Unia Europejska

foto Piotr Ślipiński

  Muzeum Ziemi Rawskiej

 

Muzeum Wigier

 

Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa

 

 

 

 

 

Wymieranie gatunków jest procesem naturalnym w historii Ziemi. Jednak działalność i ekspansja człowieka powodują, że proces ten przebiega niepokojąco szybko. Szacunkowe wyliczenia wskazują, że do 2015 roku może wyginąć około 25% występujących obecnie na Ziemi gatunków zwierząt.

Wobec takiego stanu wiele państw na świecie podjęło działania na rzecz ochrony gatunków zagrożonych wyginięciem. Podstawą do objęcia ochroną gatunków zagrożonych są tzw. Czerwone Listy i Czerwone Księgi, których tworzenie zainicjowała Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody i Jej Zasobów. Polska Czerwona Księga Zwierząt jest dziełem zbiorowym, poświęconym analizie i ocenie zagrożeń fauny krajowej. W jej opracowaniu wzięło udział kilkudziesięciu zoologów z niemal wszystkich ośrodków akademickich i naukowych w kraju. Podstawowym celem tej publikacji jest określenie stopnia zagrożenia przedstawicieli rodzimej fauny, w oparciu o dostępną faktografię i kryteria Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody i Jej Zasobów.

Wystawa przedstawia problematykę zagrożonych wyginięciem gatunków zwierząt w Polsce i Europie. Wskazuje zarówno przyczyny wymierania jak i sposoby ochrony gatunków, którym grozi zagłada. Głównym celem przedsięwzięcia jest uświadomienie szerokiemu gronu odbiorców konieczności ochrony życia na Ziemi.

 

 

Wystawa pt. „Ginące zwierzęta Europy” została przygotowana w ramach obchodów

190-lecia Muzeum i Instytutu Zoologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.

 

Więcej zdjęć: TUTAJ

Czytaj więcej: TUTAJRegulamin praktyk w Muzeum Zoologicznym

 

 1. Muzeum Zoologiczne umożliwia studentom odbycie praktyk w dwóch jednostkach: 

w Dziale Zbiorów oraz Dziale Upowszechniania, Promocji i Rozwoju.

 1. Na praktyki przyjmowani są studenci kierunków przyrodniczych.
 2. W celu odbycia praktyki student zobowiązany jest upewnić się, że w Muzeum Zoologicznym i w planowanym przez niego terminie jest możliwość odbywania praktyki oraz zgłosić planowaną praktykę poprzez formularz rejestracyjny dostępny na stronie internetowej na co najmniej 14 dni przed jej rozpoczęciem.
 3. Praktyki odbywają się w różnym wymiarze godzin i różnej formie, zgodnie z programem kształcenia dla poszczególnych kierunków studiów.
 4. Nadzór nad studentem i przebiegiem praktyki sprawuje opiekun wyznaczony przez Kierownika Muzeum Zoologicznego.
 5. Termin i program praktyki ustalany jest indywidualnie z opiekunem praktyk.
 6. Podstawą przyjęcia na praktyki jest przekazanie do MiIZ PAN i uczelni wszystkich dokumentów dotyczących praktyki.
 7. W związku z odbywaniem praktyki studenci są zobowiązani w szczególności do:

a)  zapoznania się z regulaminem praktyk Muzeum Zoologicznego,

b) zapoznania się z przepisami BHP i PPOŻ obowiązującymi w Muzeum Zoologicznym,

c) sumiennego realizowania programu praktyki ustalonego z opiekunem, respektując

jednocześnie zasady obowiązujące w miejscu pracy, do którego student został skierowany, jak również przestrzegania dyscypliny pracy oraz regulaminu pracy,

d) systematycznego i rzetelnego uzupełnienia dokumentów praktyk,

e) informowania opiekuna o wszystkich niepokojących zdarzeniach zaistniałych w trakcie praktyki,

f)ubezpieczenia się na okres trwania praktyki oraz okazania polisy ubezpieczenia NNW,

e) ochrony informacji niejawnych oraz chronienia poufności danych w zakresie określonym przez regulamin pracy,

f) realizacji praktyki w określonym terminie i poinformowania opiekuna o ewentualnych zmianach terminu najpóźniej w dniu rozpoczęcia praktyki.

 1. Warunkiem zaliczenia praktyki jest wywiązanie się z zadań określonych w programie praktyki.
 2. Muzeum Zoologiczne nie jest zobligowane do wypłaty wynagrodzenia za czynności wykonane przez studenta w ramach praktyki i nie ponosi kosztów leczenia praktykanta.
 3. Studenci biorący udział w praktyce otrzymują od opiekuna potwierdzenie uczestnictwa.
 4. W uzasadnionych wypadkach opiekun może odmówić lub przerwać praktyki, szczególnie gdy:

a) student dostarczył niekompletną lub niepoprawnie wypełnioną dokumentację praktyk,

b) student nie ubezpieczył się i nie okazał polisy ubezpieczeniowej,

c) student naruszył dyscyplinę lub porządek przyjęty w miejscu pracy,

d) student nie wywiązał się z terminów i zadań uzgodnionych z opiekunem praktyk.

13. Odmowa lub przerwanie praktyki przez opiekuna jest równoznaczne z uznaniem, że student nie odbył praktyki.

 

Realizowane tematy statutowe

 

Projekt  — Filogeneza, klasyfikacja i biogeografia zwierząt

 

Ewolucja Cyclopoida (Crustacea, Copepoda) w wodach śródlądowych - Hołyńska M.

Filogeneza i klasyfikacja rodziny Tenebrionidae (Insecta: Coleoptera) - Iwan D., Kamiński M.

Filogeneza i klasyfikacja chrząszczy z plemienia Chilocorini (Coleoptera: Coccinellidae) - Łączyński P.

Filogeneza plemienia Epilachnini(Coleoptera: Coccinellidae) - Szawaryn K.

Filogeneza kompleksu rodzin Endomychidae-Coccinellidae (Coleoptera: Cucujoidea) - Tomaszewska W.

 

Projekt  — Trwałość populacji i różnorodność gatunkowa zwierząt: kluczowe czynniki i mechanizmy

 

Zasięg Cepaea vindobonensis w Europie. Zależność rozmieszczenia gatunku od warunków geochemicznych środowiska - Mierzwa-Szymkowiak D.

Trwałość populacji Cepaea vindobonensis w różnych biofacjach - Mierzwa-Szymkowiak D.

Owady ortopteroidalne Kotliny Sandomierskiej; Prostoskrzydłe (Orthoptera) Tatr i Podhala - Liana A.

Biologiczne i ekologiczne uwarunkowania ekspansji tygrzyka paskowanego Argiope bruennichi - Wawer W.

 

 

Pozastatutowe projekty badawcze

 

Projekty badawcze MNSW/ NCN

 

1. Taxonomic revisions complementing Monograph of the Salticidae (Araneae) of the World. Projekt własny nr  N303 341235. Wykonawcy: J. Prószyński (kierownik). Okres realizacji: 2.09.2008–1.09.2011. 

2. Filogeneza i klasyfikacja rodzajów biedronek z podrodziny Epilachninae (Coleoptera: Coccinellidae) w oparciu o analizę cech morfologicznych i molekularnych. Projekt własny nr N N303 822040. W. Tomaszewska (kierownik). Okres realizacji: 11.05.2011–10.05.2014.

 

Inne pozastatutowe projekty badawcze

 

1. Taxonomy, systematics and biogeography of Australian ladybird beetles of the subfamily Coccidulinae (Coleoptera: Coccinellidae). Projekt własny nr. 207-29. Wykonawca: K.W. Tomaszewska (kierownik). Okres realizacji: 01.07.2007–30.06.2010. Grant Australian Biological Resources Study (ABRS)

2. Systematics of North American Cyclops inferred from morphological and molecular characters. Projekt badawczy w ramach grantu “Edward B. and Phyllis E. Reed Endowment”. Wykonawcy: Grace A. Wyngaard, M. Hołyńska. Okres realizacji: 01.11.2009–01.11.2010.

3. Mapa Bioróżnorodności Polski w światowym systemie integracji danych o różnorodności biologicznej. Projekt międzynarodowy, niewspółfinansowany. Nr decyzji MNiSW, zatwierdzającej finansowanie: 762/N-GBIF/2010/0. P. Tykarski (kierownik), D. Iwan (wykonawca). Okres realizacji: 1.08.2010–31.01.2012.

 

 

Granty wewnętrzne MIZ PAN dla młodych naukowców

 

Zakończone (2011)

 

Kamiński M. E-Catalogue of world members of subtribe Melambiina Mulsant et Rey, 1854 (Coleoptera: Tenebrionidae: Pedinini). Okres realizacji 05.2011-12.2011. wyniki - link

Łączyński P. Rewizja systematyczna rodzaju Endochilus Weise (Coleoptera: Coccinellidae: Chilocorini). Okres realizacji: 05.2011–12.2011. wyniki – publikacja w druku

Mierzwa-Szymkowiak D. Cechy geochemiczne tarasów zalewowych warunkujące występowanie ślimaka lądowego Cepaea vindobonensis w dolinie Wisły. Cepaea vindobonensis wskaźnikiem zagrożeń powodziowych.Okres realizacji 05.2011–12.2011.

Szawaryn K. Redeskrypcja nowogwinejskich gatunków z rodzaju Afidentula Kapur, 1958. Okres realizacji: 05.2011–12.2011. wyniki – publikacja w druku

Wawer W. Udział i rola ekspansywnego gatunku Argiope bruennichi w zgrupowaniach pająków sieciowych w wybranych w wybranych regionach Polski. Okres realizacji: 06.2011–12.2011.

 

Realizowane

 

Raś M. Zależność pomiędzy budową układu tchawkowego a wielkością ciała u              owadów. Okres realizacji: 05.2012–12.2012.

wyniki

Szawaryn K. Analiza morfologiczna przedstawicieli rodzaju Figura Ukrainsky, 2006 (Coleoptera: Coccinellidae: Epilachnini). Okres realizacji: 05.2012–12.2012.

 

 

Realizowane tematy prac doktorskich

 

1. Kamiński M.: Grupa rodzajowa Ectateus (Coleoptera: Tenebrionidae) - filogeneza i klasyfikacja. Praca doktorska, MIZ PAN, Warszawa. Przewód w toku. Promotor: D. Iwan.

2. Łączyński P.: Filogeneza i klasyfikacja rodzajów biedronek z plemienia Chilocorini (Coleoptera: Coccinellidae) w oparciu o analizę cech morfologicznych postaci dorosłych. Praca doktorska, MIZ PAN, Warszawa. Przewód w toku. Promotor: W. Tomaszewska.

3. Schimrosczyk P. D.: Rewizja systematyczna i filogeneza chrząszczy z rodzaju Anchophthalmus Gerstaecker, 1854 (Coleoptera, Tenebrionidae). Praca doktorska, MIZ PAN, Warszawa. Przewód w toku. Promotor: D. Iwan.

4. Szawaryn K.: Filogeneza biedronek z rodzaju Epilachna na podstawie analizy markerów molekularnych. Praca doktorska, MIZ PAN, Warszawa. Przewód w toku. Promotor: W. Tomaszewska.

5. Wawer W.: „Biologiczne i środowiskowe uwarunkowania ekspansji  pająka Argiope bruennichi (Scopoli, 1772)”. Praca doktorska, MIZ PAN, Warszawa. Przewód w toku. Promotor: A. Liana.

 

 

Naukowe projekty muzealne

 

Bioróżnorodność rezerwatu Kuziskus (Namibia)

 

...........................

 

Wybrane publikacje: 2010-2012

 

Prace opublikowane w czasopismach z bazy Science Citation Index Expanded:

Pełne listy publikacji dostępne są w sprawozdaniach - link

 

1. Malewski T., Draber-Mońko A., Pomorski J., Łoś M., Bogdanowicz W. 2010. Identification of forensically important blowfly species (Diptera: Calliphoridae) by high-resolution melting PCR analysis. International Journal of Legal Medicine, 124: 277–286.

2. Blank S.M., Hara H., Mikulás J., Csóka G., Ciornei C., Constantineanu R., Constantineanu I., Roller L., Altenhofer E., Huflejt T. and Vétek G. 2010. Aproceros leucopoda (Hymenoptera: Argidae): An East Asian pest of elms (Ulmus spp.) invading Europe. European Journal of Entomology, 107: 357–367.

3. Wyngaard G. A., Hołyńska M., Schulte J. A. II. 2010. Phylogeny of the freshwater copepod Mesocyclops (Crustacea: Cyclopidae) based on combined molecular and morphological data, with notes on biogeography. Molecular Phylogenetics and Evolution, 55: 753–764.

4. Iwan D., Ferrer J., Raś M. 2010. Catalogue of the world Gonocephalum Solier, 1834 (Coleoptera, Tenebrionidae, Opatrini). Part 1. List of the species and subspecies. Annales Zoologici, 60: 245–304.

5.Łączyński P. Tomaszewska W. 2010. Sicardiana aureomarginata, new genus and new species of Chilocorini from New Guinea (Coleoptera: Coccinellidae). Annales Zoologici, 60: 195–202.

6.Ślipiński A., Tomaszewska W. 2010. Revision of the family Cavognathidae (Coleoptera: Cucujoidea). Australian Journal of Entomology, 49: 256–267.

7. Tomaszewska W., Łączyński P. 2010. A contribution to Sticholotis Crotch from Myanmar (Coleoptera: Coccinellidae: Sticholotidini). Zootaxa, 2658: 51–68.

8. Chaicharoen R., Sanoamuang L., Hołyńska M. 2011. A review of the genus Thermocyclops (Crustacea: Copepoda: Cyclopoida) in Cambodia. Zoological Studies, 50(6): 780–803.

9. Iwan D., Merkl O., Ferrer J. 2011. Catalogue of the world Gonocephalum Solier, 1834 (Coleoptera: Tenebrionidae: Opatrini). Part 2. Comments, additions and references. Annales Zoologici, 61(2): 259–276.

10. Iwan D., Kamiński M., Aalbu R. 2011. A new genus Microphylacinus and revision of the closely related Phylacinus Fairmaire, 1896 (Coleoptera: Tenebrionidae: Pedinini) from Madagascar. Zootaxa, 2913: 1–15.

11. Kamiński M. J. 2011. Catalogue of the World Melambiina Mulsant et Rey, 1854 (Coleoptera, Tenebrionidae, Pedinini). Annales Zoologici, 61(2): 281–333.

12. Kamiński M. J. 2011. A new species of Atrocrates Koch, 1956 from South Africa (Coleoptera: Tenebrionidae: Platynotina). Annales Zoologici, 61(4): 641–645.

13. Kamiński M. J., Raś M. 2011. New status of the genus Ectateus Koch, 1956 with taxonomic notes on the Ectateus generic group (Coleoptera: Tenebrionidae: Platynotina). Annales Zoologici, 61(4): 647–655.

14. Szawaryn K. 2011.A new species of Henosepilachna Li (Coleoptera: Coccinellidae: Epilachnini) from New     Guinea. Annales Zoologici, 61(4): 685–689.

15. Szawaryn K., Tomaszewska W. 2011. Three new species of Myrabolia Reitter (Coleoptera: Cucujoidea: Myraboliidae). Annales Zoologici, 61(2): 367–374.

16. Tomaszewska W. 2011. On African Eupsilobiinae (Coleoptera: Endomychidae) with descriptions of new genus and species. Journal of Insect Science, 11(164): 1–14.

17. Tomaszewska W., Ślipiński A. 2011. Revision of the genus Rodatus Mulsant, 1850 (Coleoptera, Coccinellidae, Coccidulini). Annales Zoologici, 61(4): 657–684.

18. Hołyńska M., Stoch F. 2012. Mesocyclops (Crustacea, Copepoda, Cyclopidae) in the South Pacific islands. Zoologischer Anzeiger, 251: 237–252.

19. Iwan, D., Kamiński, M. J., Aalbu R. 2012. A new species of the genus Clastopus Fairmaire, 1898 (Coleoptera: Tenebrionidae: Pedinini) from Madagascar. Zootaxa, 3351: 60–68.

20. Iwan, D., Kamiński, M. J. 2012. Revision of the Malagasy genus Lechius Iwan, 1995 (Coleoptera: Tenebrionidae: Pedinini). Zootaxa, 3399: 23–34.

21. Kaminski, M. J., Raś, M. 2012. Catalogue, geographic distribution and ecological niche models of the melanocratoid Platynotina (Coleoptera: Tenebrionidae: Pedinini). Annales Zoologici, 62(2): 227-243.

22. Kamiński, M. J. 2012. Taxonomy of the Afrotropical genera Angolositus Koch, 1955 and Pseudoselinus Iwan, 2002 with a key to species (Coleoptera: Tenebrionidae: Pedinini). Zootaxa, 3500: 49–60.

23. Łączyński P. 2012. On the genus Orcus Mulsant with descriptions of new species (Coleoptera: Coccinellidae:  Chilocorini). Journal of Natural History, 46(39–40): 2401–2414.

24. Łączyński P. 2012.Revision of the genus Anisorcus Crotch (Coleoptera: Coccinellidae: Chilocorini). Annales Zoologici, 62: 711–720.

25. Łączyński, P. Tomaszewska, W. 2012. Chapinaria, new genus of Chilocorini for Endochilus meridionalis Sicard from Africa (Coleoptera: Coccinellidae). Annales Zoologici, 62: 1–9.

26. Depa Ł., Mróz E., Szawaryn K. 2012. Molecular identity of Stomaphis quercus (Hemiptera: Aphidoidea: Lachnidae) and description of a new species. European Journal of Entomology, 109: 427–436.

27. Szawaryn, K. 2012. A new Papuan species of the genus Henosepilachna Li (Coleoptera: Coccinellidae: Epilachnini). Annales Zoologici, 62(4): 705–709.

28. Tomaszewska, W, Ślipiński, A. 2012. Oroides pakaluki new genus and new species of Coccidulini from New Guinea (Coleoptera: Coccinellidae). Zootaxa, 3174: 44–50.

29. Tomaszewska, W, Zaitsev, A.A. 2012. Larva of Ectomychus basalis Gorham (Coleoptera: Endomychidae: Stenotarsinae) and its phylogenetic implication. Deutsche Entomologische Zeitschrift, 59(1): 81–90.

30. Tomaszewska, W. 2012. Descriptions of new Neotropical Lycoperdininae (Coleoptera: Endomychidae) and their phylogenetic placement. Annales de la Societe Entomologique de France, 48(1–2): 8–17.

 

 

Najważniejsze osiągnięcia (2010-2012)

 

Wyngaard G. A., Hołyńska M., Schulte J. A. II. 2010. Phylogeny of the freshwater copepod Mesocyclops (Crustacea: Cyclopidae) based on combined molecular and morphological data, with notes on biogeography. Molecular Phylogenetics and Evolution 55: 753–764.

 

W analizach ewolucji słodkowodnego, pantropikalnego rodzaju Mesocyclops, łączono cechy molekularne i morfologiczne lub przeprowadzano analizy rozłączne. W analizie “łączonej” gatunki Starego Świata tworzą grupę monofiletyczną, a przedstawiciele Nowego Świata grupę parafiletyczną. Topologia ta różni się od wyników wcześniejszych analiz morfologicznych. Testy typu ‘constraint’, zastosowane do porównania poziomu wsparcia dla trzech alternatywnych hipotez filogenetycznych z poprzednich analiz morfologicznych, poparły topologię analizy łączonej (= monofilię gatunków Starego Świata).

 

Iwan D. 2010. Pedinini, Platynotina (Insecta, Coleoptera, Tenebrionidae). Collection Faune de Madagascar, Vol. 93, IRD, QUAE MNHN, Paris et Montpellier, 178 pp.

 

Zaprezentowano wyniki badań taksonomicznych malgaskich chrząszczy z podplemienia Platynotina. Hipoteza o filogenezie tej grupy zakłada 3 monofiletyczne gałęzie: pierwsza skupia rodzaje Zidalus Mulsant et Rey i Anchophthalmops Koch, druga endemiczny rodzaj Lechius Iwan, a trzecia endemiczną grupę 8 rodzajów "melanocratoid". Ogółem Platynotina Madagaskaru liczy 37 gatunków należących do 11 rodzajów. Przedstawiono opisy osobników dorosłych oraz znanych postaci młodocianych. Omówiono bardzo rzadkie zjawisko żyworodności zachodzące u chrząszczy opracowanej grupy.

 

Tomaszewska W. 2010. Rhyzobius Stephens, 1829 (Coleoptera, Coccinellidae), a revision of the world species. Fauna Mundi, Vol. 2, Natura optima dux Foundation, Warszawa, 475 pp.

 

Monograficzne studium gatunków, drapieżnych biedronek z rodzaju Rhyzobius. Niektóre z nich, w różnych częściach świata oddają nieocenione usługi w walce biologicznej z roślinożernymi pluskwiakami. Opracowanie obejmuje rewizję systematyczną wszystkich gatunków, nazewnictwo i synonimikę; zestawienie danych biologicznych i zoogeograficznych; zawiera bogato ilustrowane redyskrypcje znanych oraz opisy nowych dla nauki gatunków (w sumie 104 gatunki w tym 42 nowe). Opracowanie stanowi podstawę do badań nad filogenezą plemienia Coccidulini.

 

Iwan D., Kubisz D., Tykarski P. 2012. Coleoptera Poloniae: Tenebrionoidea (Tenebrionidae, Boridae). Critical checklist, distribution in Poland and meta-analysis. University od Warsaw – Faculty of Biology, Natura optima dux Foundation, Warszawa, 480 pp.

Książka zawiera podsumowanie dotyczące występowania w Polsce chrząszczy należących do rodzin: Tenebrionidae i Boridae. Potwierdzona została obecność jednego gatunku należącego do Boridae oraz 73 gatunków należących do Tenebrionidae, 28 gatunków uznano za błędnie wykazane lub wymagające potwierdzenia. Zamieszczono zweryfikowane dane nomenklatoryczne dotyczące wszystkich omawianych taksonów. Dane dotyczące rozmieszczenia zostały opracowane na podstawie własnych badań oraz danych literaturowych, wraz z lokalizacjami podano koordynaty UTM (10 x 10 km) i mapy występowania. Dokonano metaanalizy umożliwiającej przedstawienie syntetycznych wyników dotyczących intensywności badań faunistycznych oraz występowania gatunków w poszczególnych częściach Polski z uwzględnieniem czynnika czasu. Publikacja stanowi podstawę uruchomienia bazy danych o chrząszczach występujących w Polsce – Coleoptera Poloniae

 

 

Współpraca

 

CETAF: Consortium of European Taxonomic Facilities

 

Jednym z przejawów bieżącej działalności CETAF jest Collections Policy Board. Jest to grupa robocza utworzona na poziomie kierowników zajmująca się problemami zarządzania kolekcjami przyrodniczymi. Misją CPB jest wypracowanie wspólnej polityki i strategii mającej na celu wymianę informacji oraz promowania najlepszych rozwiązań w ramach instytucji partnerskich w Europie.

 

 

GTI- Global Taxonomy Initiative, Poland (www.gti-polska.pl)

 

 

Polska, podobnie jak wiele innych państw europejskich i światowych, podpisała i ratyfikowała Konwencję, uznając tym samym istotność ochrony bioróżnorodności, zrównoważonego użytkowania i sprawiedliwego podziału korzyści płynących z wykorzystywania zasobów biologicznych.

 

Globalna Inicjatywa Taksonomicznapowstała w ramach Konwencji o Różnorodności Biologicznej i działa na rzecz zapewnienia informacji potrzebnej do jej wdrażania, zwłaszcza Artykułu 7, dotyczącego identyfikacji i monitoringu. Oznacza to, między innymi, zajmowanie się problemami utrudniającymi wprowadzanie Konwencji w życie, czyli lukami w naszej wiedzy taksonomicznej. Problemy te, wynikające m. in. z niedostatecznej wiedzy taksonomicznej oraz zbyt małej liczby ekspertów, określa się mianem "przeszkód taksonomicznych". Globalna Inicjatywa Taksonomiczna powstała w celu usunięcia lub zmniejszenia tych przeszkód.

 

Zadaniem GTI jest gromadzenie informacji taksonomicznych na wszystkich poziomach bioróżnorodności (genetycznej, gatunkowej i ekosystemowej) i dla wszystkich organizmów – dla ułatwienia wprowadzania celów Konwencji w życie.

 

Jako Krajowy Punkt Kontaktowy ds. GTI w Polsce, w lutym 2007 roku, powołano Muzeum i Instytut Zoologii PAN (decyzja COP VIII/3).

 

 

KBMZZ – Krajowy Bank Muzealnych Zasobów Zoologicznych

 

Utworzony został przez 6 polskich instytucji naukowo-badawczych posiadających największe kolekcje przyrodnicze. Głównym celem działalności jest wzmocnienie i lepsze wykorzystanie potencjału badawczego polskich placówek naukowych i muzealnych zajmujących się pozyskiwaniem, długoterminowym przechowywaniem, zabezpieczaniem i opracowywaniem materiałów zoologicznych dla szeroko rozumianych badań taksonomicznych oraz związanych z nimi badań molekularnych, biochemicznych, fizjologicznych czy ekologicznych, znajdujących bezpośrednie zastosowania praktyczne.

 

 

KSIB – Krajowa Sieć Informacji o Bioróżnorodności

 

Celem Krajowej Sieci Informacji o Bioróżnorodności (KSIB) jest koordynacja, jako węzła krajowego, współpracy polskich placówek badawczych w ramach międzynarodowego systemu GBIF (Global Biodiversity Information Facility). KSIB jest obecnie największą w Polsce organizacją gromadzącą dane przyrodnicze, a zasoby danych dostępnych on-line wynoszą ponad 1.500.000 rekordów obrazujących bioróżnorodność Polski i wielu obszarów na całym świecie.

 

Do KSIB należy 27 instytucji członkowskich, reprezentowanych przez 33 jednostki naukowo-badawcze, a 4 instytucje i jedna organizacja pozarządowa współpracują z Siecią. W ramach sieci realizowany jest projekt „Mapa Bioróżnorodności Polski”, którego celem jest gromadzenie, przetwarzanie, integracja i udostępnianie danych o bioróżnorodności oraz tworzenie i doskonalenie Bazy Danych - zbioru zasobów informatycznych dotyczących bioróżnorodności, gromadzonych i udostępnianych poprzez Sieć.

 

Subcategories