Unia Europejska

foto Piotr Ślipiński

 

Ogłoszenie

o udzielanym zamówieniu z dziedziny nauki z dnia 30.10.2014 r.

numer ogłoszenia 6/2014

 

 

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) w związku z art. 30a ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, z późn. zm.).

 

 

  1. 1.    Nazwa i adres Zamawiającego:

MUZEUM I INSTYTUT ZOOLOGII  

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

ul. Wilcza 64

00-679 Warszawa

tel.: 22 629 32 21

fax.: (0 22) 629 63 02

 

2. Strona internetowa Zamawiającego (Biuletyn Informacji Publicznej):

http://bip.miiz.waw.pl/

3. Rodzaj zamówienia: dostawy [X] usługi [  ]

4. Opis przedmiotu zamówienia/zakres zamówienia:

     Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników w podziale na zadania:

Zadanie nr 1: 2 op. Taq DNA Polymerase recombinant (Thermo Scientific – Fermentas) NR kat. EP0402

Zadanie nr 2: 1op. 2mM dNTP Mix (Thermo Scientific – Fermentas) Nr. Kat. R0242

Zadanie nr 3: 1op. GeneRuler™ 100bp DNA Ladder, ready-to-use Nr. Kat. SM0243

Zadanie nr 4: 1op. 6X Loading Dye Solution (Thermo Scientific – Fermentas) Nr. Kat. R0611

Zadanie nr  5: 1op. 10X TBE Electrophoresis Buffer (Thermo Scientific – Fermentas) Nr. Kat. B52

Zadanie nr 6: 1op. Midori Green Advance DNA Stain Nr. Kat. MG04

 

Uzasadnienie zastosowania art. 4 8a PZP

Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników służących wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych.

Nie służą one prowadzeniu przez zamawiającego produkcji seryjnej, mającej na celu osiągnięcie rentowności rynkowej lub pokryciu kosztów badań lub rozwoju.

 

 

 

..........................................................

                                                                                                    (podpis osoby upoważnionej)

Zatwierdzam treść ogłoszenia 

o udzielanym zamówieniu z dziedziny nauki

 

Treść do pobrania: TUTAJ