Unia Europejska

foto Piotr Ślipiński

Dotyczy ogłoszenia o udzielanym zamówieniu z dziedziny nauki  nr DA-2201-15-17-BIP z dnia 8.12.2017 na dostawę odczynników

 

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW

Muzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Warszawie przy ul. Wilczej 64, zwany dalej „Zamawiającym” działając na podstawie przepisów art. 38 ust. 2 i w związku z art. 38 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2017 r. poz. 1579, 2018 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, przekazuje odpowiedzi na złożone przez wykonawców zapytania:

Pytanie 1:

Dotyczy : rozdziału IV treści ogłoszenia, ustęp 3.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na uzupełnienie tego zapisu o:

„ lub Wykonawca zapewni stały dostęp Zamawiającemu ( 24h, 7 dni w tygodniu ) do kart charakterystyki produktu oraz certyfikatów na swojej stronie internetowej, a na żądanie Zamawiającego niezwłocznie dostarczy drogą emailową lub w formie wydrukowanej.”

Prośbę swoją motywujemy tym, iż w przypadku naszej firmy proces realizacji zamówienia nie przewiduje dostarczania w/w dokumentów wraz z towarem. Ze względów na politykę ekologiczną firmy udostępniamy wymagane dokumenty w formie elektronicznych plików na naszej stronie.

 

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

 

Treść odpowiedzi dostępna:TUTAJ

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 4d ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 1579, 2018 z późn. zm.) w związku z art. 30d ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, z późn. zm.).

 1. Nazwa i adres Zamawiającego:

MUZEUM I INSTYTUT ZOOLOGII               

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

 1. Wilcza 64

00-679 Warszawa

tel.: 22 629 32 21

fax.: (0 22) 629 63 02

 1. Osoby do kontaktu w sprawie zamówienia:

             Grzegorz Lipski, Justyna Łukiewicz, Maciej Ciulkin

 e-mail  administracja@Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 1. Strona internetowa Zamawiającego (Biuletyn Informacji Publicznej):

    http://bip.miiz.waw.pl/

III.  Rodzaj zamówienia: dostawy [X] usługi [  ]

 1. Opis przedmiotu zamówienia/zakres zamówienia:
 2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników:

Zadanie nr 1: Polimeraza DreamTaq DNA (5U/ul) ThermoFisher Scientific 5x500U, nr kat.: EP0703 – 1 op.

Zadanie nr 2. ATP Solution (100 mM) 0,25 mL, ThermoFisher Scientific, nr kat.: R0441 – 1 op.

Zadanie nr 3. T4 DNA Ligase (2 000 000 units/ml), NEB, nr kat. M0202T – 1 op.

Zadanie nr 4. Enzym MunI (MfeI) (10 U/µL), 300U, ThermoFisher Scientific, nr kat.: ER0751 – 1szt.

Zadanie nr 5. Enzym XapI (ApoI) (10 U/µL), 500U, ThermoFisher Scientific, nr kat.: ER1381 – 1szt.

Zadanie nr 6. Enzym EcoRI (10 U/µL), 5000U, ThermoFisher Scientific, nr kat.: ER0271 – 1szt.

Zadanie nr 7. Enzym Bsu15I (ClaI) (10 U/µL), 600U, ThermoFisher Scientific, nr kat.: ER0141 – 1szt.

Zadanie nr 8: HotStarTaq DNA Polymerase (250 U), Qiagen, nr kat.: 203203  – 1szt.

 1. Ze względu na zapewnienie ciągłości i jednorodności badań, miarodajności i powtarzalności wyników w prowadzonych badaniach naukowych Zamawiający nie dopuszcza produktów równoważnych.

 

 1. Zamawiający wymaga dołączenia przy realizacji zamówienia certyfikatów jakości oraz charakterystyk wszystkich odczynników, które obejmuje dane zamówienie.
 2. Miejsce dostawy:

Stacja Ornitologiczna MiIZ PAN, ul. Nadwiślańska 108, 80-680 Gdańsk, Magdalena Zagalska-Neubauer

 

 

 1. Uzasadnienie zastosowania art. 4d ust.1 pkt 1 PZP – oświadczenie dysponenta środków

Przedmiotem zamówienia jest dostawa służąca wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych.

Nie służą one prowadzeniu przez zamawiającego produkcji masowej, służącej osiągnięciu rentowności rynkowej lub pokryciu kosztów badań lub rozwoju.

 1. Termin realizacji: 3 tyg. od daty zlecenia zamówienia

VII.  Opis sposobu przygotowania oferty:

Oferta powinna zawierać:

 1. Dane teleadresowe firmy – numer NIP, REGON firmy, KRS firmy itp.
 2. Wskazanie osoby do kontaktu w sprawie oferty (numer telefonu i e-mail).
 3. Proponowaną cenę netto i brutto za realizację zamówienia z uwzględnieniem informacji którego zadania dotyczy oferta Wykonawcy ze wskazaniem wszelkich kosztów niezbędnych do realizacji zamówienia, w tym cenę towaru, koszty transportu do siedziby Zamawiającego.
 4. Termin obowiązywania oferty wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 5. Dodatkowe dokumenty i oświadczenia:
 6. Kopię dokumentu z którego wynika uprawnienie lub upoważnienie osób podpisujących ofertę w imieniu wykonawcy (np. wydruk z KRS, wydruk CEIDG);
 7. Kopię pełnomocnictwa do reprezentacji Wykonawcy składającego ofertę o ile dotyczy.
 8. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, pod groźbą odrzucenia oferty w przypadku złożenia ich w większej liczbie niż jedna.
 9. Oferta wraz z załącznikami powinna zostać podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

 

VIII. Kryteria oceny ofert

 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami:

cena 100%

 1. Zamawiający udzieli wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym ogłoszeniu i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej kryteria oceny ofert.
 2. Cena podana w ofercie obejmuje wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia ( w szczególności podatki, koszt transportu, ubezpieczenia i dostawy) oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.

 

 1. Terminy płatności

Wynagrodzenie zostanie wypłacone w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

 1. Miejsce i termin składania ofert
 2. Oferta powinna być przesłana w formie pisemnej (przesłanie pocztą, kurierem lub osobiście).

Opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane :

 

Muzeum i Instytut Zoologii PAN

Ul. Wilcza 64

00-679 Warszawa

oraz oznakowane następująco:

„Oferta na dostawę odczynników dotyczy zamówienia DA-2201-15-17-BIP”

 1. Miejsce i termin składania ofert: Muzeum i Instytut Zoologii PAN, ul. Wilcza 64, 00-679 Warszawa, pokój 100, I p. nie później niż do godz 11:00 do dnia 15.12.2017r
 2. Oferty muszą wpłynąć do Zamawiającego przed terminem składania, pod groźbą odrzucenia oferty złożonej po terminie.
 1. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty.

O wyborze najkorzystniejszej oferty, wykluczeniu z postępowania wykonawców, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w ogłoszeniu, ofertach odrzuconych z powodu niezgodności ich treści z wymaganiami określonymi w ogłoszeniu, Zamawiający zawiadomi wykonawców drogą elektroniczną.

 

XII. Zastrzeżenia prawne.

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania w dowolnym czasie bez podawania przyczyny:
 2. Modyfikacji warunków udziału w postępowaniu;
 3. Zmiany przedmiotu zamówienia;
 4. Unieważnienia postępowania;
 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewybrania żadnej oferty bez podawania przyczyny.

XIII. Załączniki:

 1. Formularz ofertowy

..........................................................

                                  (podpis osoby upoważnionej)

Zatwierdzam treść ogłoszenia o udzielanym

                                                                                                                                             zamówieniu z dziedziny nauki

Treść ogłoszenia dostępna: TUTAJ

Formularz ofertowy dostepny: TUTAJ

 

 

Odpowiedzi na pytania wykonawców:TUTAJ

    Ogłoszenie

o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki z dnia 5.12.2017 r

numer ogłoszenia 14/2017

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 4d ust. 1 pkt. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r., poz. 2164) w związku z art. 30d ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, z późn. zm.).

 

 1. Nazwa i adres Zamawiającego:

   MUZEUM I INSTYTUT ZOOLOGII    

   POLSKIEJ AKADEMII NAUK

 1. Wilcza 64

   00-679 Warszawa

   tel.: 22 629 32 21                                                                      

   fax.: (0 22) 629 63 02

 1. Strona internetowa Zamawiającego (Biuletyn Informacji Publicznej): http://bip.miiz.waw.pl/
 2. Rodzaj zamówienia: dostawy [X] usługi [ ]
 3. Opis przedmiotu zamówienia/zakres zamówienia

    Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników w podziale na zadania:

Zadanie1: Formamide 25 ml  sequencing gade, specyfikacja zgodna jak dla nr. kat. DFM025 (GelCompany) – 1 szt.

Zadanie 2: GeneScan™ 600 LIZ™ dye Size Standard v2.0, 800 reakcji – 1 szt.

Zadanie 3: POP-7™ Polymer for 3500/3500xL Genetic Analyzers, 384 reakcji – 9 szt.

Zadanie 4: Sample Loading Solution 6.0 mL – 10 szt.

Zadanie 5: GeXP DNA Size Standard Kit – 400  – 9 szt.

Zadanie 6: Separation Gel - LPAI 10 mL – 11 szt.

Zadanie 7: CEQ Separation Buffer  – 2 szt.

Zadanie 8: Perfect Plus 50-500 bp DNA Ladder 500 reakcji– 1 szt.

Zadanie 9: GoTaq® G2 Hot Start Green Master Mix, zestaw na 1000 reakcji – 2szt.

Zadanie 10: SMRT®Cell 8Pac V3 (8 Cells), specyfikacja zgodna jak dla nr. kat. 100-171-800 (Pacific Biosciences) – 2 szt.

Zadanie 11: AMPure® PB (5 ml), specyfikacja zgodna jak dla nr. kat. 100-265-900 (Pacific Biosciences)  – 1 szt.

Zadanie 12: DNA Sequencing Reagent 4.0 v2, specyfikacja zgodna jak dla nr. kat. 100-612-400 (Pacific Biosciences)  - 3 szt.

Zadanie 13: BigDye® Terminator Cleaning Kit (5000 prób), specyfikacja zgodna jak dla nr. kat. BCB-200 – 1 szt.

Zadanie 14: Qubit™ dsDNA HS Assay Kit - kat. Q32854 500 reakcji – 1 szt.

Zadanie 15: Agaroza (kat. E0301-500)  500 g – 4 szt.

Zadanie 16: Barwnik DNA/RNA SimplySafeTM 1 ml  – 5 szt.

Zadanie 17: NucleoSpin® 96 Soil, na 4 x 96 izolacji, specyfikacja zgodna jak dla nr. kat  740 787.4 (Macherey Nagel) – 1 szt.

Zadanie 18: Cathode Buffer Container (CBC)  3500 Series,  do urządzenia ABI 3500xl/3500, specyfikacja zgodna jak dla nr. kat. 4408256 (Applied Biosystems) - 2 szt.

Zadanie 19: Anode Buffer Container (ABC) 3500 Series,  do urządzenia ABI 3500xl/3500, specyfikacja zgodna jak dla nr. kat. 4393927 (Applied Biosystems) - 2 szt.

Zadanie 20: Conditioning Reagent, 3500 Series,  do urządzenia ABI 3500xl/3500, specyfikacja zgodna jak dla nr. kat. 4393718 (Applied Biosystems) - 8 szt.

Zadanie 21: Color Perpetual OptiTaq PCR Master Mix (2x) – zestaw na 500 reakcji – specyfikacja zgodna jak dla produktu o numerze katalogowym E2775-03 firmy EURx– gotowy do użycia PCR Master Mix (2x) – typu „hot start”, zawierający barwny bufor, gotowy do nałożenia bezpośrednio na żel agarozowy po reakcji PCR - 3 szt.

Zadanie 22: Nuclease-free water, not DEPC treated (Molecular Biology Grade) - woda do PCR wolna od RNa-z i DNaz, nie traktowana DEPC – opakowanie 1000 ml - 7 szt.

Zadanie 23: Woda do PCR - komplet 10 fiolek o objętości 1,5 ml - 4 szt.

Zadanie 24: Bufor TBE 5x stężony, w postaci gotowego do użycia roztworu - ilość: 5 x 1 litr (pięciopak) - 3 szt. (łącznie 15 butelek o pojemności 1l)

Zadanie 25: Zestaw do izolacji DNA genomowego z krwi ptaków (ilość krwi <40 µl, przechowywana w etanolu 96%), złoże krzemionkowe, na 100 izolacji - 1 szt.

Zadanie 26: Proteinaza K: roztwór o stężeniu 10 mg/ml, aktywność >30U/mg, ilość 5 ml

Zadanie 27: Alkohol etylowy absolutny (≥99,8%), cz.d.a, 2 l

Zadanie 28: Bufor TE, pH 8.0, 100 ml

Zadanie 29: Polimeraza Taq termostabilna, stężenie 5 U/µl, ilość 200 U, w zestawie z: z buforem reakcyjnym oraz (osobno) MgCl2 w stężeniu 25 mM lub 50 mM; do zastosowań standardowych

Zadanie 30: Mieszanina dNTP, ilość 400 µl, stężenie każdego dNTP: 10 mM

Zadanie 31: Agaroza, do rozdziału fragmentów DNA o dług. 100-600 bp, ilość 100 g

Zadanie 32: Bufor TBE (Tris-boran-EDTA) stężony x10, 250 ml

Zadanie 33: Bufor obciążający do elektroforezy żelowej, do fragmentów ok. 300-600 bp, stężony 6x, 5x 1 ml

Zadanie 34: PerfectTM 100-1000 bp DNA Ladder, 250 ug - Marker wielkości DNA (ladder) w zakresie 100-1000 bp DNA gotowy do nałożenia bezpośrednio na żel agarozowy (ready-to-use), ilość - 250 µg, stężenie równe bądź większe niż 47.9 µg/ml, na 500 aplikacji, składający się z 10 prążków DNA o długościach: 1000, 900, 800, 700, 600, 500, 400, 300, 200, 100 bp. - 3 szt.

Zadanie 35: GeneMATRIX BIO-TRACE DNA Purification Kit - zestaw do izolacji DNA z bardzo małej ilości materiału biologicznego (mikrośladów) na 100 izolacji - 1 szt.

Zadanie 36: Proteinaza K - roztwór o stężeniu 20 mg/ml - ilość: 5 fiolek o pojemności 1 ml

Zadanie 37: Fast Polar-BAP Thermosensitive Alkaline Phosphatase - stężenie 1 U/µL, 5000 U - 1 szt.

Zadanie 38: Exonuclease I - stężenie 20 U/µL,  20 000 u - 1 szt.

Zadanie 39: Zestaw do oczyszczania DNA z żeli agarozowych oraz do oczyszczania DNA po reakcjach enzymatycznych (PCR) na 50 izolacji - 1 szt.

Zadanie 40: Platinum™ Green Hot Start PCR Master Mix (2X) - zestaw na 200 reakcji -  specyfikacja zgodna jak dla produktu o numerze katalogowym 13001013 firmy Thermofisher Scientific - 2 szt.

Zadanie 41: DNeasy Blood & Tissue Kit (50) - zestaw na 50 izolacji - specyfikacja zgodna jak dla produktu o numerze katalogowym 69504 firmy Qiagen - 1 szt.

Zadanie 42: DNeasy Blood & Tissue Kit (250) - zestaw na 250 izolacji - specyfikacja zgodna jak dla produktu o numerze katalogowym 69506 - firmy Qiagen - 1 szt.

Zadanie 43: iQ™ SYBR® Green Supermix, 2x stężony mix na 100 x 50 ul, zawiera 100 mM KCl, 40 mM Tris-HCl, pH 8,4, 0.4 mM mix dNTP (dATP, dCTP, dGTP, dTTP), 50 U/ul iTaq Polimerazy, 6 mM MgCl2, SYBR Green I, 20 nM fluorescein, stabilizatory, zdolny do amplifikacji matrycowego (genomowego) DNA o końcowym stężeniu w reakcji mniejszym lub równym 15 pg - specyfikacja zgodna jak dla produktu o numerze katalogowym 170-8880 firmy Bio-Rad, zestaw na 100 reakcji - 1 szt.

Zadanie 44: NucleoSpin® FFPE DNA XS Macherey-Nagel - zestaw do izolacji DNA z materiału zakonserwowanego w formalinie i zatopionego w parafinie - na 50 izolacji - 1 szt.

Zadanie 45: 1 M Tris-HCl pH 8,0 - roztwór, 1 litr - 1 szt.

Zadanie 46: NaCl cz.d.a - 1 kg - 1 szt.

Zadanie 47: Enhanced Avian Reverse Transcriptase [eAMV RT] -  For reverse transcription at higher  temperatures & rare mRNAs - specyfikacja zgodna jak dla produktu o numerze katalogowym A4464-1KU firmy Sigma - Aldrich Sp. z o.o. - 2 szt.

Zadanie 48: LuminoCt® SYBR® Green qPCR ReadyMix - For fast SYBR Green quantitative PCR - zestaw na 500 reakcji - specyfikacja zgodna jak dla produktu o numerze katalogowym L6544-500RXN  firmy Sigma - Aldrich Sp. z o.o. - 1 szt.

Zadanie 49: RNAlater - Stabilize and protect RNA with immediate RNase inactivation - roztwór, pojemność opakowania 500 ml - specyfikacja zgodna jak dla produktu o numerze katalogowym R0901-500ML  firmy Sigma - Aldrich Sp. z o.o. - 1 szt.

Zadanie 50: Sensitive RT HS-PCR Mix EvaGreen® - gotowa mieszanina do real-time PCR o podwyższonej czułości w technice Hot Start z fluoroforem EvaGreen; do analiz HRM, zestaw na 200 reakcji - 1 szt.

Zadanie 51:Trypsin-EDTA, In Hank's Balanced Salt Solution, 0.05% Trypsin and 0.53mM EDTA, without Ca2+ and Mg2+, 100 ml, 1 szt.

Zadanie 52: AmpliTaq Gold™ 360 Master Mix - 5 ml- specyfikacja zgodna jak dla produktu o numerze         katalogowym  4398881 firmy Thermofisher Scientific – 1 szt.

Zadanie 53: Restorase® DNA Polymerase with 10× Reaction Buffer – na 50 reakcji - specyfikacja zgodna jak dla produktu o numerze katalogowym R1028-50RXN – 1 szt.

Zadanie 54: Mieszanina dNTPs (Deoxynucleotide Mix) , ilość 2 ml, stężenie każdego dNTP: 10 mM

 1. Liczba złożonych ofert : 8
 2. Zestawienie złożonych ofert wraz z podaniem cen:

Zadanie nr 1

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena netto

Cena brutto

1.

Carolina Biosystem s.r.o
ul. Klikata 206 Orech 25-225

130,00 zł

159,90 zł

 Zadanie nr 2

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena netto

Cena brutto

1.

Carolina Biosystem s.r.o
ul. Klikata 206 Orech 25-225

1795,00 zł

2207,85 zł

2.

Life Technologies Polska Sp. z o.o.
ul. Bonifraterska 17, Warszawa 00-203

1300,16 zł

1599,20 zł

Zadanie nr 3

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena netto

Cena brutto

1.

Life Technologies Polska Sp. z o.o.
ul. Bonifraterska 17, Warszawa 00-203

4332,96 zł

5329,53 zł

 Zadanie nr 8

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena netto

Cena brutto

1.

Life Technologies Polska Sp. z o.o.
ul. Bonifraterska 17, Warszawa 00-203

1006,50 zł

1238,00 zł

2.

EURx Sp. z o.o.
ul. Przyrodników 3, Gdańsk 80-297

667,00 zł

820,41 zł

 Zadanie nr 9

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena netto

Cena brutto

1.

Life Technologies Polska Sp. z o.o.
ul. Bonifraterska 17, Warszawa 00-203

4379,20 zł

5386,42 zł

 Zadanie nr 13

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena netto

Cena brutto

1.

Carolina Biosystem s.r.o
ul. Klikata 206 Orech 25-225

1600,00 zł

1968,00 zł

 Zadanie nr 14

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena netto

Cena brutto

1.

Life Technologies Polska Sp. z o.o.
ul. Bonifraterska 17, Warszawa 00-203

1002,70 zł

1233,32 zł

2.

BIONOVO Aneta Ludwig
ul. Nowodworska 7, 59-220 Legnica

1355,00 zł

1666,65 zł

 Zadanie nr 15

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena netto

Cena brutto

1.

Syngen Biotech Sp. z o.o. Sp. K.
ul. Ostródzka 13 Wrocław 54-116

3660,00 zł

4501,80 zł

2.

EURx Sp. z o.o.
ul. Przyrodników 3, Gdańsk 80-297

2400,00 zł

2952,00 zł

 Zadanie nr 16

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena netto

Cena brutto

1.

EURx Sp. z o.o.
ul. Przyrodników 3, Gdańsk 80-297

925,00 zł

1137,75 zł

 Zadanie nr 17

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena netto

Cena brutto

1.

AQUA LAB A. Sierzputowski i Wspólnicy Sp.J
ul. Zabłocka 10 , Warszawa 03-194

3767,35 zł

4633,84 zł

 Zadanie nr 18

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena netto

Cena brutto

1.

Life Technologies Polska Sp. z o.o.
ul. Bonifraterska 17, Warszawa 00-203

737,12 zł

906,66 zł

 Zadanie nr 19

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena netto

Cena brutto

1.

Life Technologies Polska Sp. z o.o.
ul. Bonifraterska 17, Warszawa 00-203

524,96 zł

645,70 zł

 Zadanie nr 20

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena netto

Cena brutto

1.

Life Technologies Polska Sp. z o.o.
ul. Bonifraterska 17, Warszawa 00-203

527,68 zł

649,04 zł

 Zadanie nr 21

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena netto

Cena brutto

1.

EURx Sp. z o.o.
ul. Przyrodników 3, Gdańsk 80-297

3600,00 zł

4428,00 zł

 Zadanie nr 22

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena netto

Cena brutto

1.

Life Technologies Polska Sp. z o.o.
ul. Bonifraterska 17, Warszawa 00-203

2667,07 zł

3280,48 zł

2.

EURx Sp. z o.o.
ul. Przyrodników 3, Gdańsk 80-297

357,00 zł

439,11 zł

 Zadanie nr 23

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena netto

Cena brutto

1.

Life Technologies Polska Sp. z o.o.
ul. Bonifraterska 17, Warszawa 00-203

4301,10 zł

5290,04 zł

2.

EURx Sp. z o.o.
ul. Przyrodników 3, Gdańsk 80-297

544,00 zł

669,12 zł

3.

A&A Biotechnology s.c.
al. Zwycięstwa 96/98 Gdynia 81-451

640,00 zł

787,20 zł

 Zadanie nr 24

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena netto

Cena brutto

1.

Life Technologies Polska Sp. z o.o.
ul. Bonifraterska 17, Warszawa 00-203

2401,95 zł

2954,40 zł

2.

EURx Sp. z o.o.
ul. Przyrodników 3, Gdańsk 80-297

1020,00 zł

1254,60 zł

3.

BIONOVO Aneta Ludwig
ul. Nowodworska 7, 59-220 Legnica

2918,10 zł

3589,26 zł

 Zadanie nr 25

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena netto

Cena brutto

1.

A&A Biotechnology s.c.
al.
Zwycięstwa 96/98 Gdynia 81-451

562,70 zł

692,12 zł

 Zadanie nr 26

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena netto

Cena brutto

1.

EURx Sp. z o.o.
ul. Przyrodników 3, Gdańsk 80-297

175,00 zł

189,00 zł

 Zadanie nr 28

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena netto

Cena brutto

1.

Life Technologies Polska Sp. z o.o.
ul. Bonifraterska 17, Warszawa 00-203

228,38 zł

280,91 zł

2.

EURx Sp. z o.o.
ul. Przyrodników 3, Gdańsk 80-297

51,00 zł

62,73 zł

 Zadanie nr 29

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena netto

Cena brutto

1.

Syngen Biotech Sp. z o.o. Sp. K.
ul. Ostródzka 13 Wrocław 54-116

180,00 zł

194,40 zł

2.

Life Technologies Polska Sp. z o.o.
ul. Bonifraterska 17, Warszawa 00-203

619,66 zł

669,24 zł

3.

EURx Sp. z o.o.
ul. Przyrodników 3, Gdańsk 80-297

80,00 zł

86,40 zł

 Zadanie nr 30

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena netto

Cena brutto

1.

Carolina Biosystem s.r.o
ul. Klikata 206 Orech 25-225

220,00 zł

270,60 zł

2.

Syngen Biotech Sp. z o.o. Sp. K.
ul. Ostródzka 13 Wrocław 54-116

130,00 zł

159,90 zł

3.

Life Technologies Polska Sp. z o.o.
ul. Bonifraterska 17, Warszawa 00-203

180,80 zł

222,38 zł

4.

EURx Sp. z o.o.
ul. Przyrodników 3, Gdańsk 80-297

76,00 zł

93,48 zł

5.

A&A Biotechnology s.c.
al. Zwycięstwa 96/98 Gdynia 81-451

122,00 zł

150,06 zł

 Zadanie nr 31

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena netto

Cena brutto

1.

EURx Sp. z o.o.
ul. Przyrodników 3, Gdańsk 80-297

849,00 zł

1044,27 zł

 Zadanie nr 32

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena netto

Cena brutto

1.

EURx Sp. z o.o.
ul. Przyrodników 3, Gdańsk 80-297

43,00 zł

52,89 zł

 Zadanie nr 33

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena netto

Cena brutto

1.

A&A Biotechnology s.c.
al. Zwycięstwa 96/98 Gdynia 81-451

126,00 zł

154,98 zł

2.

EURx Sp. z o.o.
ul. Przyrodników 3, Gdańsk 80-297

85,00 zł

104,55 zł

 Zadanie nr 34

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena netto

Cena brutto

1.

Life Technologies Polska Sp. z o.o.
ul. Bonifraterska 17, Warszawa 00-203

3540,36 zł

4354,65 zł

2.

EURx Sp. z o.o.
ul. Przyrodników 3, Gdańsk 80-297

1632,00 zł

2007,36  zł

 Zadanie nr 35

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena netto

Cena brutto

1.

EURx Sp. z o.o.
ul. Przyrodników 3, Gdańsk 80-297

560,00 zł

688,80 zł

 Zadanie nr 36

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena netto

Cena brutto

1.

EURx Sp. z o.o.
ul. Przyrodników 3, Gdańsk 80-297

350,00 zł

378,00 zł

2.

A&A Biotechnology s.c.
al. Zwycięstwa 96/98 Gdynia 81-451

395,00 zł

426,60 zł

 Zadanie nr 37

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena netto

Cena brutto

1.

EURx Sp. z o.o.
ul. Przyrodników 3, Gdańsk 80-297

1020,00 zł

1101,60 zł

 

Zadanie nr 38

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena netto

Cena brutto

1.

Life Technologies Polska Sp. z o.o.
ul. Bonifraterska 17, Warszawa 00-203

1434,40 zł

1764,32 zł

2.

EURx Sp. z o.o.
ul. Przyrodników 3, Gdańsk 80-297

642,00 zł

693,36 zł

 Zadanie nr 39

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena netto

Cena brutto

1.

EURx Sp. z o.o.
ul. Przyrodników 3, Gdańsk 80-297

142,00  zł

174,66 zł

2.

AQUA LAB A. Sierzputowski i Wspólnicy Sp.J
ul. Zabłocka 10 , Warszawa 03-194

273,07 zł

335,88 zł

 Zadanie nr 40

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena netto

Cena brutto

1.

Life Technologies Polska Sp. z o.o.
ul. Bonifraterska 17, Warszawa 00-203

2050,42 zł

2522,02 zł

2.

BIONOVO Aneta Ludwig
ul. Nowodworska 7, 59-220 Legnica

2721,60 zł

3347,57 zł

 Zadanie nr 41

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena netto

Cena brutto

1.

Carolina Biosystem s.r.o
ul. Klikata 206 Orech 25-225

840,00 zł

1033,20 zł

2.

Syngen Biotech Sp. z o.o. Sp. K.
ul. Ostródzka 13 Wrocław 54-116

810,00 zł

996,30 zł

3.

BIONOVO Aneta Ludwig
ul. Nowodworska 7, 59-220 Legnica

808,50 zł

994,46 zł

 Zadanie nr 42

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena netto

Cena brutto

1.

Carolina Biosystem s.r.o
ul. Klikata 206 Orech 25-225

5190,00 zł

6383,70 zł

2.

Syngen Biotech Sp. z o.o. Sp. K.
ul. Ostródzka 13 Wrocław 54-116

3819,00 zł

4697,37 zł

3.

BIONOVO Aneta Ludwig
ul. Nowodworska 7, 59-220 Legnica

3609,00 zł

4439,07 zł

 Zadanie nr 43

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena netto

Cena brutto

1.

Bio-Rad Sp. z o.o.
ul. Przyokopowa 33, Warszawa 01-208

819,48 zł

1007,96 zł

 Zadanie nr 44

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena netto

Cena brutto

1.

Syngen Biotech Sp. z o.o. Sp. K.
ul. Ostródzka 13 Wrocław 54-116

460,00 zł

565,80 zł

2.

AQUA LAB A. Sierzputowski i Wspólnicy Sp.J
ul. Zabłocka 10 , Warszawa 03-194

651,48 zł

801,32 zł

3.

A&A Biotechnology s.c.
al.
Zwycięstwa 96/98 Gdynia 81-451

326,40 zł

401,47 zł

 Zadanie nr 45

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena netto

Cena brutto

1.

EURx Sp. z o.o.
ul. Przyrodników 3, Gdańsk 80-297

115,00  zł

141,45 zł

 Zadanie nr 47

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena netto

Cena brutto

1.

BIONOVO Aneta Ludwig
ul. Nowodworska 7, 59-220 Legnica

2738,00 zł

3367,74 zł

 Zadanie nr 48

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena netto

Cena brutto

1.

BIONOVO Aneta Ludwig
ul. Nowodworska 7, 59-220 Legnica

4740,00 zł

5830,20 zł

 Zadanie nr 49

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena netto

Cena brutto

1.

BIONOVO Aneta Ludwig
ul. Nowodworska 7, 59-220 Legnica

2405,00 zł

2958,15 zł

 Zadanie nr 50

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena netto

Cena brutto

1.

Carolina Biosystem s.r.o
ul. Klikata 206 Orech 25-225

1290,00 zł

1586,70 zł

2.

Syngen Biotech Sp. z o.o. Sp. K.
ul. Ostródzka 13 Wrocław 54-116

540,00 zł

583,20 zł

3.

A&A Biotechnology s.c.
al. Zwycięstwa 96/98 Gdynia 81-451

552,00 zł

678,96 zł

 Zadanie nr 52

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena netto

Cena brutto

1.

BIONOVO Aneta Ludwig
ul. Nowodworska 7, 59-220 Legnica

1590,00 zł

1955,70 zł

 Zadanie nr 53

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena netto

Cena brutto

1.

BIONOVO Aneta Ludwig
ul. Nowodworska 7, 59-220 Legnica

980,00 zł

1205,40 zł

  Zadanie nr 54

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena netto

Cena brutto

1.

Carolina Biosystem s.r.o
ul. Klikata 206 Orech 25-225

380,00 zł

467,40 zł

2.

Syngen Biotech Sp. z o.o. Sp. K.
ul. Ostródzka 13 Wrocław 54-116

260,00 zł

319,80 zł

3.

EURx Sp. z o.o.
ul. Przyrodników 3, Gdańsk 80-297

323,00 zł

397,29 zł

4

A&A Biotechnology s.c.
al. Zwycięstwa 96/98 Gdynia 81-451

508,00 zł

624,84 zł

 

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Dotyczy zadania: 1,2,13,30,41,42,50,54

Wykonawca zagraniczny (Carolina Biosystem s.r.o) w swojej ofercie podał wartość netto bez podania VAT i brutto. W celu porównania ofert, dla zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, Zamawiający uwzględnił podatek VAT.

Nie wpłynęła żadna oferta w wymaganym terminie:

Zadanie nr 4,5,6,7,10,11,12,27,46,51

 1. Propozycja wyboru oferty najkorzystniejszej:

 

Zadanie nr 1- Carolina Biosystem s.r.o ul. Klikata 206 Orech 25-225

Zadanie nr 2- Life Technologies Polska Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, Warszawa 00-203

Zadanie nr 3- Life Technologies Polska Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, Warszawa 00-203

Zadanie nr 8- EURx Sp. z o.o. ul. Przyrodników 3, Gdańsk 80-297

Zadanie nr 9- Life Technologies Polska Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, Warszawa 00-203

Zadanie nr 13- Carolina Biosystem s.r.o ul. Klikata 206 Orech 25-225

Zadanie nr 14- Life Technologies Polska Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, Warszawa 00-203

Zadanie nr 15- EURx Sp. z o.o. ul. Przyrodników 3, Gdańsk 80-297

Zadanie nr 16- EURx Sp. z o.o. ul. Przyrodników 3, Gdańsk 80-297

Zadanie nr 17- AQUA LAB A. Sierzputowski i Wspólnicy Sp.J ul. Zabłocka 10 , Warszawa 03-194

Zadanie nr 18- Life Technologies Polska Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, Warszawa 00-203

Zadanie nr 19- Life Technologies Polska Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, Warszawa 00-203

Zadanie nr 20- Life Technologies Polska Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, Warszawa 00-203

Zadanie nr 21- EURx Sp. z o.o. ul. Przyrodników 3, Gdańsk 80-297

Zadanie nr 22- EURx Sp. z o.o. ul. Przyrodników 3, Gdańsk 80-297

Zadanie nr 23- EURx Sp. z o.o. ul. Przyrodników 3, Gdańsk 80-297

Zadanie nr 24- EURx Sp. z o.o. ul. Przyrodników 3, Gdańsk 80-297

Zadanie nr 25- A&A Biotechnology s.c. al. Zwycięstwa 96/98 Gdynia 81-451

Zadanie nr 26- EURx Sp. z o.o. ul. Przyrodników 3, Gdańsk 80-297

Zadanie nr 28- EURx Sp. z o.o. ul. Przyrodników 3, Gdańsk 80-297

Zadanie nr 29- EURx Sp. z o.o. ul. Przyrodników 3, Gdańsk 80-297

Zadanie nr 30- EURx Sp. z o.o. ul. Przyrodników 3, Gdańsk 80-297

Zadanie nr 31- EURx Sp. z o.o. ul. Przyrodników 3, Gdańsk 80-297

Zadanie nr 32- EURx Sp. z o.o. ul. Przyrodników 3, Gdańsk 80-297

Zadanie nr 33- EURx Sp. z o.o. ul. Przyrodników 3, Gdańsk 80-297

Zadanie nr 34- EURx Sp. z o.o. ul. Przyrodników 3, Gdańsk 80-297

Zadanie nr 35- EURx Sp. z o.o. ul. Przyrodników 3, Gdańsk 80-297

Zadanie nr 36- EURx Sp. z o.o. ul. Przyrodników 3, Gdańsk 80-297

Zadanie nr 37- EURx Sp. z o.o. ul. Przyrodników 3, Gdańsk 80-297

Zadanie nr 38- EURx Sp. z o.o. ul. Przyrodników 3, Gdańsk 80-297

Zadanie nr 39- EURx Sp. z o.o. ul. Przyrodników 3, Gdańsk 80-297

Zadanie nr 40- Life Technologies Polska Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, Warszawa 00-203

Zadanie nr 41- BIONOVO Aneta Ludwig, ul. Nowodworska 7, 59-220 Legnica

Zadanie nr 42- BIONOVO Aneta Ludwig, ul. Nowodworska 7, 59-220 Legnica

Zadanie nr 43- Bio-Rad Sp. z o.o., ul. Przyokopowa 33, Warszawa 01-208

Zadanie nr 44- A&A Biotechnology s.c. al. Zwycięstwa 96/98 Gdynia 81-451

Zadanie nr 45- EURx Sp. z o.o. ul. Przyrodników 3, Gdańsk 80-297

Zadanie nr 47- BIONOVO Aneta Ludwig, ul. Nowodworska 7, 59-220 Legnica

Zadanie nr 48- BIONOVO Aneta Ludwig, ul. Nowodworska 7, 59-220 Legnica

Zadanie nr 49- BIONOVO Aneta Ludwig, ul. Nowodworska 7, 59-220 Legnica

Zadanie nr 50- Syngen Biotech Sp. z o.o. Sp. K., ul. Ostródzka 13 Wrocław 54-116

Zadanie nr 52- BIONOVO Aneta Ludwig, ul. Nowodworska 7, 59-220 Legnica

Zadanie nr 53- BIONOVO Aneta Ludwig, ul. Nowodworska 7, 59-220 Legnica

Zadanie nr 54- Syngen Biotech Sp. z o.o. Sp. K., ul. Ostródzka 13 Wrocław 54-116

 1. Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej :

- w zakresie zadań 1, 3, 9, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21,25, 26, 31, 32, 35, 37,43, 45,47,48,49,52,53  jedyna złożona oferta uznana za najkorzystniejszą;

- w zakresie zadań  2, 8,14,15,22,23,24,26,28,29,30,33,34,36,38,39,40,41,42,44,50,54 -  oferta uznana za najkorzystniejszą;

 1. Uzasadnienie odrzucenia oferty (o ile dotyczy) : ---------------------
 1. Wykonawca, któremu udzielono zamówienia :

 

Zadanie nr 1- Carolina Biosystem s.r.o ul. Klikata 206 Orech 25-225

Zadanie nr 2- Life Technologies Polska Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, Warszawa 00-203

Zadanie nr 3- Life Technologies Polska Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, Warszawa 00-203

Zadanie nr 8- EURx Sp. z o.o. ul. Przyrodników 3, Gdańsk 80-297

Zadanie nr 9- Life Technologies Polska Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, Warszawa 00-203

Zadanie nr 13- Carolina Biosystem s.r.o ul. Klikata 206 Orech 25-225

Zadanie nr 14- Life Technologies Polska Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, Warszawa 00-203

Zadanie nr 15- EURx Sp. z o.o. ul. Przyrodników 3, Gdańsk 80-297

Zadanie nr 16- EURx Sp. z o.o. ul. Przyrodników 3, Gdańsk 80-297

Zadanie nr 17- AQUA LAB A. Sierzputowski i Wspólnicy Sp.J ul. Zabłocka 10 , Warszawa 03-194

Zadanie nr 18- Life Technologies Polska Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, Warszawa 00-203

Zadanie nr 19- Life Technologies Polska Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, Warszawa 00-203

Zadanie nr 20- Life Technologies Polska Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, Warszawa 00-203

Zadanie nr 21- EURx Sp. z o.o. ul. Przyrodników 3, Gdańsk 80-297

Zadanie nr 22- EURx Sp. z o.o. ul. Przyrodników 3, Gdańsk 80-297

Zadanie nr 23- EURx Sp. z o.o. ul. Przyrodników 3, Gdańsk 80-297

Zadanie nr 24- EURx Sp. z o.o. ul. Przyrodników 3, Gdańsk 80-297

Zadanie nr 25- A&A Biotechnology s.c. al. Zwycięstwa 96/98 Gdynia 81-451

Zadanie nr 26- EURx Sp. z o.o. ul. Przyrodników 3, Gdańsk 80-297

Zadanie nr 28- EURx Sp. z o.o. ul. Przyrodników 3, Gdańsk 80-297

Zadanie nr 29- EURx Sp. z o.o. ul. Przyrodników 3, Gdańsk 80-297

Zadanie nr 30- EURx Sp. z o.o. ul. Przyrodników 3, Gdańsk 80-297

Zadanie nr 31- EURx Sp. z o.o. ul. Przyrodników 3, Gdańsk 80-297

Zadanie nr 32- EURx Sp. z o.o. ul. Przyrodników 3, Gdańsk 80-297

Zadanie nr 33- EURx Sp. z o.o. ul. Przyrodników 3, Gdańsk 80-297

Zadanie nr 34- EURx Sp. z o.o. ul. Przyrodników 3, Gdańsk 80-297

Zadanie nr 35- EURx Sp. z o.o. ul. Przyrodników 3, Gdańsk 80-297

Zadanie nr 36- EURx Sp. z o.o. ul. Przyrodników 3, Gdańsk 80-297

Zadanie nr 37- EURx Sp. z o.o. ul. Przyrodników 3, Gdańsk 80-297

Zadanie nr 38- EURx Sp. z o.o. ul. Przyrodników 3, Gdańsk 80-297

Zadanie nr 39- EURx Sp. z o.o. ul. Przyrodników 3, Gdańsk 80-297

Zadanie nr 40- Life Technologies Polska Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, Warszawa 00-203

Zadanie nr 41- BIONOVO Aneta Ludwig, ul. Nowodworska 7, 59-220 Legnica

Zadanie nr 42- BIONOVO Aneta Ludwig, ul. Nowodworska 7, 59-220 Legnica

Zadanie nr 43- Bio-Rad Sp. z o.o., ul. Przyokopowa 33, Warszawa 01-208

Zadanie nr 44- A&A Biotechnology s.c. al. Zwycięstwa 96/98 Gdynia 81-451

Zadanie nr 45- EURx Sp. z o.o. ul. Przyrodników 3, Gdańsk 80-297

Zadanie nr 47- BIONOVO Aneta Ludwig, ul. Nowodworska 7, 59-220 Legnica

Zadanie nr 48- BIONOVO Aneta Ludwig, ul. Nowodworska 7, 59-220 Legnica

Zadanie nr 49- BIONOVO Aneta Ludwig, ul. Nowodworska 7, 59-220 Legnica

Zadanie nr 50- Syngen Biotech Sp. z o.o. Sp. K., ul. Ostródzka 13 Wrocław 54-116

Zadanie nr 52- BIONOVO Aneta Ludwig, ul. Nowodworska 7, 59-220 Legnica

Zadanie nr 53- BIONOVO Aneta Ludwig, ul. Nowodworska 7, 59-220 Legnica

W zakresie zadań  nr 4,5,6,7,10,11,12,27,46,51 nie wpłynęła żadna oferta w wymaganym terminie.

Zadanie nr 54 zostało unieważnione - cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.

 1. Oferty, które wpłynęły po terminie:

 

TK Biotech Sp. z o.o, ul. Królewicza Jakuba 40A, 02-956 Warszawa.

Oferta wpłynęła po terminie, więc nie była brana pod uwagę przy ocenie ofert.

 1. Informacja o nieudzieleniu tego zamówienia:

Czy zamówienia udzielono TAK [X]   NIE  [   ]

 Warszawa, dnia 5.12.2017 r.

             (miejscowość)

..........................................................

             (podpis osoby upoważnionej)

Zatwierdzam treść ogłoszenia o udzieleniu

              zamówienia z dziedziny nauki)

 

Treść ogłoszenia dostępna: TUTAJ

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 4d ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) w związku z art. 30d ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, z późn. zm.).

I. Nazwa i adres Zamawiającego:
MUZEUM I INSTYTUT ZOOLOGII
POLSKIEJ AKADEMII NAUK
ul. Wilcza 64
00-679 Warszawa
tel.: 22 629 32 21
fax.: (0 22) 629 63 02
1. Osoby do kontaktu w sprawie zamówienia:
Grzegorz Lipski, Justyna Łukiewicz, Maciej Ciulkin
e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
II. Strona internetowa Zamawiającego (Biuletyn Informacji Publicznej):
http://bip.miiz.waw.pl/
III. Rodzaj zamówienia: dostawy [X] usługi [ ]
IV. Opis przedmiotu zamówienia/zakres zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników:

Zadanie 1: Formamide 25 ml sequencing gade, specyfikacja zgodna jak dla nr. kat. DFM025 (GelCompany) – 1 szt.
Zadanie 2: GeneScan™ 600 LIZ™ dye Size Standard v2.0, 800 reakcji – 1 szt.
Zadanie 3: POP-7™ Polymer for 3500/3500xL Genetic Analyzers, 384 reakcji – 9 szt.
Zadanie 4: Sample Loading Solution 6.0 mL – 10 szt.
Zadanie 5: GeXP DNA Size Standard Kit – 400 – 9 szt.
Zadanie 6: Separation Gel - LPAI 10 mL – 11 szt.
Zadanie 7: CEQ Separation Buffer – 2 szt.
Zadanie 8: Perfect Plus 50-500 bp DNA Ladder 500 reakcji– 1 szt.
Zadanie 9: GoTaq® G2 Hot Start Green Master Mix, zestaw na 1000 reakcji – 2szt.
Zadanie 10: SMRT®Cell 8Pac V3 (8 Cells), specyfikacja zgodna jak dla nr. kat. 100-171-800 (Pacific Biosciences) – 2 szt.
Zadanie 11: AMPure® PB (5 ml), specyfikacja zgodna jak dla nr. kat. 100-265-900 (Pacific Biosciences) – 1 szt.
Zadanie 12: DNA Sequencing Reagent 4.0 v2, specyfikacja zgodna jak dla nr. kat. 100-612-400 (Pacific Biosciences) - 3 szt.
Zadanie 13: BigDye® Terminator Cleaning Kit (5000 prób), specyfikacja zgodna jak dla nr. kat. BCB-200 – 1 szt.
Zadanie 14: Qubit™ dsDNA HS Assay Kit - kat. Q32854 500 reakcji – 1 szt.
Zadanie 15: Agaroza (kat. E0301-500) 500 g – 4 szt.
Zadanie 16: Barwnik DNA/RNA SimplySafeTM 1 ml – 5 szt.
Zadanie 17: NucleoSpin® 96 Soil, na 4 x 96 izolacji, specyfikacja zgodna jak dla nr. kat 740 787.4 (Macherey Nagel) – 1 szt.
Zadanie 18: Cathode Buffer Container (CBC) 3500 Series, do urządzenia ABI 3500xl/3500, specyfikacja zgodna jak dla nr. kat. 4408256 (Applied Biosystems) - 2 szt.
Zadanie 19: Anode Buffer Container (ABC) 3500 Series, do urządzenia ABI 3500xl/3500, specyfikacja zgodna jak dla nr. kat. 4393927 (Applied Biosystems) - 2 szt.
Zadanie 20: Conditioning Reagent, 3500 Series, do urządzenia ABI 3500xl/3500, specyfikacja zgodna jak dla nr. kat. 4393718 (Applied Biosystems) - 8 szt.
Zadanie 21: Color Perpetual OptiTaq PCR Master Mix (2x) – zestaw na 500 reakcji – specyfikacja zgodna jak dla produktu o numerze katalogowym E2775-03 firmy EURx– gotowy do użycia PCR Master Mix (2x) – typu „hot start”, zawierający barwny bufor, gotowy do nałożenia bezpośrednio na żel agarozowy po reakcji PCR - 3 szt.
Zadanie 22: Nuclease-free water, not DEPC treated (Molecular Biology Grade) - woda do PCR wolna od RNa-z i DNaz, nie traktowana DEPC – opakowanie 1000 ml - 7 szt.
Zadanie 23: Woda do PCR - komplet 10 fiolek o objętości 1,5 ml - 4 szt.
Zadanie 24: Bufor TBE 5x stężony, w postaci gotowego do użycia roztworu - ilość: 5 x 1 litr (pięciopak) - 3 szt. (łącznie 15 butelek o pojemności 1l)
Zadanie 25: Zestaw do izolacji DNA genomowego z krwi ptaków (ilość krwi <40 µl, przechowywana w etanolu 96%), złoże krzemionkowe, na 100 izolacji - 1 szt.
Zadanie 26: Proteinaza K: roztwór o stężeniu 10 mg/ml, aktywność >30U/mg, ilość 5 ml
Zadanie 27: Alkohol etylowy absolutny (≥99,8%), cz.d.a, 2 l
Zadanie 28: Bufor TE, pH 8.0, 100 ml
Zadanie 29: Polimeraza Taq termostabilna, stężenie 5 U/µl, ilość 200 U, w zestawie z: z buforem reakcyjnym oraz (osobno) MgCl2 w stężeniu 25 mM lub 50 mM; do zastosowań standardowych
Zadanie 30: Mieszanina dNTP, ilość 400 µl, stężenie każdego dNTP: 10 mM
Zadanie 31: Agaroza, do rozdziału fragmentów DNA o dług. 100-600 bp, ilość 100 g
Zadanie 32: Bufor TBE (Tris-boran-EDTA) stężony x10, 250 ml
Zadanie 33: Bufor obciążający do elektroforezy żelowej, do fragmentów ok. 300-600 bp, stężony 6x, 5x 1 ml
Zadanie 34: PerfectTM 100-1000 bp DNA Ladder, 250 ug - Marker wielkości DNA (ladder) w zakresie 100-1000 bp DNA gotowy do nałożenia bezpośrednio na żel agarozowy (ready-to-use), ilość - 250 µg, stężenie równe bądź większe niż 47.9 µg/ml, na 500 aplikacji, składający się z 10 prążków DNA o długościach: 1000, 900, 800, 700, 600, 500, 400, 300, 200, 100 bp. - 3 szt.
Zadanie 35: GeneMATRIX BIO-TRACE DNA Purification Kit - zestaw do izolacji DNA z bardzo małej ilości materiału biologicznego (mikrośladów) na 100 izolacji - 1 szt.
Zadanie 36: Proteinaza K - roztwór o stężeniu 20 mg/ml - ilość: 5 fiolek o pojemności 1 ml
Zadanie 37: Fast Polar-BAP Thermosensitive Alkaline Phosphatase - stężenie 1 U/µL, 5000 U - 1 szt.
Zadanie 38: Exonuclease I - stężenie 20 U/µL, 20 000 u - 1 szt.
Zadanie 39: Zestaw do oczyszczania DNA z żeli agarozowych oraz do oczyszczania DNA po reakcjach enzymatycznych (PCR) na 50 izolacji - 1 szt.
Zadanie 40: Platinum™ Green Hot Start PCR Master Mix (2X) - zestaw na 200 reakcji - specyfikacja zgodna jak dla produktu o numerze katalogowym 13001013 firmy Thermofisher Scientific - 2 szt.
Zadanie 41: DNeasy Blood & Tissue Kit (50) - zestaw na 50 izolacji - specyfikacja zgodna jak dla produktu o numerze katalogowym 69504 firmy Qiagen - 1 szt.
Zadanie 42: DNeasy Blood & Tissue Kit (250) - zestaw na 250 izolacji - specyfikacja zgodna jak dla produktu o numerze katalogowym 69506 - firmy Qiagen - 1 szt.
Zadanie 43: iQ™ SYBR® Green Supermix, 2x stężony mix na 100 x 50 ul, zawiera 100 mM KCl, 40 mM Tris-HCl, pH 8,4, 0.4 mM mix dNTP (dATP, dCTP, dGTP, dTTP), 50 U/ul iTaq Polimerazy, 6 mM MgCl2, SYBR Green I, 20 nM fluorescein, stabilizatory, zdolny do amplifikacji matrycowego (genomowego) DNA o końcowym stężeniu w reakcji mniejszym lub równym 15 pg - specyfikacja zgodna jak dla produktu o numerze katalogowym 170-8880 firmy Bio-Rad, zestaw na 100 reakcji - 1 szt.
Zadanie 44: NucleoSpin® FFPE DNA XS Macherey-Nagel - zestaw do izolacji DNA z materiału zakonserwowanego w formalinie i zatopionego w parafinie - na 50 izolacji - 1 szt.
Zadanie 45: 1 M Tris-HCl pH 8,0 - roztwór, 1 litr - 1 szt.
Zadanie 46: NaCl cz.d.a - 1 kg - 1 szt.
Zadanie 47: Enhanced Avian Reverse Transcriptase [eAMV™ RT] - For reverse transcription at higher temperatures & rare mRNAs - specyfikacja zgodna jak dla produktu o numerze katalogowym A4464-1KU firmy Sigma - Aldrich Sp. z o.o. - 2 szt.
Zadanie 48: LuminoCt® SYBR® Green qPCR ReadyMix - For fast SYBR Green quantitative PCR - zestaw na 500 reakcji - specyfikacja zgodna jak dla produktu o numerze katalogowym L6544-500RXN firmy Sigma - Aldrich Sp. z o.o. - 1 szt.
Zadanie 49: RNAlater - Stabilize and protect RNA with immediate RNase inactivation - roztwór, pojemność opakowania 500 ml - specyfikacja zgodna jak dla produktu o numerze katalogowym R0901-500ML firmy Sigma - Aldrich Sp. z o.o. - 1 szt.
Zadanie 50: Sensitive RT HS-PCR Mix EvaGreen® - gotowa mieszanina do real-time PCR o podwyższonej czułości w technice Hot Start z fluoroforem EvaGreen; do analiz HRM, zestaw na 200 reakcji - 1 szt.
Zadanie 51:Trypsin-EDTA, In Hank's Balanced Salt Solution, 0.05% Trypsin and 0.53mM EDTA, without Ca2+ and Mg2+, 100 ml, 1 szt.
Zadanie 52: AmpliTaq Gold™ 360 Master Mix - 5 ml- specyfikacja zgodna jak dla produktu o numerze katalogowym 4398881 firmy Thermofisher Scientific – 1 szt.
Zadanie 53: Restorase® DNA Polymerase with 10× Reaction Buffer – na 50 reakcji - specyfikacja zgodna jak dla produktu o numerze katalogowym R1028-50RXN – 1 szt.
Zadanie 54: Mieszanina dNTPs (Deoxynucleotide Mix) , ilość 2 ml, stężenie każdego dNTP: 10 mM .

 

2. W zadaniach nr 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 40, 41, 42, 43, 47, 48, 49 ze względu na zapewnienie ciągłości i jednorodności badań, miarodajności i powtarzalności wyników w prowadzonych badaniach naukowych Zamawiający nie dopuszcza produktów równoważnych.

3. Zamawiający wymaga dołączenia przy realizacji zamówienia certyfikatów jakości oraz charakterystyk wszystkich odczynników, które obejmuje dane zamówienie.
4. Zamawiający wymaga, aby przy wysyłce wykonawca oznaczył przedmiot zamówienia w taki sposób tj. podając numer zadania, którego dotyczy przedmiot zamówienia oraz imię i nazwisko:
W zadaniu 1,2,5,7,8,9,10-12,13,14,17,18-20 – Hanna Panagiatopoulou
W zadaniu 3 – 5szt Hanna Panagiotopoulou/, 4szt Marcin Kamiński, Katarzyna Rybarczyk, Magdalena Kubicz
W zadaniu 4 – 4szt Hanna Panagiatopoulou, 6 szt Robert Rutkowski
W zadaniu 5 – 4szt Hanna Panagiatopoulou, 5szt Robert Rutkowski
W zadaniu 6 – 6szt Hanna Panagiotopoulou, 5szt Robert Rutkowski
W zadaniu 15 – 3szt Marcin Kamiński, Katrzyna Rybarczyk, Magdalena Kubicz, 1 szt Hanna Panagiatopoulou
W zadaniu 16 - 4 szt Marcin Kamiński, Katrzyna Rybarczyk, Magdalena Kubicz, 1 szt Hanna Panagiatopoulou
W zadaniu 21, 22-24, 34-42, 43, 44-46, 47-54 – Marcin Kamiński, Katarzyna Rybarczyk,Łukasz Flis, Magdalena Kubicz
W zadaniu 25-33 – Justyna Kubacka
umożliwiając tym samym jego jednoznaczną identyfikację - rozdysponowanie zgodnie z wewnętrznymi potrzebami Zamawiającego.

5. Miejsce dostawy:
Muzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk, ul. Wilcza 64, Warszawa 00-679. Proszę opisać przesyłkę w sposób przedstawiony w punkcie 4.

V. Uzasadnienie zastosowania art. 4d ust.1 pkt 1 PZP – oświadczenie dysponenta środków
Przedmiotem zamówienia jest dostawa służąca wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych.
Nie służą one prowadzeniu przez zamawiającego produkcji masowej, służącej osiągnięciu rentowności rynkowej lub pokryciu kosztów badań lub rozwoju.

VI. Termin realizacji: 4 tygodnie

VII. Opis sposobu przygotowania oferty:
Oferta powinna zawierać:
1. Dane teleadresowe firmy – numer NIP, REGON firmy, KRS firmy itp.
2. Wskazanie osoby do kontaktu w sprawie oferty (numer telefonu i e-mail).
3. Proponowaną cenę netto i brutto za realizację zamówienia z uwzględnieniem informacji którego zadania dotyczy oferta Wykonawcy ze wskazaniem wszelkich kosztów niezbędnych do realizacji zamówienia, w tym cenę towaru, koszty transportu do siedziby Zamawiającego.
4. Termin obowiązywania oferty wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
5. Dodatkowe dokumenty i oświadczenia:
a) Kopię dokumentu z którego wynika uprawnienie lub upoważnienie osób podpisujących ofertę w imieniu wykonawcy (np. wydruk z KRS, wydruk CEIDG);
b) Kopię pełnomocnictwa do reprezentacji Wykonawcy składającego ofertę o ile dotyczy.
6. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, pod groźbą odrzucenia oferty w przypadku złożenia ich w większej liczbie niż jedna.
7. Oferta wraz z załącznikami powinna zostać podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

VIII. Kryteria oceny ofert
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami:
cena 100%
2. Zamawiający udzieli wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym ogłoszeniu i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej kryteria oceny ofert.
3. Cena podana w ofercie obejmuje wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia ( w szczególności podatki, koszt transportu, ubezpieczenia i dostawy) oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.

 

IX. Terminy płatności
Wynagrodzenie zostanie wypłacone w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

X. Miejsce i termin składania ofert
1. Oferta powinna być przesłana w formie pisemnej (przesłanie pocztą, kurierem lub osobiście).
Opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane :

Muzeum i Instytut Zoologii PAN
Ul. Wilcza 64
00-679 Warszawa
oraz oznakowane następująco:
„Oferta na dostawę odczynników dotyczy zamówienia DA-2201-14-17-BIP”
2. Miejsce i termin składania ofert: Muzeum i Instytut Zoologii PAN, ul. Wilcza 64, 00-679 Warszawa, pokój 100, I p. nie później niż do godz 15:00. do dnia 24.11.2017
3. Oferty muszą wpłynąć do Zamawiającego przed terminem składania, pod groźbą odrzucenia oferty złożonej po terminie.

XI. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty.
O wyborze najkorzystniejszej oferty, wykluczeniu z postępowania wykonawców, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w ogłoszeniu, ofertach odrzuconych z powodu niezgodności ich treści z wymaganiami określonymi w ogłoszeniu, Zamawiający zawiadomi wykonawców drogą elektroniczną.

XII. Zastrzeżenia prawne.
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania w dowolnym czasie bez podawania przyczyny:
a) Modyfikacji warunków udziału w postępowaniu;
b) Zmiany przedmiotu zamówienia;
c) Unieważnienia postępowania;
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewybrania żadnej oferty bez podawania przyczyny.

XIII. Załączniki:
1. Formularz ofertowy
..........................................................
(podpis osoby upoważnionej)
Zatwierdzam treść ogłoszenia o udzielanym
zamówieniu z dziedziny nauki

Formularz ofertowy do pobrania : TUTAJ

Podkategorie