokrewnych, bądź stopień doktora habilitowanego.
 2. Udokumentowany dorobek naukowy w  postaci publikacji z zakresu genetyki populacyjnej człowieka.
 3. Wiedza i doświadczenie w stosowaniu technik biologii molekularnej do analizy polimorfizmów genetycznych, przede wszystkim polimorfizmów typu SNP i loci mikrosatelitarnych.
 4. Doświadczenie w pracy z różnorodnym materiałem biologicznym.
 5. Udział w projektach finansowanych ze źródeł zewnętrznych.
 6. Wysoka motywacja do pracy naukowej, poparta udziałem w konferencjach, sympozjach, szkoleniach.
 7. Znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie.

Wymagane dokumenty:

 1. Kwestionariusz osobowy.
 2. Podanie o zatrudnienie w MiIZ PAN.
 3. CV.
 4. Wykaz publikacji i opis dorobku naukowego.
 5. Odpis dyplomu wyższej uczelni.
 6. Odpis dyplomu nadania stopnia naukowego doktora (lub wyższego).
 7. Inne dokumenty uznane za kandydata za ważne.
 8. Nazwiska i adresy osoby/osób mogącej udzielić referencji.
 9. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych).

 

Dokumenty -  z dopiskiem na zaklejonej kopercie „Konkurs na stanowisko adiunkta MiIZ PAN” - należy składać do dnia 16  lipca 2014 r. w Sekretariacie MiIZ PAN (ul. Wilcza 64, 00-679 Warszawa)     www.miiz.waw.pl

Rozstrzygnięcie Konkursu       nastąpi przed końcem lipca 2014 r.