Unia Europejska

foto Piotr Ślipiński

Ogłoszenie

o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki z dnia 13.11.2015 r

numer ogłoszenia 31/2015

 

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) w związku z art. 30d ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, z późn. zm.).

 

1. Nazwa i adres Zamawiającego:

   MUZEUM I INSTYTUT ZOOLOGII    

   POLSKIEJ AKADEMII NAUK

   ul. Wilcza 64

   00-679 Warszawa

   tel.: 22 629 32 21

   fax.: (0 22) 629 63 02

2. Strona internetowa Zamawiającego (Biuletyn Informacji Publicznej): http://bip.miiz.waw.pl/

3. Rodzaj zamówienia: dostawy [X] usługi [  ]

4. Opis przedmiotu zamówienia/zakres zamówienia

Zad. 1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa  odczynników -  Qiagen Multiplex PCR kit (1000), nr kat: 206145, 1 op.

5. Liczba złożonych ofert : 2

 

Zadanie nr 1

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena netto

Cena brutto

1.

Prospecta Sp. Z o.o.

ul. Barbórki 8, 04-511 Warszawa

tel.: (22) 613 29 28; 812 02 90

faks: (22) 812 07 78

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

8850,00

10885,50

2.

ALAB-Gen Sp. Z o.o.

ul. Kątna 17, 00-703 Warszawa

tel. 22 349 60 25, tel. kom. 661 110 767 e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

8984,15

11050,50

 

  1. Propozycja wybory oferty najkorzystniejszej : Prospecta Sp. Z o.o.

7. Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej : złożona oferta uznana za najkorzystniejszą

  1. Uzasadnienie odrzucenia oferty (o ile dotyczy) : -----------
    1. Wykonawca, któremu udzielono zamówienia: Prospecta Sp. Z o.o.Data udzielenia zamówienia: 13.11.2015r

10. Informacja o nieudzieleniu tego zamówienia:

Czy zamówienia udzielono TAK [X]   NIE  [   ]

 

    Warszawa, dnia 13.11.2015 r.

             (miejscowość)

..........................................................

                                  (podpis osoby upoważnionej)

Zatwierdzam treść ogłoszenia o udzieleniu

                                                                                                                                             z

Oryginał do pobrania: TUTAJ