foto Piotr Ślipiński

NOWY PROGRAM STUDIÓW

na Międzynarodowym Studium Nauk Biologicznych

przy Muzeum i Instytucie Zoologii PAN

(zgodnie z rozporządzeniem Ministra nauki i szkolnictwa wyższego z dn. 1 września 2011, Dz. U. 196, 1169)

(zaktualizowany)

 

I. Zakres kształcenia na studiach doktoranckich

 

 • Program studiów w postacie tabelarycznej zamieszczony jest na końcu tego dokumentu

 

 • Program obejmuje zajęcia w wymiarze odpowiadającym  60 punktom ECTS. Są to:

      -  przedmioty obligatoryjne

      - przedmioty fakultatywne zgodne ze specjalizacją

      - seminarium doktoranckie

      - zajęcia specjalizacyjne  pod opieką promotora

      - zajęcia rozwijające umiejętności dydaktyczne

      - przygotowanie do egzaminów doktorskich.

 

 • Przedmioty obligatoryjne (łącznie 8 p. ECTS). Uczestnicy studiów zobowiązani są do uczęszczania na zajęcia (łącznie co najmniej 60 godzin) i

      uzyskania zaliczenia na ocenę z następujących przedmiotów:

      - Ewolucjonizm/ Ekologia ewolucyjna, (2 p. ECTS)

      - Statystyka w badaniach przyrodniczych  (2 p. ECTS)

      - Metody molekularne w badaniach taksonomicznych, ekologicznych i ewolucyjnych

         (2 p. ECTS)

      - Współczesne problemy ochrony przyrody i zachowania bioróżnorodności. (2 p. ECTS)

 

 • Przedmioty fakultatywne (łącznie min. 4 p.  ECTS), o łącznym wymiarze co najmniej 60 godzin, wybierane są w porozumieniu z opiekunem naukowym i kierownikiem Studium z oferty instytutów współtworzących Studium, innych placówek PAN i wyższych uczelni. Zaliczenie wykładu  jest wpisywane wpisane przez wykładowcę do indeksu z oceną lub bez (patrz  punkt II, ostatni podpunkt).

 

 • Seminarium doktoranckie ( łącznie 8 p. ECTS)  jest obowiązkowe na wszystkich latach studiów i zakończone co roku zaliczeniem.

 

 • Zajęcia specjalizacyjne (łącznie 24 p. ECTS)  mają na celu przygotowanie rozprawy doktorskiej po opieką promotora.

 

 • Zajęcia rozwijające umiejętności dydaktyczne (łącznie 10 p. ECTS). Przedmiot wprowadzony jednym z ostatnich rozporządzeń MNSW,  w ramach którego doktorant zdobywa kwalifikacje w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych.

 

 • Przygotowanie do egzaminów doktorskich (łącznie 6 p. ECTS). Uczestnicy Studium zobowiązani są do indywidualnego przygotowania się i zdania 3 egzaminów doktorskich  (w tym co najmniej 2 w trakcie 4 lat studiów), wynikających z ustawy o stopniach i tytułach naukowych (Dz.U. 2003 Nr.65. poz.595) oraz z regulaminu Studium:

            - z filozofii

            - z języka obcego nowożytnego

            - z dyscypliny podstawowej.

 

II. Zasady realizacji programu i zaliczania poszczególnych lat studiów.

 

 • Rok studiów trwa od 1 października do 30 września następnego roku.

 

 • Przysługujący doktorantowi 8-tygodniowy urlop musi być uzgodniony z opiekunem   naukowym i zaplanowany tak, by nie kolidował z pracą badawczą i  zajęciami przewidzianymi programem.

 

 • Rok studiów zaliczany jest przez kierownika Studium na podstawie przedkładanego do 30 czerwca sprawozdania z badań i przebiegu studiów,  indeksu z wpisanymi zaliczeniami oraz obszernej opiniiopiekuna/promotora oceniającej przydatność doktoranta do pracy naukowej i postępy dokonane w przygotowywaniu rozprawy.

 

 • Doktorant zobowiązany jest ponadto przedstawić na zakończenie drugiego roku publikację w recenzowanym  czasopiśmie o zasięgu co najmniej krajowym (lub zaświadczenie z redakcji o pracy przyjętej do druku).

 

 • Wszczęcie przewodu doktorskiego powinno nastąpić w  trakcie trzeciego roku studiów, a najpóźniej na początku czwartego roku (do końca grudnia).

 

 • Doktoranci powinni zrealizować program zajęć obowiązkowych i fakultatywnych  w ciągu pierwszych 2- 3 lat studiów, by 4-ty rok przeznaczyć na pracę nad rozprawą i indywidualne przygotowanie do egzaminów doktorskich.

 

 • Na  zakończenie IV roku studiów obowiązuje zdanie co najmniej 2 egzaminów doktorskich.

 

 • O nagrody i  stypendia naukowe ze źródeł zewnętrznych, których uzyskanie zależy od średniej oceny ze studiów doktoranckich,  mogą ubiegać się doktoranci, którzy uzyskali zaliczenia na ocenę co najmniej  z 8 przedmiotów.

 

III. Wykaz tematyki przedmiotów fakultatywnych, zalecanych doktorantom w zależności od ich specjalności :

 

 • Metody badawcze, w tym GIS, radiotelemetria, metody chemiczne stosowane w ekologii.

 

 • Zaawansowane metody statystyczne oraz podstawy modelowania matematycznego

 

 • Podstawy nowoczesnej systematyki i zoogeografii zwierząt.

 

 • Specjalistyczne wykłady z ekologii populacji (analizy trwałości populacji, metapopulacje), ekosystemów ( w tym ekotoksykologia), krajobrazu oraz ekologii behawioralnej.

 

 • Właściwości zapisu kopalnego, odtwarzanie przebiegu ewolucji, geologiczna historia ekosystemów i środowiska Ziemi.

 

 

 

 

 

 

 

 

Program

stacjonarnych czteroletnich studiów

na Międzynarodowym Studium Doktoranckim

przy MIZ PAN

(zaktualizowany)

                                                            

 

 

Nazwa przedmiotu

ECTS

Liczba godzin

Forma zaliczenia

wykład

warsztaty/

ćwiczenia

seminarium

I lub II rok

Przedmioty obowiązkowe: *

Ewolucjonizm

2

 30

 

 

 egzamin

Statystyka

2

30

 

 

egzamin

Techniki molekularne

2

15

15

 

egzamin

Ochrona przyrody

2

30

lub 15

 

15

 

egzamin

I rok

Wykłady do wyboru

2

30

 

 

zaliczenie

Seminarium

2

 

 

30

zaliczenie

Pracownia  specjalistyczna**

8

 

200

 

zaliczenie

Razem I rok: 320 godz.

16

75

215

30

 

II rok

Wykłady do wyboru

2

30

 

 

zaliczenie

Seminarium

2

 

 

30

zaliczenie

Pracownia specjalistyczna

8

 

200

 

zaliczenie

Razem II rok: 320 godz.

16

90

200

30

 

III rok

Seminarium

2

 

 

30

zaliczenie

Metody i techniki prowadzenia zajęć dydaktycznych***

10

 

 

15

zaliczenie

Pracownia specjalistyczna

8

 

200

 

zaliczenie

Razem III rok: 245 godz.

20

-

200

45

 

IV rok

Seminarium

2

 

 

30

zaliczenie

Pracownia specjalistyczna (w tym

przygot. do egz. doktorskich )    

 

6

 

 

200

 

 

egzamin

Razem IV rok: 230 godz.

8

-

200

30

 

 

*  Przedmioty obowiązkowe będą wykładane co drugi rok. Zakłada się, że połowa z nich

     zostanie zaliczona na I roku, a połowa na II roku.

** Pracownia specjalistyczna obejmuje zajęcia pod opieką promotora, ukierunkowane na

     przygotowanie rozprawy, w tym metodyka prac terenowych i laboratoryjnych,

      opracowywanie wyników, praca nad manuskryptem rozprawy.

 

*** Zajęcia z technik prowadzenia zajęć dydaktycznych mogą być zaliczone w trakcie studiów

      na dowolnym roku.

 

 

Szukaj

Oferty Pracy

Ogłoszenia

Przetargi

 

Instytucje

 

fauna europaea

fundacja na rzecz nauki polskiej