Unia Europejska

foto Piotr Ślipiński

                                                                                                     

Treść ogłoszenia dostępna: TUTAJ

Odpowiedź na pytania do ogłoszenia o udzielanym zamówieniu z dziedziny nauki z dnia 23.05.2017

numer ogłoszenia DA- 2201-07-17-BIP

                                                                                                                                        

Odpowiedź dostępna: TUTAJ

Odpowiedź na pytania do ogłoszenia o udzielanym zamówieniu z dziedziny nauki z dnia 22.05.2017

numer ogłoszenia DA- 2201-06-17-BIP

                                                                                                                                        

Odpowiedź dostępna: TUTAJ

Ogłoszenie

o udzielanym zamówieniu z dziedziny nauki z dnia 23.05.2017 r.

numer ogłoszenia DA- 2201-07-17-BIP

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 4d ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) w związku z art. 30d ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, z późn. zm.).

  1. Nazwa i adres Zamawiającego:

MUZEUM I INSTYTUT ZOOLOGII  

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

ul. Wilcza 64

00-679 Warszawa

tel.: 22 629 32 21

fax.: (0 22) 629 63 02

2. Strona internetowa Zamawiającego (Biuletyn Informacji Publicznej):

http://bip.miiz.waw.pl/

3. Rodzaj zamówienia: dostawy [X] usługi [  ]

4. Opis przedmiotu zamówienia/zakres zamówienia:

    Przedmiotem zamówienia jest dostawa:

Zadanie 1: 1 op. Agilent RNA 6000 Pico Reagents

Zadanie 2: 1 op. RNA 6000 Pico ladder

Zadanie 3: 1 op. Qubit® dsDNA HS Assay Kit

Uzasadnienie zastosowania art. 4d ust.1 pkt 1 PZP

Przedmiotem zamówienia jest dostawa służąca wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych.

Nie służą one prowadzeniu przez zamawiającego produkcji masowej, służącej osiągnięciu rentowności rynkowej lub pokryciu kosztów badań lub rozwoju.

..........................................................

                                  (podpis osoby upoważnionej)

Zatwierdzam treść ogłoszenia o udzielanym

                                                                                                                                             zamówieniu z dziedziny nauki

 

Oryginał do pobrania: TUTAJ

Podkategorie