Unia Europejska

foto Piotr Ślipiński

Treść ogłoszenia dostępna: TUTAJ

Ogłoszenie

o udzielanym zamówieniu z dziedziny nauki z dnia 1.02.2018 r.

numer ogłoszenia DA- 2201-1-18-BIP

 

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 4d ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 1579, 2018 z późn. zm.) w związku z art. 30d ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, z późn. zm.).

 1. Nazwa i adres Zamawiającego:

MUZEUM I INSTYTUT ZOOLOGII               

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

 1. Wilcza 64

00-679 Warszawa

tel.: 22 629 32 21

fax.: (0 22) 629 63 02

 1. Osoby do kontaktu w sprawie zamówienia:

             Justyna Łukiewicz

 e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 1. Strona internetowa Zamawiającego (Biuletyn Informacji Publicznej):

    http://bip.miiz.waw.pl/

III.  Rodzaj zamówienia: dostawy [X] usługi [  ]

 1. Opis przedmiotu zamówienia/zakres zamówienia:
 2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników:

Zadanie 1: Zestaw do izolacji z tkanek zwierzęcych, GeneMatrix Tissue&Bacterial Purification Kit, E3551-02 - 4szt.

Zadanie 2: NucleoSpin® Soil (250 izolacji), 740780.25 - 2szt.

Zadanie 3: QIAGEN Multiplex PCR Kit (1000), 740952.25 - 2 szt.

Zadanie 4: Anty-Inhibitor PCR RP-51 (500 rxn) - 3 szt.

Zadanie 5: GeneScan™ 600 LIZ™ dye Size Standard v2.0, 800 reakcji – 1 szt

Zadanie 6: Zestaw CleanPCR do oczyszczania DNA po PCR, odpowiednie do NGS - 50 ml

Zadanie 7: α-Chymotrypsin from bovine pancreas,3× crystallization,1 mM HCl: soluble 2.0 mg/mL, (25 mg) Sigma Aldrich - 1szt

Zadanie 8: L-Dopa-(phenyl-d3),isotopic purity ≥98 atom % D,assay ≥98% (CP), (250 mg) Sigma Aldrich- 1sz

 1. Ze względu na zapewnienie ciągłości i jednorodności badań, miarodajności i powtarzalności wyników w prowadzonych badaniach naukowych Zamawiający nie dopuszcza produktów równoważnych.

 

 1. Zamawiający wymaga dołączenia przy realizacji zamówienia certyfikatów jakości oraz charakterystyk wszystkich odczynników, które obejmuje dane zamówienie.
 2. Miejsce dostawy:

Muzeum i Instytut Zoologii PAN Ul. Wilcza 64, 00-679 Warszawa

 

 1. Uzasadnienie zastosowania art. 4d ust.1 pkt 1 PZP – oświadczenie dysponenta środków

Przedmiotem zamówienia jest dostawa służąca wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych.

Nie służą one prowadzeniu przez zamawiającego produkcji masowej, służącej osiągnięciu rentowności rynkowej lub pokryciu kosztów badań lub rozwoju.

 1. Termin realizacji: 4 tyg

VII.  Opis sposobu przygotowania oferty:

Oferta powinna zawierać:

 1. Dane teleadresowe firmy – numer NIP, REGON firmy, KRS firmy itp.
 2. Wskazanie osoby do kontaktu w sprawie oferty (numer telefonu i e-mail).
 3. Proponowaną cenę netto i brutto za realizację zamówienia z uwzględnieniem informacji którego zadania dotyczy oferta Wykonawcy ze wskazaniem wszelkich kosztów niezbędnych do realizacji zamówienia, w tym cenę towaru, koszty transportu do siedziby Zamawiającego.
 4. Termin obowiązywania oferty wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 5. Dodatkowe dokumenty i oświadczenia:
 6. Kopię dokumentu z którego wynika uprawnienie lub upoważnienie osób podpisujących ofertę w imieniu wykonawcy (np. wydruk z KRS, wydruk CEIDG);
 7. Kopię pełnomocnictwa do reprezentacji Wykonawcy składającego ofertę o ile dotyczy.
 8. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, pod groźbą odrzucenia oferty w przypadku złożenia ich w większej liczbie niż jedna.
 9. Oferta wraz z załącznikami powinna zostać podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

 

VIII. Kryteria oceny ofert

 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami:

cena 100%

 1. Zamawiający udzieli wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym ogłoszeniu i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej kryteria oceny ofert.
 2. Cena podana w ofercie obejmuje wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia ( w szczególności podatki, koszt transportu, ubezpieczenia i dostawy) oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.

 

 1. Terminy płatności

Wynagrodzenie zostanie wypłacone w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

 1. Miejsce i termin składania ofert
 2. Oferta powinna być przesłana w formie pisemnej (przesłanie pocztą, kurierem lub osobiście).

Opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane :

 

Muzeum i Instytut Zoologii PAN

Ul. Wilcza 64

00-679 Warszawa

oraz oznakowane następująco:

„Oferta na dostawę odczynników dotyczy zamówienia DA-2201-1-18-BIP”

 1. Miejsce i termin składania ofert: Muzeum i Instytut Zoologii PAN, ul. Wilcza 64, 00-679 Warszawa, pokój 100, I p. nie później niż do godz 11:00 do dnia 8.02.2018r
 2. Oferty muszą wpłynąć do Zamawiającego przed terminem składania, pod groźbą odrzucenia oferty złożonej po terminie.
 1. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty.

O wyborze najkorzystniejszej oferty, wykluczeniu z postępowania wykonawców, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w ogłoszeniu, ofertach odrzuconych z powodu niezgodności ich treści z wymaganiami określonymi w ogłoszeniu, Zamawiający zawiadomi wykonawców drogą elektroniczną.

 

XII. Zastrzeżenia prawne.

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania w dowolnym czasie bez podawania przyczyny:
 2. Modyfikacji warunków udziału w postępowaniu;
 3. Zmiany przedmiotu zamówienia;
 4. Unieważnienia postępowania;
 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewybrania żadnej oferty bez podawania przyczyny.

XIII. Załączniki:

 1. Formularz ofertowy

 

Formularz ofertowy dostępny: TUTAJ

Treść ogłoszenia dostępna: TUTAJ

 

Treść ogłoszenia dostępna: TUTAJ

 Ogłoszenie

o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki z dnia 18.12.2017 r

numer ogłoszenia 15/2017

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 4d ust. 1 pkt. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r., poz. 2164) w związku z art. 30d ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, z późn. zm.).

 

 1. Nazwa i adres Zamawiającego:

   MUZEUM I INSTYTUT ZOOLOGII    

   POLSKIEJ AKADEMII NAUK

 1. Wilcza 64

   00-679 Warszawa

   tel.: 22 629 32 21                                                                      

   fax.: (0 22) 629 63 02

 1. Strona internetowa Zamawiającego (Biuletyn Informacji Publicznej): http://bip.miiz.waw.pl/
 2. Rodzaj zamówienia: dostawy [X] usługi [ ]
 3. Opis przedmiotu zamówienia/zakres zamówienia

    Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników w podziale na zadania:

Zadanie nr 1: Polimeraza DreamTaq DNA (5U/ul) ThermoFisher Scientific 5x500U, nr kat.: EP0703 – 1 op.

Zadanie nr 2. ATP Solution (100 mM) 0,25 mL, ThermoFisher Scientific, nr kat.: R0441 – 1 op.

Zadanie nr 3. T4 DNA Ligase (2 000 000 units/ml), NEB, nr kat. M0202T – 1 op.

Zadanie nr 4. Enzym MunI (MfeI) (10 U/µL), 300U, ThermoFisher Scientific, nr kat.: ER0751 – 1szt.

Zadanie nr 5. Enzym XapI (ApoI) (10 U/µL), 500U, ThermoFisher Scientific, nr kat.: ER1381 – 1szt.

Zadanie nr 6. Enzym EcoRI (10 U/µL), 5000U, ThermoFisher Scientific, nr kat.: ER0271 – 1szt.

Zadanie nr 7. Enzym Bsu15I (ClaI) (10 U/µL), 600U, ThermoFisher Scientific, nr kat.: ER0141 – 1szt.

Zadanie nr 8: HotStarTaq DNA Polymerase (250 U), Qiagen, nr kat.: 203203  – 1szt.

 1. Liczba złożonych ofert : 5
 2. Zestawienie złożonych ofert wraz z podaniem cen:

Zadanie nr 1

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Wartość netto

Wartość

brutto

1.

ABO Sp. z o.o.

1340,00 zł

1648,20 zł

     2.

Bionovo

1580,00 zł

1943,40 zł

     3.

Life Technologies Polska Sp. z o.o.

1072,50 zł

1319,18 zł

 

 

Zadanie nr 2

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena netto

Cena brutto

1.

ABO Sp. z o.o.

150,00 zł

184,50 zł

2.

Bionovo

225,00 zł

276,75 zł

3.

Life Technologies Polska Sp. z o.o.

122,40 zł

150,55 zł

Zadanie nr 3

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena netto

Cena brutto

1.

Bionovo

390,00 zł

479,70 zł

2

Lab-Jot Sp. z o.o.

269,28 zł

290,82 zł

 

Zadanie nr 4

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena netto

Cena brutto

1.

ABO Sp. z o.o.

175,00

215,25

2.

Bionovo

257,00

316,11

     3.

Life Technologies Polska Sp. z o.o.

141,30

173,80

 

Zadanie nr 5

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena netto

Cena brutto

1.

ABO Sp. z o.o.

204,60

251,66

2.

Bionovo

295,00

362,85

3.

Life Technologies Polska Sp. z o.o.

166,50

204,80

 

Zadanie nr 6

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Wartość netto

Wartość

brutto

1.

ABO Sp. z o.o.

128,00

157,44

     2.

Bionovo

195,00

210,60

     3.

Life Technologies Polska Sp. z o.o.

103,55

127,37

 

Zadanie nr 7

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena netto

Cena brutto

1.

ABO Sp. z o.o.

172,50

212,18

 1.  

Bionovo

255,00

313,65

 1.  

Life Technologies Polska Sp. z o.o.

136,40

167,77

 

Zadanie nr 8

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Wartość netto

Wartość

brutto

1.

Bionovo

805,00

990,15

     2.

QiaLab Sp. z o.o.

651,05

703,13

 

 1. Propozycja wyboru oferty najkorzystniejszej:

 

Zadanie nr 1- Life Technologies Polska Sp. z o.o.

Zadanie nr 2- Life Technologies Polska Sp. z o.o.

Zadanie nr 3- Lab-Jot Sp. z o.o.

Zadanie nr 4- Life Technologies Polska Sp. z o.o.

Zadanie nr 5- Life Technologies Polska Sp. z o.o.

Zadanie nr 6- Life Technologies Polska Sp. z o.o.

Zadanie nr 7- Life Technologies Polska Sp. z o.o.

Zadanie nr 8- QiaLab Sp. z o.o.

 1. Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej :

- w zakresie zadań  1-8  -  oferta uznana za najkorzystniejszą;

 1. Uzasadnienie odrzucenia oferty (o ile dotyczy) : ---------------------
 1. Wykonawca, któremu udzielono zamówienia :
 2. Zadanie nr 1- Life Technologies Polska Sp. z o.o.
 3. Zadanie nr 2- Life Technologies Polska Sp. z o.o.
 4. Zadanie nr 3- Lab-Jot Sp. z o.o.
 5. Zadanie nr 4- Life Technologies Polska Sp. z o.o.
 6. Zadanie nr 5- Life Technologies Polska Sp. z o.o.
 7. Zadanie nr 6- Life Technologies Polska Sp. z o.o.
 8. Zadanie nr 7- Life Technologies Polska Sp. z o.o.
 9. Zadanie nr 8- QiaLab Sp. z o.o.
 1. Informacja o nieudzieleniu tego zamówienia:

Czy zamówienia udzielono TAK [X]   NIE  [   ]

 Warszawa, dnia 18.12.2017 r.

             (miejscowość)


 

Treść ogłoszenia dostępna: TUTAJ

 

 

 

Podkategorie