Unia Europejska

foto Piotr Ślipiński

Ogłoszenie o konkursie na stypendium naukowe w projekcie badawczym

Nazwa jednostki: Muzeum i Instytut Zoologii PAN, Pracownia Systematyki, Zoogeografii i Ekologii Bezkręgowców

Nazwa stanowiska: stypendysta

Liczba stanowisk: 2

Typ konkursu NCN: OPUS-15, NZ7

Poszukujemy stypendysty do pracy w projekcie dotyczącym analizy składu chemicznego otoczek larwalnych oraz filogenetyki populacji pluskwiaka Aphrophora alni. Projekt prowadzony jest we współpracy Muzeum i Instytutu Zoologii PAN oraz Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Tematyka prac prowadzonych w MiIZ PAN obejmuje analizę morfologiczną larw oraz stadiów dorosłych, analizy filogenetyczne populacji badanego gatunku, a także badania jego endosymbiontów. Projekt jest interdyscyplinarny na pograniczu badań morfologicznych i genetycznych, a także analityki chemicznej.

Okres realizacji zadań w projekcie badawczym w ramach umowy stypendialnej rozpoczyna się 1 lutego i wynosi 11 miesięcy (do końca 2022r.).

 1. Opis zadań:
 2. prowadzenie prac eksperymentalnych związanych z tematyką projektu: zbieranie materiału biologicznego (owadów i ich wydzielin) w terenie, prowadzenie badań morfologicznych oraz molekularnych, badania endosymbiontów, analizy filogenetyczne;
 3. udział w opracowywaniu i prezentacji wyników badań;
 4. udział w przygotowaniu publikacji naukowych oraz wystąpień na konferencjach krajowych i międzynarodowych.
 1. Wymagania podstawowe:

zgodnie z Regulaminem przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki (Zał. do uchwały Rady NCN 96/2016 z dnia 27 października 2016r. https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2016/uchwala96_2016-zal1.pdf):

„Stypendium naukowe może być przyznane osobie, która w chwili rozpoczęcia realizacji zadań w projekcie spełnia którekolwiek z poniższych kryteriów:

 1. jest studentem studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych drugiego stopnia, realizowanych w uczelniach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. jest studentem co najmniej czwartego roku studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych jednolitych studiów magisterskich realizowanych w uczelniach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 3. jest doktorantem, uczestnikiem studiów doktoranckich prowadzonych przez uprawnioną jednostkę organizacyjną uczelni, instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk, instytut badawczy lub międzynarodowy instytut naukowy działający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej utworzony na podstawie odrębnych przepisów;
 4. jest uczestnikiem seminarium doktorskiego i pracuje nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej.
 1. Wymagania dodatkowe:
 2. wykształcenie wyższe lub student kierunku biologia, biologia molekularna lub pokrewne;
 3. doświadczenie w pracy laboratoryjnej w dziedzinie biologii molekularnej, podstawowe techniki w badaniach genetyki populacji;
 4. mile widziana podstawowa znajomość metod filogenetycznych w analizach pokrewieństwa;
 5. zainteresowanie i doświadczenie entomologiczne;
 6. autorstwo lub współautorstwo publikacji naukowych będzie dodatkowym atutem;
 7. dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
 8. umiejętność pracy w zespole;
 9. silna motywacja do pracy;
 10. dobra organizacja pracy, rzetelność i samodzielność w wykonywaniu obowiązków.
 1. Wymagane dokumenty:
 2. CV (zawierające informacje dotyczące dotychczasowych osiągnięć naukowych, w tym publikacje i inne ważne osiągnięcia (wedle uznania kandydata) oraz informacje na temat uzyskanych wyróżnień, stypendiów, nagród, doświadczenia naukowego, udziału w projektach badawczych, warsztatach i szkoleniach);
 3. list motywacyjny;
 4. kopia dyplomu (jeśli dotyczy);
 5. informacje o pracy licencjackiej lub magisterskiej;
 6. opinia jednego samodzielnego pracownika naukowego o działalności naukowej kandydata;
 7. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacyjnego zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018r. poz 1000)”;
 8. informacje kontaktowe (w tym adres e-mail).
 1. Warunki zatrudnienia:

okres realizacji zadań w projekcie badawczym: 11 miesięcy;

Termin przyjmowania zgłoszeń: 26 stycznia 2022

Forma przyjmowania zgłoszeń pocztą elektroniczną na adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. z tytułem: „Konkurs na stypendium naukowe MiIZ OPUS-15”

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 27 stycznia 2022

Zgłoszenia będą rozpatrywane przez Komisję Stypendialną, która zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata. Komisja zastrzega sobie prawo do rozmowy kwalifikacyjnej z wybranymi kandydatami.

Prosimy o zapoznanie się z poniższą informacją:

W związku z obowiązkiem wynikającym z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), określanego jako RODO informujemy iż Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane na zasadach opisanych poniżej:

 1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum i Instytut Zoologii PAN z siedzibą w Warszawie (00-679) przy ul. Wilczej 64 , NIP 5250008689 ,zwany dalej MiIZ PAN

 1. KONTAKT W SPRAWIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych i przysługujących w związku z tym praw ma Pani/Pan prawo kontaktować się drogą pocztową na adres: Muzeum i Instytut Zoologii PAN, ul. Wilcza 64, 00-679 Warszawa lub mailowo: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 1. CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Wszelki podane nam przez Pana/Panią dane osobowe przetwarzamy w celu przeprowadzenia rekrutacji na wybrane przez Panią/Pana stanowisko. Pani/Pana dane osobowe tj.: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, wykształcenie oraz dane dotyczące przebiegu dotychczasowego zatrudnienia - przetwarzamy na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych (art. 6 ust 1 lit. c RODO).

 1. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na czas prowadzenia rekrutacji.

 1. PRAWA KANDYDATA W STOSUNKU DO DANYCH OSOBOWYCH

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przekazanych nam w dokumentach aplikacyjnych, opiera się na Pani/Pana zgodzie i ma charakter dobrowolny. W każdej chwili może Pani/Pan ją wycofać na adres podany w pkt. 2. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzaniem, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodnie z RODO ma Pani/Pan prawo:

 • otrzymać informację dotyczące przetwarzania przez MiIZ PAN danych osobowych oraz ich kopię;
 • przenieść dostarczone dane osobowe;
 • żądać sprostowania danych osobowych;
 • żądać usunięcia danych osobowych (" prawo do bycia zapomnianym")
 • żądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

Jeśli chce Pani/Pan skorzystać z powyższych uprawnień może Pani/Pan zgłosić nam swoje żądanie za pośrednictwem poczty na adres podany w pkt. 2 Ma Pani/Pan ponadto prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.