Unia Europejska

foto Piotr Ślipiński

 

Zawiadomienie o zmianie ogłoszenia

o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki z dnia 29.05.2015 r

numer ogłoszenia 2/2015

 

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) w związku z art. 30d ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, z późn. zm.).

 

 

Zamawiający po otrzymaniu informacji, od wybranego Wykonawcy, o jego uchyleniu się od wykonania zadania nr 2 dot. zamówienia DA-2201-132-15-BIP-2 – zawiadamia
o zmianie wyboru Wykonawcy w zadaniu nr 2.

 

1. Nazwa i adres Zamawiającego:

   MUZEUM I INSTYTUT ZOOLOGII    

   POLSKIEJ AKADEMII NAUK

   ul. Wilcza 64

   00-679 Warszawa

   tel.: 22 629 32 21

   fax.: (0 22) 629 63 02

 

2. Strona internetowa Zamawiającego (Biuletyn Informacji Publicznej): http://bip.miiz.waw.pl/

3. Rodzaj zamówienia: dostawy [X] usługi [  ]

4. Opis przedmiotu zamówienia/zakres zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 op. QIAGEN Multiplex PCR Kit 100 206143 – zadanie nr 2

  1. Liczba złożonych ofert : 4

Zestawienie złożonych ofert dla zadania nr 2 wraz z podaniem cen

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena netto

Cena brutto

2.

Prospecta Sp. z o.o.

ul. Barbórki 8

04-511 warszawa

Wykonawca uchylił się od realizacji zadania

3.

ALAB-GEN Sp. z o.o.

ul. Kątna 17

00-703 Warszawa

1 851,80 zł

 1 999,94 zł

5.

Aneta Ludwig BIONOVO

ul. Macieja Rataja 30

59-220 Legnica

2 360,00 zł

2 902,80 zł

 

  1. Propozycja wybory oferty najkorzystniejszej :

- w zakresie zadania nr 2: ALAB-GEN Sp. z o.o.

   ul. Kątna 17

   00-703 Warszawa

     

  1. Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej :

      - w zakresie zadania 2: oferta z najniższą ceną uznana za najkorzystniejszą;

  1. Uzasadnienie odrzucenia oferty (o ile dotyczy) : ------
  2. Wykonawca, któremu udzielono zamówienia :

- w zakresie zadania nr 2 ALAB-GEN Sp. z o.o., ul. Kątna 17, 00-703 Warszawa. Data udzielenia  zamówienia: 03.06.2015 r.

10. Informacja o nieudzieleniu tego zamówienia:

Czy zamówienia udzielono TAK [X]   NIE  [   ]

 

    Warszawa, dnia 03.06.2015 r.

      (miejscowość)

 

..........................................................

                                  (podpis osoby upoważnionej)

Zatwierdzam treść ogłoszenia o udzieleniu

                                                                                                                                             zamówienia z dziedziny nauki