Unia Europejska

foto Piotr Ślipiński

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. Nr  poz. 1579 z późn. zm.) w związku z art. 30d Ustawy  z dnia 30 kwietnia 2010r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615 z późn. zm.)

 1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Muzeum i Instytut Zoologii

Polskiej Akademii Nauk

 1. Wilcza 64

00-679 Warszawa

tel. 22 629-32-21/22/23

 1. Osoba do kontaktu w sprawie zamówienia: Zenon Rohde, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 1. Rodzaj zamówienia : usługi.
 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w formule zaprojektuj i wybuduj w budynkach Stacji Ornitologicznej MiIZ PAN w Gdańsku przy ul. Nadwiślańskiej 108. Specyfikacja zamówienia w załączniku.

 1. Opis sposobu przygotowania oferty:

Dane teleadresowe firmy

Wskazanie osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie oferty: numer telefonu i email.

Proponowana cena netto i brutto uwzględniająca wszelkie koszty niezbędne do realizacji zamówienia.

Proponowany termin wykonania zadania.

Oferta powinna być podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy.

 1. Kryterium oceny ofert: cena 100%.
 1. Termin płatności: do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.
 1. Miejsce i termin składania ofert.

Oferta powinna być przesłana w formie elektronicznej na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Termin składania ofert: 20 kwiecień 2018r.

 1. Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej.

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wykonawców drogą elektroniczną.

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do modyfikacji lub unieważnienia postępowania oraz niewybrania żadnej oferty bez podawania przyczyny.
 1. Załącznik: „Projekt funkcjonalno-użytkowy”.

 

Treść ogłoszenia dostępna: TUTAJ

Warunki przyłączenia: TUTAJ

Opinie kominiarskie: TUTAJ

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 4d ust. 1 pkt. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r., poz. 2164) w związku z art. 30d ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, z późn. zm.).

 

 1. Nazwa i adres Zamawiającego:

   MUZEUM I INSTYTUT ZOOLOGII    

   POLSKIEJ AKADEMII NAUK

 1. Wilcza 64

   00-679 Warszawa

   tel.: 22 629 32 21                                                                      

   fax.: (0 22) 629 63 02

 1. Strona internetowa Zamawiającego (Biuletyn Informacji Publicznej): http://bip.miiz.waw.pl/
 2. Rodzaj zamówienia: dostawy [X] usługi [ ]
 3. Opis przedmiotu zamówienia/zakres zamówienia

    Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów do PCR i odczynników do elektroforezy w podziale na zadania:

 

Zadanie 1: GoTaq® G2 Hot Start Green Master Mix, zestaw na 1000 reakcji – 4 szt.

Zadanie 2: Barwnik DNA/RNA (specyfikacja jak SimplySafeTM nr. kat. E4600-01) 1 ml x 1 – 1 szt.

Zadanie 3: Agaroza (specyfikacja jak dla kat. E0301-500)  500 g – 1 szt.

 1. Liczba złożonych ofert : 2

 

 1. Zestawienie złożonych ofert wraz z podaniem cen:

Zadanie nr 1

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Wartość

netto

Wartość

brutto

Producent/nr katalogowy

1

Promega GmgH

4030,00 zł

4030,00 zł

Promega

nr kat.M7423

Zadanie nr 2

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Wartość

netto

Wartość

brutto

Producent/nr katalogowy

1

EURx Sp. z o.o.

205,00 zł

252,15 zł

EURx/

E4600-01

 

 

Zadanie nr 3

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Wartość

netto

Wartość

brutto

Producent/nr katalogowy

1.

EURx Sp. z o.o.

600,00 zł

738,00 zł

EURx/

E0301-500

 1. Propozycja wyboru oferty najkorzystniejszej:

 

Zadanie nr 1- Promega GmgH

Zadanie nr 2- EURx Sp. z o.o.

Zadanie nr 3- EURx Sp. z o.o.

 1. Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej :

- w zakresie zadań  1-3  -  oferta uznana za najkorzystniejszą;

 1. Wykonawca, któremu udzielono zamówienia :

Zadanie nr 1- Promega GmgH

Zadanie nr 2- EURx Sp. z o.o.

Zadanie nr 3- EURx Sp. z o.o.

 

 1. Informacja o nieudzieleniu tego zamówienia:

Czy zamówienia udzielono TAK [X]   NIE  [   ]

 Warszawa, dnia 29.03.2018r

             (miejscowość)

..........................................................

                                  (podpis osoby upoważnionej)

Zatwierdzam treść ogłoszenia o udzieleniu

                                                                                                                                             zamówienia z dziedziny nauki)

 

Treść ogłoszenia dostępna: TUTAJ

Treść ogłoszenia dostępna: TUTAJ

Ogłoszenie

o udzielanym zamówieniu z dziedziny nauki z dnia 22.03.2018 r.

numer ogłoszenia DA- 2201-4-18-BIP

 

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 4d ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 1579, 2018 z późn. zm.) w związku z art. 30d ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, z późn. zm.).

 1. Nazwa i adres Zamawiającego:

MUZEUM I INSTYTUT ZOOLOGII               

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

 1. Wilcza 64

00-679 Warszawa

tel.: 22 629 32 21

fax.: (0 22) 629 63 02

 1. Osoby do kontaktu w sprawie zamówienia:

             Justyna Łukiewicz, Grzegorz Lipski

 e-mail  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 1. Strona internetowa Zamawiającego (Biuletyn Informacji Publicznej):

    http://bip.miiz.waw.pl/

III.  Rodzaj zamówienia: dostawy [X] usługi [  ]

 1. Opis przedmiotu zamówienia/zakres zamówienia:
 2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów do PCR i odczynników do elektroforezy:

Zadanie 1: GoTaq® G2 Hot Start Green Master Mix, zestaw na 1000 reakcji – 4 szt.

Zadanie 2: Barwnik DNA/RNA (specyfikacja jak SimplySafeTM nr. kat. E4600-01) 1 ml x 1 – 1 szt.

Zadanie 3: Agaroza (specyfikacja jak dla kat. E0301-500)  500 g – 1 szt.

 1. Ze względu na zapewnienie ciągłości i jednorodności badań, miarodajności i powtarzalności wyników w prowadzonych badaniach naukowych w zadaniu nr 1 Zamawiający nie dopuszcza produktów równoważnych.

 

 1. Zamawiający wymaga udostępnienia certyfikatów jakości oraz charakterystyk produktów na życzenie Zamawiającego.
 2. Miejsce dostawy:

Muzeum i Instytut Zoologii PAN Ul. Wilcza 64, 00-679 Warszawa

 

 1. Uzasadnienie zastosowania art. 4d ust.1 pkt 1 PZP – oświadczenie dysponenta środków

Przedmiotem zamówienia jest dostawa służąca wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych.

Nie służą one prowadzeniu przez zamawiającego produkcji masowej, służącej osiągnięciu rentowności rynkowej lub pokryciu kosztów badań lub rozwoju.

 1. Termin realizacji: 4 tygodnie

VII.  Opis sposobu przygotowania oferty:

Oferta powinna zawierać:

 1. Dane teleadresowe firmy – numer NIP, REGON firmy, KRS firmy itp.
 2. Wskazanie osoby do kontaktu w sprawie oferty (numer telefonu i e-mail).
 3. Proponowaną cenę netto i brutto za realizację zamówienia z uwzględnieniem informacji którego zadania dotyczy oferta Wykonawcy ze wskazaniem wszelkich kosztów niezbędnych do realizacji zamówienia, w tym cenę towaru, koszty transportu do siedziby Zamawiającego.
 4. Termin obowiązywania oferty wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 5. Dodatkowe dokumenty i oświadczenia:
 6. Kopię dokumentu z którego wynika uprawnienie lub upoważnienie osób podpisujących ofertę w imieniu wykonawcy (np. wydruk z KRS, wydruk CEIDG);
 7. Kopię pełnomocnictwa do reprezentacji Wykonawcy składającego ofertę o ile dotyczy.
 8. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, pod groźbą odrzucenia oferty w przypadku złożenia ich w większej liczbie niż jedna.
 9. Oferta wraz z załącznikami powinna zostać podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

 

VIII. Kryteria oceny ofert

 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami:

cena 100%

 1. Zamawiający udzieli wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym ogłoszeniu i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej kryteria oceny ofert.
 2. Cena podana w ofercie obejmuje wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia ( w szczególności podatki, koszt transportu, ubezpieczenia i dostawy) oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.

 

 1. Terminy płatności

Wynagrodzenie zostanie wypłacone w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

 1. Miejsce i termin składania ofert
 2. Oferta powinna być przesłana w formie pisemnej (przesłanie pocztą, kurierem lub osobiście).

Opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane :

 

Muzeum i Instytut Zoologii PAN

Ul. Wilcza 64

00-679 Warszawa

oraz oznakowane następująco:

„Oferta na dostawę produktów do PCR i odczynników do elektroforezy dotyczy zamówienia DA-2201-4-18-BIP”

 1. Miejsce i termin składania ofert: Muzeum i Instytut Zoologii PAN, ul. Wilcza 64, 00-679 Warszawa, pokój 100, I p. nie później niż do godz 11:00 do dnia 29.03.2018r
 2. Oferty muszą wpłynąć do Zamawiającego przed terminem składania, pod groźbą odrzucenia oferty złożonej po terminie.
 1. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty.

O wyborze najkorzystniejszej oferty, wykluczeniu z postępowania wykonawców, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w ogłoszeniu, ofertach odrzuconych z powodu niezgodności ich treści z wymaganiami określonymi w ogłoszeniu, Zamawiający zawiadomi wykonawców drogą elektroniczną.

 

XII. Zastrzeżenia prawne.

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania w dowolnym czasie bez podawania przyczyny:
 2. Modyfikacji warunków udziału w postępowaniu;
 3. Zmiany przedmiotu zamówienia;
 4. Unieważnienia postępowania;
 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewybrania żadnej oferty bez podawania przyczyny.

XIII. Załączniki:

 1. Formularz ofertowy

..........................................................

                                  (podpis osoby upoważnionej)

Zatwierdzam treść ogłoszenia o udzielanym

                                                                                                                                             zamówieniu z dziedziny nauki

 

Formularz ofertowy: TUTAJ

Podkategorie

Szukaj

Oferty Pracy

Ogłoszenia

Przetargi