Unia Europejska

foto Piotr Ślipiński

Rozstrzygniecie dotyczące zapytania ofertowego 1/2012

Nr sprawy:                                                                 Data:

2/2016                                                                        Warszawa, dnia 05-12-2016

Informacja o sprzedaży środków trwałych majątkowych

zakwalifikowanych jako majątek zbędny Muzeum i Instytutu Zoologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

Muzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk z siedzibą przy ul. Wilczej 64, 00-679 Warszawa,  przeznaczył do sprzedaży następujące składniki majątku ruchomego:

Kocioł na paliwo stałe z podajnikiem – cena wywoławcza 1500,00 zł (tysiąc pięćset złotych)

- EKO-KWP25NS

- Firma ELEKTROMETR

______________________________________________________________________

  • Piec można oglądać od  dnia 06-12-2016 r. w dni robocze w godz. 09:00 do 14:00 w  siedzibie Stacji Badawczej w Łomna-Las ul. Wiśniowa, Palmiry wraz z pracownikiem administracyjnym lub technicznym, po uzgodnieniu telefonicznym 22 752-15-16 lub 22 357-30-01
  • Jednostki organizacyjne lub osoby zainteresowane nabyciem kotła mogą zgłaszać pisemne oferty cenowe w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta zakupu kotła na paliwo stałe z podajnikiem” w sekretariacie ,pok. 100, przy ul. Wilczej 64, 00-679 Warszawa do dnia 09-12-2016 r. do godz. 10:00
  • Oferta powinna zawierać: określenie Oferenta (nazwa lub imię i nazwisko), datę sporządzenia, określenie przedmiotu oferty, proponowaną cenę nabycia cyfrowo i słownie oraz podpis Oferenta.
  • Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09-12-2016 r. o godz. 10:15 w siedzibie Muzeum i Instytutu Zoologii Polskiej Akademii Nauk przy ul. Wilczej 64, 00-679 Warszawa.
  • Kocioł zostanie sprzedany temu oferentowi/oferentom, który zaoferuje najwyższą cenę, ale nie niższą , niż cena wywoławcza.
  • W przypadku złożenia dwóch lub więcej jednakowych ofert z najwyższą ceną zakupu, Oferenci zostaną poproszeni o złożenie ponownych ofert.
  • Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia powiadomienia o złożeniu najkorzystniejszej oferty zakupu.
  • Wpłaty można dokonać w kasie Działu  Księgowości Muzeum i Instytutu Zoologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie przy ul. Wilczej 64,00-679 Warszawa, pok. 106 lub na konto w banku BGK 24 1130 1017  0020 1465 5520 0001
  • Wydanie przedmiotu nabywcy następuje niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia w kasie lub po zaksięgowaniu wpłaty na ww. konto, a termin odbioru należy ustalić z pracownikami administracji pod nr tel. 22 752-15-16 lub 22 357-30-01,
  • Muzeum i Instytut Zoologii PAN w Warszawie zastrzega, iż nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte kotła.

 

 

Załącznik do pobrania tutaj:

Formularz Ofertowy

OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ Mgr Dominiki Mierzwy-Szymkowiak 

Rada Naukowa Muzeum i Instytutu Zoologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie ul. Wilcza 64 zawiadamia, że w dniu 9 lutego 2022 roku o godz. 11.00 odbędzie się

w trybie zdalnym publiczna obrona rozprawy doktorskiej:

mgr Dominiki Mierzwy-Szymkowiak

tytuł rozprawy : ” Czynniki środowiskowe wpływające na rozwój muszli i rozprzestrzenienie ślimaka Caucasotachea vindobonensis w Polsce”

Promotor:

Prof. dr habJarosław Stolarski

Recenzenci:

Dr hab. Małgorzata Ożgo, prof. uczelni

Prof. dr hab. Witold Paweł Alexandrowicz

Dziedzina naukowa

Nauki ścisłe i przyrodnicze

Dyscyplina naukowa:

Nauki biologiczne

Język obrony:

polski

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej zostanie przeprowadzona na platformie Microsoft Teams

Rozprawa doktorska, streszczenie rozprawy w języku polskim, w języku angielskim oraz recenzje są dostępne pod adresem:

http://bip.miiz.waw.pl/dominika-mierzwa-szymkowiak/

Link do uczestnictwa w publicznej obronie rozprawy doktorskiej zostanie przekazany po wcześniejszym zgłoszeniu udziału na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Zgłoszenia będą przyjmowane w dniach 03.02.2022 r. do 07.02.2022 r.

Podkategorie