Unia Europejska

foto Piotr Ślipiński

Ogłoszenie

o udzielanym zamówieniu z dziedziny nauki z dnia 26.01.2017 r.

numer ogłoszenia DA- 2201-03-17-BIP

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 4d ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) w związku z art. 30d ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, z późn. zm.).

 1.Nazwa i adres Zamawiającego:

      MUZEUM I INSTYTUT ZOOLOGII  

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

ul. Wilcza 64

00-679 Warszawa

tel.: 22 629 32 21

fax.: (0 22) 629 63 02

2. Strona internetowa Zamawiającego (Biuletyn Informacji Publicznej):

http://bip.miiz.waw.pl/

3. Rodzaj zamówienia: dostawy [X] usługi [  ]

  4. Opis przedmiotu zamówienia/zakres zamówienia:

    Przedmiotem zamówienia jest dostawa:

    Zadanie 1: proteinase K, 20 mg/ml, 5 ml

                                                          

Uzasadnienie zastosowania art. 4d ust.1 pkt 1 PZP

Przedmiotem zamówienia jest dostawa służąca wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych.

Nie służą one prowadzeniu przez zamawiającego produkcji masowej, służącej osiągnięciu rentowności rynkowej lub pokryciu kosztów badań lub rozwoju.

..........................................................

                                  (podpis osoby upoważnionej)

Zatwierdzam treść ogłoszenia o udzielanym

                                                                                                                                             zamówieniu z dziedziny nauki

Ogłoszenie

o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki z dnia 25.01.2017 r.

numer ogłoszenia DA-2201-01-17-BIP

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 4d ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) w związku z art. 30d ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, z późn. zm.).

1. Nazwa i adres Zamawiającego:

   MUZEUM I INSTYTUT ZOOLOGII    

   POLSKIEJ AKADEMII NAUK

   ul. Wilcza 64

   00-679 Warszawa

   tel.: 22 629 32 21

   fax.: (0 22) 629 63 02

2. Strona internetowa Zamawiającego (Biuletyn Informacji Publicznej):

http://bip.miiz.waw.pl

3. Rodzaj zamówienia: dostawy [ X ] usługi [  ]

 1. Opis przedmiotu zamówienia/zakres zamówienia: dostawa odczynników

Zadanie 1: Separation Gel - LPAI 10 mL- 10 opakowań

Zadanie 2: GeXP DNA Size Standard Kit – 400 - 5 opakowań

Zadanie 3: Sample Loading Solution 6.0 mL - 7 opakowań

Zadanie 4: CEQ Separation Buffer  - 3 opakowania

 1. Liczba złożonych ofert – 1

Nr oferty Nazwa i adres wykonawcy Oferowana cena netto/brutto
1.

COMESA POLSKA Sp. z o.o.

03-699 Warszawa, ul. Wolińska 4

7932,00 zł netto

9756,36 zł brutto

 1. Propozycja wyboru oferty najkorzystniejszej – oferta nr 1
 2. Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej

W wyznaczonym przez zamawiającego terminie wpłynęła jedna ważna oferta firmy COMESA POLSKA Sp. z o.o., 03-699 Warszawa, ul. Wolińska 4

 1. Uzasadnienie odrzucenia oferty (o ile dotyczy) – nie dotyczy
 2. Wykonawca, któremu udzielono zamówienia:

Nazwa (firma) lub imię i nazwisko: COMESA POLSKA Sp. z o.o.

Adres Wykonawcy: 03-699 Warszawa, ul. Wolińska 4

Data udzielenia zamówienia: 25.01.2017 r.

10.Informacja o nieudzieleniu tego zamówienia:

Czy zamówienia udzielono TAK [ X ]   NIE  [   ]

Warszawa, dnia 25.01.2017 r.

      (miejscowość)

..........................................................

                                  (podpis osoby upoważnionej)

Zatwierdzam treść ogłoszenia o udzieleniu

                                                                                                                                                                                                                                           zamówienia z dziedziny nauki

Ogłoszenie

o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki z dnia 25.01.2017 r.

numer ogłoszenia DA-2201-02-17-BIP

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 4d ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) w związku z art. 30d ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, z późn. zm.).

1. Nazwa i adres Zamawiającego:

   MUZEUM I INSTYTUT ZOOLOGII    

   POLSKIEJ AKADEMII NAUK

   ul. Wilcza 64

   00-679 Warszawa

   tel.: 22 629 32 21

   fax.: (0 22) 629 63 02

2. Strona internetowa Zamawiającego (Biuletyn Informacji Publicznej): http://bip.miiz.waw.pl/

3. Rodzaj zamówienia: dostawy [X] usługi [  ]

   4.Opis przedmiotu zamówienia/zakres zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników w podziale na poniższe zadania:

Zadanie 1: Separation Gel - LPAI 10 mL, 15 op.

Zadanie 2: GeXP DNA Size Standard Kit - 400, 10 op.

Zadanie3: GeXP DNA Size Standard Kit - 600, 1 op.

Zadanie 4: Sample Loading Solution, 15 op.

Zadanie 5: CEQ Capillary Array, 3 op.

Zadanie 6: NucleoSpin Tissue na 250 izolacji, 4 op.

Zadanie 7: NucleoSpin Soil na 250 izolacji, 2 op.

Zadanie 8: QIAGEN Multiplex PCR Kit (1000), 3 op.

Zadanie 9: anty-inhibitor PCR 500rxns, 4 op.

   5Liczba złożonych ofert:  5

Zadanie nr 1

 

Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena netto Cena brutto
1. Comesa Polska Sp. Z.o.o., ul. Wolińska 4. 03-699 Warszawa, 5 640,00 zł 6 937,20 zł

Zadanie nr 2

Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena netto Cena brutto
1. Comesa Polska Sp. Z.o.o., ul. Wolińska 4. 03-699 Warszawa, 3 600,00 zł 4 428,00 zł

Zadanie nr 3

Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena netto Cena brutto
1. Comesa Polska Sp. Z.o.o., ul. Wolińska 4. 03-699 Warszawa, 492,00 zł 605,16 zł

Zadanie nr 4

Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena netto Cena brutto
1. Comesa Polska Sp. Z.o.o., ul. Wolińska 4. 03-699 Warszawa, 3 810,00 zł 4 686,30 zł

Zadanie nr 5

Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena netto Cena brutto
1. Comesa Polska Sp. Z.o.o., ul. Wolińska 4. 03-699 Warszawa, 7 908,00 zł 9 726,84 zł

Zadanie nr 6

Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena netto Cena brutto
1. AQUA LAB, ul. Zabłocka 10, 03-194 Warszawa. 8 935,52 zł 10 990,69 zł
2.

BIONOVO Aneta Ludwig; ul. Nowodworska 7,

59-220 Legnica,

OFERTA ODRZUCONA ZE WZGLĘDU NA NIEZACHOWANIE FORMY SKLADANIA OFERTY (ZAMAWIAJĄCY WYMAGAŁ ZŁOŻENIA OFERTY W FORMIE PISEMNEJ)

Zadanie nr 7

Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena netto Cena brutto
1. AQUA LAB, ul. Zabłocka 10, 03-194 Warszawa. 7 132,10 zł 8 772,48 zł
2.

BIONOVO Aneta Ludwig; ul. Nowodworska 7,

59-220 Legnica,

OFERTA ODRZUCONA ZE WZGLĘDU NA NIEZACHOWANIE FORMY SKLADANIA OFERTY (ZAMAWIAJĄCY WYMAGAŁ ZŁOŻENIA OFERTY W FORMIE PISEMNEJ)

Zadanie nr 8

Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena netto Cena brutto
1. PROSPECTA Sp. Z o.o., ul. Barbórki 18 04-511 Warszawa, 23 700,00 zł 25 596,00 zł

Zadanie nr 9

Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena netto Cena brutto
1.

BLIRT S.A., ul. Trzy Lipy 3/1.38, 80-172 Gdańsk,

2 476,00 zł 3 045,48 zł

 1. Propozycja wybory oferty najkorzystniejszej:

w zakresie zadań:

- w zakresie zadań: 1 Comesa Polska Sp. Z.o.o., ul. Wolińska 4. 03-699 Warszawa,

- w zakresie zadań: 2 Comesa Polska Sp. Z.o.o., ul. Wolińska 4. 03-699 Warszawa,

- w zakresie zadań: 3 Comesa Polska Sp. Z.o.o., ul. Wolińska 4. 03-699 Warszawa,

- w zakresie zadań: 4 Comesa Polska Sp. Z.o.o., ul. Wolińska 4. 03-699 Warszawa.

- w zakresie zadań: 5 Comesa Polska Sp. Z.o.o., ul. Wolińska 4. 03-699 Warszawa.

- w zakresie zadań: 6 AQUA LAB, ul. Zabłocka 10, 03-194 Warszawa.  

- w zakresie zadań: 7 AQUA LAB, ul. Zabłocka 10, 03-194 Warszawa.

- w zakresie zadań: 8 PROSPECTA Sp. Z o.o., ul. Barbórki 18 04-511 Warszawa.

- w zakresie zadań: 9 BLIRT S.A., ul. Trzy Lipy 3/1.38, 80-172 Gdańsk.

 1. Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:

- w zakresie zadań 1: jedyna poprawnie złożona oferta, uznana za najkorzystniejszą;

- w zakresie zadań 2: jedyna poprawnie złożona oferta, uznana za najkorzystniejszą;

- w zakresie zadań 3: jedyna poprawnie złożona oferta, uznana za najkorzystniejszą;

- w zakresie zadań 4: jedyna poprawnie złożona oferta, uznana za najkorzystniejszą;

- w zakresie zadań 5: jedyna poprawnie złożona oferta, uznana za najkorzystniejszą;

- w zakresie zadań 6: jedyna poprawnie złożona oferta, uznana za najkorzystniejszą;

- w zakresie zadań 7: jedyna poprawnie złożona oferta, uznana za najkorzystniejszą;

- w zakresie zadań 8: jedyna poprawnie złożona oferta, uznana za najkorzystniejszą;

- w zakresie zadań 9: jedyna poprawnie złożona oferta, uznana za najkorzystniejszą;

 1. Uzasadnienie odrzucenia oferty (o ile dotyczy) : -----------

-w zakresie zadania 6: oferta odrzucona ze względu na niezachowanie formy składania oferty (zamawiający wymagał złożenia oferty w formie pisemnej)

-w zakresie zadania 7: oferta odrzucona ze względu na niezachowanie formy składania oferty (zamawiający wymagał złożenia oferty w formie pisemnej)

 1. Wykonawca, któremu udzielono zamówienia :

- w zakresie zadań: 1 Comesa Polska Sp. Z.o.o., ul. Wolińska 4. 03-699 Warszawa,

- w zakresie zadań: 2 Comesa Polska Sp. Z.o.o., ul. Wolińska 4. 03-699 Warszawa,

- w zakresie zadań: 3 Comesa Polska Sp. Z.o.o., ul. Wolińska 4. 03-699 Warszawa,

- w zakresie zadań: 4 Comesa Polska Sp. Z.o.o., ul. Wolińska 4. 03-699 Warszawa,

- w zakresie zadań: 5 Comesa Polska Sp. Z.o.o., ul. Wolińska 4. 03-699 Warszawa,

- w zakresie zadań: 6 AQUA LAB, ul. Zabłocka 10, 03-194 Warszawa.  

- w zakresie zadań: 7 AQUA LAB, ul. Zabłocka 10, 03-194 Warszawa.

- w zakresie zadań: 8 PROSPECTA Sp. Z o.o., ul. Barbórki 18 04-511 Warszawa,

- w zakresie zadań: 9 BLIRT S.A., ul. Trzy Lipy 3/1.38, 80-172 Gdańsk

11. Informacja o nieudzieleniu tego zamówienia:

Czy zamówienia udzielono TAK [X]   NIE  [   ]

    Warszawa, dnia 25.01.2017 r.

             (miejscowość)

..........................................................

                                  (podpis osoby upoważnionej)

Zatwierdzam treść ogłoszenia o udzieleniu

                                                                                                                                             zamówienia z dziedziny nauki

 

Ogłoszenie

o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki z dnia 13.12.2016 r.

numer ogłoszenia DA-2201-351-16-BIP-25

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 4d ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) w związku z art. 30d ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, z późn. zm.).

1. Nazwa i adres Zamawiającego:

   MUZEUM I INSTYTUT ZOOLOGII    

   POLSKIEJ AKADEMII NAUK

   ul. Wilcza 64

   00-679 Warszawa

   tel.: 22 629 32 21

   fax.: (0 22) 629 63 02

2. Strona internetowa Zamawiającego (Biuletyn Informacji Publicznej):

http://bip.miiz.waw.pl

 1. Rodzaj zamówienia: dostawy [ X ] usługi [  ]

A: Zadanie 1: proteinase K, 20 mg/ml, 5 ml

 1. Opis przedmiotu zamówienia/zakres zamówienia: Zadanie 1: proteinase K, 20 mg/ml, 5 ml
 2. Liczba złożonych ofert – 1

Nr oferty Nazwa i adres wykonawcy Oferowana cena netto/brutto
1.

POLGEN Sp. z o.o.- Sp.K.

92-516 Łódź, ul. Puszkina 80

 784,12 zł netto

 846,85 zł brutto

 1. Propozycja wyboru oferty najkorzystniejszej – unieważniono dla Zadania nr 1; cena oferty przewyższa środki przeznaczone na realizację zadania.
 2. Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej: nie dotyczy
 3. Uzasadnienie odrzucenia oferty (o ile dotyczy) – nie dotyczy
 4. Wykonawca, któremu udzielono zamówienia – nie dotyczy
 5. Informacja o nieudzieleniu tego zamówienia:

Czy zamówienia udzielono TAK [ ]   NIE  [ X  ]

B: Zadanie 3: Dithiothreitol (DTT) solution, ~1M, 10 ml (w wodzie), Molecular Biology grade

 1. Opis przedmiotu zamówienia/zakres zamówienia: Zadanie 3: Dithiothreitol (DTT) solution, ~1M, 10 ml (w wodzie), Molecular Biology grade
 2. Liczba złożonych ofert – 1

Nr oferty Nazwa i adres wykonawcy Oferowana cena netto/brutto
1.

SIGMA-ALDRICH Spółka z o.o.

Ul. Szelągowska 30, 61-626 Poznań

 155,75 zł netto

 191,57 zł brutto

 1. Propozycja wyboru oferty najkorzystniejszej – oferta nr 1

 1. Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej: W wyznaczonym przez zamawiającego terminie wpłynęła jedna ważna oferta firmy: SIGMA-ALDRICH Spółka z o.o., Ul. Szelągowska 30, 61-626 Poznań
 2. Uzasadnienie odrzucenia oferty (o ile dotyczy) – nie dotyczy
 3. Wykonawca, któremu udzielono zamówienia.

Nazwa (firma) lub imię i nazwisko: SIGMA-ALDRICH Spółka z o.o

Adres Wykonawcy: Ul. Szelągowska 30, 61-626 Poznań

Data udzielenia zamówienia: 13.01.2017 r.

10.Informacja o nieudzieleniu tego zamówienia:

Czy zamówienia udzielono TAK [ X ]   NIE  [   ]

Warszawa, dnia 13.01.2017 r.

 

Ogłoszenie nr 2

o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki z dnia 13.12.2016 r.

numer ogłoszenia DA-2201-351-16-BIP-25

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 4d ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) w związku z art. 30d ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, z późn. zm.).

1. Nazwa i adres Zamawiającego:

   MUZEUM I INSTYTUT ZOOLOGII    

   POLSKIEJ AKADEMII NAUK

   ul. Wilcza 64

   00-679 Warszawa

   tel.: 22 629 32 21

   fax.: (0 22) 629 63 02

2. Strona internetowa Zamawiającego (Biuletyn Informacji Publicznej):

http://bip.miiz.waw.pl

 1. Rodzaj zamówienia: dostawy [ X ] usługi [  ]

Zadanie 2: GoTaq® G2 Hot Start Green Master Mix, zestaw na 1000 reakcji

Opis przedmiotu zamówienia/zakres zamówienia: Zadanie 2: GoTaq® G2 Hot Start Green Master Mix, zestaw na 1000 reakcji

 1. Liczba złożonych ofert – 1

Nr oferty Nazwa i adres wykonawcy Oferowana cena netto/brutto
1.

Promega Poland, High-Tech-Park, Schildkrötstraße 15, 68199 Mannheim, Niemcy

 2015,00 zł netto

 2015,00 zł brutto

 1. Propozycja wyboru oferty najkorzystniejszej – oferta nr 1
 2. Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej: Wpłynęła jedna oferta firmy: Promega Poland, High-Tech-Park, Schildkrötstraße 15, 68199 Mannheim, Niemcy
 3. Uzasadnienie odrzucenia oferty (o ile dotyczy) – nie dotyczy
 4. Wykonawca, któremu udzielono zamówienia.

Nazwa (firma) lub imię i nazwisko: Promega Poland, High-Tech-Park

Adres Wykonawcy: Schildkrötstraße 15, 68199 Mannheim, Niemcy

Data udzielenia zamówienia: 19.01.2017 r.

10.Informacja o nieudzieleniu tego zamówienia:

Czy zamówienia udzielono TAK [ X ]   NIE  [   ]

Warszawa, dnia 19.01.2017 r.

 

Podkategorie