Unia Europejska

foto Piotr Ślipiński

Program

stacjonarnych czteroletnich studiów

w Międzynarodowym Studium Doktoranckim

przy MiIZ PAN

(obowiązujący od roku akad. 2017/18)

   

*  Przedmioty obowiązkowe nie są wykładane co roku. Zakłada się, że część z nich

     zostanie zaliczona na I roku, a  część na II roku.

** Pracownia specjalistyczna obejmuje zajęcia pod opieką promotora, ukierunkowane na

     przygotowanie rozprawy, w tym metodyka prac terenowych i laboratoryjnych, praca

     nad manuskryptami publikacji i rozprawy.

*** Zajęcia rozwijające  umiejętności zawodowe mogą być zaliczane również  na innym roku studiów.

 

PROGRAM STUDIÓW

Międzynarodowego Studium Doktoranckiego Nauk Biologicznych

przy Muzeum i Instytucie Zoologii PAN

(zaktualizowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 z dn. 10 lutego 2017, Dz. U. z dnia 15 lutego 2017)

I. Zakres kształcenia na studiach doktoranckich

 • Program obejmuje zajęcia w wymiarze odpowiadającym  45 punktom ECTS* Są to:

      - wykłady obligatoryjne

      - wykłady fakultatywne zgodne ze specjalizacją

      - seminarium doktoranckie

      - zajęcia specjalizacyjne  pod opieką promotora

      - zajęcia rozwijające umiejętności zawodowe

      - przygotowanie do egzaminów doktorskich.

      * Program studiów w postaci tabelarycznej stanowi integralną część tego

      dokumentu.

 • Wykłady obligatoryjne (łącznie 6 p. ECTS). Uczestnicy studiów zobowiązani są do uczęszczania na zajęcia i zdanie egzaminów z następujących przedmiotów:

      - Ewolucjonizm / Ekologia ewolucyjna        

      - Statystyka w badaniach przyrodniczych 

      - Metody molekularne w badaniach taksonomicznych, ekologicznych i ewolucyjnych

 •  Wykłady fakultatywne (łącznie 4 p.  ECTS),  wybierane są w porozumieniu z opiekunem naukowym i kierownikiem Studium z oferty instytutów współtworzących Studium, innych placówek PAN i wyższych uczelni.

 • Seminarium doktoranckie ( łącznie 8 p. ECTS)  jest obowiązkowe na wszystkich latach studiów i zakończone co roku zaliczeniem.

 • Pracownia specjalistyczna (łącznie 20 p. ECTS) obejmująca zajęcia specjalizacyjne pod opieką promotora, ukierunkowane na przygotowanie rozprawy doktorskiej

 • Zajęcia rozwijające umiejętności zawodowe (łącznie 5 p. ECTS) obejmują cykl wykładów i zajęć warsztatowych, dotyczących zasad właściwego przygotowywania ms do publikacji, doniesień konferencyjnych, zasad etyki zawodowej, wniosków o sfinansowanie projektów do instytucji grantowych, oraz podstaw prowadzenia zajęć dydaktycznych.

 • Przygotowanie do egzaminów doktorskich (łącznie 2 p. ECTS) Uczestnicy Studium zobowiązani są do odbycia konsultacji oraz indywidualnego przygotowania się i zdania  egzaminów doktorskich  w odpowiednich jednostkach egzaminujących (co najmniej 2 w trakcie 4 lat studiów), wynikających z ustawy o stopniach i tytułach naukowych (Dz.U. 2003 Nr.65. poz.595 z późn. zmianami) oraz  z regulaminu Studium.

 

II. Zasady realizacji programu i zaliczania poszczególnych lat studiów.

 • Rok studiów trwa od 1 października do 30 września następnego roku.
 • Przysługujący doktorantowi 8-tygodniowy urlop musi być uzgodniony z opiekunem   naukowym i zaplanowany tak, by nie kolidował z pracą badawczą i  zajęciami przewidzianymi programem.
 • Rok studiów zaliczany jest przez kierownika Studium na podstawie przedkładanego do 30 czerwca sprawozdania z badań i przebiegu studiów potwierdzonego przez opiekuna,  indeksu z wpisanymi zaliczeniami oraz obszernej opinii opiekuna/promotora oceniającej przydatność doktoranta do pracy naukowej i postępy dokonane w przygotowywaniu rozprawy.
 • Doktorant zobowiązany jest ponadto przedstawić na zakończenie drugiego roku publikację w recenzowanym  czasopiśmie o zasięgu co najmniej krajowym. W czasie studiów obowiązuje opublikowanie co najmniej jednej pracy w czasopiśmie ujętym w wykazie MNiSW.
 • Wszczęcie przewodu doktorskiego powinno nastąpić w  trakcie trzeciego roku studiów, a  w szczególnym, niezależnym od doktoranta  przypadku (np. brak posiedzenia Rady Naukowej przed wakacjami) na początku czwartego roku  tj. do końca grudnia.
 • Doktoranci powinni zrealizować program wykładów obowiązkowych i fakultatywnych  w ciągu pierwszych lat studiów, by 4-ty rok przeznaczyć na pracę nad rozprawą i indywidualne przygotowanie do egzaminów doktorskich.
 • Na zakończenie IV roku studiów obowiązuje zdanie co najmniej 2 egzaminów doktorskich.

III. Wykaz tematyki przedmiotów fakultatywnych, zalecanych doktorantom w zależności od ich specjalności :

 • Wprowadzenie w nowoczesne metody badawcze, w tym GIS, techniki mikrotomografii komputerowej, mikroskopii skaningowej
 • Zaawansowane metody statystyczne oraz podstawy modelowania matematycznego
 • Podstawy nowoczesnej systematyki, zoogeografii, ochrony przyrody
 • Specjalistyczne wykłady z ekologii populacji, krajobrazu oraz ekologii behawioralnej
 • Właściwości zapisu kopalnego, odtwarzanie przebiegu ewolucji, geologiczna historia ekosystemów i środowiska Ziemi,podstawy stratygrafii i sedymentologii, biogeochemia, paleozoologia, archeozoologia.

IV.  Przewidywane efekty nauczania, zgodne z charakterystykami poziomu 8 PRK

        ( określonymi ustawą o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji -  Dz. U. z 2016 r. poz. 64

           i 1010 oraz z 2017 r. poz. 60)

         Absolwent Studium Doktoranckiego zdobędzie odpowiednią/-dnie:

 • Wiedzę – czyli znajomość światowego dorobku naukowego w zakresie swojej specjalności naukowej i wynikających z niego implikacji dla praktyki; znajomość metodologii badań naukowych;  znajomość ekonomicznych i organizacyjnych uwarunkowań pracy badawczej.

 • Umiejętności – czyli zdolność wykorzystywania swojej wiedzy z  zakresu biologii i   nauk o Ziemi do formułowania hipotez i problemów badawczych oraz ich innowacyjnego rozwiązywania, samodzielnego planowania własnego rozwoju i inspirowania rozwoju innych osób; uczestniczenia w dyskusjach naukowych; posługiwania się językiem obcym  w stopniu umożliwiającym uczestnictwo w życiu środowiska międzynarodowego.

 • Kompetencje społeczne – czyli gotowość do niezależnego prowadzenia badań powiększających  istniejący dorobek i do krytycznej oceny dorobku innych w zakresie reprezentowanej dyscypliny naukowej, do wypełniania zobowiązań publicznych wynikających z jego wiedzy oraz do respektowania zasad etyki  z uwzględnieniem zasad ochrony własności intelektualnej.