Unia Europejska

foto Piotr Ślipiński

 Warunki i Tryb Rekrutacji
na Międzynarodowe Studium Nauk Biologicznych
przy Muzeum i Instytucie Zoologii PAN

I. Warunki ogólne

 1. O przyjęcie na 4-letnie, stacjonarne studia doktoranckie w zakresie nauk biologicznych mogą ubiegać się obywatele polscy i obcokrajowcy posiadający tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub inny równorzędny.
 2. Kandydat musi znać język angielski.
 3. Kandydat powinien wybrać jeden z proponowanych tematów (ew. zaproponować własny) i uzyskać akceptację wybranego opiekuna naukowego, posiadającego stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł profesora, w jednym z Instytutów tworzących Studium.
 4. Kandydat winien w wyznaczonym terminie złożyć wszystkie wymagane dokumenty i przejść pomyślnie proces rekrutacji.
 

II. Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o przyjęcie na studia doktoranckie, z akceptacją opiekuna naukowego i z 2 fotografiami (patrz: Wniosek)
 2. Odpis dyplomu ukończenia studiów, lub zaświadczenie o ich ukończeniu. Kandydat, który złożył tylko zaświadczenie, w przypadku przyjęcia na studia doktoranckie jest zobowiązany dostarczyć dyplom przed ich rozpoczęciem.
 3. Życiorys naukowy (CV) zawierający pełne dane osobowe, aktualny adres zamieszkania, przebieg dotychczasowego kształcenia i pracy naukowej wraz z krótkim opisem zainteresowań i osiągnięć naukowych oraz listą publikacji.
 4. Osoby przyjęte na studia powinny przedłożyć pisemną zgodę kierownika jednostki zatrudniającej kandydata na oddelegowanie go na studia doktoranckie (tylko w przypadku gdy kandydat jest już zatrudniony w innej jednostce).
 

III. Przebieg rekrutacji

 1. Termin rekrutacji na studia doktoranckie każdorazowo określa Dyrektor MIZ i podaje do publicznej wiadomości w Internecie oraz w formie ogłoszenia wywieszanego w siedzibie Studium na co najmniej 3 miesiące przed tym terminem.
 2. Kwalifikacja kandydatów przebiega na zasadzie konkursu.
 3. Ocenę kandydatów przeprowadza Komisja Rekrutacyjna powołana zgodnie z zasadami uchwalonymi przez Radę Naukową Muzeum i Instytutu Zoologii PAN.
 4. Kandydaci, którzy spełniają warunki ogólne, zostają zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną (patrz: Rozmowa). W rozmowie tej powinien uczestniczyć opiekun naukowy kandydata.
 5. Ostateczną decyzję o przyjęciu na studia doktoranckie podejmują Dyrektorzy właściwych placówek naukowych na wniosek Kierownika Studium.
 6. O wyniku postępowania rekrutacyjnego kandydaci będą informowani w ciągu 1 tygodnia od daty rozmowy kwalifikacyjnej.