Unia Europejska

foto Piotr Ślipiński

 Ogłoszenie

o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki z dnia 08.08.2017 r

numer ogłoszenia 11/2017

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 4d ust. 1 pkt. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r., poz. 2164) w związku z art. 30d ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, z późn. zm.).

 

 1. Nazwa i adres Zamawiającego:

   MUZEUM I INSTYTUT ZOOLOGII    

   POLSKIEJ AKADEMII NAUK

 1. Wilcza 64

   00-679 Warszawa

   tel.: 22 629 32 21                                                                      

   fax.: (0 22) 629 63 02

 1. Strona internetowa Zamawiającego (Biuletyn Informacji Publicznej): http://bip.miiz.waw.pl/
 2. Rodzaj zamówienia: dostawy [X] usługi [ ]
 3. Opis przedmiotu zamówienia/zakres zamówienia

    Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników w podziale na zadania:

Zadanie nr 1: Polimeraza Taq DNA (rekombinowana) Thermo Scientific 5x500U,– 1 op.

Zadanie nr 2: zestaw: odczynnik Giemsa  500 ml + bufor rozcieńczający bufor Giemsy (pH 7.0) 1000 ml

Zadanie nr 3: Odczynnik do analiz genetycznych GeXP DNA Size Standard Kit - 400, 10 op

 

 1. Liczba złożonych ofert : 3
 2. Zestawienie złożonych ofert wraz z podaniem cen:

 

Zadanie nr 1

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena netto

Cena brutto

1.

ABO Sp. z o.o., ul. Wichrowe Wzgórze, 12, 380-293 Gdańsk

3060,00

3763,80

2.

LIFE TECHNOLOGIES POLSKA Sp. Z.O.O. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa;

1958,98

2409,55

 

Zadanie nr 2

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena netto

Cena brutto

 

Nie wpłynęła żadna oferta

 

 

 

 

 

Zadanie nr 3

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena netto

Cena brutto

1.

TK Biotech, ul. Królewicza Jakuba 40a,

02-956 Warszawa

4384,20

5392,57

 

- w zakresie zadań 1 LIFE TECHNOLOGIES POLSKA Sp. Z.O.O. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa;

- w zakresie zadań 2, Nie wpłynęła żadna oferta

      - w zakresie zadań 3 ABO Sp. Zo.o. Ul. Józefa Chociszewskiego 4 80-376 Gdańsk;

      

PAKIET III:

  - w zakresie zadań 1 LIFE TECHNOLOGIES POLSKA Sp. Z.O.O. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa;  - w zakresie zadań 3 ABO Sp. Zo.o. Ul. Józefa Chociszewskiego 4 80-376 Gdańsk;

 1. Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej :

  - w zakresie zadań 1  - jedyna złożona oferta uznana za najkorzystniejszą;

  - w zakresie zadań 2    Nie wpłynęła żadna oferta

  - w zakresie zadań 3  - jedyna złożona oferta uznana za najkorzystniejszą;

 1. Uzasadnienie odrzucenia oferty (o ile dotyczy) : -----------
 1. Wykonawca, któremu udzielono zamówienia :

      - w zakresie zadań 1; LIFE TECHNOLOGIES POLSKA Sp. Z.O.O. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa;

      - w zakresie zadań 2; Nie wpłynęła żadna oferta

 - w zakresie zadań 3 TK Biotech, ul. Królewicza Jakuba 40a, 02-956 Warszawa

 1. Informacja o nieudzieleniu tego zamówienia:

Czy zamówienia udzielono TAK [X]   NIE  [   ]

 Warszawa, dnia 08.08.2017 r.

             (miejscowość)

..........................................................

                                  (podpis osoby upoważnionej)

Zatwierdzam treść ogłoszenia o udzieleniu

zamówienia z dziedziny nauki

Treść ogłoszenia dostępna: TUTAJ

Wasze pismo z dnia:

Wasz znak:

Nasz znak: do zamówienia DA-2201-12-17-BIP

   Data: 04.08.2017

 

 

Do Wykonawcy:

 

Dotyczy ogłoszenia o udzielanym zamówieniu z dziedziny nauki  na dostawę odczynników :

Pakiet I:

Zadanie 1: Separation Gel LPAI 10 mL, 12 op.

Zadanie 2: NucleoSpin Soil na 250 izolacji, 1 op

Pakiet II:

Zadanie 1:GoTaq® G2 Hot Start Green Master Mix, zestaw na 1000 reakcji – 1 szt.

Zadanie 2: Qubit™ dsDNA HS Assay Kit - kat. Q32854 500 reakcji – 1 szt.

Zadanie 3: Agaroza - TopVision Low Melting Point Agarose, kat. R0801, 25 g - zakres rozdziału od 100 bp do >30 kb – 1 szt.

Zadanie 4: GeneRuler™ Ladder Mix – 100-10 000 bp, kat. SM0331 – 5*50 ug – 1 szt.

Zadanie 5: Barwnik DNA/RNA SimplySafeTM 1 ml x 1 – 1 szt.

Zadanie 6: Agaroza (kat. E0301-500)  500 g – 1 szt.

Zadanie 7: KAPA Illumina Library Quantification Kits for LightCycler 480 (nr. Kat. KK4854) – 1 szt.

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW

Muzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Warszawie przy ul. Wilczej 64, zwany dalej „Zamawiającym” działając na podstawie przepisów art. 38 ust. 2 i w związku z art. 38 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, przekazuje odpowiedzi na złożone przez wykonawców zapytania:

Pytanie 1:

„Czy wymagają Państwo złożenia oferty w całości na pakiet I lub II, czy też możliwe jest składanie ofert na poszczególne zadania?”

 

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza składanie ofert na poszczególne zadania.

 
Treść ogłoszenia dostępna: TUTAJ

 

Ogłoszenie

o udzielanym zamówieniu z dziedziny nauki z dnia 03.08.2017 r.

numer ogłoszenia DA- 2201-12-17-BIP

 

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 4d ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) w związku z art. 30d ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, z późn. zm.).

 1. Nazwa i adres Zamawiającego:

MUZEUM I INSTYTUT ZOOLOGII       

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

 1. Wilcza 64

00-679 Warszawa

tel.: 22 629 32 21

fax.: (0 22) 629 63 02

 1. Osoby do kontaktu w sprawie zamówienia:

             Monika Miłaszewska

Maciej Śliwiński

 e-mailTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 1. Strona internetowa Zamawiającego (Biuletyn Informacji Publicznej):

    http://bip.miiz.waw.pl/

III.  Rodzaj zamówienia: dostawy [X] usługi [  ]

 1. Opis przedmiotu zamówienia/zakres zamówienia:
 2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników:

Pakiet I:

Zadanie 1: Separation Gel LPAI 10 mL, 12 op.

Zadanie 2: NucleoSpin Soil na 250 izolacji, 1 op

Pakiet II:

Zadanie 1:GoTaq® G2 Hot Start Green Master Mix, zestaw na 1000 reakcji – 1 szt.

Zadanie 2: Qubit™ dsDNA HS Assay Kit - kat. Q32854 500 reakcji – 1 szt.

Zadanie 3: Agaroza - TopVision Low Melting Point Agarose, kat. R0801, 25 g - zakres rozdziału od 100 bp do >30 kb – 1 szt.

Zadanie 4: GeneRuler™ Ladder Mix – 100-10 000 bp, kat. SM0331 – 5*50 ug – 1 szt.

Zadanie 5: Barwnik DNA/RNA SimplySafeTM 1 ml x 1 – 1 szt.

Zadanie 6: Agaroza (kat. E0301-500)  500 g – 1 szt.

Zadanie 7: KAPA Illumina Library Quantification Kits for LightCycler 480 (nr. Kat. KK4854) – 1 szt.

 1. Zamawiający wymaga, aby przy wysyłce wykonawca oznaczył przedmiot zamówienia w taki sposób tj. podając numer zadania, numer pakietu którego przedmiot zamówienia dotyczy oraz imię i nazwisko: w Pakiecie I: w zadaniach 1-2 Robert Rutkowski, w Pakiecie II: w zadaniach 1-7 Hanna Panagiatopoulou, umożliwiając tym samym jego  jednoznaczną identyfikację  (rozdysponowanie zgodnie z wewnętrznymi potrzebami).

 

 

 

 1. Uzasadnienie zastosowania art. 4d ust.1 pkt 1 PZP – oświadczenie dysponenta środków

Przedmiotem zamówienia jest dostawa służąca wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych.

Nie służą one prowadzeniu przez zamawiającego produkcji masowej, służącej osiągnięciu rentowności rynkowej lub pokryciu kosztów badań lub rozwoju.

 1. Termin realizacji: Pakiet I: do 21 dni od złożenia zamówienia

          Pakiet II: do 28 dni od złożenia zamówienia

VII.  Opis sposobu przygotowania oferty:

Oferta powinna zawierać:

 1. Dane teleadresowe firmy – numer NIP, REGON firmy, KRS firmy itp.
 2. Wskazanie osoby do kontaktu w sprawie oferty (numer telefonu i e-mail).
 3. Proponowaną cenę netto i brutto za realizację zamówienia z uwzględnieniem informacji którego pakietu i którego zadania dotyczy oferta Wykonawcy ze wskazaniem wszelkich kosztów niezbędnych do realizacji zamówienia, w tym cenę towaru, koszty transportu do siedziby Zamawiającego.
 4. Termin obowiązywania oferty wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 5. Dodatkowe dokumenty i oświadczenia:
 6. Kopię dokumentu z którego wynika uprawnienie lub upoważnienie osób podpisujących ofertę w imieniu wykonawcy (np. wydruk z KRS, wydruk CEIDG);
 7. Kopię pełnomocnictwa do reprezentacji Wykonawcy składającego ofertę o ile dotyczy.
 8. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, pod groźbą odrzucenia oferty w przypadku złożenia ich w większej liczbie niż jedna.
 9. Oferta wraz z załącznikami powinna zostać podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

 

VIII. Kryteria oceny ofert

 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami:

cena 100%

 1. Zamawiający udzieli wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym ogłoszeniu i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej kryteria oceny ofert.
 2. Cena podana w ofercie obejmuje wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia ( w szczególności podatki, koszt transportu, ubezpieczenia i dostawy) oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.
 1. Terminy płatności

Wynagrodzenie zostanie wypłacone w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

 1. Miejsce i termin składania ofert
 2. Oferta powinna być przesłana w formie pisemnej (przesłanie pocztą, kurierem lub osobiście).

Opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane :

 

Muzeum i Instytut Zoologii PAN

Ul. Wilcza 64

00-679 Warszawa

oraz oznakowane następująco:

„Oferta na dostawę odczynników dotyczy zamówienia DA-2201-12-17-BIP”

 1. Miejsce i termin składania ofert: Muzeum i Instytut Zoologii PAN, ul. Wilcza 64, 00-679 Warszawa, pokój 100, I p. nie później niż do godz. 10.00 do dnia 11.08.2017
 2. Oferty muszą wpłynąć do Zamawiającego przed terminem składania, pod groźbą odrzucenia oferty złożonej po terminie.
 1. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty.

O wyborze najkorzystniejszej oferty, wykluczeniu z postępowania wykonawców, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w ogłoszeniu, ofertach odrzuconych z powodu niezgodności ich treści z wymaganiami określonymi w ogłoszeniu, Zamawiający zawiadomi wykonawców drogą elektroniczną.

 

XII. Zastrzeżenia prawne.

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania w dowolnym czasie bez podawania przyczyny:
 2. Modyfikacji warunków udziału w postępowaniu;
 3. Zmiany przedmiotu zamówienia;
 4. Unieważnienia postępowania;
 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewybrania żadnej oferty bez podawania przyczyny.

XIII. Załączniki:

 1. Formularz ofertowy

..........................................................

                                  (podpis osoby upoważnionej)

Zatwierdzam treść ogłoszenia o udzielanym

                                                                                                                                             zamówieniu z dziedziny nauki

 

Treść ogłoszenia dostępna: TUTAJ

Wasze pismo z dnia:

Wasz znak:

Nasz znak: do zamówienia DA-2201-11-17-BIP

   Data:  31. 07.2017

 

 

 

ZMIANA OGŁOSZENIA O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU

Dotyczy ogłoszenia o udzielanym zamówieniu z dziedziny nauki  na dostawę odczynników :

Zadanie nr 1: Polimeraza Taq DNA (rekombinowana) Thermo Scientific 5x500U,– 1 op.

Zadanie nr 2: zestaw: odczynnik Giemsa  500 ml + bufor rozcieńczający bufor Giemsy (pH 7.0) 1000 ml

Zadanie nr 3: Odczynnik do analiz genetycznych GeXP DNA Size Standard Kit - 400, 10 op.

 1. Miejsce dostawy:

Zadanie 1 i 2: Muzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk, ul. Wilcza 64, Warszawa 00-679, Polska

Zadanie 3:  Stacja Ornitologiczna Muzeum i Instytutu Zoologii Polskiej Akademii Nauk ul. Nadwiślańska 108,
                      80-680 Gdańsk.

 

 

 

Zamawiający informuje, że dokonuje zmiany Ogłoszenia o udzielanym zamówieniu w ten sposób, że w rozdziale IV dodaje się punkt 2, który otrzymuje brzmienie:

„Ze względu na zapewnienie ciągłości i jednorodności badań, miarodajności i powtarzalności wyników
w prowadzonych badaniach naukowych Zamawiający nie dopuszcza w zadaniu nr 1 produktu równoważnego. Nie dopuszcza również produktów równoważnych w zadaniu nr 2 i zadaniu nr 3”.

W związku z powyższym Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 04.08.2017 r. do godz. 10.00.

 

Treść ogłoszenia dostepna : TUTAJ

Podkategorie