Unia Europejska

foto Piotr Ślipiński

Poszukujemy pracownika naukowego do Pracowni Badań Ornitologicznych w Muzeum i Instytucie Zoologii PAN w Warszawie.

Wymagania stawiane kandydatowi:

1. Stopień doktora nauk biologicznych

 1. Udokumentowany, znaczący dorobek naukowy w postaci publikacji w czasopismach z listy filadelfijskiej

 2. Doświadczenie w pozyskiwaniu finansowania projektów badawczych ze źródeł zewnętrznych

 3. Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie

 4. Dobra znajomość metod statystycznych

 5. Doświadczenie w prowadzeniu badań z zakresu ekologii ptaków

 6. Mile widziana znajomość technik molekularnych

Wymagane dokumenty:

Kandydaci zobowiązani są do dostarczenia następujących dokumentów:

 1. Kwestionariusz osobowy

 2. Curriculum vitae (z dopiskiem "Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/96/WE (Dz.Urz.UE L 119 z 4.05.2016), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w aplikacji rekrutacyjnej na potrzeby związane z realizacją procesu rekrutacyjnego”);

 3. Podanie o zatrudnienie w MiIZ PAN

 4. Wykaz publikacji oraz komunikatów konferencyjnych

 5. Kopia dyplomu nadania stopnia naukowego doktora

 6. Nazwiska i adresy e-mailowe dwóch osób mogących udzielić referencji kandydatowi lub dwa listy z referencjami

 7. Inne dokumenty uznane przez Kandydata za ważne

Komisja rekrutacyjna zastrzega sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

Dodatkowe informacje:

Dokumenty - z dopiskiem „Konkurs na stanowisko adiunkta w Pracowni Badań Ornitologicznych MiIZ PAN” - należy przysyłać e-mailem na adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., do dnia 20 listopada 2019 r. Dokumenty dostarczone po tym terminie nie będą brały udziału w procedurze konkursowej

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU – nastąpi do dnia 30 listopada 2019 r.