Unia Europejska

foto Piotr Ślipiński

DYREKTOR  MUZEUM  I  INSTYTUTU  ZOOLOGII PAN  W  WARSZAWIE

OGŁASZA

KONKURS  NA  STANOWISKO

 

Adiunkta

 

Poszukujemy pracownika naukowego, kandydata na stanowisko Adiunkta w Pracowni Systematyki i Zoogeografii  Muzeum Zoologicznego - Stacja Badawcza w Łomnie Las.

 

Wymagania stawiane kandydatowi:

 1. Stopień doktora nauk biologicznych (lub wyższy)
 2. Udokumentowany dorobek naukowy w  postaci publikacji z zakresu systematyki owadów z zastosowaniem technik molekularnych i morfologicznych.
 3. Wiedza i doświadczenie w stosowaniu:
 • technik biologii molekularnej do analizy filogenezy i ewolucji owadów,
 • technik preparatyki owadów wykorzystywanych do prac naukowych z zakresu,  systematyki w analizach morfologicznych i molekularnych,
 • zasad Międzynarodowego Kodeksu Nomenklatury Zoologicznej,
 • programów przeznaczonych do przeprowadzania analiz filogenetycznych, a w szczególności: TNT, MrBayes, RAxML, Partitionfinder
 1. Doświadczenie w pracy z różnorodnym materiałem biologicznym.
 2. Udział w zdobywaniu grantów na badania ze źródeł zewnętrznych, w tym finansowanych przez MNiSW
 3. Wysoka motywacja do pracy naukowej, poparta udziałem w konferencjach, sympozjach, szkoleniach krajowych i zagranicznych.
 4. Biegła znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie

 

Wymagane dokumenty:  

 1. Kwestionariusz osobowy.
 2. Podanie o zatrudnienie w MiIZ PAN.
 3. CV.
 4. Wykaz publikacji i opis dorobku naukowego.
 5. Odpis dyplomu wyższej uczelni.
 6. Odpis dyplomu nadania stopnia naukowego doktora (lub wyższego)
 7. Inne dokumenty uznane za kandydata za ważne.
 8. Nazwiska i adresy osoby/osób mogącej udzielić referencji.
 9. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych).

 

Dokumenty -  z dopiskiem na zaklejonej kopercie „Konkurs na stanowisko adiunkta MiIZ PAN”            - należy składać do dnia 21 listopada 2014 r. w Sekretariacie MiIZ PAN (ul. Wilcza 64, 00-679 Warszawa)     

 

Dodatkowe Informacje

 

 1. Instytut nie zapewnia mieszkania służbowego.
 2. Informacje o projektach realizowanych w MiIZ PAN można uzyskać na stronie www.miiz.waw.pl

 

 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU – nastąpi 28.11.2014 r.

Warszawa, 01 września 2014 r.

 

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU

NA STANOWISKO ADIUNKTA

 

Został rozstrzygnięty konkurs na stanowisko Adiunkta Muzeum Zoologicznego w Muzeum i Instytucie Zoologii PAN w Warszawie.

 

Komisja konkursowa Uchwałą z dnia 29 sierpnia 2014 r. jednogłośnie zarekomendowała zatrudnienie na stanowisku adiunkta dr Marcina Kamińskiego.

 

 

 

 

 

 

 

Warszawa, 04 sierpnia 2014 r. 

  

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU

NA STANOWISKO ADIUNKTA

 

Został rozstrzygnięty konkurs na stanowisko Adiunkta w Pracowni Technik Molekularnych i Biometrycznych.

 

Komisja konkursowa Uchwałą z dnia 31 lipca 2014 r. jednogłośnie  zarekomendowała  zatrudnienie na stanowisku adiunkta dr Edytę Rychlicką.

Warszawa, 02 lipca 2014 r.

 

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU

NA STANOWISKO PROFESORA NADZWYCZAJNEGO

 

 

W dniu 30 CZERWCA  2014 r. został rozstrzygnięty konkurs na stanowisko Profesora nadzwyczajnego w Pracowni Badań Ornitologicznych MiIZ PAN.

 

Komisja konkursowa Uchwałą z dnia 30 czerwca 2014 r. jednogłośnie  zarekomendowała  zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego Pana  dr hab. Przemysława Chylareckiego.

Podkategorie