Unia Europejska

foto Piotr Ślipiński

Ogłoszenie

o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki z dnia 03.06.2015 r

numer ogłoszenia 3/2015

 

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) w związku z art. 30d ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, z późn. zm.).

 

 

1. Nazwa i adres Zamawiającego:

   MUZEUM I INSTYTUT ZOOLOGII    

   POLSKIEJ AKADEMII NAUK

   ul. Wilcza 64

   00-679 Warszawa

   tel.: 22 629 32 21

   fax.: (0 22) 629 63 02

2. Strona internetowa Zamawiającego (Biuletyn Informacji Publicznej): http://bip.miiz.waw.pl/

3. Rodzaj zamówienia: dostawy [X] usługi [  ]

4. Opis przedmiotu zamówienia/zakres zamówienia

  Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników w podziale na zadania:

  1. Zadanie 1: 28 oligonukleotydów niemodyfikowanych i modyfikowanych (sekwencje, modyfikacje oraz skala syntezy podane w tabeli)
  1. Liczba złożonych ofert : 1

Zestawienie złożonych ofert wraz z podaniem cen

 

TABELA DOSTĘPNA W PEŁNEJ WERSJII OGŁOSZENIA : LINK

 

Zadanie nr

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena netto

Cena brutto

1.

Sigma Aldrich, ul. Szelągowska 30, 61-626 Poznań

2442,86 zł

3004,72  zł

 

  1. Propozycja wybory oferty najkorzystniejszej :

- w zakresie zadań nr 1: Sigma Aldrich, ul. Szelągowska 30, 61-626 Poznań

  1. Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej :

- w zakresie zadań 1: Sigma Aldrich, ul. Szelągowska 30, 61-626 Poznań

  1. Uzasadnienie odrzucenia oferty (o ile dotyczy) : -----------
  2. Wykonawca, któremu udzielono zamówienia :

- w zakresie zadań nr 1: Sigma Aldrich, ul. Szelągowska 30, 61-626 Poznań

10. Informacja o nieudzieleniu tego zamówienia:

Czy zamówienia udzielono TAK [X]   NIE  [   ]

 

    Warszawa, dnia 03.06.2015 r.

      (miejscowość)

 

..........................................................

                                                  (podpis osoby upoważnionej)

    Zatwierdzam treść ogłoszenia o udzieleniu

                                                                                                                                             zamówienia z dziedziny nauki