Unia Europejska

foto Piotr Ślipiński

Ogłoszenie

o udzielanym zamówieniu z dziedziny nauki z dnia 12.12.2016r.

numer ogłoszenia 24/2016

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) w związku z art. 30a ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, z późn. zm.).

 1. Nazwa i adres Zamawiającego:

MUZEUM I INSTYTUT ZOOLOGII  

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

ul. Wilcza 64

00-679 Warszawa

tel.: 22 629 32 21

fax.: (0 22) 629 63 02

2. Strona internetowa Zamawiającego (Biuletyn Informacji Publicznej):

http://bip.miiz.waw.pl/

3. Rodzaj zamówienia: dostawy [X] usługi [  ]

4. Opis przedmiotu zamówienia/zakres zamówienia:

     Przedmiotem zamówienia jest dostawa:

Zadanie nr 1  Zestawy do szybkiej izolacji i oczyszczania wysokiej jakości DNA genomowego z pełnej krwi, z wykorzystaniem membrany krzemionkowej – dwa opakowania na 250 izolacji każde.

Uzasadnienie zastosowania art. 4d ust.1 pkt 1 PZP

Przedmiotem zamówienia jest dostawa służąca wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych.

Nie służą one prowadzeniu przez zamawiającego produkcji masowej, służącej osiągnięciu rentowności rynkowej lub pokryciu kosztów badań lub rozwoju.

..........................................................

                                  (podpis osoby upoważnionej)

Zatwierdzam treść ogłoszenia o udzielanym

                                                                                                                                             zamówieniu z dziedziny nauki

PROTOKÓŁ 2/2016

z przeprowadzonej oceny ofert

Posiedzenia Komisji Przetargowej z dnia  09.12.2016 r. przeprowadzającej sprzedaż w drodze przetargu w sprawie kupna rzeczy ruchomych mienia MiiZ PAN.

Przetarg ogłoszony został w dniu 06.12.2016 Komisja w składzie powołana Zarządzeniem Dyrektora nr 33/2016 z dnia 5 grudnia 2016 r. :

1. Jadwiga Turlej – przewodnicząca komisji

2. Monika Miłaszewska – sekretarz komisji

3.  Maciej Śliwiński – członek komisji

4. Tomasz karbownik – członek komisji

Ogłoszenie o przetargu było umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej od dnia 06.12.2016 do dnia 09.12.2016  oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego od dnia 06.12.2016 do dnia.09.12.2016

Komisja dokonała oceny ofert, które wpłynęły -do przetargu na rzeczy ruchome mienia. Do w/w przetargu złożono następujące oferty:

Odrzucone zostały oferty: nie ma odrzuconych ofert                        

Dopuszczono oferty: Jarosław Wojciechowski, JW.-INVESTMENT, Wożuczyn 73, 22-640 Rachanie

W przetargu najwyższą cenę 1500,00 zł brutto (słownie: tysiąc pięćset złotych) zaoferował:

Jarosław Wojciechowski

JW.-INVESTMENT

Wożuczyn 73

22-640 Rachanie

Oryginał do pobrania

Ogłoszenie

o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki z dnia 29.11.2016 r

numer ogłoszenia 21/2016

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r., poz. 2164) w związku z art. 30d ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, z późn. zm.).

1. Nazwa i adres Zamawiającego:

   MUZEUM I INSTYTUT ZOOLOGII    

   POLSKIEJ AKADEMII NAUK

   ul. Wilcza 64

   00-679 Warszawa

   tel.: 22 629 32 21

   fax.: (0 22) 629 63 02

2. Strona internetowa Zamawiającego (Biuletyn Informacji Publicznej): http://bip.miiz.waw.pl/

3. Rodzaj zamówienia: dostawy [X] usługi [  ]

4. Opis przedmiotu zamówienia/zakres zamówienia

    Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników w podziale na zadania:

Zadanie nr 1: Mieszanina nukleotydów DNTP, stężenie każdego z nukleotydów 2mM – 5 x 1ml

Zadanie nr 2: Polimeraza Taq DNA (rekombinowana) Thermo Scientific 500U, nr kat.: EP0401 –

2 op.

Zadanie nr 3: Thermosensitive Alkaline Phosphatase 1000U – 1op.

Zadanie nr 4: Exonukleaza I (Exo I) 4 000 U – 1 op.

 1. Liczba złożonych ofert : 1

Zestawienie złożonych ofert wraz z podaniem cen:

Zadanie nr 1

Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena netto Cena brutto
1.

ABO Sp. Z.o.o.,

ul. Chociszewskiego 4

80-376 Gdańsk

330,00 zł 405,90 zł

Zadanie nr 2

Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena netto Cena brutto
1.

ABO Sp. Z.o.o.,

ul. Chociszewskiego 4

80-376 Gdańsk

528,00 zł 570,24 zł

Zadanie nr 3

Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena netto Cena brutto
1.

ABO Sp. Z.o.o.,

ul. Chociszewskiego 4

80-376 Gdańsk

212,85 zł 229,88 zł

Zadanie nr 4

Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena netto Cena brutto
1.

ABO Sp. Z.o.o.,

ul. Chociszewskiego 4

80-376 Gdańsk

260,00 zł 319,80 zł

 1. Propozycja wybory oferty najkorzystniejszej :

- w zakresie zadań 1-4  ABO Sp. Z.o.o., ul. Chociszewskiego 4, 80-376 Gdańsk

 1. Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej :

- w zakresie zadań 1-4: oferta uznana za najkorzystniejszą;

 1. Uzasadnienie odrzucenia oferty (o ile dotyczy) : -----------

 1. Wykonawca, któremu udzielono zamówienia :

- w zakresie zadań nr 1-4 ABO Sp. Z.o.o., ul. Chociszewskiego 4, 80-376 Gdańsk

 10. Informacja o nieudzieleniu tego zamówienia:

Czy zamówienia udzielono TAK [X]   NIE  [   ]

    Warszawa, dnia 29.11.2016 r.

             (miejscowość)

..........................................................

                                  (podpis osoby upoważnionej)

Zatwierdzam treść ogłoszenia o udzieleniu

                                                                                                                                             zamówienia z dziedziny nauki

Ogłoszenie

o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki z dnia 29.11.2016 r

numer ogłoszenia 20/2016

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r., poz. 2164) w związku z art. 30d ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, z późn. zm.).

1. Nazwa i adres Zamawiającego:

   MUZEUM I INSTYTUT ZOOLOGII    

   POLSKIEJ AKADEMII NAUK

   ul. Wilcza 64

   00-679 Warszawa

   tel.: 22 629 32 21

   fax.: (0 22) 629 63 02

2. Strona internetowa Zamawiającego (Biuletyn Informacji Publicznej): http://bip.miiz.waw.pl/

3. Rodzaj zamówienia: dostawy [X] usługi [  ]

4. Opis przedmiotu zamówienia/zakres zamówienia

    Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników w podziale na zadania:

Zadanie nr 1: Proteinaza K – liofilizat, 100mg – 1op.

 1. Liczba złożonych ofert : 2

Zestawienie złożonych ofert wraz z podaniem cen:

Zadanie nr 1

Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena netto Cena brutto
1.

A&A Biotechnology

Al. Zwycięstwa 96/98

81-451 Gdynia

210,00 zł 226,80 zł
2.

ABO Sp. z o.o.

ul. J.Chociszewskiego 4

80-376 Gdańsk

300,00 zł 324,00 zł

 1. Propozycja wybory oferty najkorzystniejszej :

- w zakresie zadania 1  A&A Biotechnology Al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia

 1. Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej :

- w zakresie zadań 1  oferta uznana za najkorzystniejszą;

 1. Uzasadnienie odrzucenia oferty (o ile dotyczy) : -----------

 1. Wykonawca, któremu udzielono zamówienia :

- w zakresie zadania nr 1 A&A Biotechnology Al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia

 10. Informacja o nieudzieleniu tego zamówienia:

Czy zamówienia udzielono TAK [X]   NIE  [   ]

    Warszawa, dnia 29.11.2016 r.

             (miejscowość)

..........................................................

                                  (podpis osoby upoważnionej)

Zatwierdzam treść ogłoszenia o udzieleniu

                                                                                                                                             zamówienia z dziedziny nauki

Podkategorie