Unia Europejska

foto Piotr Ślipiński

Zapraszamy do pobrania dokumentów w formacie PDF:

Zaproszenie

Formularz szacowanej wartości 1

Formularz szacowanej wartości 2

Formularz szacowanej wartości 3

Formularz szacowanej wartości 4

Pobierz pdf: TUTAJ

Ogłoszenie nr 550213698-N-2019 z dnia 08-10-2019 r.
 
Warszawa: Modernizacja elektronowego mikroskopu skaningowego OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY -
 
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu:

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie

Informacje dodatkowe: 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk, Krajowy numer identyfikacyjny 01691205900000, ul. Wilcza  64, 00-679  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. (22) 629 32 21, (22) 629 32 21, e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., faks .
Adres strony internetowej (url): https://miiz.waw.pl/pl/
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Instytut naukowy
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  Modernizacja elektronowego mikroskopu skaningowego
Numer referencyjny  DA-2201-229-19
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego

II.2) Rodzaj zamówienia

Dostawy


II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):
Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: Modernizacja elektronowego mikroskopu skaningowego
II.5) Główny Kod CPV: 38510000-3
Dodatkowe kody CPV:
48421000-5

 

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 78000
Waluta:
PLN
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie  art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Postępowanie zostanie przeprowadzone na podstawie art.67 ust. 1 pkt 1a ustawy Pzp „Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki jeżeli usługa może być świadczona tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze. W przedmiotowym zamówieniu mamy do czynienia z wyłącznością udzieloną przez producenta mikroskopu Hitachi udzieloną firmie COMEF Sp. z o.o. Sp.k. 40-719 Katowice, Ul. Gdańska 2,

 

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:
COMEF Sp. z o.o. Sp.k.,  ,  ul. Gdańska 2,  40-719,  Katowice,  kraj/woj. śląskie

Muzeum i Instytut Zoologii PAN otwiera nabór na czteroletnie kształcenie doktorantów na rok akademicki 2019/2020.  Zgłoszenia przyjmowane są od 10 czerwca 2019 do 10 września 2019. Dalsze informacje o naborze, proponowanych tematach doktoratów, kryteriach wyboru doktorantów, programie kształcenia itd. można znaleźć na portalu Szkoły Doktorskiej BioPlanet

Subcategories