Unia Europejska

foto Piotr Ślipiński

CETAF: Consortium of European Taxonomic Facilities

 

Jednym z przejawów bieżącej działalności CETAF jest Collections Policy Board. Jest to grupa robocza utworzona na poziomie kierowników zajmująca się problemami zarządzania kolekcjami przyrodniczymi. Misją CPB jest wypracowanie wspólnej polityki i strategii mającej na celu wymianę informacji oraz promowania najlepszych rozwiązań w ramach instytucji partnerskich w Europie.

 

 

GTI- Global Taxonomy Initiative, Poland (www.gti-polska.pl)

 

 

Polska, podobnie jak wiele innych państw europejskich i światowych, podpisała i ratyfikowała Konwencję, uznając tym samym istotność ochrony bioróżnorodności, zrównoważonego użytkowania i sprawiedliwego podziału korzyści płynących z wykorzystywania zasobów biologicznych.

 

Globalna Inicjatywa Taksonomicznapowstała w ramach Konwencji o Różnorodności Biologicznej i działa na rzecz zapewnienia informacji potrzebnej do jej wdrażania, zwłaszcza Artykułu 7, dotyczącego identyfikacji i monitoringu. Oznacza to, między innymi, zajmowanie się problemami utrudniającymi wprowadzanie Konwencji w życie, czyli lukami w naszej wiedzy taksonomicznej. Problemy te, wynikające m. in. z niedostatecznej wiedzy taksonomicznej oraz zbyt małej liczby ekspertów, określa się mianem "przeszkód taksonomicznych". Globalna Inicjatywa Taksonomiczna powstała w celu usunięcia lub zmniejszenia tych przeszkód.

 

Zadaniem GTI jest gromadzenie informacji taksonomicznych na wszystkich poziomach bioróżnorodności (genetycznej, gatunkowej i ekosystemowej) i dla wszystkich organizmów – dla ułatwienia wprowadzania celów Konwencji w życie.

 

Jako Krajowy Punkt Kontaktowy ds. GTI w Polsce, w lutym 2007 roku, powołano Muzeum i Instytut Zoologii PAN (decyzja COP VIII/3).

 

 

KBMZZ – Krajowy Bank Muzealnych Zasobów Zoologicznych

 

Utworzony został przez 6 polskich instytucji naukowo-badawczych posiadających największe kolekcje przyrodnicze. Głównym celem działalności jest wzmocnienie i lepsze wykorzystanie potencjału badawczego polskich placówek naukowych i muzealnych zajmujących się pozyskiwaniem, długoterminowym przechowywaniem, zabezpieczaniem i opracowywaniem materiałów zoologicznych dla szeroko rozumianych badań taksonomicznych oraz związanych z nimi badań molekularnych, biochemicznych, fizjologicznych czy ekologicznych, znajdujących bezpośrednie zastosowania praktyczne.

 

 

KSIB – Krajowa Sieć Informacji o Bioróżnorodności

 

Celem Krajowej Sieci Informacji o Bioróżnorodności (KSIB) jest koordynacja, jako węzła krajowego, współpracy polskich placówek badawczych w ramach międzynarodowego systemu GBIF (Global Biodiversity Information Facility). KSIB jest obecnie największą w Polsce organizacją gromadzącą dane przyrodnicze, a zasoby danych dostępnych on-line wynoszą ponad 1.500.000 rekordów obrazujących bioróżnorodność Polski i wielu obszarów na całym świecie.

 

Do KSIB należy 27 instytucji członkowskich, reprezentowanych przez 33 jednostki naukowo-badawcze, a 4 instytucje i jedna organizacja pozarządowa współpracują z Siecią. W ramach sieci realizowany jest projekt „Mapa Bioróżnorodności Polski”, którego celem jest gromadzenie, przetwarzanie, integracja i udostępnianie danych o bioróżnorodności oraz tworzenie i doskonalenie Bazy Danych - zbioru zasobów informatycznych dotyczących bioróżnorodności, gromadzonych i udostępnianych poprzez Sieć.

 

Wyngaard G. A., Hołyńska M., Schulte J. A. II. 2010. Phylogeny of the freshwater copepod Mesocyclops (Crustacea: Cyclopidae) based on combined molecular and morphological data, with notes on biogeography. Molecular Phylogenetics and Evolution 55: 753–764.

 

W analizach ewolucji słodkowodnego, pantropikalnego rodzaju Mesocyclops, łączono cechy molekularne i morfologiczne lub przeprowadzano analizy rozłączne. W analizie “łączonej” gatunki Starego Świata tworzą grupę monofiletyczną, a przedstawiciele Nowego Świata grupę parafiletyczną. Topologia ta różni się od wyników wcześniejszych analiz morfologicznych. Testy typu ‘constraint’, zastosowane do porównania poziomu wsparcia dla trzech alternatywnych hipotez filogenetycznych z poprzednich analiz morfologicznych, poparły topologię analizy łączonej (= monofilię gatunków Starego Świata).

 

Iwan D. 2010. Pedinini, Platynotina (Insecta, Coleoptera, Tenebrionidae). Collection Faune de Madagascar, Vol. 93, IRD, QUAE MNHN, Paris et Montpellier, 178 pp.

 

Zaprezentowano wyniki badań taksonomicznych malgaskich chrząszczy z podplemienia Platynotina. Hipoteza o filogenezie tej grupy zakłada 3 monofiletyczne gałęzie: pierwsza skupia rodzaje Zidalus Mulsant et Rey i Anchophthalmops Koch, druga endemiczny rodzaj Lechius Iwan, a trzecia endemiczną grupę 8 rodzajów "melanocratoid". Ogółem Platynotina Madagaskaru liczy 37 gatunków należących do 11 rodzajów. Przedstawiono opisy osobników dorosłych oraz znanych postaci młodocianych. Omówiono bardzo rzadkie zjawisko żyworodności zachodzące u chrząszczy opracowanej grupy.

 

Tomaszewska W. 2010. Rhyzobius Stephens, 1829 (Coleoptera, Coccinellidae), a revision of the world species. Fauna Mundi, Vol. 2, Natura optima dux Foundation, Warszawa, 475 pp.

 

Monograficzne studium gatunków, drapieżnych biedronek z rodzaju Rhyzobius. Niektóre z nich, w różnych częściach świata oddają nieocenione usługi w walce biologicznej z roślinożernymi pluskwiakami. Opracowanie obejmuje rewizję systematyczną wszystkich gatunków, nazewnictwo i synonimikę; zestawienie danych biologicznych i zoogeograficznych; zawiera bogato ilustrowane redyskrypcje znanych oraz opisy nowych dla nauki gatunków (w sumie 104 gatunki w tym 42 nowe). Opracowanie stanowi podstawę do badań nad filogenezą plemienia Coccidulini.

 

Iwan D., Kubisz D., Tykarski P. 2012. Coleoptera Poloniae: Tenebrionoidea (Tenebrionidae, Boridae). Critical checklist, distribution in Poland and meta-analysis. University od Warsaw – Faculty of Biology, Natura optima dux Foundation, Warszawa, 480 pp.

Książka zawiera podsumowanie dotyczące występowania w Polsce chrząszczy należących do rodzin: Tenebrionidae i Boridae. Potwierdzona została obecność jednego gatunku należącego do Boridae oraz 73 gatunków należących do Tenebrionidae, 28 gatunków uznano za błędnie wykazane lub wymagające potwierdzenia. Zamieszczono zweryfikowane dane nomenklatoryczne dotyczące wszystkich omawianych taksonów. Dane dotyczące rozmieszczenia zostały opracowane na podstawie własnych badań oraz danych literaturowych, wraz z lokalizacjami podano koordynaty UTM (10 x 10 km) i mapy występowania. Dokonano metaanalizy umożliwiającej przedstawienie syntetycznych wyników dotyczących intensywności badań faunistycznych oraz występowania gatunków w poszczególnych częściach Polski z uwzględnieniem czynnika czasu. Publikacja stanowi podstawę uruchomienia bazy danych o chrząszczach występujących w Polsce – Coleoptera Poloniae

 

 

Prace opublikowane w czasopismach z bazy Science Citation Index Expanded:

Pełne listy publikacji dostępne są w sprawozdaniach - link

 

1. Malewski T., Draber-Mońko A., Pomorski J., Łoś M., Bogdanowicz W. 2010. Identification of forensically important blowfly species (Diptera: Calliphoridae) by high-resolution melting PCR analysis. International Journal of Legal Medicine, 124: 277–286.

2. Blank S.M., Hara H., Mikulás J., Csóka G., Ciornei C., Constantineanu R., Constantineanu I., Roller L., Altenhofer E., Huflejt T. and Vétek G. 2010. Aproceros leucopoda (Hymenoptera: Argidae): An East Asian pest of elms (Ulmus spp.) invading Europe. European Journal of Entomology, 107: 357–367.

3. Wyngaard G. A., Hołyńska M., Schulte J. A. II. 2010. Phylogeny of the freshwater copepod Mesocyclops (Crustacea: Cyclopidae) based on combined molecular and morphological data, with notes on biogeography. Molecular Phylogenetics and Evolution, 55: 753–764.

4. Iwan D., Ferrer J., Raś M. 2010. Catalogue of the world Gonocephalum Solier, 1834 (Coleoptera, Tenebrionidae, Opatrini). Part 1. List of the species and subspecies. Annales Zoologici, 60: 245–304.

5.Łączyński P. Tomaszewska W. 2010. Sicardiana aureomarginata, new genus and new species of Chilocorini from New Guinea (Coleoptera: Coccinellidae). Annales Zoologici, 60: 195–202.

6.Ślipiński A., Tomaszewska W. 2010. Revision of the family Cavognathidae (Coleoptera: Cucujoidea). Australian Journal of Entomology, 49: 256–267.

7. Tomaszewska W., Łączyński P. 2010. A contribution to Sticholotis Crotch from Myanmar (Coleoptera: Coccinellidae: Sticholotidini). Zootaxa, 2658: 51–68.

8. Chaicharoen R., Sanoamuang L., Hołyńska M. 2011. A review of the genus Thermocyclops (Crustacea: Copepoda: Cyclopoida) in Cambodia. Zoological Studies, 50(6): 780–803.

9. Iwan D., Merkl O., Ferrer J. 2011. Catalogue of the world Gonocephalum Solier, 1834 (Coleoptera: Tenebrionidae: Opatrini). Part 2. Comments, additions and references. Annales Zoologici, 61(2): 259–276.

10. Iwan D., Kamiński M., Aalbu R. 2011. A new genus Microphylacinus and revision of the closely related Phylacinus Fairmaire, 1896 (Coleoptera: Tenebrionidae: Pedinini) from Madagascar. Zootaxa, 2913: 1–15.

11. Kamiński M. J. 2011. Catalogue of the World Melambiina Mulsant et Rey, 1854 (Coleoptera, Tenebrionidae, Pedinini). Annales Zoologici, 61(2): 281–333.

12. Kamiński M. J. 2011. A new species of Atrocrates Koch, 1956 from South Africa (Coleoptera: Tenebrionidae: Platynotina). Annales Zoologici, 61(4): 641–645.

13. Kamiński M. J., Raś M. 2011. New status of the genus Ectateus Koch, 1956 with taxonomic notes on the Ectateus generic group (Coleoptera: Tenebrionidae: Platynotina). Annales Zoologici, 61(4): 647–655.

14. Szawaryn K. 2011.A new species of Henosepilachna Li (Coleoptera: Coccinellidae: Epilachnini) from New     Guinea. Annales Zoologici, 61(4): 685–689.

15. Szawaryn K., Tomaszewska W. 2011. Three new species of Myrabolia Reitter (Coleoptera: Cucujoidea: Myraboliidae). Annales Zoologici, 61(2): 367–374.

16. Tomaszewska W. 2011. On African Eupsilobiinae (Coleoptera: Endomychidae) with descriptions of new genus and species. Journal of Insect Science, 11(164): 1–14.

17. Tomaszewska W., Ślipiński A. 2011. Revision of the genus Rodatus Mulsant, 1850 (Coleoptera, Coccinellidae, Coccidulini). Annales Zoologici, 61(4): 657–684.

18. Hołyńska M., Stoch F. 2012. Mesocyclops (Crustacea, Copepoda, Cyclopidae) in the South Pacific islands. Zoologischer Anzeiger, 251: 237–252.

19. Iwan, D., Kamiński, M. J., Aalbu R. 2012. A new species of the genus Clastopus Fairmaire, 1898 (Coleoptera: Tenebrionidae: Pedinini) from Madagascar. Zootaxa, 3351: 60–68.

20. Iwan, D., Kamiński, M. J. 2012. Revision of the Malagasy genus Lechius Iwan, 1995 (Coleoptera: Tenebrionidae: Pedinini). Zootaxa, 3399: 23–34.

21. Kaminski, M. J., Raś, M. 2012. Catalogue, geographic distribution and ecological niche models of the melanocratoid Platynotina (Coleoptera: Tenebrionidae: Pedinini). Annales Zoologici, 62(2): 227-243.

22. Kamiński, M. J. 2012. Taxonomy of the Afrotropical genera Angolositus Koch, 1955 and Pseudoselinus Iwan, 2002 with a key to species (Coleoptera: Tenebrionidae: Pedinini). Zootaxa, 3500: 49–60.

23. Łączyński P. 2012. On the genus Orcus Mulsant with descriptions of new species (Coleoptera: Coccinellidae:  Chilocorini). Journal of Natural History, 46(39–40): 2401–2414.

24. Łączyński P. 2012.Revision of the genus Anisorcus Crotch (Coleoptera: Coccinellidae: Chilocorini). Annales Zoologici, 62: 711–720.

25. Łączyński, P. Tomaszewska, W. 2012. Chapinaria, new genus of Chilocorini for Endochilus meridionalis Sicard from Africa (Coleoptera: Coccinellidae). Annales Zoologici, 62: 1–9.

26. Depa Ł., Mróz E., Szawaryn K. 2012. Molecular identity of Stomaphis quercus (Hemiptera: Aphidoidea: Lachnidae) and description of a new species. European Journal of Entomology, 109: 427–436.

27. Szawaryn, K. 2012. A new Papuan species of the genus Henosepilachna Li (Coleoptera: Coccinellidae: Epilachnini). Annales Zoologici, 62(4): 705–709.

28. Tomaszewska, W, Ślipiński, A. 2012. Oroides pakaluki new genus and new species of Coccidulini from New Guinea (Coleoptera: Coccinellidae). Zootaxa, 3174: 44–50.

29. Tomaszewska, W, Zaitsev, A.A. 2012. Larva of Ectomychus basalis Gorham (Coleoptera: Endomychidae: Stenotarsinae) and its phylogenetic implication. Deutsche Entomologische Zeitschrift, 59(1): 81–90.

30. Tomaszewska, W. 2012. Descriptions of new Neotropical Lycoperdininae (Coleoptera: Endomychidae) and their phylogenetic placement. Annales de la Societe Entomologique de France, 48(1–2): 8–17.

 

Projekty badawcze MNSW/ NCN

 

1. Taxonomic revisions complementing Monograph of the Salticidae (Araneae) of the World. Projekt własny nr  N303 341235. Wykonawcy: J. Prószyński (kierownik). Okres realizacji: 2.09.2008–1.09.2011. 

2. Filogeneza i klasyfikacja rodzajów biedronek z podrodziny Epilachninae (Coleoptera: Coccinellidae) w oparciu o analizę cech morfologicznych i molekularnych. Projekt własny nr N N303 822040. W. Tomaszewska (kierownik). Okres realizacji: 11.05.2011–10.05.2014.

 

Inne pozastatutowe projekty badawcze

 

1. Taxonomy, systematics and biogeography of Australian ladybird beetles of the subfamily Coccidulinae (Coleoptera: Coccinellidae). Projekt własny nr. 207-29. Wykonawca: K.W. Tomaszewska (kierownik). Okres realizacji: 01.07.2007–30.06.2010. Grant Australian Biological Resources Study (ABRS)

2. Systematics of North American Cyclops inferred from morphological and molecular characters. Projekt badawczy w ramach grantu “Edward B. and Phyllis E. Reed Endowment”. Wykonawcy: Grace A. Wyngaard, M. Hołyńska. Okres realizacji: 

Subcategories