Unia Europejska

foto Piotr Ślipiński

Ogłoszenie

o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki z dnia 17.11.2014 r

numer ogłoszenia 6/2014

 

 

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) w związku z art. 30d ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, z późn. zm.).

 

 

1. Nazwa i adres Zamawiającego:

   MUZEUM I INSTYTUT ZOOLOGII    

   POLSKIEJ AKADEMII NAUK

   ul. Wilcza 64

   00-679 Warszawa

   tel.: 22 629 32 21

   fax.: (0 22) 629 63 02

 

2. Strona internetowa Zamawiającego (Biuletyn Informacji Publicznej): http://bip.miiz.waw.pl/

3. Rodzaj zamówienia: dostawy [X] usługi [  ]

4. Opis przedmiotu zamówienia/zakres zamówienia:

  Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników w podziale na zadania:

Zadanie nr 1: 2 op. Taq DNA Polymerase recombinant (Thermo Scientific – Fermentas) nr kat. EP0402

Zadanie nr 2: 1 op. 2mM dNTP Mix (Thermo Scientific – Fermentas) nr. kat. R0242

Zadanie nr 3: 1 op. GeneRuler™ 100bp DNA Ladder, ready-to-use nr. kat. SM0243

Zadanie nr 4: 1 op. 6X Loading Dye Solution (Thermo Scientific – Fermentas) nr. kat. R0611

Zadanie nr 5: 1 op. 10X TBE Electrophoresis Buffer (Thermo Scientific – Fermentas) nr. kat. B52

Zadanie nr 6: 1 op. Midori Green Advance DNA Stain nr. kat. MG04

 

  1. 5.       Liczba złożonych ofert : 1

Nr oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Oferowana cena netto/brutto

1.

 ABO Sp. z o.o.

 ul. Wichrowe Wzgórze 123

 80-293 Gdańsk

 

1 437,50 PLN/ 1 699,35 PLN

 

  1. 6.       Propozycja wybory oferty najkorzystniejszej : oferta nr 1
  2. 7.       Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej : jedyna złożona oferta
  3. 8.       Uzasadnienie odrzucenia oferty (o ile dotyczy) : nie dotyczy
  4. 9.       Wykonawca, któremu udzielono zamówienia:

      Nazwa (firma) lub imię i nazwisko: ABO Sp. z o.o.

 

 

Adres Wykonawcy: ul. Wichrowe Wzgórze 123, 80-293 Gdańsk

Data udzielenia zamówienia: 17.11.2014 r.

10.Informacja o nieudzieleniu tego zamówienia:

Czy zamówienia udzielono TAK [X]   NIE  [   ]

 

 

 

    Warszawa, dnia 17.11.2014 r.

      (miejscowość)

 

..........................................................

                                  (podpis osoby upoważnionej)

Zatwierdzam treść ogłoszenia o udzieleniu

                                                                                                                                             zamówienia z dziedziny nauki

 

Oryginał do pobrania: TUTAJ